Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych w Tarnowie 2013 rPobieranie 39,9 Kb.
Data14.02.2018
Rozmiar39,9 Kb.

Organizacje Pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych

w Tarnowie

 
1. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Tarnowie

33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 14

Prezes - lek. med. Marta Kozioł

tel. 14  688-90-17,

e- mail: twktarnow@o2.pl,www.twk-tarnow.pl

 • ochrona i promocja zdrowia wśród osób niepełnosprawnych oraz profilaktyka niepełnosprawności i prowadzenie rehabilitacji leczniczej w lokalu lub domu chorego,

 • rozwój krajoznawstwa oraz różnych form wypoczynku osób niepełnosprawnych,

 • działalność w środowisku osób niepełnosprawnych na rzecz podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej


2. Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Tarnowie

 33-100 Tarnów, ul. Brodzińskiego 16

Sekretarz Koła - Dorota Budzyńska tel. 14 621 07 82,

e-mail: pzgtarnow@solutions.net.pl,

strona internetowa: www.pzg.org.pl


 • pomoc i rehabilitacja dorosłych inwalidów narządu słuchu i ich rodzin (pomoc dzieciom rodziców głuchych w nauce),

 • pomoc we wszystkich indywidualnych sprawach życiowych.

 

3. Polski Związek Głuchych Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci
i Młodzieży z Wadą Słuchu

33-100 Tarnów, ul. Brodzińskiego 16

tel. 14 622-41-53,

e-mail: poradnia.tarnow@pzg.krakow.pl • lekarz logopeda, laryngolog, pediatra, specjalista rehabilitacji ruchowej, psycholog,

 • pomoc psychologiczna udzielana rodzicom niepełnosprawnych dzieci.


4. Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Tarnowie

33-100 Tarnów, ul. Piłsudskiego 24

Prezes – Danuta Fleck

tel. 14 621 60 48, biuro czynne we wtorki i piątki w godzinach: 9-13

e-mail: pzntarnow@onet.eu


 • rehabilitacja podstawowa, społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z tytułu wady wzroku, społeczna integracja, ochrona interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych tej grupy,

 • prowadzenie Chóru „Legato”, Dyskusyjnego Klubu Książki Mówionej, Świetlicy środowiskowej.


5. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnowie

33-100 Tarnów, ul. Ostrogskich 5b

Przewodnicząca: Lucyna Cichoń

tel.14  626 84 89,

e-mail: zk.tarnow@psouu.org.pl,

strona internetowa: www.psouutarnow.org

Rehabilitacja osób z upośledzeniem umysłowym w placówkach:


 1. przy ul. Okrężnej 4a:

 • Punkt Wczesnej Interwencji - NZOZ,

 • Niepubliczne Przedszkole Specjalne,

 1. przy ul. Ostrogskich 5b:

 • Dzienne Centrum Aktywności,

 • Warsztaty Terapii Zajęciowej,

 1. przy ul. Modrzejewskiej 48:

 • Dom Pomocy Społecznej „ Hostel”

 1. przy ul. Pszennej i Mościckiego:

 • Mieszkania Chronione.


6. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Tarnowie

33-100 Tarnów, ul. Piłsudskiego 24

Przewodniczący Zarządu Oddziału - Józef Topor

tel. 14 622 06 34 • poprawa warunków socjalno-bytowych poprzez wsparcie finansowe, zapomogi,

 • organizacja życia kulturalnego (organizacja imprez, wycieczek, prowadzenie świetlicy),

 • współpraca z bankiem żywności, prowadzenie programu dożywiania.

 

7. Polska Fundacja Osteoporozy Oddział w Tarnowie

33-100 Tarnów, ul. Szkotnik 1

Prezes lek. med. Grażyna Rokita  

tel. 14 622 36 56 • działalność popularyzatorska, naukowa i lecznicza zmierzająca do popularyzacji wiedzy nt. metabolicznych schorzeń kości ze szczególnym uwzględnieniem osteoporozy,

 • prelekcje, spotkania z chorymi oraz osobami zainteresowanymi ww. problematyką.

 

8. Stowarzyszenie „Ich Lepsze Jutro”

33-100  Tarnów, ul. Kochanowskiego 30

Prezes - Krzysztof Drwal

tel. 14 639 09 09,

e-mail: biuro@ichlepszejutro.pl

strona internetowa: www.ichlepszejutro.pl

Prowadzi działania mające na celu pomoc dzieciom i młodzieży z niepełną sprawnością oraz ich rodzinom i opiekunom miedzy innymi poprzez:


 • prowadzenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

 • prowadzenie Aktywnej Świetlicy Terapeutycznej dla dzieci upośledzonych umysłowo i ich rodziców,

 • prowadzenie diagnozy i terapii w Gabinecie Integracji Sensorycznej,

 • prowadzenie rehabilitacji w gabinecie terapii behawioralnej, logopedycznym, fizjoterapeutycznym, gabinecie terapii zajęciowej, światła, pedagogiki leczniczej oraz w pracowni EEG Biofeedback.

 

9. Tarnowskie Stowarzyszenie Sportowe Niepełnosprawnych „Start”

33-100 Tarnów ul. Bitwy pod Studziankami 8

Prezes - Bogusław Szczepański

tel. 14 679 51 41,

kom. 608 447 869,

e-mail: b.szczepanski@wp.pl,

strona internetowa: www.start-tarnow.pl


 • organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych dla osób niepełnosprawnych,

 • upowszechnianie kultury fizycznej i wypoczynku dzieci, młodzieży i osób dorosłych,

 • działalność oświatowa, edukacyjna i promocyjna w zakresie kultury fizycznej, rehabilitacji, turystyki, rekreacji, ekologii, profilaktyki prozdrowotnej oraz integracji w środowisku osób niepełnosprawnych,

 • kształtowanie specjalnych umiejętności technicznych oraz doskonalenie poziomu cech motorycznych,

 • systematyczne prowadzenie zajęć o charakterze sportowo-rehabilitacyjnym w sekcjach sportowych: pływackiej, lekkoatletycznej oraz podnoszenia ciężarów.

 

10. Stowarzyszenie Klub „Amazonka” w Tarnowie

33-100 Tarnów ul. Lwowska 178a 

Prezes – Maria Gajda

tel. 14 631 53 06 każdy wtorek w godz. od 10 do 13

e-mail: tarnowskieamazonki@onet.pl


 • pomoc psychologiczna, rehabilitacja, masaże,

 • spotkania integracyjne,

 • udzielanie informacji.

 

11. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

33-100 Tarnów, ul. Klikowska 21 (budynek parafii)

Prezes - Henryk Mitoraj

tel. 14 655 72 30, 14 621 59 29 • udzielanie specjalistycznej pomocy lekarskiej,

 • szkolenia dla chorych i ich rodzin.

 

12. Klub Ludzi ze Stomią w Tarnowie

33-100 Tarnów, ul. N.M Panny 3

Przewodnicząca – Danuta Sajdak

tel. 501 207 246

e-mail: d.sajdak@wp.pl

-     wsparcie i pomoc dla osób ze stomią.


13. Tarnowskie Hospicjum Domowe im. Bł. Fryderyka Ozanama THD

33-100 Tarnów, ul. Krakowska 41

Dyrektor Ks. Zdzisław Góra 

tel. 14 622 11 22, 14 629 80 19

e-mail: hospicjum@hospicjum.net.pl,

strona internetowa: www.hospicjum.net.pl • opieka, pielęgnacja, porada lekarza wolontariusza,

 • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, specjalistycznego sprzętu medycznego,

 • udzielanie informacji.

14. Stowarzyszenie „Kropla”

33-100 Tarnów, ul. Bitwy o Wał Pomorski 5/23

Prezes - Katarzyna Duraj

tel. 14 626 15 41, 668 478 455

e-mail: kropla@kropla.okay.pl,

strona internetowa: www.kropla.okay.pl • zbieranie funduszy na badania dawców szpiku kostnego,

 • organizowanie akcji pozyskiwania dawców,

 • gromadzenie informacji o osobach chętnych do oddania szpiku,

 • gromadzenie informacji o chorych potrzebujących przeszczepu szpiku kostnego.

 

15. Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych Oddział w Krakowie

31 - 066 Kraków, ul. Skawińska 8, tel. 12 431 23 45,

kontakt – Tarnów, CenterMed Anna Król 691 026 521,

e-mail: ptzca.okr@op.pl,

strona internetowa: www.ptzca.pl

- organizacja kursów i szkoleń nt. jak żyć z astmą.

 

16. Stowarzyszenie „BĄDŹMY RAZEM” na Rzecz Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

33 – 100 Tarnów, ul. Romanowicza 9

Prezes – Katarzyna Szczutowska

tel. 14 626 30 12,

e-mail: soswtarn@poczta.onet.pl

strona internetowa: http://www.badzmyrazem.tarnow.pl/ • stowarzyszenie działa głównie na rzecz wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowie, którymi są przede wszystkim dzieci i młodzież
  z niepełnosprawnością intelektualną lub/i autyzmem,

 • wsparcie, poradnictwo i integracja z nauczycielami i terapeutami,

 • wspieranie sportu, rekreacji, turystyki i krajoznawstwa,

 • prowadzenie galerię twórczości niepełnosprawnych artystów „Aniołowo”,

 • zajęcia terapeutyczne nowoczesnymi metodami, w tym integracja sensoryczna, dogoterapia, hipoterapia, biofeedback oraz terapia psychologiczno-pedagogiczna.

 

17. Stowarzyszenie „TO, CO WSPÓLNE”

33 – 100 Tarnów, ul. Marii Dąbrowskiej 6

14 624 32 26

Prezes - Katarzyna Chrobak,

e-mail: tocowspolne@wp.pl,

strona internetowa: www.tocowspolne.ovh.org • integracja społeczna i aktywizacja uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych,

 • organizacja zajęć logopedycznych, rewalidacyjnych, dogoterapeutycznych, ruchowych oraz grup wsparcia dla rodziców.


18. Tarnowskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych
i Słabowidzących „Pogórze”

33-100 Tarnów ul. Paderewskiego 3b/26

Prezes - Kazimierz Curyło

tel.14 621 27 25,

e-mail: tarnowpogorze@in.net.pl


 • upowszechnianie i rozwijanie kultury fizycznej i turystyki osób niewidomych i słabo widzących,( pływanie, kręgle, taniec sportowy, turystyka górska),

 • organizacja imprez okolicznościowych, rajdów, wycieczek.

 

19. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Wadami Słuchu „Usłyszeć Potrzebę”

33-100 Tarnów, ul. Lippóczy’ego 4a

Prezes - Robert Malik

tel. 14 690 49 99,

e-mail: sniss@op.pl


 • prowadzenie  działań na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego rozwoju dzieci obarczonych wadami słuchu oraz umożliwienie im aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom.

 

20. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji

33-100 Tarnów, ul. Hodowlana 6

Prezes: Tomasz E. Wardzała

tel. 14 627 35 03

e-mail: biuro@repi.pl

strona internetowa: www.repi.pl • prowadzenie bezpłatnej terapii i rehabilitacji społecznej, zawodowej i ruchowej w Warsztacie Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II przy ulicy Hodowlanej 6 dla 45 osób z niepełną sprawnością w sferze intelektu,

 • prowadzenie i delegowanie na kursy i szkolenia zawodowe osób z niepełną sprawnością,

 • organizacja zawodów sportowych,

 • możliwość udziału podopiecznych w imprezach, konkursach i festiwalach.

 

21. Tarnowskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne „K-Team”

33-100 Tranów, ul. Kochanowskiego 30 hala nr 6,

Prezes: Rafał Kiwior

tel. 601 791 990

e-mail: biuro@gokarty-tarnow.pl

strona internetowa: www.gokarty-tarnow.pl • edukacja poprzez sport,

 • upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportowych talentów,

 • integracja dzieci i młodzieży pełnosprawnej z niepełnosprawną,

 • podniesienie warunków do uprawiania sportów motorowych wśród dzieci, młodzieży szkolnej, studentów, seniorów oraz osób niepełnosprawnych,

 • zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa do czynnego uprawiania sportu.

 

22. Stowarzyszenie Ludowy Klub Jeździecki w Tarnowie - Klikowej

33-102 Tarnów,  ul. Klikowska 304 

prezes: Mariola Dalczyńska – Wardzała

tel. 14 6267502  kom. 605-547-500

e-mail: kasiadal@is.net.pl

strona internetowa: www.klikowa.pl


 • rozwój różnych dyscyplin sportu konnego przez stałe podnoszenie jego poziomu, rozwój i popularyzacja rekreacji i turystyki konnej oraz hipoterapii, upowszechnianie innych form kultury fizycznej , sportu i aktywnych form wypoczynku,

 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,

 • organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, popularyzowanie wiedzy krajoznawczej,

 • realizacja zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej, kultywowanie tradycji hippicznych i jeździeckich poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów oraz organizowanie imprez.

 

23. Caritas Diecezji Tarnowskiej

33-100 Tarnów, ul. Legionów 30

Dyrektor: Ks. Ryszard Podstołowicz
tel. 14 63 17 320, 14 63 17 321, 14 63 17 322, 14 63 17 329

e-mail: caritas@diecezja.tarnow.plstrona internetowa: www.caritas.diecezja.tarnow.pl

 • dofinansowanie operacji dzieci i leczenia, zakupu leków i rehabilitacji, zakupu sprzętu medycznego: protez, wózków inwalidzkich, aparatów słuchowych, sprzętu rehabilitacyjnego,

 • prowadzenie specjalistycznych placówek opieki nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna