Pakiet informacyjny informacja o dostępnych konkursach I programach pomocowychPobieranie 0,84 Mb.
Strona5/23
Data24.02.2019
Rozmiar0,84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23Konkurs „Twoja szansa na przedsiębiorczość” – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej


Instytucja udzielająca wsparcia

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o., Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej, Agencja Rozwoju Regionalnego

Na co?

Celem projektu jest Rozwój przedsiębiorczości na terenie subregionu Tarnowskiego poprzez udzielenie 580 dotacji na założenie nowych i trwałych mikroprzedsiębiorstw.

Dla kogo?

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 • wiek 30 lat i więcej,

 • pozostające bez pracy tj. bierne zawodowo lub bezrobotne,

 • zamieszkujące lub uczące się na terenie subregionu tarnowskiego tj. miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego,

 • zainteresowane założeniem działalności gospodarczej z wyłączeniem osób zarejestrowanych w CEIDG/KRS lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,

 • które należą do co najmniej 1 z poniższych grup:

Na jakich warunkach?

Projekt zakłada realizację ścieżki wsparcia składającej się z:

 • Części I obejmującej szkolenia i/lub doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej dla wszystkich uczestników projektu;

 • Części II obejmującej:

  • Przyznanie wsparcia finansowego (dotacji) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązującego w dniu przyznania wsparcia rozumianym jako dzień podpisania umowy o przyznaniu wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

  • Działania na rzecz wsparcia i rozwoju młodych stażem przedsiębiorców (prowadzonych przez uczestników projektu) w początkowym okresie rozwijania działalności gospodarczej (do 12 miesięcy) poprzez udzielenie wsparcia doradczego i szkoleniowego.

Termin składania wniosków

Terminy naborów ogłaszane są sukcesywnie na stronie projektu.

Dodatkowe informacje

http://www.twojaszansa.pakd.pl/Pożyczka na rewitalizację


Instytucja udzielająca wsparcia

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego

Na co?

Celem pożyczki jest wsparcie projektów z zakresu rewitalizacji miast oraz odnowy obszarów wiejskich na terenie Województwa Małopolskiego.

Wsparcie obejmuje projekty wpisane do gminnego programu rewitalizacji, następnie zaakceptowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego, zarządzającego RPO WM i wpisanego do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego.Dla kogo?

Oferta jest adresowana do szerokiej gamy odbiorców. Pożyczkobiorcami mogą być:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną,

 • instytucje kultury,

 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,

 • partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe),

 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego,

 • parki narodowe i krajobrazowe,

 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,

 • inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,

 • szkoły wyższe,

 • przedsiębiorcy,

 • administracja rządowa.

Na jakich warunkach?

Wartość jednostkowej pożyczki – od 300 tys. zł do 15 mln zł.

Maksymalny okres spłaty nie dłuższy niż 20 lat licząc od daty jej uruchomienia.

Może być udzielona karencja w spłacie kapitału na okres do 6 miesięcy, przy czym nie wydłuża ona okresu spłaty pożyczki.

W przypadku pożyczki udzielanej w formie pomocy inwestycyjnej odbiorca zobowiązany będzie do zapewnienia wkładu własnego (środków własnych lub pozyskanych z zewnętrznych źródeł finansowania), w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego, 24%.

Pożyczka oprocentowana będzie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (preferencyjnych).


Termin składania wniosków

Nabór ciągły

Dodatkowe informacje

https://www.marr.pl/pozyczki-z-marr/pozyczka-na-rewitalizacje/Pożyczka na efektywność energetyczną


Instytucja udzielająca wsparcia

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego

Na co?

Celem działań finansowanych z pożyczki będzie zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Finansowane będą przedsięwzięcia z zakresu modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z wymianą źródeł ciepła, z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Dla kogo?

Oferta dedykowana jest dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego, jednostek samorządu terytorialnego i podległych im podmiotów (w zakresie budynków komunalnych) zlokalizowanych na terenie Województwa Małopolskiego.

Na jakich warunkach?

Wartość jednostkowej pożyczki – od 100 tys. zł do 3,2 mln zł.

Maksymalny okres spłaty nie dłuższy niż 20 lat licząc od daty jej uruchomienia.

Może być udzielona karencja w spłacie kapitału na okres do 6 miesięcy, przy czym nie wydłuża ona okresu spłaty pożyczki.

W przypadku pożyczki udzielanej w formie pomocy inwestycyjnej odbiorca zobowiązany będzie do zapewnienia wkładu własnego (środków własnych lub pozyskanych z zewnętrznych źródeł finansowania), w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego, 24%.


Pożyczki oprocentowane będą nie wyżej niż:

 • 0,5 % w skali roku, o ile wyniki pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego potwierdzają możliwość osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii końcowej na poziomie od 25% do 40%,

 • 0,25 % w skali roku, o ile wyniki pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego potwierdzają możliwość osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii końcowej na poziomie powyżej 40% do 60%,

 • 0,15% jeśli wyniki pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego potwierdzają możliwość osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii końcowej na poziomie 60% lub więcej.

Termin składania wniosków

Nabór ciągły

Dodatkowe informacje

https://www.marr.pl/pozyczki-z-marr/pozyczki-na-efektywnosc-energetyczna/

http://pozyczki.tarr.tarnow.pl/index.php?id=117


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna