Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych zlecanych przez Ministra Obrony Narodowej w 2013 rokuPobieranie 18,43 Kb.
Data03.06.2018
Rozmiar18,43 Kb.


Otwarty Konkurs Ofert

na realizację zadań publicznych zlecanych
przez Ministra Obrony Narodowej w 2013 roku

Działając na podstawie art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert


na realizację zadań publicznych.

 1. Powierzenie wykonania zadania publicznego:


Rodzaj zadania: Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej


 1. Oddajmy im cześć” - Obchody 69 rocznicy Operacji Karpacko-Dukielskiej
 1. Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 14 000,00 zł.

 2. W 2012 roku podobne zadanie nie było zlecane.

 3. Termin realizacji zadania: 1.10.2013 r. - 31.10.2013 r.

 4. Oferty należy składać do dnia 12.09.2013 r.

 5. Termin wyboru ofert: do 17.09.2013 r.

 6. Warunki realizacji zadania:

 • Miejsce realizacji zadania: Gmina Zarszyn

 • Zadanie polega na organizacji i przeprowadzeniu przedsięwzięć rocznicowych związanych z obchodami 69. rocznicy Operacji Karpacko – Dukielskiej, z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia.

 • Podmiot ubiegający się o realizację zadnia powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje
  i doświadczenie w organizowaniu przedsięwzięć o podobnym charakterze.

 1. Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria wyboru ofert ujęte zostały w załączniku
  do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.

 2. Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania zostaną określone w umowie.


 1. Warunki składania ofert:
 1. Oferty należy składać wyłącznie na obowiązujących drukach, które stanowią załącznik
  do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku
  w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25). Wzór oferty
  jest dostępny także na stronie internetowej
  www.wojsko-polskie.pl (patrz współpraca wojska
  ze społeczeństwem). Oferenci składający wniosek o wsparcie wydania publikacji zobowiązani są dołączyć maszynopis, który umożliwi jego wstępną ocenę.
 1. Oferty należy przesyłać na adres: Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON, al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa.
 1. Rozpatrywane będą oferty, które wpłyną do kancelarii ogólnej DWiPO w terminie
  do 12.09.2013 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę zarejestrowania jej w kancelarii. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
 1. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert objętych konkursem określone
  są w
  Zasadach przyznawania i rozliczania przez Ministra Obrony Narodowej dotacji
  na realizację zadań publicznych w zakresie obronności organizacjom pozarządowym
  w 2013
  , które stanowią integralną część ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej MON oraz na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl.
 1. Oferty zostaną ocenione pod względem formalnym przez Departament Wychowania i Promocji Obronności MON, natomiast pod względem merytorycznym przez Komisję ds. Zlecania Zadań w Zakresie Obronności. Posiedzenia Komisji odbywać się będą w siedzibie Departamentu Wychowania i Promocji Obronności do dnia 17.09.2013 r.
 1. Wyniki Otwartego Konkursu Ofert zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej MON oraz na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl., po 20.09.2013 r.
 1. Termin i warunki szczegółowe realizacji zadań.
 1. Termin oraz szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa o wsparcie lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

 2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wychowania i Promocji Obronności MON pod nr telefonu: 22/ 68 40 175 , 68 40 142 , 68 40 193,
  od poniedziałku do piątku w godz.: 10:00-14:00.


DYREKTOR

DEPARTAMENTU WYCHOWANIA

i PROMOCJI OBRONNOŚCIpłk Jerzy GUTOWSKI
Strona z
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna