Oprogramowanie Użytkowe pomostPobieranie 0,78 Mb.
Strona1/9
Data25.06.2018
Rozmiar0,78 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE POMOST

OPIS ZMIAN W WERSJI 20-4.8


Dostosowanie oprogramowania do zmian prawnych 1

Pomoc udzielana osobom objętym powodzią w 2010 roku 1

Ubezpieczenie wypadkowe dla zawodowej rodziny zastępczej 2

Skierowanie do środowiskowego domu samopomocy 3

Nowa wersja półrocznego sprawozdania MPiPS-03 4

Nowe możliwości wynikające ze zgłoszeń Użytkowników 4

Przeniesienie osoby z rodziny do rodziny, mimo trwającego świadczenia 4

Wyszukanie rodzin do aktualizacji wywiadu, ale tylko objętych pomocą 5

Wycofanie potwierdzonej składki FUZ 6

Blokowanie słownika ulic 6

Podpowiedź własnej miejscowości 7

Przyspieszenie sprawozdania MPiPS-03 7

Wykorzystanie adresu do korespondencji w sprawozdaniach 7

Przeliczanie transz wg faktycznej daty realizacji 7

Grupowe zakończenie rozliczenia miesiąca 8

Współpraca z kontrahentami przy rozliczaniu świadczeń 9

Pozostałe udogodnienia na oknie listy rozliczeń niefinansowych 11

Nowe możliwości wydruków list wypłat 12

Nowe znaczniki dla wydruków decyzji 12

Nowe znaczniki dla wzorców uzasadnień decyzji 12

Rozszerzenie możliwości raportów: analizy osób i rodzin 13
 1. Dostosowanie oprogramowania do zmian prawnych

   1. Pomoc udzielana osobom objętym powodzią w 2010 roku


Zgodnie z wytycznymi MPiPS, pomoc udzielana osobom objętym powodzią w 2010 roku powinna być rejestrowana w oprogramowaniu do obsługi pomocy społecznej pod następującymi kodami rodzajów świadczeń:

- 190031 - zasiłek celowy do wysokości 6 tys. PLN

- 190032 - zasiłek celowy do wysokości 20 tys. PLN

- 190033 - zasiłek celowy do wysokości 100 tys. PLN 

W/w świadczenia powinny być wykazywane w zbiorze centralnym, ale nie powinny być wykazywane w sprawozdawczości ministerialnej (w przyszłości powstanie sprawozdanie jednorazowe).
Wydając nowe decyzje, już w wersji 20-4.8, należy wybierać w/w kody rodzajów świadczeń (po uprzednim ustawieniu przełącznika na oknie projektu decyzji w pozycji „pozaustawowe” i rozwinięciu grup świadczeń 190 i 19003 – program powódź 2010). Dla tej pomocy wystarczy przeprowadzenie samej aktualizacji wywiadu bez wcześniejszego pełnego wywiadu. Decyzje udzielone osobom objętym powodzią, wydane przed instalacją wersji 20-4.8 należy przekodować, tak aby były poprawnie wykazane w zbiorze centralnym i w przyszłym sprawozdaniu jednorazowym oraz aby nie były wykazane w sprawozdaniach ministerialnych.
W tym celu w roli Administrator należy wybrać menu: Kontrola -> Aktualizacja danych archiw. -> Przekodowanie decyzji dot. powodzi 2010. Otworzy się okno "Przekodowanie decyzji dot. powodzi 2010". Okno zawiera wykaz decyzji spełniających warunki:

- data początku przyznania świadczenia („data od”) jest nie wcześniejsza niż 15 maj 2010 r.

- świadczenie jest jednorazowe

- świadczenie jest realizowane finansowo


Dodatkowo, na zakładce Filtr możemy ograniczyć wykaz do wybranego rodzaju świadczenia, co może być przydatne jeśli w Ośrodku wydawaliśmy decyzje dotyczące pomocy osobom objętym pomocą tylko na jeden wybrany rodzaj świadczenia np. zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniki klęski żywiołowej lub ekologicznej (111000) albo własne rozszerzenie lokalne rodzaju świadczenia. Również na w/w zakładce możemy zmienić ustawienie Rodzaj decyzji z „pozytywna” na „odmowna” aby przekodować decyzje odmowne dotyczące powodzi.

Aby przekodować rodzaje świadczeń, należy zaznaczyć właściwe decyzje na liście za pomocą klawisza Insert. Pod listą znajduje się lista rozwijana Nowy rodzaj świadczenia. Jest ona domyślnie ustawiona w pozycji „automatycznie”, co oznacza że POMOST sam dobierze właściwy rodzaj świadczenia, kierując się przyznaną kwotą w decyzji (do 6 tyś, do 20 tyś i do 100 tyś). Możemy również ręcznie sterować procesem przekodowania, wybierając zamiast pozycji „automatycznie” jedną z trzech pozycji odpowiadających w/w rodzajom świadczeń. Po zaznaczeniu właściwych decyzji i wyborze właściwej pozycji z listy „Nowy rodzaj świadczenia”, wybieramy przycisk Przekoduj. Pomyślne przekodowanie będzie sygnalizowane komunikatem, a przekodowane decyzje zostaną odznaczone.


   1. Ubezpieczenie wypadkowe dla zawodowej rodziny zastępczej


Na oknie danych wynagrodzenia zawodowej rodziny zastępczej umożliwiono zaznaczenie opcji:

 • "Czy płatnik płaci składkę wypadkową" - zaznaczenie tej opcji spowoduje obliczenie składki płaconej przez płatnika, czyli ośrodek, a wynik będzie widoczny na wydruku składników wynagrodzenia; składka wypadkowa będzie generować się do systemu PŁATNIK

 • "Czy płatnik płaci składkę na Fundusz Pracy" - zaznaczenie tej opcji spowoduje obliczenie składki płaconej przez płatnika, czyli ośrodek, a wynik będzie widoczny na wydruku składników wynagrodzenia.

Do obsługi składek dodane zostały dwa lokalne parametry systemowe:

 • "Procent składki na Fundusz Pracy"

 • "Procent Składki Wypadkowej",

którym należy nadać, w roli Administratora, wartość odpowiadającą procentowi stosowanemu w ośrodku przy liczeniu wymienionych składek.
   1. Skierowanie do środowiskowego domu samopomocy


Zmiana w związku z wejściem w życie zmian w Ustawie o Pomocy Społecznej (Dz. U. z 2010 r. nr 40 poz. 229, art. 1 pkt 5: jeżeli osoba skierowana do Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – świadczenie o kodzie 130010 - ponosi odpłatność za swój pobyt w placówce, to w sekcji Dane należności należy podać procent lub kwotę odpłatności. Domyślnie podpowiada się opcja procentowo i wówczas w polu Procent odpłatności można wybrać odpowiedni procent tej odpłatności, mamy do wyboru wartości: 0,00, 5,00, 70,00. W polu obok system wyświetli kwotę odpłatności, wyliczoną tym procentem z dochodu osoby podanego w załączonym do decyzji wywiadzie.


Jeżeli zaznaczymy opcję kwotowo, to wówczas w polu Kwota odpłatności można wprowadzić odpowiednią kwotę. Opcja kwotowo umożliwia wprowadzenie dowolnej kwoty odpłatności i może mieć zastosowanie, gdy odpłatność w wybranym ośrodku wsparcia, z jakichkolwiek przyczyn, nie podlega regułom odpłatności procentowej - opisanej poniżej - od dochodu osoby kierowanej.
Opcja procentowo:

Jeżeli na podstawie danych wywiadu dołączonego do decyzji dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 250% odpowiedniego kryterium dochodowego, to domyślnie w polu Procent odpłatności podpowie się wartość 0,00 %, czyli brak odpłatności. Użytkownik może jednak wybrać dostępny procent odpłatności większy od zera. Wówczas przy opuszczaniu okna "Dane świadczenia" pojawi się komunikat ostrzegawczy: "Z dołączonego do decyzji wywiadu wynika, że dochód osoby/osoby w rodzinie nie przekracza kwoty 250% kryterium dochodowego. Czy na pewno obciążyć osobę odpłatnością?".


Uwaga! Procent odpłatności jest obliczany na podstawie dochodu osoby, który jest pobierany z dołączonego do decyzji wywiadu. Jeżeli do decyzji nie dołączymy wywiadu, to system nie podpowie żadnej odpłatności procentowej i również użytkownik nie będzie jej mógł wskazać, gdyż brakuje podstawy w postaci dochodu osoby do obliczenia procentu odpłatności. Wówczas należy dołączyć wywiad lub wybrać odpłatność kwotową, co pozwoli wpisać dowolną kwotę odpłatności.
Jeżeli na podstawie danych wywiadu wskazanego w decyzji dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 250% odpowiedniego kryterium dochodowego, to domyślnie w polu Procent odpłatności podpowie się wartość 5,00 %. Uwaga! Jeżeli wyliczona procentem od dochodu kwota odpłatności przewyższa miesięczną wartość świadczeń wyliczoną w planie zapotrzebowania, o czym użytkownik zostanie poinformowany odpowiednim komunikatem, wówczas możemy:

 • zaakceptować tę sytuację i wtedy system będzie ograniczał generowaną w trakcie rejestracji realizacji odpłatność do wysokości realizacji (pomimo zadeklarowanej w decyzji wyższej odpłatności).

 • albo zmienić odpłatność na kwotową i samodzielnie ustalić kwotę odpłatności.

Uwaga! POMOST sprawdza również, czy miesięczna kwota odpłatności jest większa od wartości parametru lokalnego "Dotacja wojewódzka miesięczna do ŚDS w zł", którego zadaniem jest ograniczenie "od góry" kwoty odpłatności za korzystanie ze środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jeżeli kwota odpłatności jest większa, to pojawi się komunikat informujący, że miesięczna odpłatność osoby przekracza wartość tego parametru. Wówczas można zmienić odpłatność na kwotową i samodzielnie ustalić kwotę odpłatności. Parametr lokalny "Dotacja wojewódzka miesięczna do ŚDS w zł" jest parametrem użytkownika (Słowniki lokalne -> Lokalne Parametry Systemowe) i powinien być ustawiony indywidualnie w ośrodku na podstawie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika pobytu w środowiskowym domu samopomocy. Domyślnie parametr jest wyzerowany, co oznacza, że system nie porównuje z nim obliczonej odpłatności. Nadanie mu wartości większej od zera (w zł) spowoduje porównywanie z obliczaną odpłatnością.


Jeżeli odpłatność dotyczy usług całodobowych, to w polu Procent odpłatności należy wybrać wartość 70,00 %. Wówczas system wyliczy wartość odpłatności jako 70% dochodu.
W obydwu przypadkach (5% i 70%) generowana w trakcie rejestrowania realizacji za konkretny miesiąc odpłatność obliczana jest proporcjonalnie do okresu pobytu w środowiskowym domu samopomocy, czyli do rejestrowanej ilości świadczeń w danym miesiącu. Proporcje te ustalane są w analogiczny sposób jak wyliczana wg dni w trakcie generowania planu zapotrzebowania ilość świadczeń w niepełnym miesiącu.
   1. Nowa wersja półrocznego sprawozdania MPiPS-03


Zgodnie z wytycznymi MPiPS wprowadzono nową wersję formularza sprawozdania MPiPS-03-P, oznaczoną numerem 1.2d. Zmiany dotyczą Działów 2A i 2B i są analogiczne do zmian wprowadzonym już w formularzu MPiPS-04-K na pierwszy kwartał tego roku. Do Działu I i do Działu 6A dodane zostały nowe wiersze dotyczące Klubów Integracji Społecznej - dane te do czasu powstania nowej pozycji słownikowej wprowadzane są do sprawozdania "ręcznie".


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna