Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnegoPobieranie 61,05 Kb.
Data17.05.2018
Rozmiar61,05 Kb.

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

w 2011 roku


1. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.

Emperia Holding S.A. stosuje zasady ładu korporacyjnego w zakresie zawartym w załączniku do Uchwały Rady Giełdy Nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 r., zatytułowane Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW zmienionych Uchwałą Nr 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 roku i Uchwałą Nr 20/1287/2011 z dnia 19 października 2011 roku. Zbiór powyższych zasad jest dostępny publicznie na stronie internetowej http://www.corp-gov.gpw.pl /.

Oświadczenie Emperii o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego dostępne jest na korporacyjnej stronie internetowej: www.emperia.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Ład Korporacyjny/Oświadczenie.
Emperia Holding S.A. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim akcjonariuszom równy dostęp do informacji o Spółce. W myśl tej zasady Emperia dwa tygodnie przed publikacją wyników finansowych ogranicza komunikację z rynkiem kapitałowym.

Spółka przekazuje do publicznej wiadomości raporty bieżące i okresowe, które publikuje na korporacyjnej stronie internetowej.

Spółka opracowywała kwartalne prezentacje swoich wyników finansowych, które omawiała z uczestnikami rynku podczas konferencji prasowych ułatwiając w ten sposób dostęp do informacji o Spółce oraz spotkanie z kadrą zarządzającą Spółki.


2. Wskazanie w jakim zakresie Emitent odstąpił od postanowień zasad ładu korporacyjnego, wraz ze wskazaniem tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.
Emperia Holding informuje, że Spółka w 2011 roku przestrzegała większość zasad ładu korporacyjnego za wyjątkiem:

Zasady I.1. mówiącej, iż „Spółka powinna … umożliwić transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upublicznić go na swojej stronie internetowej.”

Spółka rozważa możliwość zamieszczania na stronie internetowej transmisji z obrad walnych zgromadzeń.
Zasady I.5. mówiącej, iż „Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków nadzorujących i zarządzających. Przy określeniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE).”

System wynagrodzeń członków Zarządu Spółki składa się z trzech części: wynagrodzenia podstawowego, premii rocznej uzależnionej od stopnia realizacji celu finansowego wyznaczonego na dany rok oraz wieloletnich systemów motywacyjnych. W 2011 roku realizowany był Program Motywacyjny (program opcji menedżerskich) oparty na stopniu realizacji celu finansowego (zysk na akcję) i celu rynkowego (zwrot z akcji).

System wynagrodzeń członków Zarządu Spółki ustala Rada Nadzorcza.

Wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz inne świadczenia należne osobom zasiadającym w tych organach Spółki podawane są w rocznym sprawozdaniu finansowym.Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej jest ustalana przez Walne Zgromadzenie Emperia Holding S.A.
W zakresie rekomendacji dotyczącej zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn we władzach spółek, o której mowa w Zasadzie I.9 Zarząd Spółki pragnie podkreślić, że przy wyborze kandydatów na wszystkie stanowiska w Spółce decydujące znaczenie odgrywają takie kryteria jak wiedza, doświadczenie i kompetencje niezbędne do piastowania danej funkcji. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że członków Zarządu Spółki powołuje Rada Nadzorcza. Wyboru członków do Rady Nadzorczej, spośród zgłoszonych kandydatur dokonuje Walne Zgromadzenie.

3. Opis głównych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.
W Spółce Emperia Holding za system kontroli wewnętrznej i proces sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych - zgodnie z zasadami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych – odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Za przygotowanie sprawozdań finansowych oraz raportów okresowych Spółki odpowiedzialny jest dział księgowości znajdujący się w strukturach działu finansowego. Zarząd zatwierdza sprawozdanie finansowe. Kontrolę i weryfikację sprawozdań finansowych prowadzi biegły rewident, który prowadzi badanie wstępne i badanie właściwe sprawozdania rocznego spółki i spółek zależnych objętych konsolidacją oraz przegląd półrocznych sprawozdań finansowych. Wybór biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza.
4. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji Emperia Holding
Stan na dzień 31.12.2011 roku

Akcjonariusz

Liczba akcji

% udział w kapitale zakładowym

Liczba głosów

% udział w ogólnej liczbie głosów na WZA

AVIVA OFE*

1.000.000

6,62

1.000.000

6,62

Jarosław Wawerski

1.090.537

7,21

1090537

7,21

Artur Kawa

1.000.086

6,62

1.000.086

6,62

PZU Asset Management*

998.665

6,61

998.665

6,61

*informacje o stanie posiadania zostały podane na podstawie stanu posiadania przez Akcjonariuszy na dzień 6 grudnia 2011 r. (NWZA)
Kapitał akcyjny Emperia Holding S.A. na dzień 31.12.2011 roku wynosił 15.115.161 akcji.
5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień
W Emperia Holding S.A. nie występują papiery wartościowe, które dają specjalne uprawnienia kontrolne oraz akcje, z którymi związane byłoby jakiekolwiek uprzywilejowanie.
6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe zawiązane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.
Każda akcja Emperia Holding S.A. upoważnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Statut Spółki nie przewiduje ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu z akcji Emperia Holding takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe zawiązane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.
7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.

Statut Spółki nie przewiduje ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Emperia Holding.


8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.
Zgodnie z art. 9 pkt 1 i 2 Statutu Spółki, Zarząd składa się z trzech do dziesięciu członków, w tym Prezesa Zarządu. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata. Rada Nadzorcza powołuje, odwołuje i zawiesza w czynnościach członków Zarządu oraz określa liczbę członków Zarządu.

Zarząd Spółki zarządza Spółką zgodnie z budżetem i planem strategicznym, sporządzonymi i zatwierdzonymi zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd działa zgodnie z uchwalonym przez siebie i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Regulaminem. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu z prokurentem.

Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, w okresie od dnia 1 stycznia 2010 do dnia 31 grudnia 2012 roku do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach nie przekraczających 1.511.516 zł (jeden milion pięćset jedenaście tysięcy pięćset szesnaście złotych) zgodnie z zasadami określonym w art. 7b Statutu Spółki, za wyjątkiem podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.

Warunki każdej z emisji odbywającej się w ramach opisanego kapitału docelowego określa uchwała Zarządu sporządzona w formie aktu notarialnego. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, przy czym za taką uchwałą powinni głosować wszyscy niezależni członkowie Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki może za zgodą Rady Nadzorczej wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru akcji emitowanych w drodze podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, po czym za taką uchwałą powinni głosować wszyscy niezależni członkowie Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne (za zgodą Rady Nadzorczej). Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej i na zasadach określonych przepisami prawa, wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy.
9. Opis zasad zmiany Statutu Emitenta
Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmiany postanowień Statutu Spółki wymaga uprzedniego zaopiniowania jej przez Radę Nadzorczą.

Wprowadzenie zmian w treści Statutu Spółki polegających na istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki bez wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitał zakładowego Spółki.

Zmiana postanowień Statutu Spółki w pozostałym zakresie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością ¾ głosów.
10. Opis sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania

Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia wynikają z przepisów prawa, Statutu Spółki i Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Statut Spółki i Regulamin Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki.

Od dnia 3 sierpnia 2009 roku zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje poprzez ogłoszenie zawierające informacje, o których mowa w art. 4022 Kodeksu spółek handlowych dokonane na stronie internetowej Spółki i w sposób przewidziany dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, nie później niż na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia
W obradach Walnego Zgromadzenia powinni uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej w składzie umożliwiającym udzielania merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Biegły rewident powinien być obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i udzielać informacji i wyjaśnień odnośnie sprawozdań finansowych Spółki.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia rozstrzyga o ewentualnej obecności dziennikarzy w trakcie obrad Zgromadzenia, a także o nagrywaniu lub filmowaniu przez nich obrad.


Zgodnie ze Statutem Spółki, do uprawnień Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły oraz udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków;

  • podejmowanie uchwał o podziale zysków albo pokryciu strat;

  • połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;

  • rozwiązanie i likwidacja Spółki;

  • zbycie i wydzierżawianie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

  • wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;

  • ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;

  • wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Rady Nadzorczej;

  • tworzenie i znoszenie funduszów celowych;

  • zmiana przedmiotu działalności Spółki;

  • zmiana Statutu Spółki;

  • emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;

  • wybór likwidatorów;

  • wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;

  • rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy;

  • podjęcie czynności w celu dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym

  • ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

  • tworzenie z zysku kapitałów rezerwowych na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.

Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania
Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania wynikają wprost z przepisów prawa.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, przy czym żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać zgłoszone w postaci elektronicznej.


11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów.
Zarząd
Skład Zarządu Emperia Holding S.A. w 2011 roku przedstawiał się następująco:

Artur Kawa – Prezes Zarządu

Jarosław Wawerski – Wiceprezes Zarządu

Dariusz Kalinowski – Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Wawerski – Wiceprezes Zarządu

Marek Wesołowski – Wiceprezes Zarządu


Zarząd działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i zgodnie z uchwalonym przez siebie i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Regulaminem, dostępnym na stronie internetowej Spółki. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu z prokurentem.

Zarząd wykonuje swe funkcje kolegialnie. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej zgody Zarządu prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu przydzielonych mu kompetencji, przy zachowaniu postanowień przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał i regulaminów organów Spółki. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały Zarządu dokonać, w zakresie prowadzenia spraw Spółki, czynności nagłej, której zaniechanie mogłoby przynieść Spółce niepowetowane straty. Pracą Zarządu kieruje Prezes, który koordynuje pracę pozostałych członków Zarządu. Podziału kompetencji między poszczególnych członków Zarządu, w przypadku Zarządu wieloosobowego, dokonuje Prezes Zarządu.

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z reprezentacją i prowadzeniem spraw Spółki, które nie są zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie Spółki dla innych organów.

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz zarówno w sądzie jak poza sądem.

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:


 • występowanie w imieniu Spółki i reprezentowanie jej wobec władz, urzędów, instytucji i osób trzecich,

 • zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań oraz rozporządzanie majątkiem Spółki,

 • zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, proponowanie porządku obrad i przygotowywanie projektów uchwał,

 • organizacja pracy oraz ustalanie pracownikom wynagrodzenia w oparciu o obowiązujące w Spółce zasady wynagradzania i regulamin organizacyjny, a także przyznawanie nagród,

 • branie udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki na zaproszenie oraz w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy,

 • sporządzanie projektów planów marketingowych, finansowych, ekonomicznych, itp.,

 • udostępnianie żądanych materiałów Radzie Nadzorczej i innym organom kontrolnym

 • rozpatrywanie ocen i zaleceń kontrolnych oraz pokontrolnych, jak również ich realizacja,

 • wydawanie aktów wewnętrznych (zarządzenia, regulaminy) regulujących działalność przedsiębiorstwa Spółki.

Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Do ważności uchwał Zarządu, w przypadku Zarządu wieloosobowego, wymagana jest obecność przynajmniej dwóch członków Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku, gdy w posiedzeniu Zarządu bierze udział tylko dwóch członków Zarządu, wymagana jest jednomyślność

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A. w 2011 roku przedstawiał się następująco:

Piotr Laskowski – Przewodniczący

Tomasz Krysztofiak - Wiceprzewodniczący

Artur Laskowski

Piotr Długosz

Ireneusz Zięba
Status członka niezależnego w roku obrotowym 2011 posiadał Tomasz Krysztofiak i Piotr Długosz.

Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i odwołania z tych funkcji dokonuje, Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i zgodnie z uchwalonym przez siebie i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzeni Regulaminem, dostępnym na stronie internetowej Spółki.Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami Statutu Spółki lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

 • badanie sprawozdań finansowych, badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysków albo pokrycia strat;

 • powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki;

 • delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki;

 • zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;

 • ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,

 • wyrażanie zgody na udzielenie prokury;

 • zatwierdzanie rocznych planów gospodarczych Spółki (budżet); budżet powinien obejmować, co najmniej plan operacyjny Spółki, budżet przychodów i kosztów na dany rok obrotowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe), prognozę bilansu i rachunku zysków i strat, plan przepływów środków pieniężnych oraz plan wydatków inwestycyjnych (w ujęciu za poszczególne miesiące kalendarzowe);

 • zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów gospodarczych Spółki, wieloletni strategiczny plan powinien obejmować co najmniej plan przychodów i kosztów na każdy rok prognoz, prognozy bilansu i przepływów pieniężnych oraz planów inwestycyjnych na poszczególne lata prognoz;

 • wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki jakiejkolwiek czynności prawnej lub finansowej, w tym w szczególności zaciągnięcia zobowiązania - w tym także wystawienie weksla własnego, akceptacja weksla trasowanego, poręczenie wekslowe (aval), albo udzielenie gwarancji - lub dokonanie rozporządzenia, a także dokonanie zakupu majątku, jeżeli wartość przedmiotu czynności prawnej, zobowiązania lub rozporządzenia przekracza równowartość 5 % kapitałów własnych Spółki, a nadto dokonanie jakiejkolwiek inwestycji kapitałowej jeżeli wartość pojedynczej transakcji lub wielu transakcji dokonanych w okresie 6 miesięcy przekroczy wartość 2,5 % kapitałów własnych Spółki - chyba, że czynność taka uwzględniona jest w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie gospodarczym Spółki oraz podejmowana jest w trakcie tego roku obrotowego, którego dotyczył plan;

 • wyrażanie zgody na tworzenie nowych spółek oraz zbycie przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów;

 • wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych;

 • wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości;

 • wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Zarządu Spółki, akcjonariuszami Spółki posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub podmiotami powiązanymi;

 • wyrażanie zgody na przyznanie prawa do objęcia akcji w ramach opcji menedżerskiej lub podobnego programu motywacyjnego, związanego z prawem do obejmowania akcji;

 • wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki, zgodnie z przyjętymi w spółce standardami rachunkowości;

 • wyrażanie zgody na zbycie lub nieodpłatne przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej, w szczególności praw do kodów źródłowych oprogramowania, wykraczających poza zakres zwykłego zarządu;

 • wyrażanie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w artykule 7b Statutu Spółki;

 • wyrażanie zgody na wyłączenie lub ograniczenie prawa poboru dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w artykule 7b Statutu Spółki;

 • monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;

 • monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej

 • zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych

 • zatwierdzenie Regulaminu Zarządu.

Ponadto, zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały wymaga dokonywanie przez Zarząd następujących czynności: • wyłączenie lub ograniczenie prawa poboru akcji emitowanych w drodze podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w artykule 7b Statutu Spółki

 • dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału zakładowego

 • wypłacanie akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy, na zasadach określonych przepisami prawa

 • wydawanie akcji zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne

Zgody wszystkich niezależnych członków Rady Nadzorczej wymaga podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwał w przedmiocie:

 • wyrażenia zgody na dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

 • wyrażenie zgody na wyłączenie lub ograniczenie prawa poboru akcji emitowanych w drodze podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki kolegialnie. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich Członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo żądać dostarczenia wszelkich informacji dotyczących przedsiębiorstwa Spółki oraz ma prawo na swój koszt zbadać uzyskane informacje dotyczące Spółki. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo wglądu do dokumentów księgowych Spółki.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 3 (trzech) jej członków a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem postanowień art. 7 b i 7c Statutu Spółki. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący należy do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.W 2011 roku zakresem działalności przynależnej Komitetowi Audytu i Wynagrodzeń Rada zajmowała się kolegialnie.
13. Umowy, które w przyszłości mogłyby skutkować zmianami w wielkości posiadanych pakietów akcji.
Poza programami motywacyjnymi dla członków zarządu Emperia Holding oraz kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki i spółek od niej zależnych lub z nią stowarzyszonych nie posiada informacji na temat jakichkolwiek umów, które mogłyby skutkować w przyszłości zmianą w proporcjach pakietów akcji posiadanych przez akcjonariuszy.©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna