Pakiet informacyjny informacja o dostępnych konkursach I programach pomocowychPobieranie 0,84 Mb.
Strona12/23
Data24.02.2019
Rozmiar0,84 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   23Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi


Instytucja udzielająca wsparcia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na co?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów obejmujących swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów.

W ramach naboru dofinansowane będą inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz inwestycje dotyczące innych elementów niż wyłącznie Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.Dla kogo?

O wsparcie mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne;

 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Na jakich warunkach?

Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu: 85%.

Termin składania wniosków

Od 31 maja do 27 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.pois.gov.pl/nabory/vi-nabor-dla-dzialania-22-gospodarka-odpadami-komunalnymi/Działanie 5.2 – Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (Kolej miejska – Infrastruktura)


Instytucja udzielająca wsparcia

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Na co?

Przedmiotem konkursu podlegającemu dofinansowaniu są projekty dotyczące kolei miejskiej:


 • budowa, modernizacja i rehabilitacja linii kolejowych, w tym z możliwością:

  • instalacji ERTMS,

  • budowy i modernizacji przystanków kolejowych, zintegrowanych węzłów przesiadkowych, systemów zasilania trakcyjnego i sieci trakcyjnej, systemów sterowania ruchem kolejowym, systemów usprawniających zarządzanie przewozami pasażerskimi oraz obiektów inżynieryjnych,

 • systemy informacji pasażerskiej, systemy biletowe.

Dla kogo?

O wsparcie mogą ubiegać się:

 • zarządcy infrastruktury kolejowej,

 • jednostki samorządu terytorialnego, w tym ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, lub działające w ich imieniu jednostki i spółki specjalnego przeznaczenia.

Na jakich warunkach?

Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu: 85%.

Termin składania wniosków

Od 31 lipca do 28 września 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.pois.gov.pl/nabory/52-rozwoj-transportu-kolejowego-poza-ten-t-kolej-miejska-infrastruktura-1/Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach


Instytucja udzielająca wsparcia

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Na co?

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące elektryfikacji wybranych linii komunikacji miejskiej. Przez elektryfikację rozumie się zastąpienie (pełna lub częściowa wymiana) taboru o napędzie innym niż elektryczny, autobusami elektrycznymi lub trolejbusami wyposażonymi w niezależne elektrochemiczne źródło zasilania.

Typ projektów podlegające dofinansowaniu - taborowe obejmujące: • zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania,

 • zakup nowych trolejbusów wyposażonych w niezależne elektrochemiczne źródło zasilania wraz z niezbędną infrastrukturą.

Dla kogo?

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

 • jednostki samorządu terytorialnego (w tym ich związki i porozumienia) - miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne , miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne i spółki specjalnego przeznaczenia;

 • zarządcy infrastruktury służącej transportowi miejskiemu;

 • operatorzy publicznego transportu zbiorowego;

 • spółki powołane specjalnie w celu prowadzenia działalności polegającej na udostępnianiu taboru (np. wynajmowaniu albo oddawaniu w leasing) służącego świadczeniu usług publicznych w ramach wykonywania zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Na jakich warunkach?

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu ze środków UE - wynosi 85 %

Termin składania wniosków

Od 14 grudnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

Dodatkowe informacje

http://www.pois.gov.pl/nabory/61-rozwoj-publicznego-transportu-zbiorowego-w-miastach/


Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych


Instytucja udzielająca wsparcia

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Na co?

W ramach konkursu dopuszcza się następujące typy projektów: Typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych

Dla kogo?

O wsparcie mogą ubiegać się:

 • jednostki administracji rządowej,

 • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej,

 • podmioty nadzorowane przez jednostki administracji rządowej,

 • sądy i jednostki prokuratury,partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami,

 • partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi, uczelniami lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

Na jakich warunkach?

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100%

Termin składania wniosków

Od 30 maja do 30 września 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.polskacyfrowa.gov.pl/nabory/21-wysoka-dostepnosc-i-jakosc-e-uslug-publicznych-4-5/Działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej


Instytucja udzielająca wsparcia

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Na co?

W ramach konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:

 • Typ I: Przenoszenie gotowych rozwiązań IT między urzędami,

 • Typ II: Wdrażanie nowych rozwiązań IT w urzędach, w tym opracowanie i wdrożenie horyzontalnych rozwiązań możliwych do zastosowania w skali całej administracji (wsparcie może dotyczyć również modernizacji istniejącego rozwiązania IT).

Dla kogo?

O wsparcie mogą ubiegać się:

 • jednostki administracji rządowej,

 • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej,

 • podmioty nadzorowane przez jednostki administracji rządowej,

 • partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami.

Na jakich warunkach?

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100%

Termin składania wniosków

Od 30 maja do 31 października 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.polskacyfrowa.gov.pl/nabory/22-cyfryzacja-procesow-back-office-w-administracji-rzadowej-1-2/


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   23


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna