Pakiet informacyjnyPobieranie 0,84 Mb.
Strona12/24
Data24.02.2019
Rozmiar0,84 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   24Działanie 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich


Instytucja udzielająca wsparcia

Ministerstwo Zdrowia

Na co?

Projekty składane w odpowiedzi na przedmiotowy konkurs muszą zakładać udzielanie wsparcia studentom kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo zgodnie z opracowanym programem rozwojowym oraz realizację programu rozwoju absolwenta kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo. W ramach realizacji programu rozwojowego uczelni przewiduje się wsparcie dla studentów kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo obligatoryjnie poprzez wdrożenie uczelnianego programu stypendialnego mającego charakter motywacyjny(stypendium w wysokości 800 PLN brutto przez okres dwóch lat dla max. 75% studentów nadanym roku kształcenia (uczestników projektu), którzy w poprzednim roku kształcenia otrzymali najlepsze wyniki w nauce) oraz realizację co najmniej jednego z następujących działań:

 • dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży,

 • finansowanie zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia,

 • finansowanie ponadprogramowych płatnych praktyk zawodowych oraz organizację wizyt studyjnych w podmiotach leczniczych krajowych i zagranicznych.

Programy rozwojowe wdrażane w ramach projektu mają przewidywać zachęty do podejmowania i kontynuowania kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo, uatrakcyjniając kształcenie dla absolwentów szkół średnich, którzy bezpośrednio po zakończeniu kształcenia średniego podejmują studia licencjackie oraz dla osób bezrobotnych jako forma przekwalifikowania zawodowego.

Student otrzymujący stypendium motywujące na ww. zasadach będzie zobowiązany do przystąpienia do programu rozwoju absolwenta, który zakłada udzielanie wsparcia w znalezieniu zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki i położnej w podmiocie leczniczym działającym na terenie Polski, realizację cyklu medycznych szkoleń zawodowych dla absolwenta pielęgniarstwa i położnictwa w zakresie potrzeb epidemiologiczno-demograficznych oraz wypłatę stypendium szkoleniowego na czas trwania cyklu szkoleń zawodowych (wartość stypendium może wynieść max. 1000 PLN brutto, wypłacane co miesiąc przez okres 24 miesięcy pod warunkiem, że absolwent pielęgniarstwa lub/i położnictwa zatrudniony jest na cały etat w podmiocie leczniczym na terenie Polski).W ramach programu opiekunowi (tutorowi) absolwenta w podmiocie leczniczym, w którym absolwent podejmuje zatrudnienie w wysokości nieprzekraczającej 40% podstawowego wynagrodzenia pielęgniarki Działania w projekcie muszą dotyczyć wsparcia wykraczającego poza program kształcenia nadanym kierunku. Muszą przewidywać także rozwój umiejętności studentów w zakresie właściwej komunikacji z pacjentem.

Dla kogo?

Wnioskodawcą może być szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, której jednostki organizacyjne spełniają w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu warunki, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo na poziomie studiów pierwszego stopnia (licencjata) – zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Na jakich warunkach?

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97%.

Termin składania wniosków

Od 02 lipca do 31 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.power.gov.pl/nabory/1-161/Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu


Instytucja udzielająca wsparcia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na co?

W ramach konkursu wspierane będą projekty, których przedmiotem będzie:

 • przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji;

 • budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych, skutkująca likwidacją węzłów grupowych;

 • budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym;

 • podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

Dla kogo?

O wsparcie mogą ubiegać się:

 • przedsiębiorcy,

 • jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,

 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami,

 • spółdzielnie mieszkaniowe.

Na jakich warunkach?

Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu: 85%.

Termin składania wniosków

Od 30 maja do 27 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.pois.gov.pl/nabory/15-efektywna-dystrybucja-ciepla-i-chlodu/Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska


Instytucja udzielająca wsparcia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na co?

W ramach konkursu wspierane będą projekty, które dotyczyć będą m.in.:

 • budowy, rozbudowy lub remontu sieci kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury towarzyszącej, która przyczynia się do odprowadzania, zatrzymania, retencjonowania, wykorzystania wód opadowych i/lub oczyszczania (w razie potrzeby) wód opadowych, przy czym dla tej infrastruktury preferowane będzie użycie metod naturalnych lub bazujących na naturalnych. Metody naturalne lub bazujące na naturalnych to działania, wykorzystujące naturalną zdolność retencji, zagospodarowania, samooczyszczania oraz odprowadzania wód opadowych z danego terenu np. rowy odwadniające, muldy, zbiorniki odparowujące, obsadzone roślinnością stawy sedymentacyjne, obiekty hydrofitowe oczyszczania wód opadowych;

 • budowy, rozbudowy lub remontu zbiorników wód opadowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym m.in. urządzenia podczyszczające i instalacje rozprowadzania zebranej wody);

 • likwidacji zasklepienia lub uszczelnienia gruntu poprzez stosowanie wzmocnień przepuszczalnych dla wody np.: ażurowych lub żwirowych,

 • dla miast nieujętych w projekcie pozakonkursowym realizowanym w ramach typu projektu 2.1.1b, które wpisują się w zakres interwencji POIiŚ, możliwe jest również ujęcie w projekcie zadań związanych z przygotowaniem lub aktualizacją planów adaptacji do zmian klimatu.

Dla kogo?

O wsparcie mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne;

 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Na jakich warunkach?

Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu: 85%.

Termin składania wniosków

Od 30 kwietnia do 31 sierpnia 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.pois.gov.pl/nabory/21-adaptacja-do-zmian-klimatu-wraz-z-zabezpieczeniem-i-zwiekszeniem-odpornosci-na-kleski-zywiolowe-w-szczegolnosci-katastrofy-naturalne-oraz-monitoring-srodowiska-3/1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   24


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna