Pakiet informacyjny informacja o dostępnych konkursach I programach pomocowychPobieranie 1.46 Mb.
Strona1/23
Data24.02.2019
Rozmiar1.46 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23PAKIET INFORMACYJNY


INFORMACJA O DOSTĘPNYCH KONKURSACH I PROGRAMACH POMOCOWYCHFundusze europejskie, konkursy ministerialne, zadania zlecone, konkursy dla NGO i inne


Tarnów, lipiec 2018 r.

Opracowano:
Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zespół ds. Funduszy Pomocowych


Spis treści

Oferta finansowa TARR S.A. 9

Fundusz Pożyczkowy TARR S.A. 9

Fundusz Pożyczkowy Restrukturyzacyjny TARR S.A. 9

Fundusz Pożyczkowy Restrukturyzacyjny TARR S.A. – pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych 10

Fundusz Poręczeń Kredytowych 10

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 12

Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1. Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw 12

Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje 13

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej Gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski 14

Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych 14

Działanie 4.2. EKO – Przedsiębiorstwa 15

Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne - SPR 16

Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne 17

Małopolskie Bony Rozwojowe 17

Fundusz Pożyczkowy „Małopolska Pożyczka” – pożyczki dla przedsiębiorstw 18

Konkurs „Twoja szansa na przedsiębiorczość” – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 18

Pożyczka na rewitalizację 19

Pożyczka na efektywność energetyczną 20

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 22

Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Seal of Excellence 22

Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, konkurs „INNONEUROPHARM” 22

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP 23

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP 23

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – etap II inwestycyjny 23

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej 24

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców 24

Działanie 2.5 Programy Akceleracyjne 25

Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek” 25

Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne 26

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 27

Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna 27

Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Konkurs pn. Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń 27

Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie 27

Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki 28

Działanie 22.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach 28

Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, konkurs na Zintegrowane Programy Uczelni 29

Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, konkurs na Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego 30

Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, konkurs na projekty realizowane poza Common Framework 30

Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, konkurs dotyczy programu pn. „ABCDE samokontroli znamion – Ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry” 31

Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, konkurs dotyczy programu pn. „Program koordynacji profilaktyki złamań osteoporotycznych” 32

Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, konkurs dotyczy programu pn. „Programu w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej” 33

Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, konkurs dotyczy programu pn. „Ogólnopolski program edukacyjny dotyczący przewlekłej obturacyjnej choroby płuc” 33

Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, konkurs dotyczy programu pn. „Ogólnopolski program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację osób z podwyższonymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego (KORDIAN)” 34

Działanie 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich 35

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 37

Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu 37

Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska 37

Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi 38

Działanie 5.2 – Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (Kolej miejska – Infrastruktura) 38

Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach 39

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 41

Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych 41

Działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej 41

Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury 42

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 43

Poddziałanie 4.1.3 Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych w zakresie operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” 43

Poddziałanie 6.1 Premie dla młodych rolników 44

Poddziałanie 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw w zakresie operacji typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” 45

Działanie 9 Tworzenie grup producentów i organizacji producentów 46

Konkursy ministerstw 48

Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży 48

Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2018 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego 48

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Godność, wolność, niepodległość” – wsparcie szkół organizacji Polaków oraz szkół w systemie oświaty kraju zamieszkania Polaków prowadzących nauczanie języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim w organizowaniu obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską 49

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu repatriacji pod nazwą: „Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w okresie od 10 września 2018 r. do 9 września 2020 r.” 50

Konkursy Zarządu Województwa Małopolskiego 51

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej” pn. „Międzynarodowa współpraca przemysłu w obszarach Inteligentnych Specjalizacji (Inicjatywa Awangarda)” 51

Programy środowiskowe 53

Program Priorytetowy Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 53

Program Priorytetowy Racjonalna gospodarka odpadami, Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów 53

Program Priorytetowy Racjonalna gospodarka odpadami, Cześć 2) Instalacje gospodarowania odpadami 54

Program Priorytetowy Racjonalna gospodarka odpadami, Cześć 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów 55

Program Priorytetowy „Ochrona powierzchni ziemi”, Część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych 55

Program Poprawa jakości powietrza, Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych 56

Program Poprawa jakości powietrza, Część 3) Bocian – Rozproszone, odnawialne źródła energii 57

Program Poprawa jakości powietrza, Część 4) LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej 57

Program Poprawa jakości powietrza, Część 5) Samowystarczalność energetyczna 58

Program Poprawa jakości powietrza, Część 6) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności 58

Program System zielonych inwestycji (GIS), Część 2) GEPARD - Bezemisyjny transport publiczny 59

Program Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej, Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo 60

Program Priorytetowy Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 1) E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu 61

Program Priorytetowy Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze 61

Program Priorytetowy Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 4) EWE - Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach 62

Program Priorytetowy Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 5) WRUM – Wsparcie rozwoju niskoemisyjnych usług transportowych 64

Program Priorytetowy Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 6) Efektywne energetycznie systemy oświetleniowe 64

Program Priorytetowy Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce, Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych, Nabory dla fazy B+R i fazy W) 64

Program Priorytetowy Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce, Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV 65

Program Priorytetowy Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce, Część 3) GREEN-upy – projekty typu start-up w obszarze innowacyjnych technologii środowiskowych 66

Program Priorytetowy Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce, Część 4) Efektywne energetycznie systemy oświetleniowe 66

Program Priorytetowy Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków 67

Program Priorytetowy „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” 68

Program Priorytetowy Edukacja Ekologiczna, Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” na organizację konferencji 68

Program Priorytetowy Edukacja Ekologiczna, III nabór wniosków 69

Program Priorytetowy Edukacja Ekologiczna, IV nabór wniosków 70

Program Priorytetowy „Jawor” Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych 71

Ekokredyt Prosument II 71

Zadania inwestycyjne 72

Zadania nieinwestycyjne 73

Dopłaty do odsetek od kredytów bankowych 74

Dopłaty do częściowej spłaty kredytów bankowych 74

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych 75

Inne 76

Nabór wniosków w ramach programu Demokracja w Działaniu 76

Otwarty Konkurs Ofert na 2018 rok na Finansowanie lub Dofinansowanie Kosztów Zadań Opiekuńczych Wykonywanych na Rzecz Środowiska Kombatanckiego 76

Szybkie granty Funduszu Obywatelskiego 77

Konkurs w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT” 78

Konkurs „NIEPODLEGŁA 2018. Fundacja PZU z Kulturą” 78

Konkurs „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU” 79

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018 w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje konsumenckie 80

Konkurs „Bank Młodych Mistrzów Sportu ” – edycja 1/2018 80

Konkurs „Edukacja globalna – 2018. Regranting dla organizacji pozarządowych” 81
Pobieranie 1.46 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna