Pakiet informacyjny informacja o dostępnych konkursach I programach pomocowychPobieranie 0,84 Mb.
Strona15/23
Data24.02.2019
Rozmiar0,84 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2018 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego


Instytucja udzielająca wsparcia

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Na co?

W ramach Programu przewiduje się do realizacji zadania polegające na szkoleniu młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego w następujących sportach:

 • piłce ręcznej;

 • piłce siatkowej;

 • koszykówce;

 • lekkiej atletyce;

 • kolarstwie;

 • hokeju na lodzie.

Dla kogo?

Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać:

 • polskie związki sportowe;

 • stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym działające w zakresie kultury fizycznej ukierunkowane na szkolenie młodzieży w danym sporcie, zwane dalej „stowarzyszeniami”.

Na jakich warunkach?

Na realizację Programu Minister w 2018 roku przeznacza kwotę ujętą w ustawie budżetowej na rok 2018 w wysokości 27 000 000,00 zł.

Wysokość dofinansowania dla pojedynczego podmiotu jest nie mniejsza niż 500 000,00 złotych i nie większa niż 10 000 000,00 złotych.

Wniosek musi określać finansowy wkład własny wnioskodawcy w realizację zadania, w wysokości co najmniej 5% wnioskowanej dotacji.


Termin składania wniosków

do 30 września 2018 r.Dodatkowe informacje

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2018/2262,Program-dofinansowania-ze-srodkow-FRKF-w-roku-2018-r-zadan-z-obszaru-wspierania-.htmlOtwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Godność, wolność, niepodległość” – wsparcie szkół organizacji Polaków oraz szkół w systemie oświaty kraju zamieszkania Polaków prowadzących nauczanie języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim w organizowaniu obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską


Instytucja udzielająca wsparcia

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Na co?

Celem konkursu jest wyłonienie ofert na realizację zadania polegającego na wsparciu szkół organizacji Polaków oraz szkół w systemie oświaty kraju zamieszkania Polaków prowadzących nauczanie języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim w organizowaniu obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską.

Beneficjentami końcowymi zadania są uczniowie: • szkół organizacji Polaków oraz

 • szkół w systemie oświaty kraju zamieszkania Polaków prowadzących nauczanie języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim,

Oferent powinien objąć wsparciem działania szkół, których celem jest w szczególności:

 • doskonalenie znajomości języka polskiego przez uczniów szkół za granicą,

 • kształtowanie i wzbogacanie wiedzy dzieci i młodzieży ze środowisk polskich za granicą na temat historii dążeń Polaków do odzyskania niepodległość,

 • upowszechnienie wiedzy o historii dążeń Polaków do odzyskania niepodległości w środowiskach zamieszkania Polonii i Polaków za granicą;

 • aktywizacja polskich środowisk za granicą.

Dla kogo?

Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, jak również jednostki samorządu terytorialnego.

Na jakich warunkach?

Na realizację zadania przeznacza się w latach 2018 – 2020 środki publiczne w wysokości 700 000,00 zł.

Termin składania wniosków

Do 31 lipca 2018 r.Dodatkowe informacje

https://bip.men.gov.pl/strony/godnosc-wolnosc-niepodleglosc-wsparcie-szkol-organizacji-polakow-oraz-szkol-w-systemie-oswiaty-kraju-zamieszkania-polakow-prowadzacych-nauczanie-jezyka-polskiego-i-innych.htmlOtwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu repatriacji pod nazwą: „Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w okresie od 10 września 2018 r. do 9 września 2020 r.”


Instytucja udzielająca wsparcia

Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji

Na co?

Przedmiotem konkursu jest prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w okresie od 10 września 2018 r. do 9 września 2020 r.

Przez cały okres realizacji zadania w ośrodku musi być zapewniona możliwość jednoczesnego zakwaterowania minimum 140 osób skierowanych do ośrodka.

Ośrodek powinien być zlokalizowany w obiekcie spełniającym warunki określone w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia ośrodków adaptacyjnych dla repatriantów oraz dodatkowe wymogi wskazane w niniejszym ogłoszeniu.


Dla kogo?

W konkursie mogą wziąć udział organizacje społeczne, stowarzyszenia albo osoby prawne, których statut obejmuje prowadzenie działalności:

 • w zakresie pomocy społecznej, w tym udzielanie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, lub

 • na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, lub

 • charytatywnej, lub

 • na rzecz osób niepełnosprawnych, lub

 • na rzecz osób w wieku emerytalnym, lub

 • w sferze oświaty i wychowania, lub

 • na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Na jakich warunkach?

Ogłoszenie nie określa szczegółów dofinansowania.

Termin składania wniosków

Do 31 lipca 2018 r.Dodatkowe informacje

https://bip.mswia.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert/25772,Ogloszenie-Pelnomocnika-Rzadu-do-Spraw-Repatriacji-w-sprawie-otwartego-konkursu-.htmlKonkursy Zarządu Województwa Małopolskiego
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej” pn. „Międzynarodowa współpraca przemysłu w obszarach Inteligentnych Specjalizacji (Inicjatywa Awangarda)”


Instytucja udzielająca wsparcia

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Na co?

Inicjatywa Awangarda – „Awangardowa Inicjatywa na rzecz Nowego Rozwoju przez Inteligentną Specjalizację” (Vanguard Initiative for New Growth through Smart Specialisation) to organizacja skupiająca innowacyjne regiony Unii Europejskiej, które dążą do rozwoju nowoczesnych gałęzi przemysłu dzięki międzyregionalnej współpracy gospodarczej w obszarach inteligentnych specjalizacji. Inicjatywa została zapoczątkowana przy udziale Małopolski i funkcjonowała jako nieformalne porozumienie wybranych regionów z Unii Europejskiej od listopada 2013 roku. Od 10 lipca 2017 roku Inicjatywa zmieniła formę prawną i została zarejestrowana jako stowarzyszenie non-profit na prawie belgijskim z siedzibą w Brukseli.

W ramach Inicjatywy obecnie realizowanych jest pięć Projektów Pilotażowych: • Biogospodarka,

 • Wydajna i zrównoważona produkcja,

 • Produkcja wysokiej klasy dzięki drukowi 3D,

 • Zaawansowana produkcja do zastosowań energetycznych w trudnych warunkach środowiskowych

 • Nowe produkty wspomagane nanotechnologią.

Zadania do wykonania przez zwycięskiego Oferenta/Oferentów (wszystkie zadania muszą zostać wykonane łącznie):

 • Dogłębne poznanie specyfiki Inicjatywy Awangarda (IA), działań przez nią podejmowanych, a w szczególności Projektów Pilotażowych i Działań Demonstracyjnych oraz ich przyporządkowanie do małopolskich inteligentnych specjalizacji.

 • Mapowanie zasobów Małopolski oraz ich przyporządkowanie do Projektów Pilotażowych i/lub Działań Demonstracyjnych Inicjatywy Awangarda.

 • Promocja Inicjatywy Awangarda w Małopolsce.

 • Zapewnienie udziału w minimum jednym spotkaniu informacyjno-promocyjnym w Małopolsce eksperta z wybranego Projektu Pilotażowego lub Działania Demonstracyjnego z Inicjatywy Awangarda.

 • Włączenie małopolskich przedsiębiorstw, klastrów (tzn. mających siedzibę lub oddział na terenie województwa małopolskiego oraz dotychczas nie współpracujących z IA) do aktywnej współpracy w ramach Projektów Pilotażowych i/lub Działań Demonstracyjnych Inicjatywy Awangarda.

 • Rekomendowane jest włączenie małopolskich jednostek naukowych, jednostek B+R (tzn. mających siedzibę lub oddział na terenie województwa małopolskiego) do aktywnej współpracy w ramach Projektów Pilotażowych i/lub Działań Demonstracyjnych Inicjatywy Awangarda.

Dla kogo?

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, zwane dalej „Oferentami” jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami Konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.

Na jakich warunkach?

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizację zadań wybranych w ramach Konkursu w 2018 roku środki finansowe do kwoty ogółem 100 000,00 zł.

Termin składania wniosków

do dnia 16 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1461407,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obszarze-dzialalno.html

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna