Pakiet informacyjny informacja o dostępnych konkursach I programach pomocowychPobieranie 0,84 Mb.
Strona23/23
Data24.02.2019
Rozmiar0,84 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Zadania inwestycyjne


Instytucja udzielająca wsparcia

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Na co?

Wsparciem finansowym objęte zostaną przedsięwzięcia z następujących kategorii:

 • Gospodarka​ wodno​-ściekowa

 • Ochrona powietrza

 • Odnawialne​ źródła​ energii

 • Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

 • Ochrona przed hałasem

 • Ochrona przyrody

 • Pozostałe

Dla kogo?

O wsparcie mogą ubiegać się:

 • Jednostki samorządu terytorialnego

 • Przedsiębiorcy

 • Organizacje pozarządowe

 • Państwowe jednostki budżetowe

 • Osoby fizyczne

 • Inni wnioskodawcy

Na jakich warunkach?

Wsparcie w formie dotacji i/lub pożyczki w zależności od rodzaju przedsięwzięcia i typu wnioskodawcy.

Termin składania wniosków

Składanie wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w formie dotacji: do 30 marca 2018 r.

składanie wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w formie pożyczki : od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.Dodatkowe informacje

https://www.wfos.krakow.pl/zadania-inwestycyjne-terminy-naboru-i-rozpatrywania-wnioskow-w-roku-2018/#

Zadania nieinwestycyjne


Instytucja udzielająca wsparcia

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Na co?

W ramach zadań nieinwestycyjnych Fundusz udziela dofinansowania m.in. na:

 • edukację ekologiczną,

 • przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody (np. ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, sporządzenie planów ochrony dla obszarów objętych ochroną, nasadzenia drzew i krzewów, zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody),

 • profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach o przekroczonych standardach jakości środowiska (karta oferty),

 • państwowy monitoring środowiska,

 • wojewódzkie programy i plany związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Dla kogo?

O wsparcie mogą ubiegać się różnego rodzaju podmioty (w zależności od rodzaju przedsięwzięcia).

Na jakich warunkach?

Wsparcie w formie dotacji i/lub pożyczki w zależności od rodzaju przedsięwzięcia i typu wnioskodawcy.

Termin składania wniosków

Składanie wniosków o dofinansowanie zadań nieinwestycyjnych w formie dotacji: do 30 marca 2018 r.

składanie wniosków o dofinansowanie zadań nieinwestycyjnych w formie pożyczki : od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.Dodatkowe informacje

https://www.wfos.krakow.pl/zadania-nieinwestycyjne-terminy-naboru-i-rozpatrywania-wnioskow-w-roku-2018/

Dopłaty do odsetek od kredytów bankowych


Instytucja udzielająca wsparcia

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Bank Ochrony Środowiska S.A.

Na co?

Przedmiotem kredytowania będą przedsięwzięcia polegające na budowie biologicznych oczyszczalni ścieków o łącznej przepustowości poniżej 10m³/d, w przypadku gdy brak jest możliwości podłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej przez okres 5 (pięciu) lat od dnia aplikowania o kredyt, w wyniku których uzyskany zostanie efekt ekologiczny określony poprawą parametrów oczyszczanych ścieków. Stężenia ścieków oczyszczonych w przypadku budowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

Dla kogo?

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby fizyczne.

Na jakich warunkach?

W ramach programu Bank zobowiązał się do udzielania ze środków własnych kredytów bankowych, przy udziale dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, przeznaczonej na dopłaty do ich oprocentowania. Fundusz dopłaca do 80% odsetek do oprocentowania obliczonego według stopy procentowej określonej przez Bank.

Termin składania wniosków

Do wyczerpania środków

Dodatkowe informacje

https://www.wfos.krakow.pl/doplaty-do-odsetek-od-kredytow-bankowych-2/

Dopłaty do częściowej spłaty kredytów bankowych


Instytucja udzielająca wsparcia

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Bankiem Ochrony Środowiska S.A., Bank Spółdzielczy w Jordanowie

Na co?

Przedmiotem kredytowania będą przedsięwzięcia polegające na:

 • budowie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej rozumianego jako odcinek przewodu kanalizacyjnego pomiędzy najbliższą studzienką kanalizacyjną kanału głównego, a podłączanym budynkiem przy nowobudowanej sieci kanalizacyjnej.

Finansowaniem objęte są koszty polegające na zakupie materiałów i urządzeń oraz wykonaniu robót budowlano-montażowych.

 • wymianie kotłów grzewczych węglowych na kotły gazowe i olejowe o mocy do 40 kW (koszty kwalifikowane do 1 100,00 zł za 1 kW/mocy) lub pompę ciepła o mocy do 40 kW (koszty kwalifikowane do 3 000,00 zł za 1 kW/mocy) lub podłączenie do sieci ciepłowniczej, w tym geotermalnej (koszty kwalifikowane do 830,00 zł za 1 kW/mocy).

 • zakupie i montażu pompy ciepła o mocy do 40 kW (koszty kwalifikowane do 3 000,00 zł za 1 kW/mocy) do ogrzewania budynku lub do ogrzewania budynku oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Dla kogo?

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby fizyczne.

Na jakich warunkach?

W ramach programu Bank zobowiązał się do udzielania ze środków własnych kredytów bankowych z dotacją przeznaczoną na częściową spłatę kapitału ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Szczegóły wsparcia uzależnione są od zakresu finansowanego przedsięwzięcia.Termin składania wniosków

Do wyczerpania środków

Dodatkowe informacje

https://www.wfos.krakow.pl/doplaty-do-czesciowej-splaty-kredytow-bankowych-2/

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych


Instytucja udzielająca wsparcia

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na co?

W ramach programu wspierany będzie zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń, w tym m.in. samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu pływającego itd.

Dla kogo?

Program przeznaczony jest dla podmiotów (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych) posiadających akceptację Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska w ramach współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska. Treść porozumienia znajduje się pod adresem: https://www.wfos.krakow.pl/wojewodzki-fundusz-oglasza-nabor-w-ramach-programu-ogolnopolski-program-finansowania-sluzb-ratowniczych/

Na jakich warunkach?

Maksymalne dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 50% łącznie kosztów kwalifikowanych.

Termin składania wniosków

Do 31 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

https://www.wfos.krakow.pl/wojewodzki-fundusz-oglasza-nabor-w-ramach-programu-ogolnopolski-program-finansowania-sluzb-ratowniczych/

Inne
Nabór wniosków w ramach programu Demokracja w Działaniu


Instytucja udzielająca wsparcia

Fundacja Batorego

Na co?

Dotacje mogą być przeznaczone na działania służące wzmocnieniu organizacji i umożliwiające stabilne i efektywne prowadzenie działalności statutowej. Nie oczekujemy wniosków na realizację „projektów”. Oferowane dotacje mają charakter wsparcia „instytucjonalnego”.

Szczególną uwagę nalezy zwrócić na kwestie dotyczące: • poprawy komunikacji: efektywne przedstawianie misji, wartości i osiągnięć organizacji, poszerzenie zasięgu jej oddziaływania, poprawienie umiejętności tworzenia atrakcyjnych treści i korzystania z nowoczesnych kanałów komunikacji itp.;

 • zakorzeniania organizacji w środowisku lokalnym: otwarcie organizacji na ludzi z jej otoczenia i ich potrzeby, zbieranie opinii i informacji, prowadzenie działań integracyjnych i pomocowych, reprezentowanie racji i interesów społeczności;

 • budowania grona sojuszników: tworzenie środowiska osób popierających misję i wartości organizacji, gotowych wspierać jej działania na różne sposoby; włączanie ich w pracę organizacji;

 • pozyskiwania nowych źródeł finansowania od prywatnych darczyńców (indywidualnych i biznesowych), budowanie bazy osób i instytucji regularnie wspierających działania organizacji.

Dla kogo?

O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe działające w formie fundacji lub stowarzyszeń, które zajmują się ochroną praw człowieka, bronią zasad równości wszystkich obywateli, przeciwstawiają się wszelkim formom dyskryminacji, kontrolują funkcjonowanie instytucji publicznych, stoją na straży przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa.

Na jakich warunkach?

Można ubiegać się o dotacje w wysokości od 20 tys. do 150 tys. zł. Wkład własny nie jest wymagany.

Termin składania wniosków

W 2018 roku wnioski można składać w terminie do: 15 lutego i 15 września.

Dodatkowe informacje

http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/demokracja_w_dzialaniu_1Otwarty Konkurs Ofert na 2018 rok na Finansowanie lub Dofinansowanie Kosztów Zadań Opiekuńczych Wykonywanych na Rzecz Środowiska Kombatanckiego


Instytucja udzielająca wsparcia

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Na co?

Urząd może sfinansować lub dofinansować pokrycie kosztów zapewnienia kombatantom i innym osobom uprawnionym - wymagającym ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność pielęgnacji i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych - opieki, w szczególności: pielęgnacji i opieki w czasie choroby; opieki higienicznej, pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych lub w zakupie niezbędnych leków zaleconych przez lekarza; niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych; pomocy w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomocy w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu; pomocy w zakupie odzieży i obuwia oraz niezbędnych artykułów osobistego użytku, pomocy w dotarciu do podmiotów prowadzących działalność leczniczo-rehabilitacyjną oraz pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z zapewnieniem opieki wymienionym osobom tj. przeszkolenie osób mających wykonywać ww. czynności, kosztów, takich jak m.in. koszt zakupu akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki.

Dla kogo?

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na jakich warunkach?

Wysokość środków publicznych na realizację wymienionych zadań wynosi: 150 000 zł.

Termin składania wniosków

Wyznacza się następujące terminy składania ofert:

 • do dnia 30 marca 2018 r.;

 • do dnia 30 sierpnia 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/1123-otwarty-konkurs-ofert-na-2018-rok-na-finansowanie-lub-dofinansowanie-koszt%C3%B3w-zada%C5%84-opieku%C5%84czych-wykonywanych-na-rzecz-%C5%9Brodowiska-kombatanckiego.htmlSzybkie granty Funduszu Obywatelskiego


Instytucja udzielająca wsparcia

Fundusz Obywatelski

Na co?

Wsparcie może otrzymać przedsięwzięcie, które:

 • odpowiada na bieżącą sytuację w co najmniej jednym z 4 obszarów:

  • ochrona integralności i praworządności działania instytucji publicznych,

  • ochrona praw obywatelskich i wartości konstytucyjnych,

  • prowadzenie otwartych procesów konsultacji w ważnych sprawach publicznych;

  • przeciwdziałanie przemocy w życiu publicznym.

 • podejmowana jest w sytuacji, gdy w interes publiczny wymaga natychmiastowej reakcji obywateli;

 • wspiera zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne;

 • zrealizowana będzie do 3 miesięcy od podpisania umowy;

Dla kogo?

Do zgłaszania inicjatyw zapraszamy zarejestrowane w Polsce:

 • fundacje,

 • stowarzyszenia,

 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Na jakich warunkach?

W ramach szybkich grantów można otrzymać wsparcie w wysokości od 500 zł do 3000 zł.

Miesięcznie Fundusz przewiduje wsparcie od jednej do kilku inicjatyw na łączną kwotę ok. 3000 zł.Termin składania wniosków

Nabór ciągły

Dodatkowe informacje

http://www.funduszobywatelski.pl/


Konkurs w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”


Instytucja udzielająca wsparcia

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na co?

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące następujących obszarów wsparcia:

 • obszar A – zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej;

 • obszar B – podnoszenie kwalifikacji zawodowych:

  • zadanie 1 – zdobycie uprawnień zawodowych,

  • zadanie 2 – ukończenie kursów i szkoleń zawodowych i specjalizacyjnych,

  • zadanie 3 – odbycie stażu aktywizacyjnego;

 • obszar C – wsparcie zatrudnienia i samozatrudnienia.

Realizacja Obszaru A jest obligatoryjna.

Przewidziane w ramach programu formy wsparcia w ramach obszarów B i C stanowią uzupełnienie wsparcia systemowego realizowanego i finansowanego przez PFRON oraz jednostki samorządu terytorialnego w tym PUP, udzielanego z wykorzystaniem dostępnych instrumentów i narzędzi wsparcia, służących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.Dla kogo?

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach konkursu są:

 • szkoły wyższe – publiczne lub niepubliczne szkoły wyższe utworzone zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), a także szkoły wyższe i wyższe seminaria duchowne prowadzone przez Kościół Katolicki lub inne kościoły i związki wyznaniowe;

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511),

które podejmą współpracę z pracodawcami oraz WUP i/lub PUP oraz PCPR, i korzystają lub będą korzystać z istniejących w tych instytucjach instrumentów i narzędzi wsparcia służących aktywizacji zawodowej studentów i/lub absolwentów.

Warunkiem składania wniosków w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT” jest: • posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

 • prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu),

z zastrzeżeniem, iż w przypadku wniosku wspólnego złożonego przez m.in. dwie lub więcej organizacje pozarządowe ww. warunki weryfikowane są w odniesieniu do każdego z Wnioskodawców.

Na jakich warunkach?

Minimalna procentowa wysokość wkładu własnego wynosi 5% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu.

Łączna wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć kwoty 18.000 zł na jednego beneficjenta ostatecznego.Termin składania wniosków

Do 20 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-z-dnia-21-maja-2018-r-konkursu-w-ramach-pilotazowego-programu-absolwent/Konkurs „NIEPODLEGŁA 2018. Fundacja PZU z Kulturą”


Instytucja udzielająca wsparcia

Fundacja PZU z Kulturą

Na co?

Celem Konkursu jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej (szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych) z obszarów wiejskich i małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców), w szczególności do tzw. kultury wysokiej oraz zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, na poziomie lokalnym lub ogólnopolskim.

W ramach projektu należy uwzględnić elementy pogłębiające wiedzę uczestników dotyczącą odzyskania przez Polskę niepodległości, szczególnie wysoko oceniane będą projekty, które poza celami konkursu, o których mowa powyżej będą uwzględniać poznanie dorobku i osiągnięć Polski i Polaków w XX i XXI wieku w różnych dziedzinach życia społecznego, ekonomicznego i kulturalnego.

Fundacja wspiera organizację dodatkowych zajęć związanych z niepodległością, udział w wydarzeniach związanych z niepodległością, odkrywanie ciekawych postaci (lokalnych bohaterów walczących o odzyskanie przez Polskę niepodległości, wizyty w instytucjach dóbr kultury, których programy lub wystawy dotyczą odzyskania przez Polskę niepodległości.


Dla kogo?

W Konkursie mogą brać udział:

 • fundacje działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1909),

 • stowarzyszenia działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 210),

 • uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1600), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników

Na jakich warunkach?

Wysokość wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 15 000,00 zł.

Wymagany jest minimalny wkład własny finansowy w wysokości minimum 10% wartości dotacji.Termin składania wniosków

Do 27 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://fundacjapzu.pl/857.htmlKonkurs „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU”


Instytucja udzielająca wsparcia

Fundacja PZU z Kulturą

Na co?

Celem Konkursu jest zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzież i dorośli) oraz wsparcie ich rodzin poprzez innowacyjne zorganizowane formy opieki i aktywizacji nad niepełnosprawnymi na obszarach wiejskich i w małych miastach (do 30 tys. mieszkańców).

W ramach projektów należy uwzględnić zaangażowanie środowiska lokalnego (np. organizacja akcji podsumowującej projekt) oraz opracowanie systemowych form pomocy dla rodzin osób niepełnosprawnych.Dla kogo?

W Konkursie mogą brać udział:

 • fundacje działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1909),

 • stowarzyszenia działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 210),

 • uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1600), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników

Na jakich warunkach?

Wysokość wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 50 000,00 zł.

Wymagany jest minimalny wkład własny finansowy w wysokości minimum 10% wartości dotacji.Termin składania wniosków

Do 20 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://fundacjapzu.pl/857.htmlOtwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018 w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje konsumenckie


Instytucja udzielająca wsparcia

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Na co?

Celem konkursu jest wybór projektów dotyczących ochrony konsumentów, w szczególności – informacyjnych, edukacyjnych, dotyczących pomocy prawnej i procesowej na każdym etapie sporu konsumenckiego (w szczególności adresowanej do osób dotkniętych nieuczciwymi praktykami rynkowymi w zakresie sprzedaży produktów finansowych – polisolokat, kredytów w walucie obcej - i obligacji korporacyjnych), które będą uzupełniały, wspierały i wzmacniały istniejący system ochrony konsumentów.

Dla kogo?

Ofertę może złożyć każda organizacja pozarządowa, która w swoich celach statutowych ma ochronę interesów konsumentów.

Oferta może być złożona wspólnie przez kilku oferentów. W przypadku złożenia wspólnej oferty wszyscy oferenci muszą w swoich celach statutowych mieć wpisaną ochronę konsumentów.Na jakich warunkach?

Wartość oferty nie może być niższa niż 15 000 zł i wyższa niż 800 000 zł

Termin składania wniosków

Do 16 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

https://www.uokik.gov.pl/konkursy.php#faq3456Konkurs „Bank Młodych Mistrzów Sportu ” – edycja 1/2018


Instytucja udzielająca wsparcia

Fundacja Banku Zachodniego WBK

Na co?

Celem konkursu jest wsparcie realizacji projektów służących rozwojowi grup młodzieży na płaszczyźnie sportowej, edukacyjnej.

Granty udzielane są wyłącznie na projekty których beneficjentami jest młodzież. Młodzieżą w ramach tego programu są określane osoby między 10, a 26 rokiem życia.W bieżącej edycji konkursu pierwszeństwo będą miały projekty związane ze sportem, promujące młode talenty w różnych dyscyplinach sportowych.

Dla kogo?

Granty przyznawane są instytucjom lub organizacjom społecznym, które posiadają osobowość prawną

Na jakich warunkach?

Maksymalna kwota grantu wynosi 10.000,00 zł.

Termin składania wniosków

Do 31 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

https://fundacja.bzwbk.pl/2018/06/29/nabor-do-konkursu-bank-mlodych-mistrzow-sportu-30-czerwca-2018-r/Konkurs „Edukacja globalna – 2018. Regranting dla organizacji pozarządowych”


Instytucja udzielająca wsparcia

Fundacja Edukacja dla Demokracji

Na co?

Głównym celem edukacji globalnej jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności należy rozumieć wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych. Do aktualnych wyzwań globalnych zaliczyć można m.in.:

 • zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie,

 • poprawę jakości życia w krajach globalnego Południa,

 • ochronę praw człowieka,

 • zapewnienie zrównoważonego rozwoju,

 • budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami globalnej Północy i globalnego Południa.

Projekty powinny być skierowane do społeczeństwa polskiego, do jednej lub kilku z niżej wymienionych grup docelowych:

 • dzieci, młodzież szkolna i rodzice,

 • nauczyciele,

 • kadra akademicka,

 • studenci,

 • pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych.

Nie będą dofinansowane działania skierowane do mieszkańców miast mających powyżej 500 tys. mieszkańców (Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Poznania).

Dla kogo?

Do konkursu grantowego mogą przystąpić zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy:

 • stowarzyszenia;

 • fundacje;

 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

 • spółdzielnie socjalne;

 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2014, poz. 715, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;

 • niepubliczne szkoły wyższe;

 • izby gospodarcze;

 • izby rolnicze.

Na jakich warunkach?

Kwota jednej dotacji to:

 • W ścieżce A – od 20 000 PLN do 35 000 PLN.

 • W ścieżce B - do 8 000 PLN

Termin składania wniosków

Do 10 sierpnia 2018 r.

Dodatkowe informacje

https://fed.org.pl/globalna/oferta/
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna