Pakiet informacyjnyPobieranie 0,84 Mb.
Strona10/24
Data24.02.2019
Rozmiar0,84 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, konkurs na projekty realizowane poza Common Framework


Instytucja udzielająca wsparcia

Centrum Projektów Europejskich

Na co?

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

Nowe rozwiązanie - to produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce.

Współpraca z partnerem zagranicznym (partnerstwo ponadnarodowe) – oznacza, że cele, produkty i rezultaty projektu są powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazują jej wartość dodaną; wnioskodawca załącza do wniosku list intencyjny dotyczący zawiązanego partnerstwa ponadnarodowego.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu: • Wypracowanie metod rozwiązywania problemu bezdomności, w szczególności w zakresie wsparcia osób bezdomnych w wychodzeniu z bezdomności.

 • Wypracowanie metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie z uwzględnieniem działań różnych instytucji realizujących zadania z tego zakresu, w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług.

Dla kogo?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne;

 • administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne;

 • jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty,

 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, np. związki gmin, związki miast;

 • instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy;

 • instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej;

 • szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady doskonalenia zawodowego;

 • uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe;

 • przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa;

 • organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia;

 • podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne;

 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związki zawodowe, organizacje pracodawców;

 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. związki stowarzyszeń, federacje organizacji pozarządowych;

 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze np.: uczelnie wyższe, instytuty PAN.

Na jakich warunkach?

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97%.

Termin składania wniosków

Od 25 maja do 29 czerwca 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.power.gov.pl/nabory/1-138/Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, konkurs dotyczy programu pn. „ABCDE samokontroli znamion – Ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry”


Instytucja udzielająca wsparcia

Ministerstwo Zdrowia

Na co?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty,które przewidują realizację polityki zdrowotnej pn. ABCDE samokontroli znamion – Ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry.

Realizacja programu profilaktycznego będzie polegać na realizacji komponentu edukacyjnego skierowanego do kadry medycznej: lekarzy POZ, specjalistów w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej/edukatorów zdrowotnych, dermatologów, onkologów i osób będących w grupie ryzyka oraz komponentu medycznego polegającego na udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom zakwalifikowanym do programu polityki zdrowotnej (badanie dermatoskopowe/wideodermatoskopowe).Dla kogo?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu może ubiegać się:

 • uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym lub

 • instytut badawczy uczestniczący w systemie ochrony zdrowia działający w oparciu o ustawę z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub

 • podmiot leczniczy: posiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej łącznie w rodzaju leczenie szpitalne oraz w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie chemioterapii i chirurgii, zatrudniający (bez względu na formę zatrudnienia) co najmniej jednego pracownika naukowego (posiadającego co najmniej tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych).

Na jakich warunkach?

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100%.

Termin składania wniosków

Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, że Ministerstwo Zdrowia będzie prowadziło nabór wniosków w sposób ciągły od 21 maja 2018 r. do dnia zamknięcia konkursu.

Dodatkowe informacje

http://www.power.gov.pl/nabory/1-145/Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, konkurs dotyczy programu pn. „Program koordynacji profilaktyki złamań osteoporotycznych”


Instytucja udzielająca wsparcia

Ministerstwo Zdrowia

Na co?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które przewidują realizację polityki zdrowotnej pn. Program koordynacji profilaktyki złamań osteoporotycznych.

Realizacja programu profilaktycznego będzie polegać na realizacji komponentu edukacyjnego skierowanego do kadry medycznej: lekarzy i pielęgniarek POZ, pielęgniarek zatrudnionych w poradniach specjalistycznych leczenia osteoporozy, koordynatorów zatrudnionych w szpitalach oraz komponentu medycznego polegającego na udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom zakwalifikowanym do programu (konsultacja u pielęgniarki i lekarza specjalisty w poradni specjalistycznej, badania densytometryczne: kości kręgosłupa lędźwiowego i jednej z szyjek kości udowej, kości kręgosłupa lędźwiowego, jednej z szyjek kości udowej, RTG boczne kręgosłupa, RTG kości przedramienia).Dla kogo?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu może ubiegać się:

 • uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym lub

 • instytut badawczy uczestniczący w systemie ochrony zdrowia działający w oparciu o ustawę z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub

 • podmiot leczniczy: posiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej łącznie w rodzaju leczenie szpitalne oraz w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie reumatologii lub ortopedii, zatrudniający (bez względu na formę zatrudnienia) co najmniej jednego pracownika naukowego (posiadającego co najmniej tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych).

Na jakich warunkach?

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100%.

Termin składania wniosków

Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, że Ministerstwo Zdrowia będzie prowadziło nabór wniosków w sposób ciągły od 21 maja 2018 r. do dnia zamknięcia konkursu.

Dodatkowe informacje

http://www.power.gov.pl/nabory/1-146/


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna