Pakiet informacyjnyPobieranie 0,84 Mb.
Strona16/24
Data24.02.2019
Rozmiar0,84 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24Konkursy Zarządu Województwa Małopolskiego
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych"


Instytucja udzielająca wsparcia

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Na co?

W ramach Konkursu zlecane będą zadania w szczególności polegające na:

 • dofinansowaniu tzw. „wkładów własnych” projektów organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizowanych na rzecz mieszkańców Województwa Małopolskiego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;

 • wspieraniu zadań o znaczeniu regionalnym, na których realizację Oferenci pozyskali, bądź są w trakcie pozyskiwania środków finansowanych ze źródeł zewnętrznych (spoza Województwa Małopolskiego) gdzie wymagany jest finansowy tzw. „wkład własny” (nie dotyczy projektów finansowanych z budżetów samorządów lokalnych – powiatu, gminy oraz budżetu Wojewody Małopolskiego a także ze środków europejskich, czy PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego), a służące realizacji zadań własnych Województwa Małopolskiego.

Dla kogo?

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są: organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz stowarzyszenia zwykłe, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami Konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.Ofertę na pokrycie brakującej części budżetu projektu na tzw. „wkład własny” może złożyć oferent, który:

 • otrzymał już na realizację projektu środki finansowe ze źródeł zewnętrznych;

 • złożył projekt u grantodawcy zewnętrznego i stara się o pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych (w przypadku gdy Oferent jest w trakcie ubiegania się o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych, ale na chwilę składania oferty w niniejszym Konkursie nie otrzymał decyzji o jej przyznaniu, dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego może zostać przyznana warunkowo, pod warunkiem otrzymania w/w środków finansowych – które następnie musi wykazać).

Na jakich warunkach?

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizacje zadań wybranych w ramach w/w konkursu, środki finansowe do kwoty ogółem 150 000,00 zł

Termin składania wniosków

do dnia 19 czerwca 2018 r.

Dodatkowe informacje

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1455392,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obszarze-dzialalno.htmlOtwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie w 2018 r. pn. Każde dziecko ma talent


Instytucja udzielająca wsparcia

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Na co?

W ramach konkursu zlecane będą zadania polegające na:

 • wsparciu wychowawczo – pedagogicznym małopolskich uczniów poprzez realizację różnych form edukacyjnych, mających wpływ na poprawę wyników w nauce oraz wykształcenie postawy radzenia sobie na wielu życiowych płaszczyznach;

 • odkrywaniu i rozwijaniu przez dzieci i młodzież talentów oraz kompetencji.

Dla kogo?

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), zwanej dalej UoDPPioW oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 210), jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.

Na jakich warunkach?

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizacje zadań wybranych w ramach w/w konkursu, środki finansowe do kwoty ogółem 200 000,00 zł.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się Innymi środkami finansowymi lub sumą Innych środków finansowych i wkładu osobowego w wysokości co najmniej 10% wszystkich kosztów realizacji zadania.Termin składania wniosków

do dnia 21 czerwca 2018 r.

Dodatkowe informacje

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1453044,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obsz.htmlOtwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej” pn. „Międzynarodowa współpraca przemysłu w obszarach Inteligentnych Specjalizacji (Inicjatywa Awangarda)”


Instytucja udzielająca wsparcia

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Na co?

Inicjatywa Awangarda – „Awangardowa Inicjatywa na rzecz Nowego Rozwoju przez Inteligentną Specjalizację” (Vanguard Initiative for New Growth through Smart Specialisation) to organizacja skupiająca innowacyjne regiony Unii Europejskiej, które dążą do rozwoju nowoczesnych gałęzi przemysłu dzięki międzyregionalnej współpracy gospodarczej w obszarach inteligentnych specjalizacji. Inicjatywa została zapoczątkowana przy udziale Małopolski i funkcjonowała jako nieformalne porozumienie wybranych regionów z Unii Europejskiej od listopada 2013 roku. Od 10 lipca 2017 roku Inicjatywa zmieniła formę prawną i została zarejestrowana jako stowarzyszenie non-profit na prawie belgijskim z siedzibą w Brukseli.

W ramach Inicjatywy obecnie realizowanych jest pięć Projektów Pilotażowych: • Biogospodarka,

 • Wydajna i zrównoważona produkcja,

 • Produkcja wysokiej klasy dzięki drukowi 3D,

 • Zaawansowana produkcja do zastosowań energetycznych w trudnych warunkach środowiskowych

 • Nowe produkty wspomagane nanotechnologią.

Zadania do wykonania przez zwycięskiego Oferenta/Oferentów (wszystkie zadania muszą zostać wykonane łącznie):

 • Dogłębne poznanie specyfiki Inicjatywy Awangarda (IA), działań przez nią podejmowanych, a w szczególności Projektów Pilotażowych i Działań Demonstracyjnych oraz ich przyporządkowanie do małopolskich inteligentnych specjalizacji.

 • Mapowanie zasobów Małopolski oraz ich przyporządkowanie do Projektów Pilotażowych i/lub Działań Demonstracyjnych Inicjatywy Awangarda.

 • Promocja Inicjatywy Awangarda w Małopolsce.

 • Zapewnienie udziału w minimum jednym spotkaniu informacyjno-promocyjnym w Małopolsce eksperta z wybranego Projektu Pilotażowego lub Działania Demonstracyjnego z Inicjatywy Awangarda.

 • Włączenie małopolskich przedsiębiorstw, klastrów (tzn. mających siedzibę lub oddział na terenie województwa małopolskiego oraz dotychczas nie współpracujących z IA) do aktywnej współpracy w ramach Projektów Pilotażowych i/lub Działań Demonstracyjnych Inicjatywy Awangarda.

 • Rekomendowane jest włączenie małopolskich jednostek naukowych, jednostek B+R (tzn. mających siedzibę lub oddział na terenie województwa małopolskiego) do aktywnej współpracy w ramach Projektów Pilotażowych i/lub Działań Demonstracyjnych Inicjatywy Awangarda.

Dla kogo?

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, zwane dalej „Oferentami” jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami Konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.

Na jakich warunkach?

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizację zadań wybranych w ramach Konkursu w 2018 roku środki finansowe do kwoty ogółem 100 000,00 zł.

Termin składania wniosków

do dnia 16 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1461407,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obszarze-dzialalno.html

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna