Organizacje międzynarodowePobieranie 132,43 Kb.
Data01.04.2018
Rozmiar132,43 Kb.

ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE


ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE

19.02.2007


Organizacje międzynarodowe i ich rodzaje

 1. Istotne cechy organizacji międzynarodowych

 2. Powstanie pierwszych organizacji międzynarodowych (XIX w.)

 3. Rozwój organizacji międzynarodowych w świecie (XX w.)

 4. Klasyfikacja organizacji międzynarodowych


AD.1 Cechy podstawowe

 • Struktura

 • Udział partnerów z różnych krajów (min. dwa)

 • Ponadnarodowy charakter tzn. organizacja nie jest organizacją żadne go innego państwa

 • Akceptacja struktury i działania członków


AD.2 Przyczyny powstania

Organizacje międzynarodowe zaczęły powstawać w momencie kiedy zorientowano się, że coraz większej ilości problemów nie może rozwiązać jedno państwo. Problemy te związane były z rozwojem nauki i techniki. W wieku XX zaczęły powstawać pierwsze organizacje międzynarodowe, z potrzeby wykraczania pewnych problemów ponad granice państwa.


Pierwsze organizacje międzynarodowe

 1. Międzynarodowy Związek Telegraficzny (1865)

 • Siedziba: Genewa

 • Dziś ITU Międzynarodowa Unia Telegraficzna (Internatinal Telegrafic Union)

 1. Światowa Organizacja Meteorologiczna (1873)

 • Siedziba: Genewa

 • Dziś: Światowa Organizacja Meteorologiczna

 1. Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) (1919)

 • Siedziba: Genewa

 1. Liga Narodów

 • Powstała na podstawie Traktatu Wersalskiego (pokojowy)

 • Siedziba: Genewa

 • Została utworzona z grupy krajów europejskich

 • Początkowo 42 państwa

 • Nie spełniała oczekiwań z różnych powodów (np. Stany Zjednoczone się izolowały; Niemcy nastawiały się na wojnę - od 1933 r państwo dyktatorskie, władzę objął Hitler; Włochy za rządów Mussoliniego faszystowskie próbowały kolonizować Etiopię na co Liga nie wyrażała zgody, wystąpiły w związku z tym z Ligii; Związek Radziecki został wyrzucony z Ligii na skutek agresji na Polskę i Finlandię)

 • W 1946 LN została rozwiązana

Konferencja w San Francisco 1945 – spotkanie krajów członkowskich ONZ (nazwy jeszcze nie znano); utworzenie ONZ (wtedy Narodów Zjednoczonych)  • Do ONZ nie należały kraje które przegrały II WŚ (Niemcy, Włochy)

  • Założono że w ONZ mogą być tylko te kraje, które były w stanie wojny z Niemcami ok. 50 państw

  • Państwa które chciały należeć do ONZ wypowiedziały wojnę Niemcom już w momencie kiedy było wiadomym, że Niemcy przegrali tę wojnę

  • Sprawa Polski: nie było wątpliwości, że jesteśmy po stronie wygranej, ale w tym okresie Polska była pod reżimem Związku Radzieckiego. Nie było też kogo wysłać jako delegata Polski, uczestnicy konferencji nie wiedzieli tez który rząd zaprosić - londyński (Sikorski) czy warszawski (pod reżimem ZSRR). Zostawiono więc miejsce na Karcie Narodów Zjednoczonych, aby w przyszłości ktoś ją podpisał. Zrobił to Oskar Lange po powstaniu Rządu Jedności Narodowej w Polsce. Polska stała się 51 członkiem ONZ.

  • Nie znalazły się w ONZ kraje pokonane i stojące po stronie Niemiec (Węgry, Rumunia, Bułgaria)

  • Nie przyjęto też państw neutralnych

  • Nie przyjęto Japonii


Procedura wejścia

 • Wniosek o przyjęcie państwa wpływa do Rady Bezpieczeństwa ONZ

 • Kidy Rada bezpieczeństwa zgadza się na kandydaturę, wniosek przechodzi na arenę „otwartą” (pozostałe państwa)

Niemcy (NRD, RFN) bardzo długo nie weszły do ONZ. Związek Radziecki nie zgadzał się na wejście RFN, natomiast państwa zachodnie na wejście NRD. W 1972 roku wpłynął kolejny wniosek włączenia Niemiec do ONZ. Tym Razem ZSRR i państwa zachodnie porozumieli się w tej sprawie i zgodzono się na kandydaturę Niemiec. Dziś do ONZ należy 191 państw.


AD. 4 Kryteria klasyfikacji

 1. geograficzne – na jakich przestrzeniach działa ta organizacja

 • organizacje globalne (ONZ, Czerwony Krzyż)

 • organizacje regionalne (UE, Liga Państw Arabskich)

 1. prawno-polityczne

 • międzyrządowe – to takie, których członkami mogą być państwa

 • pozarządowe – to organizacje, których członkami mogą być np. firmy, ludzie

 1. merytoryczne tzn. czym się dana organizacja zajmuje

 • polityczne

 • gospodarcze

 • finansowe

 • społeczno-kulturalne

05.03.2007


ONZ – struktura i działalność

  1. Powstanie ONZ i Karta Narodów Zjednoczonych

  2. Główne organy ONZ (ramowa struktura)

  3. Działalność ONZ

 1. działalność gospodarcza

 2. działalność polityczna

  1. Budżet ONZ


AD. 1 Powstanie ONZ

Kraje alianckie postanowiły po wojnie stworzyć organizację światową o zasięgu i kompetencjach zapobiegania przyszłym wojnom.

Konferencja w Jałcie (Roosvelt, Churchill, Stalin)


 • Ustalono ramowe struktury po wojnie – ustalono mi. granice Polski po wojnie

 • Wszelkimi tego typu sprawami miała zajmować się organizacja światowa

 • 194 San Francisco – konferencja powoławcza ONZ (uchwalono Kartę Narodów Zjednoczonych, postanowiono, że będą ja podpisywać przedstawiciele państw członkowskich)

 • Ustalono (przed konferencją), że podpisy będą mogli złożyć te kraje, które są w stanie wojny z Niemcami (bądź państwami sprzymierzonymi)


AD. 2 Główne organy ONZ; struktura ramowa
Rada Bezpieczeństwa

 • Składa się z 15 państw (Chiny, Francja, Rosja, USA, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii – stali członkowie; pozostałe 10 państw wybierane co 2 lata w wyborach jako państwa niestałe na 2 lata)

 • Funkcje i kompetencje: utrzymanie światowego pokoju

 • Jest jedynym organem ONZ, gdzie jest zróżnicowanie na państwa stałe i niestałe

 • Każdy członek RB posiada 1 głos

 • Decyzje podejmowane w sprawach proceduralnych podejmowane są większością 9 głosów; wszystkie inne decyzje większością głosów 9 członków z dodaniem 5 członków stałych (jeśli choć jedno z nich nie wyrazi zgody w jakiejś sprawie, sprawa ta nie przechodziRada Gospodarcza i Społeczna

 • Składa się z 54 narodów wybranych przez Zgromadzenie Ogólne

 • Corocznie trzy razy wybiera się 18 członków Gis

 • Charakteryzuje się tym, że należy do niej kilkadziesiąt innych organizacji

 • Zajmuje się sprawami gospodarczymi i społecznymi


Rada Powiernicza

 • Miała w gestii opiekę nad terytoriami niesamodzielnymi

 • Jej znaczenie w dzisiejszym świecie jest dużo mniejsze niż w latach powstania

 • Zadaniem było pilotowanie, monitorowanie, współdziałanie w dążeniu do usamodzielnieni (dekolonizacji)


Sekretariat

 • Liczy ponad 4 000 pracowników

 • Na samym szczycie stoi Sekretarz Generalny ONZ (który ma swoich podsekretarzy)

 • Sekretarz Generalny jest mianowany w drodze wyborów przez Zgromadzenie Ogólne na zalecenie Rady Bezpieczeństwa

 • Jest najwyższym funkcjonariuszem w Organizacji

 • W wyborach głosuje 191 państw członkowskich

 • Przyjęto zasadę, że kandydatem na Sekretarza Generalnego nie może być obywatel mocarstwa

 • Kadencja wynosi 5 lat z możliwością jednokrotnego powtórzenia

 • Było 6 Sekretarzy

- z Norwegii (T.Lee)

- ze Szwecji ( D. Charmsheld)

- z Burgii (U Thant)

- z Peru (Peres de Quajar)

- z Egiptu (B. Ghali)

- z Gangu (Kofe Annan – obecny Sekretarz Generalny) • USG – Podsekretarz Generalny (z Polski było dwóch: 1. B. Lewandowski 1972-1983 , 2. E. Wyzner 1983-1993

 • Pracownicy sekretariatu są selekcjonowani z całego świata

 • Inni pracownicy (Dyrektorzy Generalni, pracownicy merytoryczni, personel techniczny

 • Istnieją limity ilościowe na pracowników z różnych krajów

Języki narodowe ONZ • Angielski

 • Francuski

 • Hiszpański

 • Rosyjski

 • Chiński

 • Arabski

WYKŁAD 19.03.2007 1. Działalność ONZ w ciągu 60 lat istnienia

 1. polityczna

 2. gospodarcza i społeczna

 1. Budżet ONZ (powstanie i jego rozmiary

 2. System Narodów Zjednoczonych – organizacje wyspecjalizowane

AD 1a)


  • Z działalnością polityczną związane są przede wszystkim Rada Bezpieczeństwa i Zgromadzenie Ogólne;

  • Wiąże się przede wszystkim ze sprawami militarnymi

  • Nad sprawami wojskowymi głównym organem jest Rada Bezpieczeństwa

  • RB zajmuje się problemem rozstrzygania sporów i konfliktów miedzy państwami

  • Strony sporu mają dążyć do rozstrzygnięcia sporu, jeśli tego nie zrobią Rada Bezpieczeństwa może zażądać rozwiązania sporu poprzez określone środki

  • Rada Bezpieczeństwa zajmuje się badaniem sporów, jeśli dojdzie do wniosku, że spór może naruszyć pokój może wezwać strony i zażądać zastosowania się do procedur tymczasowych

  • Do spraw specjalnych RB może powołać organy wojskowe, które w razie zagrożenia mogą podjąć działania militarne

  • Wszyscy członkowie ONZ zobowiązują się do postawienia Radzie Bezpieczeństwa do dyspozycji siły zbrojne (siły zbrojne pod flagami ONZ)

  • Wojskowy Komitet Sztabowy składa się z generałów sił zbrojnych poszczególnych krajów, których wojsko bierze udział w operacjach (nie muszą to byś siły zbrojne wszystkich państw członkowskich, ale tylko kilku).

AD 1b) • Działalność gospodarcza i społeczna mieści się w gestii Rady Gospodarczej i Społecznej

 • Działalność została skierowana na kraje rozwijające się (trzeciego świata)

 • Przyjęto szereg decyzji dotyczących pomocy krajom trzeciego świata

 • 90% akcji ONZ dotyczy akcji ekonomicznych i społecznych

AD 2


Budżet ONZ

 • Jest pokrywany ze składek członkowskich

 • Jest uchwalany co 2 lata przez Zgromadzenie Ogólne

 • Budżet regularny służy pokryciu kosztów funkcjonowania

 • Aby uchwalić budżet: 2/3 głosów w Zgromadzeniu Ogólnym

 • Budżet – 3 mld USD

 • Każdy kraj ma wyznaczoną kwotę, która musi wpłacić

 • Istnieje Komitet Składek, który ustala wysokość składki na 2 lata wg zasady maksimum (jeden kraj nie może wpłacić więcej niż 20 %całości) i minimum (najmniej 1/1000%) – budżet dzielony wg procentu

 • 20% wpłaca tylko jeden kraj – USA

 • 17-18% Japonia

 • 10% Niemcy

 • 6% Włochy, Wielka Brytania, Francja

 • Polska 1,68% na początku 10 miejsce – było to zawyżone co wynikało z fałszywego stosunku zł do dolara. W tej chwili Polska stawka wynosiła 0,196%.

WYKŁAD 02.04.2007
 1. System Narodów Zjednoczonych i jego funkcje

 1. organizacje wyspecjalizowane

 2. programy i fundusze

 3. działalność rozwojowa ONZ w ciągu 60 lat

ad. A


  • organizacje wyspecjalizowane są to autonomiczne międzynarodowe organizacje połączone z ONZ oddzielnymi porozumieniami, mają własne członkostwo, władze i budżety. Przedkładają raporty ze swej działalności Gis oraz ZG,

  • działają głównie na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego

  • posiadają własne siedziby

  • sam fakt należenia państwa do ONZ nie oznacza członkostwa w organizacjach wyspecjalizowanych

  • ONZ koordynuje działania organizacji wyspecjalizowanych, ale nie zarządza nimi


Organizacja Wyżywienia i Rolnictwa FAO

 • siedziba: Rzym

 • utworzona w 1945 r

 • cel: promowanie rozwojów rolnictwa w świecie, zapobieganie bezrobociu, głodowi, dbałość o zachowanie zasobów naturalnych

 • udziela różnych form pomocy rolnikom


Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO)

 • powstała w 1919 r

 • cel: skupia się a spotkaniach pracodawców i pracobiorców i stronę rządową

 • siedziba: Genewa

 • budżet ok. 500 mln. EUR


UNESCO

 • zajmuje się edukacją, kulturą, nauką, oświatą

 • utworzona w 1946 r

 • budżet ok. 600 mln USD

 • siedziba w Paryżu

 • udziela różnych form pomocy szkołom, uniwersytetom itd.


Organizacja ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO

 • tworzona etapami (utworzona w 1966, w 1985 otrzymała status organizacji wyspecjalizowanej)

 • budżet ok. 150-160 mln USD

 • siedziba: Wiedeń


Światowa Organizacja Własności Intelektualnej

 • powstała w 1974 r. – status org, wysp.

 • Zajmuje się ochrona własności przemysłowej, intelektualnej, technicznej, literackiej, autorskiej

 • Należy do niej 180 państw

 • Budżet ok. 300 mln

 • Siedziba: Genewa

Międzynarodowa Korporacja Finansowa IFC

Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego ICAO (Genewa)

Powszechny Związek Pocztowy (UPU)

Światowa Organizacja Zdrowia WHO (Wiedeń)

Bank Światowy (Waszyngton)Międzynarodowy Fundusz Walutowy IMF (Waszyngton)

Międzynarodowy Związek Telekomunikacji


Organizacje wyspecjalizowane razem z centralą ONZ stanowią System Narodów Zjednoczonych. System te zawiera więcej elementów. Wchodzą do niego różne programy i fundusze np. Program Rozwoju Narodów Zjednoczonych UNDP.
WYKŁAD 23.04.2007
Międzynarodowe Organizacje Gospodarcze

 1. Organizacje finansowe

 1. Międzynarodowy Fundusz Walutowy

 2. Bank Światowy i jego grupa

 3. Banki regionalne

 1. Organizacje handlowe

 1. GATT

 2. WTO

 3. UNCAD

 1. Inne organizacje gospodarcze

AD. 1 Organizacje finansowe


Międzynarodowy Fundusz Walutowy

  • Utworzona pod koniec WWII – 1944 w Bratton Woods

  • Była to konferencja krajów alianckich

  • Fundusz zaczął działać w 1946r

  • początkowo należało do niego kilkadziesiąt państw – w tym Polska (kraj założycielski)

Cele

 • uporządkowanie systemów pieniężnych w skali globalnej (po wojnie system walutowy padł, pozostały tylko niektóre waluty

 • doprowadzenie do wymienialności walut

 • opanowanie inflacji

 • tworzenie polityki kredytowej

 • postanowiono że MFW będzie działał w ramach ONZ – stał się organizacją wyspecjalizowaną

Funkcje

 • nadzór nad działalnością finansowa państw

 • konsultacyjne

Zasady działania

 • ilość głosów odpowiada potencjałowi gospodarczemu

 • emituje akcje, które państwa wykupują

 • przyjęto zasadę że każde państwo będzie dysponować stałą liczbą głosów – 250 oraz jeden głos za każdą akcję wykupioną  • udzielał różnych form pomocowych, kredytów,

  • przyczynił się do odbudowy Niemiec

  • dysponuje olbrzymimi zasobami pieniężnymi (kapitał ponad 300 mld USD )

  • jest to organizacja najbogatsza finansowo

  • kapitał dzieli się zależnie od wkładów członkowskich

  • USA – 17,53 % glosów jako pierwszy – z tego wynika że USA – w myśl statutu mogą niektóre sprawy zobligować

  • Polska 0,626 %

  • Większym udziałowcem niż USA jest UE, ale nie ma to dużego wpływu na system walutowy, ponieważ UE nie jest państwem (ok. 25% głosów)

  • Fundusz stworzył nowy rodzaj pieniądza tzw. Specjalne Prawa Ciągnienia – dla wprowadzenia pewnej stabilności i równowagi systemu walutowego; jestto jednostka obliczeniowa, wartość SDR oparto o 16 walut od 1981 oparto wartość na koszyku 5 walut (dolar, jen, funt, frank francuski, marka). Dziś kurs SDR oparty jest na 4 walutach. Wartość (dolar -39%, jen japoński 18%, EUR 32 %, funt szterling 11%). Wartość SDR jest wypadkową koszyka walut; jest to pieniądz którego każdy kraj może używać, jest to pieniądz międzynarodowy.


Bank Światowy – Międzynarodowy Bank odbudowy i Rozwoju – IBRD (WB)


 • Powstał w 1944 w Bretton Woods

 • Emituje akcje po 100 tys. USD

 • Każde państwo członkowskie ma 250 głosów + 1 głos za akcje

 • Dysponuje kapitałem 250 mld USD

 • Składa się z 180 członków

 • Aby państwo mogło być członkiem BŚ musi być członkiem Funduszu Walutowego

 • Siedziba – Waszyngton


Grupa Banku Światowego

  1. Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju –IDA

- nastawione na pomoc dla krajów trzeciego świata

2. Międzynarodowa Korporacja Finansowa – IFC

- nastawiona na pomoc w rozwoju sektora prywatnego w krajach rozwijających się

3. Międzynarodowa Instytucja Gwarancji Bankowych – MIGA

4. Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania sporów Inwestycyjnych – ICSSID

Te cztery organizacje + Bank Światowy stanowią grupe Banku Świtowego.

- Dysponuje wraz z funduszem walutowym
BŚ i MFW SA to jedyne dwie organizacje, które nie przestrzegają zasady równości politycznej

WYKŁAD 07.05.2007Integracja i jej formy

Integracja – jest to proces tworzenia się całości z części (zespolenia). Integracja może tyczyć się bardzo różnych dziedzin.

Rodzaje np.

- gospodarcza

-religijna

- itd.
Warunki integracyjne


  1. potencjalna komplementarność gospodarek - kraje zamierzające stworzyć strukturę integracyjną musza się znajdować na zbliżonym poziomie procesów gospodarczych

  2. techniczne możliwości wzajemnych obrotów gospodarczych – chodzi o położenie geograficzne krajów integrujących się, kraje integrujące się powinny być w dogodny sposób położone względem siebie, pozwala to na przeplyw np. transportowy surowców itp.

  3. określona wspólna zbliżona polityka ekonomiczna państw integrujących – państwa te muszą mieć wspólne cele gospodarcze i upodabniać względem siebie tę politykę (np. polityka celna)

Jeżeli trzy powyższe warunki są spełnione można rozpocząć proces integracyjny.

Państwa integrujące mogą sobie założyć, że integracja następuje do pewnego punktu
Formy integracji gospodarczej:

- strefa wolnego handlu – np. CEFTA (Bułgaria, Rumunia, Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia) polega na tym, że kraje ustalają, że między sobą handlują bezcłowo i prowadzą indywidualną politykę celną wobec krajów trzecich

- unia celna – handel bezcłowy + wspólna polityka celna wobec krajów trzecich

- wspólny rynek – handel bezcłowy + wspólna polityka celna wobec krajów trzecich + swobodny przepływ czynników produkcji

- unia gospodarcza i walutowa – wprowadzenie wspólnej waluty

pełna unia ekonomiczno-polityczna – tzn. z państw powstaje nowe pastwo np. USA


Integracja Europejska


 • po II wojnie świtowej zaczęły pojawiać się idee integracyjne

 • pierwszym krokiem było utworzenie w 1945 organizacji Benelux (Belgia, Holandia, Luksemburg) – unia celna

 • idea Churchilla utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy

 • w 1951 w Paryżu powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali EWWiS – znalazło się w niej 6 Europejskich państw (Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy oraz Włochy)

 • w 1958 w Rzymie podpisano porozumienie o powołaniu EWG oraz EURATOM`u – te trzy struktury połączono we Wspólnotę Europejską

 • na wschodzie utworzono Radę Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) z siedziba w Moskwie – 1953 – Polska, Rumunia, Czechosłowacja, Węgry, Rosja

 • We Wspólnocie Europejskiej początkowo nie było Wielkiej Brytanii. W 1961 odbyło się posiedzenie WE Ina wniosek de Goula odrzucono wniosek Wielkiej Brytanii . Dopiero w roku 1973 nastąpiło rozszerzenie integracji, dołączyły do niej: Wielka Brytania, Irlandia oraz Dania.

 • W 1981 dołączyła Grecja, a w 1986 Hiszpania i Portugalia.

 • W 1992 – traktat z Maastricht – dwunastka uchwaliła nazwę Unia Europejska

 • 1955 – Szwecja, Finlandia i Norwegia złożyły wniosek o przystąpienie do UE. Norwegia jednak zrezygnowała w wyniku wewnętrznego referendum. W roku 2004 doszło do rozszerzenia UE do 25 państw


Najważniejsze pozaeuropejskie ugrupowania integacjne

Ameryka Północna

 • NAFTA

   • Należą do niej 3 państwa: Kanada, USA, Meksyk

   • Potencjał gospodarczy większy niż cała UE

   • Jest strefą wolnego handlu

   • Powstała w 1994 roku

Ameryka Łacińska

 • To kraje nieanglosaskie

   • MERCOSUR – Wspólny Rynek Południa

   • Powstała w 1991 roku

   • Należą: Argentyna, Brazylia, Paragwaj, i Urugwaj

   • Siedziba w Paragwaju


Azja

 • APEC – Współpraca Gospodarcza Azja – Pacyfik

   • Należy 19 państw

   • Siedziba - Camberra

   • Australia, Japonia, Kanada, orea Płd, USA, Chiny

   • Współpraca rozwija się droga morską lub lotniczą

   • Powstała w 1989 roku

   • Forum rozmów na tematy gospodarcze

 • ASEAN – Stowarzyszenie Południowo – Wschodnich Azji

   • Siedziba Bankok

   • Indonezja, Laos, Filipiny, Tajlandia

   • 9 państw

   • rok powstania 1967


Afryka

 • Organizacja Jedności Afrykańskiej OJA (OAU)

   • 1963

   • siedziba: Abema (Etiopia)

   • należą wszystkie państwa Afryki (50 (państw)

   • organizacja gospodarco – polityczna

   • cele: umocnianie suwerenności, handlowe

 • ECOWAS – Współpraca Gospodarcza Krajów Zachodnich Afryki

   • Siedziba: Lagos (Nigeria)

   • 15 państw zachodniej Afryki

   • 1975 r

   • jest to strefa anglojęzyczna (państwa należące do wspólnoty to kraje Kolonii Brytyjskiej)

 • Wspólnota Ekonomiczna Krajów Afryki Wschodniej CEAO

   • Strefa francuskojęzyczna (dawne kolonie francuskie

   • 6 państw

   • siedziba Bamako (Mali)

   • 1970 r


Wspólnota Niepodległych Państw

    • wspólnota dawnych państw radzieckich

    • powstała na podstawie przebudowy ustroju ZSRR

    • 1991 r w Brześćcu (Rosja, Ukraina, Białoruś – porozumienie)

    • cele: wspólna przestrzeń militarno strategiczna, gospodarcza, zachowanie pokou

    • 12 państw

    • nie weszły: Litw, Łotwa, Estonia

    • czołową role odgrywa Rosja


Wspólnota Narodów

 • spuścizna po Imperium Brytyjskim

 • 196 utworzono Brytyjską Wspólnotę Narodów

 • jest konfederacją

 • łączy ich historia i preferencje gospodarcze

 • 54 państwa w tym kilkanaście, które uznaje Królową Brytyjską jako głowę państwa, w tym 15 monarchii i 6 z własnymi królami

 • najważniejsze człony: Pakistan, Indie, RPA

 • ludność 2 mld

 • składki do ONZ i przynależność jest odrębna


Wspólnota Francuska

 • utworzona na podstawie Konstytucji Francuskiej w 1958

 • 6 państw oprócz Francji (Czad, Senegal, itd.)

 • 1 prezydent – Francuski

 • istnieje senat między parlamentarny

 • język oficjalny – język francuski

(wykłady na wsei)©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna