P r o t o k o ł nr 160/2006Pobieranie 19,53 Kb.
Data20.11.2017
Rozmiar19,53 Kb.

P R O T O K O Ł NR 160/2006

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego

w dniu 5 stycznia 2006 roku.
W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w obradach brali udział: Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Pani Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Pan Leszek Przybył – Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa, Pani Janina Widulińska – Inspektor ds. Kontroli.


Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta – Marian Krzyczkowski.

Przyjęto następujący porządek obrad:


 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

 3. Rozpatrzenie wniosku SP ZOZ o umorzenie zobowiązań wobec powiatu rawskiego.

 4. Wniosek SP ZOZ o dofinansowanie prac remontowo – adaptacyjnych
  w budynku przychodni w Białej Rawskiej na potrzeby zespołu wyjazdowego.

 5. Zatwierdzenie planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Biała Rawska.

 6. Przedstawienie wyników kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz zatwierdzenie zaleceń pokontrolnych.

 7. Wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie zestawu komputerowego.

 8. XIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 9. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wynajmu garażu w miejscowości Kurzeszyn.

 10. Sprawy różne

 11. Zamkniecie posiedzenia.Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godz. 1000 dokonał Wicestarosta – Marian Krzyczkowski, witając zaproszonych gości oraz Członków Zarządu.
Ad. 2 Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu uwag nie zgłoszono.

Został przyjęty jednogłośnie.


Ad. 3 Rozpatrzenie wniosku SP ZOZ o umorzenie zobowiązań wobec powiatu rawskiego.

Realizując przyjęty porządek obrad, Pani Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawiła wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w sprawie umorzenia zobowiązań wobec powiatu rawskiego. Zobowiązania SP ZOZ względem powiatu rawskiego to kwota 149.984,84 zł wynikające ze spłaty kredytu.

Zgodnie z programem restrukturyzacyjnym, wierzyciel może umorzyć kwotę zobowiązań w całej wysokości.

Zgodnie z programem restrukturyzacyjnym wierzyciel może umorzyć odsetki oraz kwotę główną zobowiązania.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na umorzenie zobowiązań SP ZOZ
w kwocie 149.984,84 zł.
Ad. 4 Wniosek SP ZOZ o dofinansowanie prac remontowo – adaptacyjnych
w budynku przychodni w Białej Rawskiej na potrzeby zespołu wyjazdowego.

W tym punkcie Pani Urszula Przerwa przedstawiła wniosek SP ZOZ


o dofinansowanie prac wykończeniowych dla zespołu wyjazdowego w Białej Rawskiej.

Zarząd Powiatu podjął decyzje o rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie po udzieleniu zarządowi Powiatu absolutorium w ramach posiadanych środków finansowych.


Ad. 5 Zatwierdzenie planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Biała Rawska.

Pan Leszek Przybył – Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa poinformował, iż wpłynął wniosek Burmistrza Białej Rawskiej w sprawie zaopiniowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


w miejscowości Żurawia. Zmiana dotyczy terenu ten jest przeznaczony pod budowę zakład przetwórstwa owocowo – warzywnego. Zmiana w planie dotyczy zmiany zapisu w zakresie wysokości budynków do 20 m. jest to zmiana wynikająca z technologii budowanego zakładu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na uzgodnienie w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zadań samorządu powiatowego.


Ad. 6 Przedstawienie wyników kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz zatwierdzenie zaleceń pokontrolnych.

W tym punkcie Pani Janina Widulińska – Inspektor ds. kontroli przedstawiła wyniki przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej. Kontrola została przeprowadzona w dniach 16.05.2005 r. - 10.06.2005 r.


oraz 13.09.2005 r. - 10.11.2005 r. Zakres kontroli obejmował realizację zaleceń pokontrolnych oraz zatrudnianie i wynagradzanie pracowników. W czasie przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia wynikające
z nieznajomości przepisów, ich niewłaściwej interpretacji, braku zarządzeń wewnętrznych, braku aktualnego regulaminu wynagrodzeń, nienależytej staranności w prowadzeniu obiegu dokumentacji wewnętrznej a także braku stosowania wnikliwych postępowań wyjaśniających przed wydaniem decyzji administracyjnej. Pan Dyrektor Idzikowski odmówił podpisania protokołu we wskazanym terminie.

Informując o nieprawidłowościach stwierdzonych w wyniku kontroli, Zarząd Powiatu zobowiązał Pana Dyrektora Idzikowskiego do podjęcia działań mających na celu ich usunięcie i zapobieżenie powstawaniu w przyszłości. W tym celu Zarząd Powiatu zobowiązał Pana Jana Idzikowskiego do udzielania odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne jak to wynika z posiadanych uprawnień i obowiązków dyrektora jednostki organizacyjnej, udzielania przez Pana Dyrektora


i upoważnionych pracowników wyczerpujących, rzeczowych oraz szczegółowych wyjaśnień w czasie przeprowadzanych w urzędzie kontroli, wnikliwego przeprowadzania postępowań wyjaśniających przed wydaniem decyzji administracyjnych lub podjęciem innych działań, aby nie dopuszczać w przyszłości do sytuacji grożących zarzutem nieprawidłowego gospodarowania środkami publicznymi, zobowiązania pracownika prowadzącego sprawy kadrowe, aby ubiegający się o zatrudnienie okazywali się oryginalnymi dokumentami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do uzyskania oferowanej pracy, prawidłowego prowadzenia dokumentacji urzędowej, wydania zarządzenia i powołania komisji ds. likwidacji pieczątek w urzędzie, opracowania regulaminu wynagradzania pracowników oraz regulaminu nagród w oparciu
o obowiązujące przepisy prawne, aktualizację regulaminu premiowania pracowników, bezwzględnego przestrzegania bieżącego analizowania i stosowania obowiązujących w zakresie funkcjonowania urzędu przepisów, w tym dotyczących gospodarki finansowej, dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych, wyciągnięcia konsekwencji służbowych w stosunku do osób winnych powstania wskazanych nieprawidłowości.
Ad. 7 Wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie zestawu komputerowego.

Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej zwróciła się z prośbą


do Zarządu Powiatu o nieodpłatne przekazanie zestawu komputerowego
z przeznaczeniem na polepszenie warunków pracy w Komisariacie Policji w Białej Rawskiej. Z informacji informatyka zatrudnionego w Starostwie Powiatowym wynika, iż istnieje możliwość przekazania nieużywanego zestawu komputerowego. W chwili obecnej zestaw komputerowy nie jest użytkowany ze względu na stan
i niedostosowanie do warunków technicznych w Starostwie.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie komputera KPP w Rawie Mazowieckiej.


Ad. 8 XIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W tym punkcie Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu poinformował, iż na Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Starostwo Powiatowe przekaże zakupiony za kwotę 370 zł obraz autorstwa Pani Elżbiety Biskupskiej.

Członkowie Zarządu ustalili również kwotę w wysokości 1.000 zł jaką będą dysponować przedstawiciele Zarządu podczas licytacji na Finale WOŚP.
Ad. 9 Rozpatrzenie wniosku w sprawie wynajmu garażu w miejscowości Kurzeszyn.

Pan Sławomir Stefaniak poinformował, iż wpłynęło pismo w sprawie wynajmu garażu – „blaszaka” na terenie ośrodka zdrowia w Kurzeszynie.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wynajem garażu, ustalając czynsz najmu
5 zł + VAT za m2 za każdy miesiąc użytkowania.


Ad. 10 Sprawy różne.

W sprawach różnych Zarząd ustalił termin kolejnego posiedzenia na dzień


12 stycznia 2006 r. na godz. 1100.
Ad. 11 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad i braku dalszych głosów w dyskusji Wicestarosta – Marian Krzyczkowski dokonał zamknięcia posiedzenia o godz. 1230.

W załączeniu:- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu.
Sporządziła: Katarzyna Gołota.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna