P r o t o k ó Ł Nr ix/03Pobieranie 236,16 Kb.
Strona1/5
Data15.02.2018
Rozmiar236,16 Kb.
  1   2   3   4   5

P R O T O K Ó Ł Nr XII/04
z XII Sesji Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, odbytej w dniu 29 kwietnia 2004r. w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Radzyniu Chełmińskim.
Sesję rozpoczęto o godz. 1411, zakończono o godz. 1810.

W chwili otwarcia sesji obecnych było 15 radnych.


Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu.
Osoby spoza składu Rady obecne na posiedzeniu:

1. Chodubski Krzysztof - Burmistrz Miasta i Gminy

2. Knapp Bożena - Sekretarz Gminy

3. Sałatowska Krystyna - Skarbnik Gminy

4. Michalski Aleksander - Radca prawny

5. Ostrowski Marek - Wicestarosta Grudziądzki

6. Olejnik Adam - Przewodniczący Rady Powiatu Grudziądzkiego

7. Brodziński Janusz - Komendant Miejskiej Policji w Grudziądzu

8. Góras Sylwester - Kierownik Rewiru Dzielnicowych

9. Kowalkowski Kazimierz - Prezes Zarządu BS w Łasinie

10. Zaproszeni goście wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokółu.
Ad 1/ Przewodnicząca Rady Barbara Paradowska dokonała otwarcia XII Sesji Rady Miejskiej Radzynia

Chełmińskiego, witając wszystkich radnych oraz zaproszonych gości.


Ad 1a/ Na ustawowy stan 15 radnych, na sesji obecnych było 15 radnych, co stanowiło 100,0% frekwencji.
Ad 1b/ Przewodnicząca B.Paradowska – obecnie przystąpimy do wyboru sekretarza obrad.

Proszę o zgłaszanie kandydatur.Radny M.Czapliński – proponuję radną Alicję Angowską.

Rada Alicja Angowska wyraziła zgodę.

Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie na sekretarza obrad wybrała radną Alicję

Angowską.


Ad 1c/ Przewodnicząca B.Paradowska – w nawiązaniu do porządku obrad przekazanego wcześniej

wszystkim radnym, proszę radnych lub pana burmistrza o zgłaszanie ewentualnych wniosków w

sprawie porządku obrad.

Burmistrz K.Chodubski – składam wniosek, aby z porządku obrad zdjąć z pkt 10 – dyskusja i

podjęcie uchwał w sprawie: ppkt 2 – zaciągniecie kredytu długoterminowego, gdyż ogłoszony

przetarg nie doszedł do skutku i projekt tej uchwały staje się bezprzedmiotowy.

Przewodnicząca B.Paradowska – kto jest za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez burmistrza?

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 13 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie

wstrzymującym się przyjęła wniosek w sprawie zdjęcia z porządku obrad ppkt 2 z pkt 10.

Przewodnicząca B.Paradowska – w związku z wnioskiem zgłoszonym na wspólnym posiedzeniu

komisji wnoszę o zamianę dotychczasowego ppkt 3 na ppkt 1, a dotychczasowy ppkt 1 na ppkt 2 w

pkt 10 porządku obrad.

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się przyjęła

wniosek w sprawie zmiany kolejności ppktów w pkt 10 porządku obrad.

Przewodnicząca B.Paradowska – po przyjęciu wniosków porządek obrad XII Sesji przedstawia się

następująco:

1. Otwarcie sesji

a/ stwierdzenie quorum

b/ wybór sekretarza obrad

- 2 -


c/ przedstawienie porządku obrad

d/ przyjęcie protokółu z ostatniej sesji

2. Składanie zapytań przez radnych.

3. Sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres między sesjami oraz udzielenie odpowiedzi

na zadane pytania do złożonego sprawozdania.

4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od ostatniej sesji oraz

udzielenie odpowiedzi na zadane pytania do złożonego sprawozdania.

5. Informacja o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy za

2003r.

6. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu gminy za 2003r.7. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania budżetu gminy za 2003r.

oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003r.

8. Przedstawienie wniosku Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium

Burmistrzowi Miasta i Gminy za 2003r. oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie

powyższego wniosku.

9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za 2003r.

10. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:

1/ wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na okres od

30.04.004r. do 31.12.2008r.;

2/ zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radzyń Chełmiński na 2004r.;

3/ trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora

finansów publicznych, na realizację innych zadań publicznych niż określone w ustawie z dnia

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

4/ wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na zabudowaną działkę Nr 79/1 o

pow. 0.98 ha położona w Gołębiewie;

5/ zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim;

6/ ustalenia liczby punktów sprzedaży zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad

usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc i warunków sprzedaży napojów alkoholowych;

7/ zarządzenia wyborów organów jednostki pomocniczej – sołectwa (sołtysa i rady sołeckiej).

11. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone zapytania przez radnych.

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca B.Paradowska – kto jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad XII Sesji

Rady Miejskiej?

Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła porządek obrad XII Sesji Rady

Miejskiej w wersji jak podany wyżej.Ad 1d/ Przewodnicząca B.Paradowska – kolejny punkt, to przyjęcie protokółu z ostatniej sesji.


  1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna