P r o t o k ó Ł Nr ix/03Pobieranie 236,16 Kb.
Strona4/5
Data15.02.2018
Rozmiar236,16 Kb.
1   2   3   4   5

sprawie:


1/ wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na okres od30.04.2004r. do 31.12.2008r.

Przewodnicząca B.Paradowska – proszę sekretarza obrad o odczytanie projektu uchwały.

Sekretarz A.Angowska – odczytała projekt tej uchwały.


Przewodnicząca B.Paradowska – otwieram dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Radny G.Neumann – korzystając z tego, że jest przedstawiciel tego banku na sali, to chciałbym się

zapytać w jaki sposób bank będzie prowadził swoją działalność już od 1 maja tego roku?Prezes Zarządu BS K.Kowalkowski – planujemy zgodnie z ofertą, dlatego termin został przesunięty

na 30 kwietnia i już dzisiaj będą podpisane ewentualnie umowy, po pozytywnej opinii rady, czy to

wywołaniem uchwały wskazującej na wybór banku. Bank ten 30, jutro włączy urządzenia miasta i

gminy drogą elektroniczną i jutro jesteśmy w stanie wykonywać wszystkie usługi bankowe z

Urzędem. Oddział w Radzyniu będzie otwarty, jeśli pozytywnie przejdzie uchwała od 5 maja.

Radny G.Neumann – a można się dowiedzieć w jakim miejscu będzie ten Oddział?

Prezes BS K.Kowalkowski – nie mamy jeszcze uchwały i to wszystko mnie wstrzymywało, bo to jest

związane z nakładem i kosztami. Na pewno będzie to na rynku w Radzyniu Chełmińskim.Radny M.Czapliński – ja chciałem tutaj zgłosić swoje wątpliwości. Mianowicie nie do tego czy

- 7 -
podejmiemy uchwałę, tylko podejmując uchwałę o wyborze banku, automatycznie mamy podpunkt

czwarty, że traci moc uchwała poprzednia i w tym momencie, no gwarancje stu procentowe czy

przedtem podejmiemy uchwałę i zlikwidujemy poprzednią i będziemy bez baku, a jakie mamy

stuprocentowe gwarancje, że ta umowa, czy współpraca rozpocznie się 30 czy piątego?

Prezes BS K.Kowalkowski – gwarancje są takie, że jak mówiłem, dzisiaj podpiszemy stosowne

umowy z Burmistrzem Miasta i Gminy i jutro połączymy Urząd Miasta i Gminy drogą elektroniczną.

Również jeśli będzie w punkcie drugim podjęta uchwała o zmianach w budżecie i udzielenie kredytu

krótkoterminowego w rachunku bieżącym, to umowy te są przygotowane i dziś je też podpisujemy i

jutro kredyt będzie udzielony dla Urzędu, żeby nie kolidowało to z kredytem, który ma w Banku

Spółdzielczym w Brodnicy Oddział Radzyń. Tak, że automatycznie będzie udzielony kredyt i w tym

samym dniu będzie kredyt spłacony i po to jest ta uchwała.

Radna H.Tyrakowska – ja mam pytanie do radcy prawnego. Są takie plotki i ja to mówię, że są to

plotki tylko, że bank może być otwarty też u pana Górala. Ja mam takie zapytanie? Czy tak może być,

jeżeli pan Góral brał udział i był członkiem komisji przetargowej, czy to może być? Czy ktoś kiedyś

nam powie, że nie tak powinno być.Prezes K.Kowalkowski – może ja odpowiem i nie będę tego trzymał w tajemnicy, że po wywołaniu

stosownej uchwały Oddział ten będzie u pana Wzorka.Przewodnicząca B.Paradowska – czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Jeżeli nie ma, to

proponuję, aby przegłosować tą uchwałę.

Po zapoznaniu się z projektem i po dyskusji Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XII/92/04

w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na okres od 30.04.2004r. do 31.12.2008r., która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokółu.


Prezes K.Kowalkowski – Wysoka Rado. Dziękuję za wyrażone zaufanie i myślę, że ta współpraca nie tylko z Urzędem Miasta i Gminy, ale z całym społeczeństwem gminy, rolnikami i innymi podmiotami będzie się nam układała dobrze.

Sołtys J.Klimek – czy rolnicy będą tam normalnie obsługiwani?

Prezes K.Kowalkowski – tak, dlatego określamy to jako Oddział, żeby można było wykonywać wszystkie czynności bankowe tzn. lokaty, kredyty, pożyczki, rachunki, opłaty różnego rodzaju. Bo gdyby był to punkt kasowy, to tylko byśmy się ograniczyli do wypłat i do przyjmowanie pieniążków. Dlatego to robimy jako Oddział, żeby wszystkie czynności bankowe były realizowane.

Sołtys J.Klimek – czy wydruki u was w banku w Łasinie są comiesięczne, czy też takie świstki jak tu w banku?

Prezes K.Kowalkowski – u nas jest na życzenie klienta, bo niektórzy sobie życzą, ale zwykle robimy po każdej operacji. Ale może być tak, że przez miesiąc nie ma operacji, nie ma ruchu na rachunku, więc po co robić wydruk codziennie skoro przez miesiąc saldo będzie to samo.

Przewodnicząca B.Paradowska – ogłaszam 10 minut przerwy.

Po przerwie.


Przewodnicząca B.Paradowska – następny projekt uchwały jest w sprawie:
2/ zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2004r.
Przewodnicząca B.Paradowska – proszę sekretarza obrad o odczytanie projektu uchwały.

Sekretarz A.Angowska – odczytała projekt tej uchwały.

Przewodnicząca B.Paradowska – otwieram dyskusję nad projektem tej uchwały.

- 8 -


Burmistrz K.Chodubski – ta sprawa była wyjaśniana na komisjach i tutaj pan prezes to potwierdził, że przez jakieś półgodziny musi zaistnieje podwójny kredyt w rachunku bieżącym i w związku z tym, żeby to było formalnie musi być to dwukrotnie zwiększone. Na następnej sesji tą treść uchwały zmienimy i ją wycofamy.


Radny M.Czapliński – panie burmistrzu, ja chciałem o to pytać, bo w zasadzie w uzasadnieniu mamy

napisane, że utrzymanie debetu powróci do maksymalnej wysokości 400 tys.zł. Ale uchwała

zmieniająca treść uchwały budżetowej mówi, że „zaciągania kredytów na bieżące finansowanie

wydatków w ciągu roku budżetowego do maksymalnej wysokości 800.000 zł”. Czy my rzeczywiście

zmienimy to na 400 tys. z powrotem?

Burmistrz K.Chodubski – w czerwcu, to jest decyzja rady, bo to jest tylko taka techniczna sprawa.

Radny M.Czapliński – tylko w tym wypadku będę głosował za, bo inaczej na pewno bym nie

głosował.Przewodnicząca B.Paradowska – jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji, to proponuję przegłosować tą uchwałę.

Po zapoznaniu się z projektem i po dyskusji Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęłaUchwałę Nr XII/93/04
zmieniającą uchwałę Nr XI/85/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2004 rok, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokółu.
Przewodnicząca B.Paradowska – kolejna uchwała jest w sprawie:
3/ trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora

finansów publicznych, na realizację innych zadań publicznych niż określone w ustawie z dnia

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Przewodnicząca B.Paradowska – proszę sekretarza obrad o odczytanie projektu uchwały.

Sekretarz A.Angowska – odczytała projekt tej uchwały.

Przewodnicząca B.Paradowska – otwieram dyskusję nad projektem tej uchwały.

Głosów w dyskusji nie zanotowano.Przewodnicząca B.Paradowska – jeżeli nie ma pytań, to proponuję przegłosować tą uchwałę.

Po zapoznaniu się z projektem Rada Miejska w obecności 14 radnych – 13 głosem za,

przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła

Uchwałę Nr XII/94/04

w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom nie zaliczanym do

sektora finansów publicznych, na realizację innych zadań publicznych niż określone w ustawie z dnia

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, która stanowi załącznik nr 14

do niniejszego protokółu.
Przewodnicząca B.Paradowska – kolejna uchwała jest w sprawie:
4/ wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na zabudowaną działkę Nr 79/1 o pow. 0.98 ha

położoną w Gołębiewie.
Przewodnicząca B.Paradowska – proszę sekretarza obrad o odczytanie projektu uchwały.

Sekretarz A.Angowska – odczytała projekt tej uchwały.

Przewodnicząca B.Paradowska – otwieram dyskusję nad projektem tej uchwały.

Radny J.Wolski – mam pytanie. Czy jest jakaś informacja o tej firmie? I drugie pytanie. Ogólnie mi

chodzi o informację o poziomie działalność gastronomiczno-rozrywkową, czy mamy opinię policji?

- 9 -

Jak to wygląda pod względem ich zabezpieczenia czegoś takiego i ogólnie sprawdzenia tej firmy?Następna sprawa to jest, czy dostaniemy jakiś wzór tej umowy, ile my na tym zyskamy, a ile

stracimy? Bo ogólnie na komisjach było mówione ile płacimy za Izbę Wytrzeźwień, więc chciałbym

wiedzieć jak to wygląda. Na komisjach była też mowa o zwolnieniach podatkowych. Mamy uchwałę,

która mówi jakie podmioty są zwolnione z podatku, na jaki czas i ile ludzi mają zatrudnić.Burmistrz K.Chodubski – otóż zostałem poproszony na zebranie wiejskie we wsi Gołębiewo i na tym zebraniu stanął problem wydzierżawienia świetlicy wiejskiej. Mieszkańcy wsi na zebraniu wiejskim przegłosowali tą sprawę i głosowali za wydzierżawieniem tejże sali na okres 10-cio letni. W związku z tym moim obowiązkiem było przygotowanie projektu uchwały. Na dzisiejszej sesji jest pan sołtys wsi Gołębiewo i są również panowie, przedstawiciele tej firmy „PIRAMIDA”. Jeżeli chodzi o projekt umowy, to tak jak mówiłem na komisjach, że po podjęciu uchwały, gdy rada podejmie uchwałę pozytywną, to wtedy zaproszę zainteresowanych radnych, a przede wszystkim przedstawicieli mieszkańców wsi Gołębiewa, po to, żeby interesy tej społeczności zostały zawarte. Dlatego, że w tym projekcie umowy, który przedstawiła ta firma, są takie niektóre zapisy, które z punktu formalno-prawnego nie możemy spełnić ponieważ przepisy zabraniają. Jeżeli chodzi o zwolnienie w podatku, to jeżeli rada podejmie taka uchwałę to jest taka możliwość, bo jak gdyby wynika to z tego wniosku tejże firmy. Po drugie. Umowa będzie zawierała szczegóły tych zwolnień. Jeśli rada to przegłosuję to również poproszę komisję rewizyjną, aby uczestniczyła przy sporządzaniu tej umowy. Na komisji też była poruszana sprawa czy ta firma jest wiarygodna, czy nie będzie jakiegoś zagrożenia, czy nie będzie punktu narkotyków, prania brudnych pieniędzy itd. Bo takie wątpliwości na komisjach padały. Ja tej firmy nie znam, ale jest obecny kierownik Rewiru, to może coś na ten temat nam powie.

Radny J.Wolski – my mamy podjąć najpierw uchwałę, a dopiero potem mamy dostać umowę, z której się dowiemy o co chodzi. My na razie nie wiemy nic, dowiadujemy się, że chcą zrobić dyskotekę, ale jaką dyskotekę, ile tych dyskotek, ile tam będzie osób, jak będzie wyglądało zabezpieczenie, czy dadzą swoją ochronę, czy policja to będzie zabezpieczać? Nikt nic nie wie. Więc w tym momencie taka inwestycja przy takim zagrożeniu jak dzisiaj jest dla młodzieży, to powinna być przynajmniej informacja dla radnych i powinna być naprawdę opinia policji, przynajmniej Posterunku Policji jak oni to opiniują, czy rzeczywiście jest wiarygodna firma, sprawdzić to, bo my nie znamy firmy, która przyjeżdża z Rypina, jest dla nas firmą . Tak samo jak pan burmistrz sprawdza firmę, która będzie np. robiła tą wodę, jest dokładnie sprawdzona tak samo i tutaj chcielibyśmy to zobaczyć, bo uchwałę uchwalimy i dla firmy będzie to już rzeczywiście kartka, że możemy to już wydzierżawić. Ale to nie jest tak. Decyzję podejmujemy jak już wiemy jaki to będzie dla nas interes.

Burmistrz K.Chodubski – to wygląda w ten sposób, że po podjęciu uchwały ja mogę rozpocząć procedurę z umową i nie koniecznie tą umowę muszę podpisać. Jeżeli będą wnioski mieszkańców wsi i radnych, które nie będą wykraczały poza prawo to zostaną uwzględnione. Dopiero po podjęciu uchwały mogę przystąpić do sporządzenia umowy. Natomiast wniosek tej firmy tutaj mam i są również przedstawiciele tej firmy i można ima zadawać pytania.

Sołtys K.Kurzyński – pan Wolski mówi, że nie znamy opinii. Ja zrobiłem zebranie wiejskie, bo dostałem zgłoszenie, że jest propozycja dzierżawy, zrobiłem zebranie wiejskie i znam opinię mieszkańców. Mieszkańcy na zebraniu opowiedzieli się wyraźnie za, bo 1 głos był przeciwny i 2 głosy były wstrzymujące się. Czyli taka jest opinia wsi, a jak zdecyduje rada? Ja proponuję zapytać panów co tam ma być, jakie warunki, proszę bardzo. Ja wyraźnie czuję, że pan Wolski wypowiada się, bo czuje konkurencję. Pan nie mówi o tym, że pana imprezy też się zabezpiecza. Ja nie chcę agitować za, ja mam opinie wsi, a o resztę proszę pytać panów. A jeżeli chodzi o umowę, to umowę robi Urząd, a decyzję podejmuje rada.

Pan W.Langa PHU PIRAMIDA – jeżeli chodzi o tą dzierżawę to my musimy mieć zgodę rady, żeby tą świetlicę wydzierżawić na 10 lat będzie, bo nas nie interesuje dzierżawa na rok, czy dwa lata. Chcemy mieć tą dzierżawę minimum 10 lat. I zajmujemy się nie od roku, nie od dwóch dyskotekami, pizzerniami no i mamy praktycznie osiem dyskotek. Mogę podać adresy, można zasięgnąć opinię miejscowej policji. Jest na wszystkich dyskotekach profesjonalna ochrona, są wszystkie uzgodnienie jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ludzi, straży pożarnych, sanepidy. Wszystko jest dograne do perfekcji.
- 10 -
Możemy nawet zorganizować taki wyjazd dla radnych do którejś z większych dyskotek, żeby to naocznie zobaczyć jak to wygląda. Nie ma żadnego problemu.

Radny Z.Makuracki – a w naszej okolicy, w której miejscowości macie te dyskoteki?


Pan W.Langa – w okolicy to nie ma. Najbliższa jest za Włocławkiem, koło Nowego Miasta Lubawskiego, w Marzęcicach, koło Działdowa i później aż pod Warszawą. Mamy też tu zdjęcia jak wyglądała przedtem jedna z remiz wielkości jak Gołębiewo, a jak wygląda teraz po remoncie. Ja myślę, że nie można mówić, że źle zabezpieczona, albo że umowa jest zła. Umowa jest dopiero podpisana praktycznie jak przedstawimy wszystkie dokumenty, opinie policji, musimy przygotować projekt. Ale wiadomo, że jeżeli my nie otrzymamy gwarancji od rady na dzierżawę na 10 lat, to nie będziemy wydawać naszych pieniędzy. Jeżeli od rady otrzymamy zgodę na te 10 lat, to wówczas będziemy rozmawiać o umowie. Jeżeli ta uchwała zostanie podjęta to my już możemy działać, możemy zorganizować ta podróż, możemy pozbierać opinię policjantów, przedstawić jakie Agencje Ochrony chronią nasze dyskoteki, bo chciałem powiedzieć, że na niektórych dyskotekach tu w okolicy, a nie chciałbym robić autoreklamy konkurencji, nie ma odpowiednich zabezpieczeń, nie ma zabezpieczeń przeciwpożarowych, niektórzy nie mają koncesji na sprzedaż alkoholu. A tu będzie naprawdę wszystko dograne. Chcemy też zrobić parkingi, aby samochodu nie stały na jezdni, będzie zatrudniony człowiek do sprzątania. Wydaje się nam, że potrafimy sobie z tym poradzić.

Radna H.Tyrakowska – a w ciągu tygodnia to jest zamknięte?


Pan W.Langa – zamknięte, ale też można obejrzeć. Chcieliśmy to już przedstawić na poprzedniej

sesji, ale było już za późno. Chcemy po prostu mieć uchwałę rady, że na 10 lat możemy mieć ten

obiekt wydzierżawiony i wtedy możemy przedstawić wszystkie opinie, przed samą umową.

Radny M.Czapliński – może zacznę od tego, że na komisji pan burmistrz przedstawiła nam

stanowisko społeczeństwa, tej małej społeczności, stanowisko rady sołeckiej, że społeczeństwo jest za.

Dzisiaj potwierdził to pan sołtys, a naszym obowiązkiem jako rady jest spełniać oczekiwania i

życzenia społeczności, która nas wybrała. Bo my tutaj zagłębiamy się za bardzo w pewne sprawy, bo

rzeczywiście później sprawy porządku będą należeć do tego kto to będzie prowadził i ich

obowiązkiem będzie zabezpieczyć ten porządek. Mamy służby porządkowe w formie policji czy firm

ochroniarskich. My sami przyznajmy się, cośmy tutaj dla młodzieży, dla społeczeństwa w naszej

gminie w formie rozrywki zrobili? Domu Kultury w gminie nie mamy porządnego? Może ta

namiastka w tym Gołębiewie spełni chociaż część namiastki takiego miejsca kulturalnego. Ma to być z

korzyścią dla kilku osób z gminy, którzy mają być tam zatrudnieni. Jeżeli podejmiemy tą uchwałę, to

jest to tylko uchwała w sprawie wyrażenie zgody na rozmowę burmistrza dalej, a wtedy dopiero

można to zacieśniać.Radny R.Mazur – a burmistrz niech to uwarunkuje umową i koniec.

Burmistrz K.Chodubski – stroną będę ja, ale uwagi na taką społeczną sprawę, chciałbym aby opinię na temat kształtu tej umowy wyrazili i mieszkańcy tej wsi w postaci sołtysa i rady sołeckiej, ale bardzo bym chętnie widział również radnych, komisję rewizyjną, która czuwa nad właściwością tych wszystkich spraw. Z uwagi na to, że ta sprawa może być newralgiczna, to nie chciał bym, żeby ktoś powiedział, że burmistrz popełnił jakiś błąd. Lepiej jest jak zadziała mądrość zbiorowa.


Radna H.Tyrakowska – to znaczy, że przed podpisaniem umowy radni będą się mogli z tą umową

zapoznać?Burmistrz K.Chodubski – to znaczy, uzgodnię z radą sołecką i z firmą kształt umowy, następnie

zaproszę komisję rewizyjną i chętnych radnych do oceny tej umowy. Tak chciałbym zrobić.Wicestarosta M.Ostrowski – chciałbym Wysokiej Radzie przypomnieć, że dwie kadencje temu był

taki okres kiedy ten budynek był majątkiem wsi. I w każdym sołectwie był jakiś tam majątek i

przyszła taka zmiana przepisów, że to wszystko miało się dziać na tej zasadzie, że to już będzie

majątkiem gminy i nie może być wydzielone. I był bardzo duży opór mieszkańców przeciwko temu,

że to jest nieuprawniona próba zawłaszczania ich własności i ich praw. I tłumaczyliśmy to właśnie

sołtysom i innym mieszkańcom jako radni, że to mieszkańcy będą decydować, a rada będzie tylko

przyklepywać to co mieszkańcy zdecydują zrobić z tym swoim majątkiem. Proponowałbym tą

tradycje podtrzymać.Radna A.Angowska – ja sobie zdaję sprawę z tego, że jest to duża inwestycja i że panowie mówią
- 11 -
1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna