Opracowanie katalogu: Anna SteckaPobieranie 2,87 Mb.
Strona2/13
Data11.12.2017
Rozmiar2,87 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
30,-

———————————

47. BYSTROŃ Jan St. - Megalomanja narodowa. W‑wa 1935. „Rój”. 8,s.268, [4], okł.oryg.

Okładka lekko przybrudzona, podklejony grzbiet. Rozprawki poświęcone wyobrażeniom o „swoich i obcych”, powstawanie pojęć o wyższości i doskonałości własnej grupy. Treść: Megalomanja narodowa, post scriptum, Tradycyjne pojęcia o obcych, Nazwy i przezwiska grup plemiennych i lokalnych, Zabawne opowiadania o sąsiadach, Mazurzy w opinii sąsiedzkiej, Koroniarze o Litwinach, Niemcy w tradycji popularnej. 75,-

———————————

48. BYSTROŃ Jan St. - Polska pieśń ludowa. Wybór. Oprac. ... Chicago 1945. Wyd. z Funduszu Rady Polonii Amerykańskiej. 8,s.XLII,119, okł.oryg.

Stan dobry. Cykle: Pieśni obrzędowe, dumy, pieśni miłosne i zalotne, komiczne, rodzinne, pasterskie, flisackie, myśliwskie, żołnierskie, górnicze, dziadowskie, złodziejskie, więźniów politycznych. 45,-

———————————

49. BYSTRZONOWSKI L[udwik] de S[zafraniec] - Sur la Serbie, dans des rapports européens avec la question d'Orient. Paris 1845. Libr. d'Amyot. 8,s.VII,181, [1], okł.oryg.

Okładka podniszczona, z ubytkami, na kilku kartach ślady zabrązowienia. Memoriał o radykalnych zmianach w Serbii, piórem działacza (1797-1878) Wielkiej Emigracji związanego z osobą księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, uczestnika powstania listopadowego, gen. tureckiego, pułk. powstania węgierskiego. 75,-

———————————

50. [CALMET Augustin ks.] - Dykcjonarz biblijny z ksiąg Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu zebrany, z franc. na włoski jezyk przez xiedza Prospera de Aquila,. .. przełozony i pomnożony, z włoskiego na polski język przetłumaczyl Xiadz Tadeusz. T.1-2 [z 4]. [Aaron - Myśl]. Kraków 1844. St. Gieszkowski. 8,s.XXVII,205, XXIII,203, 3 skł. miedzioryty, opr. w 1 wol.

Oprawa przetarta, w całym dziele rdzawe plamki i ślady zalania. Pieczęć. Przekład ks. Tadeusza z Warszawy przerobił ks. Piotr Pękalski i wg Calmeta pomnożył. Miedzioryty sygn. F. Lipnicki sc.: mapa Ziemi Obiecanej, plan starej Jerozolimy, mandragora ze swojemi kwiatami i owocami. 250,-

———————————

51. CEGIELSKI H[ipolit] - Nauka poezyi zawierająca teoryą poezyi i jej rodzajów oraz znaczny zbiór najcelniejszych wzorów poezyi polskiej do Teoryi zastosowany. (Uzup. prof. Władysław Nehring). Wyd.5 pomn. Poznań 1879. J. K. Żupański. 8,s.CXXXII,795, [1], opr. psk. z epoki.

Karton oprawy z ubytkiem. 120,-

———————————

52. [CEHAK] Adam Stodor - Na pierwszym odcinku. Wrażenia i szkice z 1918 roku. W‑wa 1928. Bibl. Domu Pol. 16d, s.117, [6], okł. kart.oryg. Bibl. Domu Polskiego.

Stan dobry. 25,-

———————————

53. CEZAR (Caesar) Gaius Juliusz - O Woynie Francuskiey, ksiąg siedmioro. Ósma, przez sekretarza iego Aulusa Hircyusza Panze, przekładania Andrzeia Wargockiego. W‑wa 1803. W Drukarni No 646 przy Nowolipiu. 8,s.302, opr.sk. z epoki, zdobienia na grzbiecie i monogram T. D. Wybór Pisarzów Polskich. Historya. Ed. T. Mostowskiego.

Oprawa przetarta, poza tym stan więcej niż dobry. Podpis: Teobald Dzianott 1817. 2 wydanie. O wojnie galijskiej - spisane w 7 księgach sprawozdanie z działalności Cezara jako prokonsula w Galii w latach 58 - 52 p. n. e. Każdemu rokowi odpowiada jedna księga. Wojna galijska zaliczana jest do najcelniejszych zabytków literatury starożytnej. Pierwszy polski przekład w 1608 r. 150,-

———————————

54. [CHEVROLET]. Książka obsługi Chevrolet 1937. W‑wa, Tow. Przemysł. Zakł. Mechanicznych Lilpop, Rau i Loewenstein S. A. 8,s.48, liczne ilustracje w tekście, okł.oryg.

Stan dobry. 80,-

———————————

55. CHĘCIŃSKI Jan - Przed obiadem i po obiedzie. Przysłowie dramatyczne w 1 akcie. W‑wa 1892. Gebethner i Wolff. 16d, s.58, opr.ppł. Teatr Amatorski

Stan dobry. Odręczny podpis Wincentego Rapackiego (1840-1924) czołowego aktora polskiej sceny schyłku XIX w. 100,-

———————————

56. CHOBOT Józef - Nowoczesny ruch spirytualistyczny z szczególnym uwzględnieniem Polski. Wisła 1937. Nakł. „Książnicy Wiedzy Duchowej”. 8,s.171, liczne portrety w tekście, okł.oryg. Odbitka z „Hejnału”.

Stan dobry, egz. nierozcięty. 75,-

———————————

57. CHRZANOWSKI Ignacy - O komedyach Aleksandra Fredry. Kraków 1917. A.U. 8,s. X, 334, portret, opr.ppł.

Stan bardzo dobry. Wyd. w setną rocznicę pierwszego przedstawienia pierwszej komedii Fredry. 80,-

———————————

58. CHRZANOWSKI Ignacy - Studia i szkice. Rozbiory i krytyki. T.1-2. Kraków 1939. Z zasiłku Funduszu Kultury Narod. Skł. gł. w księg. Gebethnera i Wolffa. 8,s.385, [1],413, [1], okł.oryg.;opr.pł. współczesna w 1 wol. Prace historyczno-literackie nr 51,52.

Podklejone okładki, pieczęć, podpis, poza tym stan dobry. Z indeksem. 120,-

———————————

59. [CHRZANOWSKI]. Ignacemu Chrzanowskiemu uczniowie Lubliniacy 1910 - 1925. Lublin 1926. Skł. gł. w księg. Gebethnera i Wolffa. 8,s.[6],181, [2], ilustracje, podobizny kart tyt.;okł.oryg.

Stan dobry. Odręczna dedykacja prof. Juliana Krzyżanowskiego dla dr. Mariana Kridla. Nakład 500 egz. num. Ten 73. Księga pamiątkowa ku uczczeniu 15-lecia wykładów krakowskich. Treść: I.Chrzanowski: Synteza dziejów literatury staropolskiej. F.Araszkiewicz: Ze spuścizny rkp. B.Prusa. Fr.Gucwa: Przyroda w sielankach Woronicza. L.Kamykowski: „Romantyczność” Mickiewicza. J.Krzyżanowski: Z dziejów „Sowizrzała” w Polsce. Z.Kukulski: Lata szkolne Staszica. J.Śmieciuszewski: Kwiecie myśli z „Ogrodu” W. Potockiego, Z.Tołwiński: „Pieśń Święto­jańska o Sobótce” J.Kochanowskiego. Z. Bielska: Bibliografja prac I.Chrzanowskiego. 70,-

———————————

60. CIESIELSKI Andrzej - Katyń. W‑wa 1943. Gebethner i Wolff. 8,s.32, w tym 38 ilustracji, okł.oryg.

Okładka naddarta. Wydanie niemieckie. 50,-

———————————

61. CYPS Aleksander Bolesław - Stanisław Wyspiański na tle swego teatru. W‑wa 1921. L. Fiszer. 8,s.170, [2], okł.oryg. Pyły Literackie I.

Stan bardzo dobry. 40,-

———————————

62. CZEPIŃSKI Michał - Powszechne ogrodnictwo obejmujące uwagi nad zakładaniem ogrodów, ogólne zasady uprawy roślin tudzież praktyczną naukę urządzania inspektów, cieplarni i oranżeryi, rozmnażania i pielęgnowania wszelkich ogrodowych ziół, krzewów i drzew, tak użytkowych jako i zdobnych czyli kwiatów na długiem doświadczeniu oparte i do potrzeb kraju zastosowane. W‑wa 1841. G. Sennewald. 8,s.XVI,611, 11 (z 12) tablic litograficznych, broszura.

Brak okładki, wygięty grzbiet, pofałdowane i naddarte przy grzbiecie karty, na których naklejone litografie, 1 rycina luźna..

1 wydanie. Podręcznik ogrodnictwa oprac. przez ogrodnika i właściciela ogrodów w Warszawie (1798-1886). Podzielony na 4 części: Zasady ogrodnictwa, Ogród warzywny, Ogród kwiatowy, Ogród owocowy czyli sad. Z przedmową autora. Litografie sygn.: H. Hirszel. Rzadkie. 800,-

———————————

63. CZEREŚNIEWSKI Wawrzyniec - Słucham zamyśleń. Poezyj tom trzeci. W‑wa 1935. Nakł. aut. 8,s.36, okł.oryg.

Stan dobry. 1 wydanie. Odręczna dedykacja autora dla Ludwika Fryde, dat.: Warszawa, 13-3-35.15. 75,-

———————————

64. CZERNECKI Jan - Mały król na Rusi i jego stolica Krystynopol. Z pamiętnika klasztornego 1766-1787 i z innych źródeł zebrał i zestawił. .. Kraków 1939. Księg. J. Czerneckiego. 8,s.501, 60 portretów, obrazów i szkiców, 37 autografów, faksim., planów, winiet itp., 61 zdjęć fotogra­ficznych, opr.pł. wtórna.

Karta przedtyt. i 3 ostatnie ze śladami zalania, poza tym stan więcej niż dobry. Z bibliografią Krystynopola i Potockich. Zdjęcia fotograficzne w Krystynopolu, Susznie, Sokalu, Sielcu, Konotopach, Nowym Siole i Witkwie Nowym wykonał J.Wojtowicz. Rozdziały zdobił winietami i końcówkami Władysław Jastrzębski. Ze skorowidzem nazwisk i miejscowości. 180,-

———————————

65. DANIŁOWICZ Ignacy - Skarbiec diplomatów papiezkich, cesarskich, krolewskich, książęcych; uchwał narodowych, postanowień różnych władz i urzędów posługujących do krytycznego wyjaśnienia dziejów Litwy, Rusi Litewskiej i ościennych im krajów. Zebrał i w treści opisał. .. T. I - II. Z pozgonnych rękopisów znajdujących się w bibljotece Muzeum Wileńskiego wydał Jan Sidorowicz. Wilno 1860-62. Druk. A. H. Kirkora. 4,s.VII,390,369, [1], opr. psk. w 1 wol.

Płótno oprawy lekko odbarwione, kilka kart w t.1 [w tym tyt. ] ze śladami zawilgocenia, ślad pęknięcia przy grzbiecie. Pieczęć: Księgozbiór J. Jeljaszewicza. Główna praca archeograficzna autora. PSB: „Zbiór ten gromadził autor w ciągu wielu lat i pod wpływem rękopisów Warszewickiego i Dogiela, znajdujących się w Wilnie zajął się streszczaniem aktów i zebrał treść 2383 dyplomatów, kończąc na roku 1569 (zamierzał doprowadzić zbiór do r.1585)”.

I. Daniłowicz (1787-1843), prawnik, historyk, syn księdza unickiego. Wydał m. in.: Latopisiec Litwy i kronika ruska, Statut Kazimierza Jagiellończyka, Księgę poselską W. K. L. Lit. Poza pracą naukową wykładał na uniwersytecie, współpracował z czasopismami i organizacjami Wilna. Brał udział w pracach przygotowawczych do kodyfikacji praw na Litwie i Rusi. 1.200,-

———————————

66. DAROWSKI Wincenty - De munere et officio judicis dissertatio. Cracoviae 1833. Typ. St.Gie­szkowski. 16d, s.35, okł.oryg.

Na kartach ślady zabrązowienia. Omawia ogólne zagadnienia związane ze stanowiskiem sędziego, bez oparcia na systemach prawa pozytywnego.

Autor (1787-1862), dr prawa, sekretarz generalny Senatu, senator Rzeczypospolitej Krakowskiej. 40,-

———————————

67. DELILLE Jacques - Les jardins. Poëme par. .. Paris 1807. Stéréotype d'Herhan. 16, s.210, 4 miedzioryty, opr.sk. z epoki.

Niewielkie ślady zabrudzenia, mały ubytek na 1 rycinie, brak s.211 (notes). Ogrody, bardzo popularny poemat dydaktyczny w 4 pieśniach; był inspiracją wielu pol. autorów, m. in.: Izabeli Czartoryskiej, Kajetana Koźmiana, St. Trembeckiego (Sofiówka).

Autor (1738-1813), franc. poeta, tłumacz, m. in. Wergiliusza. 250,-

———————————

68. DENIS Leon - Chrystjanizm a spirytyzm. Dowody reinkarnacji, Obcowanie z duchami zmarłych, Nauka tajemna, Nowe objawienie. Tłum. z franc. K. Chobotowa. Wisła 1935. Wyd. „Hejnał”. 8,s.168, okł.oryg.

Stan bardzo dobry. 100,-

———————————

69. DENIS Leon - Wielka zagadka. Bóg i Wszechświat. Księga natury. Prawo krążenia. Etapy życia. Misja XX wieku. Przekładu z franc. dokonała Kazimiera Chobotowa. Wisła 1937. „Hejnał. 8,s.206, [2], okł.oryg.

Stan bardzo dobry. 75,-

———————————

70. DESBILLONS Franciszek Józef (1711-1789) - Wybór bajek. Tłum. Stanisław Kazimierczyk [pseud.;nazw.: Kazimierz Zalewski]. Warszawa 1942. 16, s.21.

Stan bardzo dobry. Druk konspiracyjny. Powielone. Zawiera 20 bajek wierszem. Chojn.121. 80,-

———————————

71. DESZKIEWICZ [Kundzicz] Jan Nepomucen - Zbiór odpowiedzi recenzentom Gramatyki języka polskiego w Rzeszowie 1846 roku wydanej, oraz zebranie różnych wypracowań tegoż języka tyczących się, przez. .. biblijotekarza Majoratu Łańcuckiego,. .. Lwów 1853. J.Milikowski. 8,s.XVI,343, [1], okł.oryg.

Okładka z przedarciami na grzbiecie, pęknięty blok. Egz. nierozcięty. Odpowiedzi na krytykę pracy autora: Grama­tyka języka polskiego. .. [Autor (1786-1869] był księdzem rzymskokatolickim, bibliotekarzem w Ossolineum i Łańcucie, autorem prac na temat gramatyki i jezyka polskiego. 80,-

———————————

72. DICKSTEIN Samuel [Szymon] - Szkoła w Królestwie Polskiem przez T.L. [Inicjały nazwy „Towarzystwo Literackie”]. [W cyklu: ] Z domu niewoli (Głos Polski). Paryż 1889. Druk. Polska. 16, s.47, okł.oryg.

Okładka podniszczona, z ubytkami. 60,-

———————————

73. DŁUSKI E[razm] - Urwasi - Jutrzenka. (Baśń indyjska). Fantazja w dwóch aktach. Lwów 1902. Księg. Polska B. Połonieckiego. 16, s.28, okł.oryg.

Stran dobry. 20,-

———————————

74. DOBROWOLSKA Agnieszka - Żywotek cieszyński. Ze studjów nad strojem i haftem ludowym. Katowice 1930. Nakł. Muzeum Śląskiego. 4,s.38, [1], ilustracje w tekście i 48 tablic, okł.oryg. Wydawnictwa Muzeum Śląskiego w Katowicach. Dz. I. T. II.

Stan bardzo dobry. Pieczęcie: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. 120,-

———————————

75. DOMIŃSKI Henryk - Srebrny czas. W‑wa 1939. F. Hoesick. 8,s.34, [1], okł.oryg.

Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: Panu Jerzemu Waldorfowi z wyrazami przyjaźni i wiary w jego pióro HFomiński. Warszawa dn. 24/6 39 r. Dedykowany Józefowi Czechowiczowi zbiorek poetycki. 1 jedyne wydanie. Ukazał się drukiem tylko ten jeden tomik oraz Marsz żołnierzy i inne wiersze w Arkuszu poetyckim nr 7. 80,-

———————————

76. DOSKOCZ Michał - Raiffeisen - Stefczyk - Kampelik. Z przedm. Z. Chmielewskiego. W‑wa 1929. Zw. Rewizyjny Spółdzielni Roln. 8,s.91,3 portrety, okł.oryg.

Stan dobry. Pieczęcie. Życiorysy i działalność wybitnych działaczy spółdzielczości. 40,-

———————————

77. DUCHOWICZ Br[onisław] - Napoje alkoholowe i wpływ ich na duszę i ciało człowieka. Lwów 1912. Nakł. Macierzy Polskiej. Druk W. L. Anczyca i Sp. 16d, s.97, [1]. Bibl. Macierzy Polskiej nr 73.

Bez oryg. okładki. 30,-

———————————

78. DYBOWSKI Benedykt - Sen i marzenia senne. Streszczenie odczytu wygłoszonego w Towarzystwie przyrodników polskich im. Kopernika we Lwowie. Red. - wydawca: St. Kucharski. W‑wa 1907. „Bibljoteka Naukowa”. 8,s.88, opr.ppł.

Stan dobry. Pieczęcie. 60,-

———————————

79. DYNOWSKA Marya - Latawiec. Kraków 1912. S. A. Krzyżanowski. 4,s.29, ilustracja okładkowa i 2 naklejone na kartach wyk. M. N. D.

Ilustracja okładkowa naddarta. Legenda ludowa wierszem o Latawcu, rozpowszechniona w Polsce i na Rusi. 35,-

———————————

80. X LAT Polskiego Radja. W‑wa 1935. Polskie Radjo. 4,s.[46], liczne ilustracje, okł.oryg.

Stan dobry. Album 10-lecia Polskiego Radia oprac. Biuro Prasy i Propagandy Polskiego Radia, pod red. Wł. Kłyszewskiego. Okładka, układ i oprac. graficzne Marian Jerzy Malicki. 60,-

———————————

81. DZIUBEK Władysław ks. - Ks. Jakób Wujek jako tłumacz Psałterza Dawidowego. Włocławek 1933. 8,s.67, [3], okł.oryg. Odbitka z Ateneum Kapłanskiego t.31.

Stan dobry. 30,-

———————————

82. EJSMOND Juljan - Bajki. W‑wa 1927. Nakł. aut. Zakł. Druk. F. Wyszyński i Sp. 16d, s.127, portret autora, okł.oryg. rys. Stefan Norblin.

Zaplamienia na okładce. Wierszem, 1 wydanie. Cykle: Psia dola, Nie święci garnki lepią, I w Paryżu nie zrobisz z posła ryżu, Ślimak ślimak pokaż rogi, W piętę mierzył. ..;Nie kładź palca między drzwi, Pan strzela a chłop kule nosi, Kruk krukowi. ..;Karczma na rozdrożu. 50,-

———————————

83. EJSMONDOWA Marja z Wieniawskich - W epoce dzikich „jazzów” i trujących gazów. Z przedmową Z. Dębickiego. W‑wa 1929. Skł. gł. Gebethner i Wolff. 8,s.51, okł.oryg.

Okładka przykurzona. Odręczna dedykacja autorki, dat.: Warszawa d.24-VI-1945 r. Satyryczne wiersze na „powojenne” procesy zachodzące w życiu publicznym, na upadek moralności, na zachwianie zasad wychowania w atmosferze podniosłych ideałów narodowych i społecznych. 60,-

———————————

84. EMINOWICZ Roman Radogost Dołęga (pseud. lit. Jan Fersten) - Basileus. Z życiorysem autora przez Ignacego Chrzanowskiego. W‑wa-Kraków-Lublin 1922. Gebethner i Wolff. 8,s.208, portret autora, opr.pł.

Stan dobry. Cz.1: Utwory poetyckie, 2: Fragmenty dramatu, 3: Przemówienia sympozjonowe, 4: Tłómaczenia.

Autor (1900-1920), student Wydz. Filozofii U. J.;poeta, krytyk literacki, legionista, podporucznik W. P. 60,-

———————————

85. ENGELBRECHT H. C.;Hanighen F. C. - Handlarze śmierci. Zarys rozwoju handlu i przemysłu wojennego. W‑wa 1935. Wyd. J. Przeworskiego. 8,s.343, [1], 28 ilustracji, okł.oryg.;opr.ppł.

Stan bardzo dobry. Na zdjęciach portrety przemysłowców, zakłady przemysłowe, czołgi, samolot. 80,-

———————————

86. ENKAEŃSKIE zwierciadło czyli na ciężkie czasy lekkich żartów wiązanka. Dane w dniu 16 stycznia 1916 roku, w sali Towarzystwa Lekarskiego w Krakowie. Nakł. Komitetu. Druk. w ograniczonej liczbie egzemplarzy jako manuskrypt. 8,s.51, 6 ilustracji [karykatury] K. Witkiewicza, 2 karty nut, okł.oryg.

Uszkodzony grzbiet, podpis. Satyryczne teksty wierszem. Współpracowali: I.Kowalska,s.Meyer, K.Ostrowski, M.Stę­po­wski, M.Szerer, K.Witkiewicz. Wykonali: L.Szyller,s.Meyer, Z.Dygat. 75,-

———————————

87. FAŁAT Stanisław - W przededniu nowej wojny. W‑wa 1936. F. Hoesick. 8,s.15, [1], okł. oryg.

Okładka przybrudzona. Broszura dedykowana: „Cieniom Tołstoja, apostołowi pokoju”. 30,-

———————————

88. FESTA sanctorum Ordinis S. P. Francisci. Varsaviae 1860. Typ. Congr. Missionis a S. Crucem. 8,s.147, [1], okł.oryg.

Stan bardzo dobry. Pieśni: tekst i nuty na dni świąteczne. 75,-

———————————

89. [FIHAUSER Gustaw] Mieczowski Eugenjusz - Piekary. Dramat z czasu Wyprawy Wiedeńskiej Króla Jana Sobieskiego (w trzech aktach i pięciu odsłonach). Praca konkursowa. Królewska Huta 1933. Nakł. aut. Druk: K. Miarka Sp. Wyd. 16d, s.64, okł.oryg.

Stan dobry. 40,-

———————————

90. FILIPOWSKI Józef - Wspomnienia o Stanisławie Wyspiańskim. Kraków 1932. Tow. Miłośników Książki. Druk. U. J. 8,s.13, 4 ryciny [w tym okładka] - zdobniki rys. St. Wyspiańskiego, okł.oryg.

Stan bardzo dobry. Wstęp pióra T. Seweryna. Wspomnienia dyrektora Drukarni U. J. 40,-

———————————

91. FOMBONA Rufino Blanco - Zdobywcy Nowego Świata. Przeł. z hiszp.;wstępem i dodatkowemi komentarzami opatrzył Edward Boye. W‑wa 1935. Inst. Wyd. „Bibljoteka Polska”. 8,s.XV,295, [1], duże inicjały, okł.oryg.

Bardzo ładny egzemplarz. Okładka i układ graficzny St. Brzęczkowskiego. 1 wydanie.

Autor (1874-1944), był wenezuelskim pisarzem, redaktorem, dyplomatą, potomkiem hiszp. konkwistadorów. 80,-

———————————

92. FRANKE Jan Nep. - Jan Brożek (J. Broscius), akademik krakowski 1585-1652. Jego życie i dzieła, ze szczególnem uwzględnieniem prac matematycznych. Ze źródeł rękopiśmiennych oprac. ... Wydanie A.U. ku uczczeniu trzechsetnej rocznicy urodzin Brożka. Kraków 1884. Druk. U. J. 8,s.IX,303, wizerunek J. Brożka, broszura.

Bez oryg. okładki. Życie Jana Brożka, Prace naukowe i rękopisy, Dokumenta i wykazy, Indeks nazwisk.

Jan Brożek, wybitny matematyk, astronom, pisarz, mecenas Uniwersytetu Jagiellońskiego. 100,-

———————————

93. FREDRO Aleksander - Ballada o królewnie Pizdolonie i kondonie samojebie. Tytuł okładkowy: Zbereźnictwa wyerszem pisane przez hr. Aleksandra Fredrę i ilustracyą mistrza pędzla Ignaca Kuranta dla nauki młodzi i wspomnień starych chwil podane. Rok pański wydawnictwa 1942. Nakładem wyd[awnictwa] adoracyi wzayemney we Lwowie miescie królewskiem drukiem nakładane. 16,s.[28], ilustracje, broszura.

Erotyk. Obsceniczny druczek prywatny, wydany w czasie II wojny światowej w cynkografii lwowskiej. Rzadkie.

1.200,-

———————————

94. FREDRO Aleksander - Nieznany zbiór poezyj. Z autografu Bibl. Ord. Krasińskich R.5249. Kraków 1929. Tow. Miłośników Książki. Druk W.L.Anczyca i Sp. 4,s.117, okł.oryg.

Stan dobry. 1 wydanie, dla IV Zjazdu Bibliofilów Polskich we Lwowie.Nakład 500 num. egz. Ten bez numeru.. 120,-

———————————

95. FREDRO Aleksander - Sztuka obłapiania swawolny poemat młodości z r. 1817. Tytuł okładkowy: Zbereźnictwa wyerszem pisane przez hr. Aleksandra Fredrę i ilustracyą mistrza pędzla Ignaca Kuranta dla nauki młodzi i wspomnień starych chwil podane. Rok pański wydawnictwa 1942. Nakładem wyd[awnictwa] adoracyi wzyemney we Lwowie mieście królewskiem drukiem nakładane. 16,s.[24], ilustracje, broszura.

Erotyk. Obsceniczny druczek prywatny, wydany w czasie II wojny światowej w cynkografii lwowskiej. Rzadkie.

1.200,-

———————————

96. FREUD Zygmunt - Wstęp do psychoanalizy. Przeł. S. Kempnerówna i W. Zaniewiecki. Pod red. G.Bychowskiego. W‑wa 1936. J. Przeworski. 8,s.580, [1], opr.pł.

Stan bardzo dobry. Pieczęć. Cz.1: Czynności pomyłkowe, 2: Marzenie senne, 3: Nauka ogólna o nerwicach. 70,-

———————————

97. GAJZLERÓWNA Nela - Chałupnicy. W‑wa 1939. F. Hoesick. 8,s.40, [2], okł.oryg.

Podklejony grzbiet. Odręczna dedykacja autorki dla Emila Zegadłowicza, dat.: Warszawa 1-II-39. Wiersze,

1 wydanie. 120,-

———————————

98. GAŁUSZKA Józef - Biesiada kameleonów. Kraków 1921. Skł. gł. Gebethner i Wolff. 8,s.158.

Brak okładki. Odręczna wierszowana, dwuzwrotkowa dedykacja autora, dat.: Kraków, listopad 1922. Dołączony dwustronicowy rękopis autora, zatyt. „Popielec”, 17/3. Wiersze, 1 wydanie. 80,-

———————————

99. GAŁUSZKA Józef Aleksander - Dusza miasta. W‑wa-Lublin-Poznań 1922. Gebethner i Wolff. 16d, s.61, [3], okł.oryg.

Stan dobry, egz. nierozcięty. Wiersze, 1 wydanie. 40,-

———————————

100. GAŁUSZKA Józef - Gwiazda komandorji. W‑wa-Kraków-Lublin 1925. Gebethner i Wolff. 16d, s.62, okł.oryg.

Stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla Neli Surtanowej, dat.: Kraków, maj 1925. Wiersze, 1 wydanie.

60,-

———————————

101. GAŁUSZKA Józef Aleksander - Uśmiechy Boga. W‑wa-Lublin-Poznań. .. 1922 [1921]. Gebethner i Wolff, Gebethner i Sp. 16d, s.62, [2], okł.oryg. rys. Witold Florkiewicz.

‒ Dusza miasta. W‑wa-Lublin-Poznań. .. 1922. Gebethner i Wolff, Gebethner i Sp. 16d, s.61, [3], okł.oryg.

‒ Gwiazda komandorji. W‑wa-Kraków-Lublin. ..1925. Gebethner i Wolff. 16d, s.64,

okł.oryg. rys. Zygmunt Król.

‒ Ludzie bez twarzy. W‑wa-Kraków-Lublin. .. 1927. Gebethner i Wolff. 16d, s.64,

okł.oryg.

‒ Głosy ziemi. W‑wa 1929. Księg. F. Hoesicka. 16d, s.74, [6], okł.oryg.

‒ Cienie orłów. W‑wa-Kraków-Lublin. .. 1932 [1931]. Gebethner i Wolff. 16d, s.63, [1], okł.oryg.

Oprawa ppł. w 1 wol. Pieczęcie. Bardzo ładny egzemplarz. Wiersze, 1 wydania.. 200,-

———————————

102. Das GEISTIGE Pommern. Grosse Deutsche aus Pommern. Sonderausstellung im Landeshaus Stettin anlässlich der Gaukulturtage Pommern 1939. Stettin, L. Saunier. 8,s.72, 28 ilustracji: portrety + 4 ilustracje, okł.oryg.

Stan dobry. Katalog wystawy przedstawiający zasłużonych ludzi Pomorza. W katalogu 130 biografii: lekarze, historycy, inżynierowie, literaci, muzycy, malarze, przyrodnicy, politycy, i in.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna