P r o g r a m s z k o L e n I aPobieranie 114,25 Kb.
Data05.11.2017
Rozmiar114,25 Kb.P R O G R A M S Z K O L E N I A

OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KOSZALINIE

Z DNIA 17.02.2005r.


dla pielęgniarki/położnej podejmującej pracę po 5-letniej przerwie w wykonywaniu zawodu.


I. Podstawowe pojęcia

  1. Wykonywanie zawodu

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz.602 z późn. zm.) – „wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia. Za wykonywanie zawodu pielęgniarki przez osobę o której mowa w ust. 1, uważa się równie:

   1. nauczyciela zwodu pielęgniarki

   2. prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie pielęgniarstwa,

   3. kierowanie pracą zawodową pielęgniarek i położnych”

Zgodnie z art.5 z dnia 5 lipca 1996 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 57, poz.602 z późn. zm.) – „wykonywanie zawodu położnej polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz promocji zdrowia, w zakresie opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą oraz noworodkiem. Za wykonywanie zawodu położnej przez osobę, o której mowa w ust.1, uważa się również:

 1. nauczyciela zawodu położnej,

 2. prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie opieki położniczej,

3) kierowanie pracą zawodową pielęgniarek i położnych”


  1. Dokumentowanie okresów zatrudnienia

Udokumentowanie okresów zatrudnienia w zależności od formy zatrudnienia jest możliwe wyłączenie na podstawie:   1. świadczenia pracy – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, zgodnie z Kodeksem Pracy,

2) zaświadczenia- zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia, zawierającego określenie pracodawcy, wymiar i czas zatrudnienia oraz imię i nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu,

3) oświadczenie zainteresowanej – prowadzenie samodzielnej praktyki, potwierdzone prowadzoną dokumentacją medyczną (do wglądu np. zestawienie wykonywanych świadczeń).

4) zaświadczenie o wykonywaniu zawodu w formie wolontariatu zawierające czas trwania umowy, wymiar czasu wykonywania zawodu (dziennie), numer prawa wykonywania zawodu.  1. Przerwa w wykonywaniu zawodu

Przerwą w wykonywaniu zawodu obligującą pielęgniarkę i położną do odbycia przeszkolenia jest: niepodejmowanie czynności zawodowych przez okres co najmniej 5 lat od ukończenia szkoły zawodowej, stażu zawodowego w latach 2000-2005, ostatniego stosunku pracy lub samodzielnej praktyki.

Za przerwę w wykonywaniu zawodu uznaje się również urlop wychowawczy oraz bezpłatny, po którym nie zostały podjęte czynności zawodowe, wykonywane co najmniej przez trzy miesiące.


  1. Szkolenie po dłuższej niż 5 lat przerwie w wykonywaniu zawodu

Szkolenie przypominające – odbywane jest zgodnie z zapisami art.15 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej na podstawie zatwierdzonego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych regulaminu i według ustalonych przez nią zasad, nie może być krótsze niż trzy miesiące i powinno obejmować:   1. w przypadku pielęgniarki, co najmniej przeszkolenie praktyczne w oddziałach: internistycznym, chirurgicznym, pediatrycznym;

2) w przypadku położnej, co najmniej przeszkolenie praktyczne w oddziałach ginekologii, położnictwa, noworodków oraz sali porodowej.

3) w przypadku gdy pielęgniarka, położna nie podjęła czynności zawodowych po ukończeniu szkoły medycznej lub stażu podyplomowego przez okres co najmniej 5 lat – przeszkolenie trwa 6 m-cy 1. w przypadku gdy przerwa w wykonywaniu zawodu wynosi powyżej 8-9 lat przeszkolenie wydłużyć do 6 m-cy.


II. Podstawowe akty prawne

  1. Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz.178 z późn. zm.)

  2. Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej z 1996 r. (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 57, poz.602 z późn. zm.)

  3. Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej RP (uchwała nr 9 IV Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z 9 grudnia 2003 r.)III. Cel szkolenia

  1. Przypomnienie, uzupełnienie i aktualizacja wiedzy zawodowej teoretycznej i praktycznej.

  2. Dostosowanie umiejętności zawodowych do potrzeb społecznych i zdrowotnych w realiach aktualnego systemu ochrony zdrowia.


IV. Założenia organizacyjne

1.Wymiar szkolenia:

a. pielęgniarka: interna - 1 miesiąc (załącznik Nr 8)

chirurgia - 1 miesiąc

pediatria - 1 miesiąc

b. położna : sala porodowa - 1 miesiąc (załącznik Nr 9)

ginekologia - 2 tygodnie

położnictwo - 2 tygodnie

oddział noworodków - 1 miesiąc
Uwaga!

W celu realizacji celów szkolenia pielęgniarka część zajęć z zakresu poszczególnych oddziałów może odbywać się na innych oddziałach np. w oddziale intensywnej terapii lub oddziale psychiatrycznym, jednak w wymiarze nie większym niż 50% tego czasu szkolenia.

Podobna uwaga odnosi się do szkolenia położnej, ale zmiany mogą dotyczyć wyłącznie oddziałów, na których szkolenie trwa 1 miesiąc (taka zmiana wymaga opracowania indywidualnego planu szkolenia).

Dopuszcza się nieobecność usprawiedliwioną na zajęciach, która nie może przekroczyć wymiaru 6 dni, bez konieczności ich „odrobienia”. Przy dłuższych nieobecnościach usprawiedliwionych lub nieobecnościach nieusprawiedliwionych konieczne jest wydłużenie okresu szkolenia w danym oddziale.
    1. Forma prawna szkolenia

Szkolenie odbywane jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy osobą przeszkalaną, a kierującym na szkolenie (okręgowa rada pielęgniarek i położnych), który jest zobowiązany zapewnić pielęgniarce, położnej miejsce odbycia szkolenia – wskazać szpital i osoby sprawujące na nią opiekę (nadzór) w jednostce służby zdrowia.

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych może zrealizować szkolenie po 5 letniej przerwie w wykonywaniu zawodu poprzez porozumienie z instytucją finansującą np. Urzędem Pracy (wówczas umowa jest zawierana pomiędzy ORPiP a UP obejmując swym zakresem osobę lub ich grupę, w zależności od priorytetów danego urzędu pracy).

W przypadku nie objęcia osoby przeszkalanej finansowaniem kosztów przez właściwy Urząd Pracy, pielęgniarka/położna zobowiązana jest do pokrycia części kosztów szkolenia.
    1. Wzór wniosku o szkolenie wraz z zakresem dokumentacji

Pielęgniarka, położna składa wniosek do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych o odbycie przeszkolenia po 5 letniej przerwie w wykonywaniu zawodu (załącznik nr 1).

Pielęgniarka, położna będąc wpisana do rejestru przedkłada wszelkie potrzebne dokumenty i opis przebiegu pracy zawodowej jak również posiadanych szkoleń podyplomowych, więc nie powinna przedkładać żadnych więcej dokumentów poza wnioskiem i wskazaniem numeru rejestru, pod którym jest wpisana.

W przypadku braku prawa wykonywania zawodu lub w sytuacji, kiedy nie jest ona wpisana do danego rejestru należy przeprowadzić wszystkie procedury jak do wpisu do rejestru a dopiero potem rozpocząć formalności związane ze szkoleniem.

Pielęgniarka, położna przed przystąpieniem do szkolenia powinna posiadać aktualne szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, ubezpieczenia OC, NW, aktualne zaświadczenie o możliwości wykonywania zawodu oraz aktualną książeczkę dla celów sanitarno-epidemiologicznych.


4. Wzór skierowania na szkolenie.

Przeszkolenie pielęgniarki, położnej odbywa się we wskazanym przez okręgową radę pielęgniarek i położnych zakładzie opieki zdrowotnej pod kierunkiem wskazanych przez ORPiP opiekunów. Pielęgniarka, położna otrzymuje przed przystąpieniem do szkolenia Kartę szkolenia ( załącznik nr 3 i 4), którą przedkłada po zakończeniu szkolenia do ORPiP, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem egzaminu ustnego.5. Forma i sposób zaliczenia szkolenia

Szkolenie jest zaliczane na podstawie pozytywnej oceny uzyskanej na piśmie od opiekunów z poszczególnych oddziałów wskazanych w programie szkolenia oraz pozytywnie zdanego egzaminu w formie testu złożonego przed powołaną przez ORPiP komisją egzaminacyjną.

W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:

1/ Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

2/ przedstawiciel komisji kształcenia okręgowej rady pielęgniarek i położnych,

3/ opiekun szkolenia – Naczelna Pielęgniarka z placówki, w której szkolenie się

odbywało

4/ przedstawiciel okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, którzy ze swego grona wybierają przewodniczącego komisji (skład komisji może być zmieniany w zależności od potrzeb organizatora egzaminu).Wzór potwierdzenia odbytego szkolenia
Zaświadczenie zostaje wystawione w drodze uchwały i wpisane do rejestru wydanych zaświadczeń o szkoleniu w związku z posiadaną przerwą w wykonywaniu zawodu dłuższą niż 5 lat. Kopia zaświadczenia przechowywana jest w aktach pielęgniarki, położnej w ORPiP.

Załącznik Nr 1

WNIOSEK


..............................................................

nazwisko i imię
.........................................................................

adres i tel. kontaktowy


........................................................................

nr w rejestrze OIPiPOkręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych

w Koszalinie

Wnoszę o udział w szkoleniu, które umożliwi mi powrót do zawodu pielęgniarki / położnej* w związku przerwą w jego wykonywaniu wynoszącą .............. lat .......... m - cy.

Posiadam prawo wykonywania zawodu: tak, nie*

Numer prawa ............................. rok wydania .......................................... miejsce


.............................................. ..............................................................

Miejscowość, dnia Podpis wnioskodawcy

W załączeniu przedkładam

 1. Dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej(położnej/odpowiednie podkreślić/)

 2. Zaświadczenie o stażu pracy w zawodzie (świadectwa pracy)

 3. Zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach (kursy, specjalizacje, studia)

 4. Zaświadczenia lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu (od lekarza medycyny pracy)

5. Szczepienia p/żółtaczce (II szczepienia).Na komisję można przystąpić mając jedno szczepienie.

Załącznik Nr 3
Karta szkolenia pielęgniarki ......................................................................................................

po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat.
Nazwa Oddziału


Interna


Chirurgia


Pediatria


Czas szkolenia


l miesiąc od do


l miesiąc od do


l miesiąc od do


l. odbyła wymaganą liczbę godzin szkolenia
2. potrafi wykonywać czynności opiekuńczo -pielęgnacyjne i diagnostyczne
3. potrafi wykonywać czynności zapobiegawcze i leczniczo - rehabilitacyjne
4. potrafi prowadzić edukację zdrowotną w stosunku do pacjenta, rodziny i środowiska
5. potrafi wykonywać czynności instrumentalne
6. potrafi prowadzić dokumentację wykonywanych czynności
Nazwisko, imię i podpis osoby szkolącej -zaliczającej
Nazwisko, imię i podpis osoby szkolonej
Uwagi
Pieczątka jednostki służby zdrowia oraz pielęgniarki naczelnej lub przełożonej danej jednostki - zwiększy wiarygodność dokumentu.

Załącznik Nr 4

Karta szkolenia położnej................................................................................................................ po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat
Nazwa Oddziału


Sala porodowa


Ginekologia


Położnictwo


Noworodki


Czas szkolenia


l miesiąc od do


2 tygodnie od do


2 tygodnie od do


l miesiąc od do


l. odbyła wymaganą liczbę godzin szkolenia


2. potrafi wykonywać czynności opiekuńczo -pielęgnacyjne i diagnostyczne


3. potrafi wykonywać czynności zapobiegawcze i leczniczo - rehabilitacyjne


4. potrafi prowadzić edukację zdrowotną w stosunku do pacjenta, rodziny i środowiska


5. potrafi wykonywać czynności instrumentalne


6. potrafi prowadzić dokumentację wykonywanych czynności


Nazwisko, imię i podpis osoby szkolącej -zaliczającej


Nazwisko, imię i podpis osoby szkolonej


Uwagi


Pieczątka jednostki służby zdrowia oraz pielęgniarki naczelnej lub przełożonej danej jednostki - zwiększy wiarygodność dokumentu.
Załącznik nr 9
RAMOWY PLAN NAUCZANIA DO ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH I PRAKTYCZNYCH W ODDZIAŁACH

SALI PORODOWEJ


POŁOŻNICTWA

GINEKOLOGII

ODDZIALE NOWORODKOWYM

Zapoznanie z obowiązkami: poznanie topografii oddziału, rytmu i organizacji pracy obowiązujących regulaminów, kierownictwa oddziału i współpracowników, pacjenta z uwzględnieniem diagnozy pielęgniarskiej i lekarskiej.


SALA PORODOWA


Ocena sytuacji położniczej rodzącej oraz rokowanie do przebiegu porodu.

Zasady realizacji procesu pielęgnowania w stosunku do kobiety rodzącej w przypadku porodu

fizjologicznego i patologicznego - psychoprofilaktyka porodu.

Zasady asystowania przy porodach zabiegowych i innych zabiegach położniczych.

prowadzenie porodu przedwczesnego,

prowadzenie porodu płodu martwego,

prowadzenie porodu przy pomocy Vacum extractum,

prowadzenie porodu w położeniu pośladkowym (zupełne, niezupełne),

patologia III okresu porodu - ręczne wydobycie łożyska,

patologia IV okresu porodu - hypotonia, atonia macicy,

Indukcja porodu - przyczyny, rozpoznanie i postępowanie.

Zaburzenia w postępie porodu - wskazanie, warunki, metody.

Proces pielęgnowania rodzącej z konfliktem serologicznym.

Cięcie cesarskie - przygotowanie rodzącej - ciężarnej.

Dokumentacja prowadzona w sali porodowej.

Postępowanie położnej w stanach zagrożenia życia matki i dziecka.


ODDZIAŁ POŁOŻNICZY


Czynności położnej w Izbie przyjęć (przyjęcie pacjentki do szpitala - dokumentacja w Izbie

Przyjęć ) - ocena stanu ciężarnej - rodzącej oraz przekazanie ciężarnej na oddział.

Aseptyka i antyseptyka, dezynfekcja stosowana w oddziałach położniczych.

Proces pielęgnowania położnicy.

Proces pielęgnowania ciężarnej w różnych stanach patologicznych.

Modyfikowanie procesu pielęgnowania w stosunku do położnic z chorobami

internistycznymi.

Promocja karmienia piersią.

Znaczenie systemu rooming in.

Rola położnej w przygotowaniu matki do pielęgnacji noworodka i samo pielęgnacji w połogu.

Krew i środki krwiopochodne (organizacja, zaopatrzenie w krew, przepisy prawne w

krwiodawstwie).

Zasady prawidłowego żywienia położnic.

Badania diagnostyczne i laboratoryjne u ciężarnych - zasady i technika wykonywania.

Stany naglące w położnictwie. ODDZIAŁ GINEKOLOGII

Zasady, technika zabiegów profilaktycznych, diagnostycznych, terapeutycznych i

rehabilitacyjnych,

badania diagnostyczne i lecznicze w ginekologii.

Proces pielęgnowania kobiet ze schorzeniami ginekologicznymi.

Przygotowanie pacjentki do operacji planowej i nagłej.

Zabieg operacyjny przez powłoki brzuszne.

Zabieg "drogą pochwową" - plastyka krocza.

Zapobieganie powikłaniom operacyjnym i ich skutkom.

Profilaktyka przeciwodleżynowa, przeciwzakrzepowa i łagodzenie bólu.

Proces pielęgnowania pacjentki po operacji ginekologicznej w pierwszej dobie i w dobach

następnych.

Działanie profilaktyczne w zakresie schorzeń ginekologicznych.

Rozwój społecznej walki z rakiem.

Nowotwory dieto zależne (rak sutka, jelita grubego i trzonu macicy).

Kliniczny zarys schorzeń występujących w oddziale.

Leczenie farmakologiczne stosowane w oddziale.

Żywienie pacjentki jako wynik leczenia i pielęgnowania.

Dokumentacja prowadzona w oddziale ginekologii.

Rehabilitacja kompleksowa w wybranych jednostkach chorobowych z podkreśleniem roli

położnej.

Zasady prawidłowej organizacji pracy.

Samo opieka zdrowotna:

przygotowanie pacjentki do samoobserwacji i samooceny stanu zdrowia.

Promocja zdrowia - społeczne pojmowanie zagadnień zdrowia i choroby.

Zagadnienia adaptacji i rehabilitacji po przebyciu choroby - reakcje rodziny, reakcje pacjentki

- psychoterapeutyczna rola położnej.

Zapobieganie i zwalczanie wirusowego zapalenia wątroby.

Zapobieganie zakażeniom wewnątrzszpitalnym i wewnątrz oddziałowym.

AIDS -jako problem epidemiologiczny i społeczny.

Choroba a stres (pacjent a środowisko leczenia).

Znajomość zasad funkcjonowania traktu operacyjnego.

Stany naglące w ginekologii.

ODDZIAŁ NOWORODKOWY


I. Tematyka ogólna

1. Rozwiązania organizacyjne oddziałów noworodkowych, w tym intensywnej terapii noworodka.

2. Organizacja opieki pielęgniarskiej nad noworodkiem - systemy.

3. Źródła zakażeń w oddziałach neonatologicznych - podejmowane działania profilaktyczne.

4. Problemy etyczne w pielęgniarstwie neonatologicznym.

5. Zapobieganie porodom przedwczesnym i urodzeń noworodków z niską masą urodzeniową. II. Tematyka specjalistyczna

1. Ocena stanu noworodka po porodzie.

2. Opieka nad noworodkiem zdrowym.

3. Promowanie karmienia naturalnego - zasady.

4. Współuczestniczenie w wykonywaniu badań przesiewowych.

5. Postępowanie położnej w stanach zagrożenia życia u noworodka.

6. Przygotowanie i uczestniczenie w zabiegach resuscytacyjno - reanimacyjnych.

7. Proces pielęgnowania i karmienia noworodka z urazem okołoporodowym, uwzględniający standardy opieki:

- pielęgnowanie i odżywianie noworodka z wadą wrodzoną,

- pielęgnowanie i odżywianie noworodka przedwcześnie urodzonego i z niską masą

urodzeniową,

opieka nad noworodkiem z grupy ryzyka okołoporodowego,

8. Sposoby żywienia poza i do jelitowego noworodka.

9. Zasady stosowania tlenu noworodkom.

10. Zapoznanie z lekami stosowanymi u noworodka.

11. Zasady i przepisy obowiązujące przy przetaczaniu krwi i preparatów krwiopochodnych.

12. Zabiegi wykonywane na oddziałach noworodkowych.

13. Zapoznanie z aparaturą diagnostyczną stosowaną w oddziale noworodkowym.

14. Szczepienia ochronne okresu noworodkowego.

15. Przygotowanie noworodka do transportu.

16. Przygotowanie matki i dziecka do wypisu.

17. Analiza umieralności około porodowej płodów i noworodków.
Załącznik Nr 8

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DO ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH I PRAKTYCZNYCH W ODDZIALE DZIECIĘCYM

Zapoznanie osoby szkolonej z obowiązkami: poznanie topografii oddziału, rytmu i organizacji pracy, obowiązujących regulaminów, kierownictwa oddziału i współpracowników, pacjenta z uwzględnieniem diagnozy pielęgniarskiej i lekarskiej.

I. Tematyka ogólna:

1. Organizacja kompleksowej opieki pielęgniarskiej w oddziale

2. Realizowanie pielęgniarskich funkcji bezpośrednich i pośrednich

3. Choroba i hospitalizacja jako stres, z uwzględnieniem okresu rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży

4. Problemy rewalidacji dziecka chorego i niepełnosprawnego

5. Etyczne normy postępowania w tym: etyczne normy postępowania, sylwetka moralna pielęgniarki, problemy etyczne współczesnej medycyny - zagadnienia śmierci, hospicjum, eutanazji, transplantologii.

6. Całokształt zadań związanych z profilaktyką i zwalczaniem zakażeń szpitalnych, bezpieczeństwem i higieną pracy.

II. Tematyka specjalistyczna

1. Przyjęcie dziecka w izbie przyjęć - czynności pielęgniarskie, dokumentacja, zbieranie wywiadu oraz przekazanie dziecka na oddział szpitalny.

2. Kliniczny zarys schorzeń dzieci leczonych w oddziale.

3. Zakres wykonywanych procedur medycznych i stosowanych metod terapeutycznych.

4. Postępowanie pielęgniarskie w procesie przygotowywania dziecka do badań diagnostycznych, udział w badaniach i opieka pielęgniarska po badaniach.

5. Pielęgnowanie dzieci przewlekle chorych i terminalnie chorych zgodnie z przyjętymi w oddziale standardami lub procedurami.

6. Zasady i technika pielęgniarskich zabiegów i czynności profilaktycznych, diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych /np. drobne zabiegi, podawanie leków/,

7. Poprawność komunikowania się, współpracy i współdziałania z dzieckiem, jego rodziną oraz zespołem terapeutycznym.

8. Zasady żywienia dziecka zdrowego oraz modyfikacje zależne od jednostki chorobowej.

9. Zasady izolacji dziecka /np. z powodu choroby zakaźnej, biegunki/.

10. Umiejętność oceny stanu zdrowia dziecka, udzielania pomocy w sytuacjach zagrożenia życia.

11. Zasady i przepisy obowiązujące przy stosowaniu krwi i preparatów krwiopochodnych.

12. Rozwijanie umiejętności planowania i realizacji działań edukacyjnych w odniesieniu do pacjentów i ich rodzin dotyczących stylu życia, samo opieki po opuszczeniu oddziału /odpowiednia dieta, tryb życia/.

13. Właściwe prowadzenie dokumentacji obowiązującej w oddziale, z uwzględnieniem zindywidualizowanego procesu pielęgnowania.
RAMOWY PLAN NAUCZANIA DO ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH I PRAKTYCZNYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM

Zapoznanie z obowiązkami: poznanie topografii oddziału, rytmu i organizacji pracy, obowiązujących regulaminów, kierownictwa oddziału i współpracowników, pacjenta z uwzględnieniem diagnozy pielęgniarskiej i lekarskiej.

I. Tematyka ogólna:

1. Organizacja kompleksowej opieki pielęgniarskiej w oddziale

2. Realizowanie pielęgniarskich funkcji bezpośrednich i pośrednich

3. Całokształt zadań związanych z profilaktyką i zwalczaniem zakażeń szpitalnych, bezpieczeństwem i higieną pracy.

4. Zapobieganie i zwalczanie chorób układu krążeniowego, chorób nowotworowych, chorób o znaczeniu społecznym, chorób cywilizacyjnych.

II Tematyka specjalistyczna:

1. Kliniczny zarys schorzeń występujących w oddziale.

2. Zakres wykonywanych procedur medycznych i stosowanych metod terapeutycznych.

3. Postępowanie pielęgniarskie w procesie przygotowywania pacjentów do badań diagnostycznych.

4. Pielęgnowanie pacjentów w wybranych jednostkach chorobowych zgodnie z przyjętymi w oddziale standardami lub procedurami.

5. Zasady i technika pielęgniarskich zabiegów i czynności profilaktycznych, diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych /np. drobne zabiegi, podawanie leków/.

6. Cytostatyki i ochrona radiologiczna - zagadnienia BHP.

7. Poprawność komunikowania się, współpracy i współdziałania z pacjentami, ich rodzinami oraz zespołem terapeutycznym.

8. Umiejętność w zakresie samodzielnej obserwacji ukierunkowanej na symptomy powikłań po badaniach diagnostycznych /obserwacja i kontrola podstawowych funkcji życiowych/, zapobieganie powikłaniom i postępowanie w przypadku ich wystąpienia.

9. Umiejętność oceny stanu zdrowia pacjenta, udzielania pomocy w sytuacjach zagrożenia.

10. Opieka nad chorymi przewlekle i w stanie terminalnym.

11. Zasady i przepisy obowiązujące przy stosowaniu krwi i preparatów krwiopochodnych.

12. Rozwijanie umiejętności planowania i realizacji działań edukacyjnych w odniesieniu do pacjentów i ich rodzin dotyczących stylu życia, samo opieki po opuszczeniu oddziału /odpowiednia dieta, tryb życia/.

13. Właściwe prowadzenie dokumentacji obowiązującej w oddziale, z uwzględnieniem zindywidualizowanego procesu pielęgnowania.
RAMOWY PLAN NAUCZANIA DO ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH I PRAKTYCZNYCH W ODDZIALE CHIRURGICZNYM

Zapoznanie osoby szkolonej z obowiązkami: poznanie topografii oddziału, rytmu i organizacji pracy, obowiązujących regulaminów, kierownictwa oddziału i współpracowników, pacjenta z uwzględnieniem diagnozy pielęgniarskiej i lekarskiej.I. Tematyka ogólna:

1. Organizacja kompleksowej opieki pielęgniarskiej w oddziale

2. Realizowanie pielęgniarskich funkcji bezpośrednich i pośrednich

3. Całokształt zadań związanych z profilaktyką i zwalczaniem zakażeń szpitalnych, bezpieczeństwem i higieną pracy.II. Tematyka specjalistyczna:

1. Kliniczny zarys schorzeń występujących w oddziale.

2. Zakres wykonywanych procedur medycznych i stosowanych metod terapeutycznych

3. Postępowanie pielęgniarskie w procesie przygotowywania pacjentów do zabiegów operacyjnych planowych i w trybie nagłym.

4. Pielęgnowanie pacjentów w okresie pooperacyjnym zgodnie z przyjętymi w oddziale standardami lub procedurami.

5. Profilaktyka przeciwodleżynowa, przeciwzakrzepowa, łagodzeniu bólu.

6. Zasady i technika pielęgniarskich zabiegów i czynności profilaktycznych, diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych /np. drobne zabiegi, opatrunki, podawanie leków/.

7. Poprawność komunikowania się, współpracy i współdziałania z pacjentami, ich rodzinami oraz zespołem terapeutycznym.

8. Umiejętność w zakresie samodzielnej obserwacji ukierunkowanej na symptomy powikłań pooperacyjnych /obserwacja rany pooperacyjnej, kontrola podstawowych funkcji życiowych/, zapobieganie powikłaniom i postępowanie w przypadku ich wystąpienia.

9. Umiejętność oceny stanu zdrowia pacjenta, udzielania pomocy w sytuacjach zagrożenia.

10. Zasady i przepisy obowiązujące przy stosowaniu krwi i preparatów krwiopochodnych.

11. Rozwijanie umiejętności planowania i realizacji działań edukacyjnych w odniesieniu do pacjentów i ich rodzin dotyczących stylu życia, samo opieki po opuszczeniu oddziału /odpowiednia dieta, tryb życia/.12. Właściwe prowadzenie dokumentacji obowiązującej w oddziale, z uwzględnieniem zindywidualizowanego procesu pielęgnowania.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna