Pakiet informacyjny informacja o dostępnych konkursach I programach pomocowychPobieranie 0,84 Mb.
Strona2/23
Data24.02.2019
Rozmiar0,84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Oferta finansowa TARR S.A.
Fundusz Pożyczkowy TARR S.A.


Instytucja udzielająca wsparcia

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Na co?

pożyczka udzielana jest na rozpoczęcie działalności, rozwój firmy, inwestycje i bieżącą działalność

Dla kogo?

Beneficjentami pożyczek mogą być mikro i mali przedsiębiorcy zarejestrowani i prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego

Na jakich warunkach?

 • Wysokość pożyczki do 100 tys. zł;

 • Oprocentowanie: 4%;

 • Okres spłaty do 60 m-cy;

 • Prowizja 2% kwoty pożyczki;

 • Wymagany 20 % udział środków własnych w finansowane przedsięwzięcie.

Termin składania wniosków

Nabór ciągły.

Dodatkowe informacje

http://pozyczki.tarr.tarnow.pl/index.php?id=101&id2=105Fundusz Pożyczkowy Restrukturyzacyjny TARR S.A.


Instytucja udzielająca wsparcia

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Na co?

Fundusz Pożyczkowy Restrukturyzacyjny TARR S.A. – pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych

Dla kogo?

pożyczka udzielana jest na tworzenie nowych miejsc pracy oraz na rozpoczęcie działalności dla byłych pracowników górnictwa, hutnictwa i wielkiej syntezy chemicznej. Oferta obejmuje powiaty: bocheński, brzeski, chrzanowski, gorlicki, krakowski, olkuski, oświęcimski, proszowicki, tarnowski, wadowicki i wielicki oraz miasta Kraków i Tarnów.

Na jakich warunkach?

 • Wysokość pożyczki do 250 tys. zł przy czym nie więcej niż 100 tys. zł. na każde nowoutworzone miejsce pracy w wymiarze pełnego etatu i nie więcej niż 50 tys. zł. na każde nowoutworzone miejsce pracy w wymiarze 1/2 etatu lub w wymiarze większym niż 1/2 etatu i mniejszym niż pełny etat. Natomiast w przypadku byłych pracowników górnictwa, hutnictwa i wielkiej syntezy chemicznej do 50 tys. zł;

 • Oprocentowanie 0,7 stopy redyskonta weksli w dniu podpisywania umowy pożyczki, jednak nie mniej niż 2,5%;

 • Okres spłaty do 60 m-cy;

 • Prowizja 2% kwoty pożyczki;

 • Wymagany 20 % udział środków własnych w finansowane przedsięwzięcie.

Termin składania wniosków

Nabór ciągły.

Dodatkowe informacje

http://pozyczki.tarr.tarnow.pl/index.php?id=102&id2=105Fundusz Pożyczkowy Restrukturyzacyjny TARR S.A. – pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych


Instytucja udzielająca wsparcia

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Na co?

Pożyczka udzielana jest na remont budynków lub inwestycje związane z infrastrukturą mieszkaniową.

Dla kogo?

Beneficjentami pożyczek mogą być wspólnoty mieszkaniowe. Oferta obejmuje powiaty: bocheński, brzeski, chrzanowski, gorlicki, krakowski, olkuski, oświęcimski, proszowicki, tarnowski, wadowicki i wielicki oraz miasta Kraków i Tarnów.

Na jakich warunkach?

 • Wysokość pożyczki do 200 tys. zł;

 • Oprocentowanie jest równe stopie redyskonta weksli w dniu podpisywania umowy pożyczki, jednak nie mniej niż 2,5%;.

 • Okres spłaty do 60 m-cy;

 • Prowizja 2%;

 • Wymagany 20% udział środków własnych w finansowane przedsięwzięcie;

Termin składania wniosków

Nabór ciągły.

Dodatkowe informacje

http://pozyczki.tarr.tarnow.pl/index.php?id=103Fundusz Poręczeń Kredytowych


Instytucja udzielająca wsparcia

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Na co?

Celem Funduszu jest pomoc finansowa w powstawaniu, funkcjonowaniu i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego i powiatów sąsiadujących z powiatem tarnowskim. Pomoc ta jest realizowana poprzez udzielanie poręczeń kredytowych jako dodatkowych źródeł zabezpieczeń kredytów udzielanych mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom przez banki.

Poręczony kredyt może dotyczyć finansowania: • zakupu środków trwałych,

 • działalności bieżącej (środków obrotowych),

 • realizacji inwestycji budowlanych koniecznych i bezpośrednio przydatnych do działalności podmiotu.

Dla kogo?

Poręczenia kredytu można udzielić wyłącznie podmiotom gospodarczym spełniającym łącznie następujące warunki:

 • krajową osobą fizyczną, prywatną osobą prawną lub spółką tych osób (zwanymi dalej podmiotami gospodarczymi), które prowadzą lub będą prowadzić działalność gospodarczą w zakresie produkcji, budownictwa, usług, handlu lub działów specjalnych produkcji rolnej na terenie województwa małopolskiego i powiatów sąsiadujących z powiatem tarnowskim,

 • są zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorstwami

Na jakich warunkach?

Fundusz może poręczyć:

Kilka kredytów temu samemu podmiotowi w tym samym czasie do maksymalnej kwoty: • 150.000zł w przypadku mikroprzedsiębiorcy,

 • 400.000zł w przypadku małego przedsiębiorcy,

 • 600.000 zł w przypadku średniego przedsiębiorcy.

Fundusz udziela poręczenia do 70 % wartości poręczanego kredytu, nie więcej niż:

 • do 80.000 zł. w przypadku mikroprzedsiębiorcy,

 • do 250.000 zł w przypadku małego przedsiębiorcy,

 • do 400.000 zł w przypadku średniego przedsiębiorcy.

Zabezpieczenie pozostałej części kredytu oraz odsetek obciąża podmiot ubiegający się o poręczenie lub bank udzielający kredytu.

Poręczenie udzielane przez Fundusz dotyczy tylko i wyłącznie kwoty kredytu, nie obejmując odsetek, prowizji itp. pochodnych, ma stałą wartość procentową, sukcesywnie malejąc kwotowo przez cały okres spłaty kredytu,Termin składania wniosków

Nabór ciągły.

Dodatkowe informacje

http://pozyczki.tarr.tarnow.pl/index.php?id=107&id2=106


Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1. Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw


Instytucja udzielająca wsparcia

Zarząd Województwa Małopolskiego, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Na co?

W ramach konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, włącznie z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia.
W zakresie wspieranych przedsięwzięć możliwe będzie:

 • nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa,

 • przygotowanie prototypów doświadczalnych,

 • tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,

 • walidacja danego rozwiązania,

 • uruchomienie pierwszej produkcji, która zawiera się w zakresie eksperymentalnych prac rozwojowych i oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa,

 • wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent projektu badawczego).

Dla kogo?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,

 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest przedsiębiorstwo,

 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:

  • jednostek naukowych,

  • uczelni, w tym spółek celowych uczelni,

  • organizacji pozarządowych,

  • instytucji otoczenia biznesu

reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest przedsiębiorstwo.

Na jakich warunkach?

Warunki finansowe uzależnione będą od rodzaju wydatków oraz formy prawnej i wielkości wnioskodawcy.

Termin składania wniosków

Od 28 lutego r. do 25 września 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-1--projekty-badawczo---rozwojowe-przedsiebiorstw---rpmp-01-02-01-ip-01-12-004-18#tab3


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna