Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowychPobieranie 9,88 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar9,88 Kb.

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Czarnej Białostockiej z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, przy ul. Torowej 14A, 16-020 Czarna Białostocka, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej jest Pan Wiesław Majewski, kontakt: wmajewski@czarnabialostocka.pl , 85 7131340, należy pamiętać , iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu postępowania w danej sprawie.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie Czarna Białostocka w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie wsparcia edukacyjnego w ramach Gminnego programu wspierania zdolnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czarna Białostocka,

  2. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;

  2. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

 5. Posiada Pani/Pan prawo do:

  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

  3. przenoszenia danych,

  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Podanie danych zawartych w niniejszym wniosku i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem złożenia i rozpatrzenia składanego wniosku

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

Zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.

Czarna Białostocka, dnia………………… …………………………(czytelny podpis wnioskodawcy)©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna