Pakiet informacyjny informacja o dostępnych konkursach I programach pomocowychPobieranie 1.46 Mb.
Strona14/23
Data24.02.2019
Rozmiar1.46 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23Poddziałanie 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw w zakresie operacji typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw”


Instytucja udzielająca wsparcia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Na co?

Premia przyznawana jest na operację:

 • obejmującą restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;

 • polegającej na:

  • przeprowadzeniu inwestycji w środki trwałe oraz

  • udziale w szkoleniach, lub

  • korzystaniu z usług doradczych, lub

  • udziale w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych,

  • realizacji innych działań niezbędnych do przeprowadzenia restrukturyzacji gospodarstwa;

 • która ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa:

w szczególności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej.

Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, przy czym inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość równą co najmniej 80% kwoty pomocy.Dla kogo?

Premia może zostać przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, który m.in.:

 • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:

  • gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub

  • nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,

położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 10 tys. euro;

 • w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb;

 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadzi działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 • nie prowadzi działalności w celach naukowo-badawczych;

 • jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku;

 • przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do jego realizacji.

Na jakich warunkach?

Premia w wysokości 60 000 zł (jednak nie więcej niż równowartość 15 000 euro), płatna w II ratach:

 • I rata - 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 000 zł (wniosek o płatność I raty składa się w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);

 • II rata - 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 000 zł (wniosek o płatność II raty składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.).

Termin składania wniosków

od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-63-pomoc-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-na-rzecz-rozwoju-malych-gospodarstw.htmlDziałanie 9 Tworzenie grup producentów i organizacji producentów


Instytucja udzielająca wsparcia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Na co?

Wsparcia udziela się w celu ułatwienia tworzenia grup i organizacji producentów do celów:

 • Dostosowania do wymogów rynkowych procesu produkcyjnego i produkcji producentów, którzy są członkami takich grup lub organizacji,

 • Wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, w tym przygotowania do sprzedaży, centralizacji sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych,

 • Ustanowienia wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów i dostępności,

 • Rozwijanie umiejętności biznesowych i marketingowych oraz organizowanie i ułatwianie procesów wprowadzania innowacji,

 • Ochrony środowiska naturalnego.

Dla kogo?

Pomoc finansowa będzie mogła zostać przyznana grupie producentów, która spełni m.in. następujące warunki:

 • składa się wyłącznie z osób fizycznych;

 • została uznana przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, na podstawie planu biznesowego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych (...);

 • posiada numer identyfikacyjny (EP) nadany przez ARiMR;

 • działa jako przedsiębiorca prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP), tj. zatrudnia mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR;

 • której siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • której każdy członek, będący producentem prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkcję produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została uznana;

 • zadeklaruje realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia;

Na jakich warunkach?

Wsparcie wynosi:

 • w pierwszym roku - 10% przychodów netto,

 • w drugim roku - 8% przychodów netto,

 • w trzecim roku - 6% przychodów netto,

 • w czwartym roku - 5% przychodów netto,

 • w piątym roku - 4% przychodów netto.

Limit pomocy wynosi 100 000 euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy.

Termin składania wniosków

od 30 listopada do 14 wrzesnia 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-9-tworzenie-grup-producentow-i-organizacji-producentow-dzialanie-9-prow-2014-2020.htmlKonkursy ministerstw
Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży


Instytucja udzielająca wsparcia

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Na co?

W ramach realizacji Programu wyróżnia się następujące zadania:

 • szkolenie i współzawodnictwo sportowe zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego,

 • współzawodnictwo sportowe,

 • organizację zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

Dla kogo?

O dofinansowanie zadań mogą się następujące podmioty:

 • polskie związki sportowe,

 • Polski Komitet Olimpijski,

 • stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub związki stowarzyszeń działające w obszarze kultury fizycznej.

Na jakich warunkach?

Na realizację programu Minister w 2018 r. przeznacza kwotę ujętą w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 w wysokości 119.000.000,00 zł.

Termin składania wniosków

do 31 października 2018 r.Dodatkowe informacje

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2018/2217,Program-dofinansowania-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolza.html


Pobieranie 1.46 Mb.

Share with your friends:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna