P o r o z u m I e n I ePobieranie 56 Kb.
Data25.02.2019
Rozmiar56 Kb.

P O R O Z U M I E N I E

zawarte w dniu ....................2017 r. w Warszawie pomiędzy:Wojewodą Mazowieckim, z siedzibą w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5,

reprezentowanym przez …………………………… – ……………… Wydziału Polityki Społecznej


w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, na podstawie upoważnienia Nr …………..
z dnia …………….. r.

a

Gminą ………………. reprezentowaną przez………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….., przy kontrasygnacie Skarbnika gminy - ………………………,

zwaną dalej „Gminą”


Na podstawie art. 62 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016r., poz. 157) oraz uwzględniając zapisy Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017, zwanego dalej „Programem”, Wojewoda oraz Gmina postanawiają zawrzeć porozumienie w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w zakresie określonym w Programie i w ogłoszeniu konkursowym „OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH plus” 2017.
§ 1

1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać Gminie środki finansowe w formie dotacji celowej
w wysokości: ……………. (słownie zł: ……………………………): Rozdział …….. § ……. - …………………………………………………… w kwocie ……………………… (słownie: ……………………………………………………………..) z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ……………………, tworzonych przez Gminę z udziałem programu „Maluch” (zwanego dalej „zadaniem”).

2. Przyznane środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zostaną przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy nr: …………………………… prowadzony przez Bank………………………. zgodnie z harmonogramem wydatków (załącznik nr 1). Zmiany do harmonogramu wymagają formy pisemnej. W razie wątpliwości co do prawidłowości realizacji zadania, przekazywanie środków zostanie wstrzymane do czasu wyjaśnienia wątpliwości.

3. Termin realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, ustala się od……… 2017 r. do …… 2017 r.
§ 2

 1. Gmina zobowiązuje się do wykorzystana przekazanych środków finansowych zgodnie
  z celem, na jaki je uzyskała i na warunkach określonych niniejszym porozumieniem i Programem.

 2. Gmina zobowiązuje się do wykorzystania dotacji, o której mowa w ust.1, w okresie realizacji zadania od ……. 2017 r. do ……….. 2017 r. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadanie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2016 r.

 3. Gmina zobowiązuje się przeznaczyć na realizację zadania w 2017 r. własne środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 20 % kosztów realizacji zadania ogółem. Zwiększenie całkowitej wartości zadania nie może stanowić podstawy dla Gminy do wystąpienia z roszczeniem
  o zwiększenie kwoty dotacji.

 4. Gmina zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatków realizowanych ze środków dotacji oraz wydatków realizowanych ze środków własnych dotyczących realizacji zadania, w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji księgowych.

 5. Koszty prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego ponosi Gmina.


§ 3

 1. Gmina zobowiązana jest w terminie do 31 stycznia 2018 r. sporządzić oraz złożyć
  w Wydziale Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie sprawozdanie z realizacji zadania na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do porozumienia celem jego zaakceptowania. Wojewoda, w terminie 30 dni od daty otrzymania sprawozdania, zatwierdza je lub wnosi uwagi do jego treści, informując o tym Gminę na piśmie.

 2. Kwotę dotacji niewykorzystaną w terminie, wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem lub pobraną w nadmiernej wysokości Gmina zobowiązana jest zwrócić w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości. Odsetki od dotacji zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Gminy oraz odsetki naliczane od kwot dotacji zwróconych po terminie,
  w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, Gmina przekazuje na rachunek bankowy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o numerze 36 1010 1010 0100 6722 3100 0000 prowadzony w Narodowym Banku Polskim.

 3. Zwroty dotacji, o której mowa w ust. 2, dokonywane w 2017 r. należy przekazać na rachunek Wojewody prowadzony w Narodowym Banku Polskim o numerze: 86 1010 1010 0100 6722 3000 0000.

 4. Zwroty dotacji, o której mowa w ust. 2, dokonywane w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 31 stycznia 2018 r. należy przekazać na rachunek Wojewody prowadzony w Narodowym Banku Polskim o numerze: 66 1010 1010 0100 6713 9135 0000.

 5. Zwroty dotacji, o której mowa w ust. 2, dokonywane w terminie po 31 stycznia 2018 r. należy przekazać na rachunek Wojewody prowadzony w Narodowym Banku Polskim o numerze: 36 1010 1010 0100 6722 3100 0000.

 6. W przypadku niezłożenia sprawozdania w terminie, o którym mowa w ust. 2, Wojewoda wzywa Gminę pisemnie do jego złożenia.

 7. W przypadku niezastosowania się przez Gminę do wezwania do złożenia sprawozdania, a także w sytuacji, o której mowa w ust. 2 Wojewoda określi kwotę dotacji przypadającej do zwrotu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, termin, od którego nalicza się odsetki, termin zwrotu oraz nazwę i numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.

 8. Zwrot środków, o których mowa w § 3 ust. 2 należy potwierdzić pismem wyszczególniając w nim nr umowy, kwotę zwracanej dotacji oraz kwotę odsetek wraz z informacją, z jakiego tytułu następuje zwrot.


§ 4

 1. Wojewoda sprawuje kontrolę prawidłowości wykonania zadania przez Gminę, w tym wydatkowania środków finansowych na zadanie. Kontrola prowadzona jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092). Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.

 2. Gmina jest zobowiązana do udzielania informacji oraz wyjaśnień dotyczących stanu realizacji zadania.

§ 5

 1. Porozumienie może być rozwiązane przez Wojewodę ze skutkiem natychmiastowym
  w przypadku wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowego lub nienależytego wykonywania Porozumienia.

 2. Wojewoda określa kwotę dotacji podlegającej zwrotowi w wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, termin, od którego nalicza się odsetki, termin zwrotu oraz nazwę i numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.

 3. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, po terminie, na który Porozumienie zostało zawarte, Wojewoda określi kwotę dotacji przypadającej do zwrotu wraz
  z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, termin, od którego nalicza się odsetki, termin zwrotu oraz nazwę i numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.


§ 6

Gmina realizując zadanie zobowiązuje się do umieszczenia informacji o korzystaniu z dofinansowania z Programu „MALUCH plus” 2017 na terenie dofinansowanej instytucji w widocznym miejscu dla osób korzystających z instytucji według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 10 do Programu.


§ 7

Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.


§ 8

W zakresie nieuregulowanym Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm. ).


§ 9

Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Wojewody, jeden dla Gminy.


§ 10

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Gmina Wojewoda Mazowiecki
.............................................................. .......................................................................

Skarbnik Gminy

………………………………………………Załącznik nr 1

Harmonogram wydatków.


Załącznik nr 2

Sprawozdanie finansowe z realizacji zadania.
Pobieranie 56 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna