Oświadczenia partneróWPobieranie 285 Kb.
Data25.02.2019
Rozmiar285 Kb.


Załącznik nr 9 do wniosku o dofinansowanie

……….……………………………………(miejscowość i data)

…………………………………………(nazwa Partnera projektu)

OŚWIADCZENIA PARTNERÓW:1.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego zasady.Tak
Nie

2.

Oświadczam, że wniosek o dofinansowanie jest składany przed rozpoczęciem prac nad projektem w rozumieniu art. 2 pkt. 23 Rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014
z dn. 17 czerwca 2014 r.Tak
Nie

3.

Oświadczam, że wydatki kwalifikowalne przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych programów operacyjnych lub z instrumentów unijnych.Tak
Nie

4.

Oświadczam, że w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu nie naruszę zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych).Tak
Nie

5.

Oświadczam, że nie jestem przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy publicznej.Tak
Nie
6.

Oświadczam, że jednostka gospodarcza (rozumiana jako grupa przedsiębiorstw tworzących jeden podmiot gospodarczy w rozumieniu orzecznictwa europejskiego z zakresu prawa konkurencji), do której należę, nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.


Tak
Nie
Nie dotyczy
7.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie i nie orzeczono wobec mnie zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie:

 • art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

 • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.


Tak
Nie
8.

Oświadczam, że nie jestem przedsiębiorcą, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc przyznaną przez to samo państwo członkowskie za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.


Tak
Nie

9.

Oświadczam, że nie dokonałem przeniesienia do zakładu, w którym ma zostać dokonana inwestycja początkowa, której dotyczy wniosek o pomoc, w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o pomoc, oraz zobowiązuje się, że nie dokona takiego przeniesienia przez okres dwóch lat od zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek o pomoc.Tak
Nie

10.

Oświadczam, że w związku z realizacją dofinansowanego projektu nie nastąpi znacząca utrata miejsc pracy w istniejących lokalizacjach wnioskodawcy na terytorium Unii Europejskiej, przy czym znacząca utrata miejsc pracy oznacza utratę co najmniej 100 miejsc pracy (dotyczy dużych przedsiębiorstw).Tak
Nie
Nie dotyczy
11.

Oświadczam, że w przypadku finansowania w ramach projektu kosztów poniesionych z tytułu zawartych umów leasingu w formie leasingu finansowego zobowiązuję się do przejęcia własności przedmiotu leasingu po upływie czasu trwania umowy leasingu.


Tak
Nie
Nie dotyczy

12.

Zobowiązuję się do zapewnienia trwałości i utrzymania rezultatów projektu przez okres minimum 3 lat (trwałość operacji rozumiana zgodnie z art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.)Tak
Nie
Nie dotyczy

13.

Zobowiązuję się do zapewnienia trwałości i utrzymania rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat (trwałość operacji rozumiana zgodnie z art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.)Tak
Nie
Nie dotyczy
14.

Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby oceny, kontroli lub ewaluacji przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną.
Tak
Nie


15.

Oświadczam, że projekt nie dotyczy działalności i sektorów wyłączonych ze wsparcia określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, tj. pomoc nie zostanie przyznana w szczególności na:

 • działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomoc bezpośrednio związaną z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej,

 • działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013,

 • działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych,

 • działalność w sektorze hutnictwa żelaza i stali, sektorze węglowym, sektorze budownictwa okrętowego oraz sektorze włókien syntetycznych,

 • sektor transportu i związaną z nim infrastrukturę oraz sektor wytwarzania i dystrybucji energii oraz związaną z nim infrastruktura,

 • likwidację lub budowę elektrowni jądrowych,

 • inwestycje na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz. U. L 275 z 25.10.2003, str. 32),

 • wytwarzanie, przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych, inwestycje w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane
  z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.


Tak
Nie

16.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z oceną i realizacją niniejszego projektu: tj., do celów wykonywania obowiązków Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) przez Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, Al. Piłsudskiego 8.Tak
Nie

17.

Wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku oraz na udzielanie wszelkich informacji związanych z realizacją projektu (z zastrzeżeniem ochrony informacji
w nim zawartych) na potrzeby ewaluacji przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą, lub inną uprawnioną instytucję w ramach RPO WŁ 2014 -2020.Tak
Nie

18.

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez IP/IZ RPO WŁ 2014-2020 moich danych teleadresowych w celach informacyjno-promocyjnych w tym oferowania mi szkoleń
w ramach RPO WŁ 2014 -2020.Tak
Nie

19.

Oświadczam, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażam dobrowolnie.Tak
Nie

20.

Oświadczam, iż jestem w posiadaniu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych innych osób/podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie, w tym osób do kontaktu, w zakresie wskazanym we wniosku o dofinansowanie. Oświadczam, iż osoby te zostały poinformowane, iż Administratorem Danych Osobowych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, Al. Piłsudskiego 8, a dane są gromadzone w celu aplikowania o dofinansowanie i realizacji projektów w okresie programowania 2014-2020. Oświadczam, iż osoby te zostały poinformowane o dobrowolności podania danych osobowych, przy czym podanie danych jest niezbędne do aplikowania o dofinansowanie oraz realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oświadczam, iż osoby te zostały poinformowane o prawie do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy i aktualizacji oraz do wniesienia sprzeciwu dalszego ich przetwarzania do Administratora Danych Osobowych. W przypadku powzięcia przeze mnie informacji o wniesieniu sprzeciwu w ww. zakresie przez te osoby, oświadczam, iż o powyższym fakcie poinformuję Administratora Danych Osobowych.Tak
Nie

21.

Oświadczam, iż zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) zostałem poinformowany, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, Al. Piłsudskiego 8;

 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Zbigniew Kręcisz, nr tel.: 42 663 33 06, e-mail: zbigniew.krecisz@lodzkie.pl;

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania obowiązków Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych nr 51/2015/PR z dnia 24.08.2015 r. oraz na podstawie art. 52.1 Ustawy z dnia
  11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz na podstawie art. 7 ust. 1 RODO;

 4. odbiorcami/kategoriami odbiorców moich danych osobowych będą instytucje i podmioty dokonujące oceny i biorące udział w realizacji projektu, w tym dokonujące monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych;

 5. dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 6. dane będą przechowywane przez okres – do końca perspektywy finansowej przewidzianej dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020 z uwzględnieniem obowiązku archiwizacji dokumentów tj. na moment składania oświadczenia do roku 2033;

 7. posiadam prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

 8. posiadam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 9. posiadam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 10. podanie przeze mnie danych jest warunkiem niezbędnym do oceny przedmiotowego projektu oraz zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.

 11. podczas przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach jak również nie będzie zachodziło profilowanie.Tak
Nie

22.

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.Tak
Nie

Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz. U. z 2017 r. poz.1460 z późn. zm.) oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r., poz. 2204, z późn. zm.), Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 [§ 1]. Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej [§ 6].

data
podpis Partnera projektu
W przypadku więcej niż jednego Partnera załącznik wypełnia i podpisuje każdy z Partnerów oddzielnie.


Pobieranie 285 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna