Pakiet informacyjny informacja o dostępnych konkursach I programach pomocowychPobieranie 0,84 Mb.
Strona13/23
Data24.02.2019
Rozmiar0,84 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   23Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury


Instytucja udzielająca wsparcia

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Na co?

Wsparcie może być udzielone projektom dzięki którym zostaną zdigitalizowane zasoby kultury, w tym materiały archiwalne, nastąpi zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także polepszenie możliwości ich ponownego wykorzystania.

Dla kogo?

O wsparcie mogą ubiegać się:

 • państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury,

 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,

 • ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni,

 • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,

 • biblioteki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego.

Jako partnerzy ww. wnioskodawców mogą występować:

 • wyżej wymienione podmioty,

 • przedsiębiorcy,

 • organizacje pozarządowe.

Na jakich warunkach?

Maksymalny poziom dofinansowania: Maksymalne dofinansowanie wynosi 84,63%

Termin składania wniosków

Od 30 kwietnia do 17 września 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.polskacyfrowa.gov.pl/nabory/23-cyfrowa-dostepnosc-i-uzytecznosc-informacji-sektora-publicznego-232-cyfrowe-udostepnienie-zasobow-kultury-1/


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Poddziałanie 4.1.3 Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych w zakresie operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”


Instytucja udzielająca wsparcia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Na co?

Pomoc może być przyznana na operację:

 • zapewniającą poprawę ogólnych wyników gospodarstwa w obszarze:

  • rozwój produkcji prosiąt, lub

  • rozwój produkcji mleka krowiego, lub

  • rozwój produkcji bydła mięsnego, lub

  • związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu;

 • w wyniku realizacji której nastąpi w gospodarstwie wzrost liczby:

  • loch, do co najmniej 50 – w przypadku obszaru dotyczącego rozwoju produkcji prosiąt,

  • krów, których wiek przekracza 24 miesiące, zwanych dalej „krowami mlecznymi”, lub krów, które przekroczą wiek 24 miesięcy najpóźniej w dniu 15 maja roku, w którym zostanie złożony wniosek o płatność końcową, do co najmniej 25 – w przypadku obszaru dotyczącego rozwoju produkcji mleka krowiego;

 • obejmującą wyłącznie inwestycje związane bezpośrednio z działalnością rolniczą, w tym również z przygotowaniem do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie; w przypadku gdy operacja jest związana bezpośrednio z działalnością rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej, może ona obejmować wyłącznie inwestycje związane z produkcją zwierzęcą w zakresie zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;

Dla kogo?

O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne (w tym osoby wspólnie wnioskujące), osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, jeśli są posiadaczami samoistnymi lub zależnymi:

 • gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 55 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny obejmującego co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub

 • nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników w brzmieniu z dnia 12 grudnia 2014 r.,

Poza powyższym warunkiem, możliwość ubiegania się o pomoc uzależniona jest od spełnienia przez poszczególne podmioty kilku warunków formalnych. Warunki te są zróżnicowane w zależności od formy prawnej, w jakiej prowadzona jest działalność rolnicza.

Na jakich warunkach?

Warunki finansowe są zróżnicowane i zależą od rodzaju operacji.

Termin składania wniosków

od 28 czerwca do 27 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-41-modernizacja-gospodarstw-rolnych.html


Poddziałanie 6.1 Premie dla młodych rolników


Instytucja udzielająca wsparcia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Na co?

Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy.

Dla kogo?

O premię może starać się osoba fizyczna, która m.in.:

 • w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat;

 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

 • posiada kwalifikacje zawodowe wynikające z posiadanego wykształcenia albo wykształcenia i stażu pracy w rolnictwie, bądź zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy;

 • przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha (wyjątki dotyczące niepełnoletności lub/i dziedziczenia);

 • przed dniem, w którym stała się właścicielem lub weszła w posiadanie gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha, nie była posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, nie wystąpiła o płatności bezpośrednie, nie wystąpiła o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub pomocy krajowej, nie prowadziła działu specjalnego produkcji rolnej;

 • przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązała się do zrealizowania tego biznesplanu w terminie przewidzianym w biznesplanie, lecz nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;

 • najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie jako kierujący prowadzenie gospodarstwa:

  • powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, a w województwach o niższej średniej - co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie oraz nie większej niż 300 ha;

  • którego wielkość ekonomiczna jest nie mniejsza niż 13 000 euro i nie większa niż 150 000 euro.

Na jakich warunkach?

Premia w wysokości 100 000 zł płatna w II ratach:

 • I rata – 80% całkowitej wartości pomocy – 80 000 zł (wniosek o płatność I raty składa się w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);

 • II rata – 20% całkowitej wartości pomocy – 20 000 zł (wniosek o płatność II raty składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.).

Termin składania wniosków

od 29 czerwca do 30 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-61-premie-dla-mlodych-rolnikow.html


1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   23


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna