Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ofertowymPobieranie 7,27 Kb.
Data06.02.2018
Rozmiar7,27 Kb.

.........................................

(miejscowość, data)

..............................................................

(dane oferenta)OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:


przygotowanie biznesplanu operacji: "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnych maszyn do przygotowania materiału siewnego do sprzedaży w zakładzie Pietrzak Robert PPHU Centrala Nasienna Pietrzak", realizowanej w ramach Poddziałania 4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój", złożone przez PPHU Centrala Nasienna „Pietrzak” Robert Pietrzak, Dłużniewo Małe 27 A, 09-440 Staroźreby.
Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określone w zapytaniu ofertowym tj.:
- prowadzę(-imy) działalnoś

gospodarczą w zakresie przygotowywania biznesplanów na potrzeby inwestycji dofinansowywanych z funduszy europejskich,

- dysponuję(-emy) odpowiednimi zasobami, zapleczem i potencjałem technicznym do realizacji zamówienia w terminie określonym w zapytaniu,

- znajduję(-emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia w terminie określonym w zapytaniu.


...................................................................................................(pieczątka firmowa oraz podpis oferenta)©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna