Pakiet informacyjny informacja o dostępnych konkursach I programach pomocowychPobieranie 1.46 Mb.
Strona3/23
Data24.02.2019
Rozmiar1.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje


Instytucja udzielająca wsparcia

Zarząd Województwa Małopolskiego, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Na co?

Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone wyłącznie na zakup:

 • Usług badawczo-rozwojowych:

  • usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych;

  • usługi w zakresie wzornictwa.

 • Usług proinnowacyjnych kwalifikowanych w ramach małego bonu na innowacje lub jako element dużego bonu na innowacje – wyłącznie jako część szerszego projektu obejmującego usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, bądź usługi w zakresie wzornictwa, obejmujących:

  • usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych;

  • usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab);

  • usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań;

  • usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej, tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych.

Dla kogo?

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego.

Na jakich warunkach?

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

 • 90% w przypadku gdy wnioskodawca składa wniosek po raz pierwszy i wcześniej nie uzyskał wsparcia w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM (nie zostały złożone inne wnioski, w których ubiega się o dofinansowanie lub na które otrzymał dofinansowanie w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM);

 • 80% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz drugi w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM;

 • 70% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz trzeci i kolejny w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM.

Maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu

 • dla małego bonu na innowację maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 50 000 PLN,

 • dla dużego bonu na innowację maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 100 000 PLN.

Termin składania wniosków

Od 30 kwietnia do 02 października 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-3--bony-na-innowacje---rpmp-01-02-03-ip-01-12-012-18#tab3

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej Gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski


Instytucja udzielająca wsparcia

Zarząd Województwa Małopolskiego, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Na co?

W ramach konkursu wspierane będą projekty ukierunkowane na zwiększenie aktywności międzynarodowej małopolskich MŚP oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako marki gospodarczej w wymiarze zarówno krajowym jak i międzynarodowym, poprzez:

 • promocję oferty gospodarczej regionu,

 • wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne, m.in. poprzez organizację zagranicznych misji gospodarczych małopolskich przedsiębiorców, organizację konferencji, opracowywanie analiz rynków zagranicznych, ułatwianie nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi,

 • promocję innowacyjności, poprzez wzmocnienie współpracy na linii nauka-biznes, w szczególności w obszarze inteligentnej specjalizacji regionu (smart specialisation) oraz wsparcie komercjalizacji innowacyjnych pomysłów i rozwiązań technologicznych w Małopolsce, w szczególności przez organizację wydarzeń promujących Małopolskę jako region przyjazny dla podejmowania innowacyjnych inicjatyw, w tym np. festiwal innowacji, wykorzystanie nowoczesnych kanałów komunikacji, obecność Małopolski w najważniejszych europejskich i międzynarodowych inicjatywach dotyczących innowacyjności, organizację wydarzeń w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej,

 • wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie, m.in. poprzez rozwój zintegrowanego, regionalnego systemu informacji na temat ofert inwestycyjnych w regionie, przygotowywanie opracowań zawierających kluczowe dla inwestorów informacje o regionie, utworzenie sieci współpracy biznes – IOB – jednostki samorządu terytorialnego, prezentacja zintegrowanej oferty stref aktywności gospodarczej (SAG) na zagranicznych targach branżowych.

Dla kogo?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

 • instytucje otoczenia biznesu,

 • organizacje pozarządowe.

Na jakich warunkach?

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Termin składania wniosków

Od 31 lipca do 18 września 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-3-3-1--promocja-gospodarcza-malopolski---rpmp-03-03-01-ip-01-12-029-18Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych


Instytucja udzielająca wsparcia

Zarząd Województwa Małopolskiego

Na co?

W ramach konkursu realizowane będą projekty dotyczące budowy, rozbudowy i przebudowy sieci dystrybucyjnych wraz z niezbędnymi jej elementami.

Wsparcie będzie kierowane na rozwój sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia, poniżej 110 kV wraz z niezbędnymi elementami (np. transformatory), służących zwiększeniu zdolności przyłączenia odnawialnych źródeł energii do sieci. Warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wnioskodawca wykaże, że w projekcie wsparciem będą objęte wyłącznie sieci dystrybucyjne o napięciu poniżej 110 kV oraz działania mające na celu zwiększenie zdolności przyłączenia odnawialnych źródeł energii do sieci.Dla kogo?

O dofinansowanie może ubiegać się Operator Systemu Dystrybucyjnego.

Na jakich warunkach?

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Termin składania wniosków

Od 26 lutego r. do 28 grudnia 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-4-1-2--rozwoj-infrastruktury-dystrybucji-energii-ze-zrodel-odnawialnych---rpmp-04-01-02-iz-00-12-007-18#tab3Działanie 4.2. EKO – Przedsiębiorstwa


Instytucja udzielająca wsparcia

Zarząd Województwa Małopolskiego, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Na co?

W ramach konkursu wsparcie przewiduje się na inwestycje:

 • w ramach typu projektu A tj. Inwestycje w poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa polegające na:

  • głębokiej modernizacji energetycznej obiektów, mającej na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE, a także modernizacje/wymianę lokalnych źródeł ciepła (jako element projektu).

  • zastosowania technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie. W ramach tego rodzaju projektów może być dofinansowane np. zastosowanie bardziej energooszczędnych technologii produkcji, wymiana maszyn, modernizacja środków produkcji, przebudowa/modernizacja linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie. Ponadto wsparciem może zostać objęte wykorzystanie energii ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w przedsiębiorstwach oraz rozwój wysokosprawnej kogeneracji (jako integralna część przedsiębiorstwa).

 • w ramach typu projektu B tj. Inwestycje w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych polegające na: zastosowania odnawialnych źródeł energii. Interwencja obejmować będzie projekty zmierzające do wzrostu wykorzystania energii elektrycznej i/lub ciepła pochodzących z zasobów odnawialnych poprzez realizację inwestycji w zakresie instalacji lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Wsparcie uzyskają inwestycje służące pokryciu zapotrzebowania na ciepło i/lub na energię elektryczną przedsiębiorstwa. Oznacza to, iż jednostki OZE będą musiały być w pierwszej kolejności w pełni dedykowane potrzebom energetycznym przedsiębiorstwa i do nich dostosowane, a jedynie niewykorzystana część energii elektrycznej może być oddawana do sieci dystrybucyjnej.

 • w ramach typu projektu C tj. Rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego polegające na inwestycjach promujących rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego. Wsparcie będzie ukierunkowane wyłącznie na projekty o charakterze demonstracyjnym i pilotażowym.

Dla kogo?

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie województwa małopolskiego.

Na jakich warunkach?

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu wynosi 10 000 000 PLN.

Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzaju pomocy publicznej.Termin składania wniosków

Od 31 maja r. do 28 sierpnia 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/dzialanie-4-2--eko---przedsiebiorstwa---rpmp-04-02-00-ip-01-12-020-18#tab3


Pobieranie 1.46 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna