OświadczeniePobieranie 8.23 Kb.
Data12.03.2018
Rozmiar8.23 Kb.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 4

Dostawa jałowych zestawów obłożeń chirurgicznych do operacji zaćmynr postępowania: WSP-DZP-2100-45/2017


OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy

do tej samej grupy kapitałowej

.......................................................................................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy)

.......................................................................................................................................................

składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa jałowych zestawów obłożeń chirurgicznych do operacji zaćmynr postępowania: WSP-DZP-2100-45/2017
oświadczam (-y), że nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) z pozostałymi Wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu*
oświadczam (-y), że należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)
z pozostałymi Wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu*
dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy
* niepotrzebne skreślić

Uwaga: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp:

Pobieranie 8.23 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna