Pakiet informacyjny informacja o dostępnych konkursach I programach pomocowychPobieranie 1.46 Mb.
Strona18/23
Data24.02.2019
Rozmiar1.46 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23Program Poprawa jakości powietrza, Część 6) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności


Instytucja udzielająca wsparcia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na co?

Program skierowany jest na finansowanie realizacji budynków o podwyższonym standardzie w zakresie energooszczędności, tzn. budynków, w których stopień zmniejszenia zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną w odniesieniu do budynku referencyjnego wynosi co najmniej 10%,

Przez budynek referencyjny należy rozumieć taki budynek, który spełnia wymagania określone w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 1422), obowiązujące w chwili składania wniosku o dofinansowanie.

Wspierane będą następujące przedsięwzięcia:


 • inwestycje polegające na budowie nowych budynków budynków użyteczności publicznej (w tym budynków przeznaczonych na cel oświaty, nauki, wychowania, opieki, kultury, kultu religijnego, pomocy społecznej) i zamieszkania zbiorowego,

 • dokończenie rozpoczętej wcześniej budowy obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, pod warunkiem, że w ramach realizowanego przedsięwzięcia osiągnięty zostanie wymagany poziom energooszczędności,

 • inwestycje polegające na wykonywaniu odbudowy, rozbudowy, nadbudowy budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, również w przypadku zmiany sposobu użytkowania takiego budynku, pod warunkiem, że spełnione są warunki programu;

Dla kogo?

O wsparcie mogą ubiegać się:

 • podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych,

 • spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanychw ustawach,

 • organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne, które realizują zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów,

 • jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe nieposiadające osobowości prawnej,

 • parki narodowe.

Na jakich warunkach?

Formy dofinansowania:

 • dotacja,

 • pożyczka

Dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 40% kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie w formie pożyczki jest udzielane jako uzupełnienie do 100% kosztów kwalifikowanych, po uwzględnieniu kwoty dotacji.

minimalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia, ustalony na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi 1 mln zł,


Termin składania wniosków

Od 21 grudnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/poprawa-jakosci-powietrza-energetyczne/czesc-6/Program System zielonych inwestycji (GIS), Część 2) GEPARD - Bezemisyjny transport publiczny


Instytucja udzielająca wsparcia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na co?

Wsparcie udzielane będzie na przedsięwzięcia zmierzające do obniżenia zużycia energii i paliw w publicznym transporcie zbiorowym:

 • dotyczące taboru polegające na:

  • zakupie nowych autobusów elektrycznych,

  • szkoleniu kierowców pojazdów publicznego transportu zbiorowego z obsługi bezemisyjnego taboru,

 • dotyczące infrastruktury i zarządzania, polegające na modernizacji lub budowie stacji ładowania pojazdów publicznego transportu zbiorowego w zakresie dostosowania do autobusów elektrycznych. Stacja ładowania wykorzystywana będzie wyłącznie do obsługi publicznego transportu zbiorowego.

Poprzez „publiczny transport zbiorowy” należy rozumieć „publiczny transport zbiorowy” w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz 1867 z późn. zm.).

Dla kogo?

O wsparcie mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego;

 • spółki komunalne, które działają w celu wykonania zadań jednostek samorządu terytorialnego związanych z publicznym transportem zbiorowym;

 • inne podmioty świadczące usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego.

Na jakich warunkach?

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji i pożyczki.

Dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 40 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;Dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości do 100% różnicy pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia a dotacją.

Termin składania wniosków

Do 30 marca 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/system-zielonych-inwestycji---gis/konkursy/czesc-2-gepard---bezemisyjny-transport-publiczny/Program Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej, Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo


Instytucja udzielająca wsparcia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na co?

Wsparciem finansowym objęte będą następujące rodzaje przedsięwzięć:

 • wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku,

 • przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidowanie ich skutków dla środowiska,

 • działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

 • opracowywanie planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz prowadzenie monitoringu przyrodniczego,

 • przedsięwzięcia związane z przywracaniem chronionych gatunków roślin lub zwierząt,

 • przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,

 • zadania związane ze zwiększaniem lesistości kraju oraz zapobieganiem szkodom w lasach i likwidacją tych szkód, spowodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne,

 • współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi,

 • przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi,

 • współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej,

 • inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa.

Dla kogo?

O wsparcie mogą się ubiegać:

 • parki narodowe,

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, parki krajobrazowe i ich zespoły, uczelnie wyższe, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk,

 • organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe,

 • podmioty będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą zabytkowych parków i ogrodów,

 • jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Na jakich warunkach?

Formy dofinansowania

 • dotacja,

 • pożyczka, w tym pożyczka przeznaczona na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Warunki przyznania dofinansowania uzależnione są od rodzaju przedsięwzięcia.

Termin składania wniosków

Termin naboru uzależniony od rodzaju operacji

Dodatkowe informacje

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-i-przywracanie-roznorodnosci/#cz1


Pobieranie 1.46 Mb.

Share with your friends:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna