Pakiet informacyjny informacja o dostępnych konkursach I programach pomocowychPobieranie 0,84 Mb.
Strona9/23
Data24.02.2019
Rozmiar0,84 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, konkurs na Zintegrowane Programy Uczelni


Instytucja udzielająca wsparcia

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Na co?

Projekt musi obejmować swoim zakresem merytorycznym co najmniej 4 ze wskazanych poniżej modułów działań, opracowanych w ramach jednolitego Programu Zintegrowanego uczelni, dostosowanych do typów operacji przewidzianych do realizacji w ramach konkursu:

 • Moduł programów kształcenia:

 • Moduł podnoszenia kompetencji:

 • Moduł programów stażowych:

 • Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy:

 • Moduł studiów doktoranckich:

 • Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego:

Dla kogo?

Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna:

 • kształcąca co najmniej 20 000 studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych,

 • która nie jest w likwidacji, nie wystąpiła do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów oraz

 • na której co najmniej połowa ocenionych jednostek organizacyjnych posiada na dzień złożenia wniosku ocenę parametryczną na poziomie A lub wyższą.

Ponadto, w przypadku realizacji w projekcie zadań z zakresu studiów doktoranckich, wnioskodawca musi być szkołą wyższą publiczną bądź niepubliczną, której jednostka organizacyjna objęta projektem i realizująca zadania z zakresu studiów doktoranckich posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.

Na jakich warunkach?

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 97%

Termin składania wniosków

Od 11 czerwca do 05 października 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.power.gov.pl/nabory/1-155/Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, konkurs na Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego


Instytucja udzielająca wsparcia

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Na co?

Projekt musi obejmować swoim zakresem merytorycznym co najmniej 3 ze wskazanych poniżej modułów działań, opracowanych w ramach jednolitego Programu Zintegrowanego uczelni, dostosowanych do typów operacji przewidzianych do realizacji w ramach konkursu:

 • Moduł programów kształcenia:

 • Moduł podnoszenia kompetencji:

 • Moduł programów stażowych:

 • Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy:

 • Moduł studiów doktoranckich:

 • Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego:

Dla kogo?

Wnioskodawcą projektu jest uczelnia publiczna bądź niepubliczna:

 • akademicka,

 • zawodowa.

Uczelnia zawodowa składająca wniosek musi kształcić co najmniej 200 studentów na studiach stacjonarnych.

Na jakich warunkach?

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 97%

Termin składania wniosków

Od 25 czerwca do 15 października 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.power.gov.pl/nabory/1-158/Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, konkurs na projekty realizowane poza Common Framework


Instytucja udzielająca wsparcia

Centrum Projektów Europejskich

Na co?

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

Nowe rozwiązanie - to produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce. Współpraca z partnerem zagranicznym (partnerstwo ponadnarodowe) – oznacza, że cele, produkty i rezultaty projektu są powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazują jej wartość dodaną; wnioskodawca załącza do wniosku list intencyjny dotyczący zawiązanego partnerstwa ponadnarodowego.Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu:

 • Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań mających na celu zwiększenie jakości usług świadczonych przez jednostki administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

 • Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań mających na celu dostosowanie kompetencji pracowników przedsiębiorstw do zmian technologicznych (Przemysł. 4.0).

 • Wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie działań na rzecz spójności społecznej na terenach poprzemysłowych i obszarach zdegradowanych województwa śląskiego.

Dla kogo?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne;

 • administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne;

 • jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty,

 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, np. związki gmin, związki miast;

 • instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy;

 • instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej;

 • szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady doskonalenia zawodowego;

 • uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe;

 • przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa;

 • organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia;

 • podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne;

 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związki zawodowe, organizacje pracodawców;

 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. związki stowarzyszeń, federacje organizacji pozarządowych;

 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze np.: uczelnie wyższe, instytuty PAN.

Na jakich warunkach?

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97%.

Termin składania wniosków

Od 01 sierpnia do 31 października 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.power.gov.pl/nabory/1-169/Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, konkurs dotyczy programu pn. „ABCDE samokontroli znamion – Ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry”


Instytucja udzielająca wsparcia

Ministerstwo Zdrowia

Na co?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty,które przewidują realizację polityki zdrowotnej pn. ABCDE samokontroli znamion – Ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry.

Realizacja programu profilaktycznego będzie polegać na realizacji komponentu edukacyjnego skierowanego do kadry medycznej: lekarzy POZ, specjalistów w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej/edukatorów zdrowotnych, dermatologów, onkologów i osób będących w grupie ryzyka oraz komponentu medycznego polegającego na udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom zakwalifikowanym do programu polityki zdrowotnej (badanie dermatoskopowe/wideodermatoskopowe).Dla kogo?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu może ubiegać się:

 • uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym lub

 • instytut badawczy uczestniczący w systemie ochrony zdrowia działający w oparciu o ustawę z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub

 • podmiot leczniczy: posiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej łącznie w rodzaju leczenie szpitalne oraz w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie chemioterapii i chirurgii, zatrudniający (bez względu na formę zatrudnienia) co najmniej jednego pracownika naukowego (posiadającego co najmniej tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych).

Na jakich warunkach?

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100%.

Termin składania wniosków

Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, że Ministerstwo Zdrowia będzie prowadziło nabór wniosków w sposób ciągły od 21 maja 2018 r. do dnia zamknięcia konkursu.

Dodatkowe informacje

http://www.power.gov.pl/nabory/1-145/1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna