Opracowanie katalogu: Anna SteckaPobieranie 2,87 Mb.
Strona1/13
Data11.12.2017
Rozmiar2,87 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Opracowanie katalogu: Anna Stecka

Na okładce repr. poz.757
 1. REGULAMIN AUKCJI

 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania.

 2. Prowadzący aukcję ustala tzw. postąpienie w licytacji i ma prawo do dowolnego roz­dzie­lania lub łączenia obiektów wystawionych do sprzedaży oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyny.

 3. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu, co do oferty kończącej licytacje danej po­zycji, wyrażonego przez uczestnika licytacji bezpośrednio po jej zakończeniu, prowa­dzący aukcje ma prawo do ponownego przeprowadzenia licytacji lub do jej kontynuowania.

 4. Do udziału w licytacji upoważnione są również osoby oraz instytucje które złożyły pisemne zlecenie kupna.

 5. W zamówieniach pisemnych prosimy podać: numer pozycji, nazwisko autora, pier­wsze słowo tytułu i najwyższą oferowana cenę (limit). Wysokość limitów oraz nazwiska osób lub nazwy instytucji biorących udział w licytacji drogą korespon­dencyjną są informacjami poufnymi. W imieniu tych osób i instytucji będzie uczestniczył upoważniony przedstawiciel antykwariatu

 6. Zakupione pozycje wysyłamy pocztą:

 • dla instytucji – kredytowo,

 • dla osób prywatnych - za pobraniem pocztowym (doliczając opłaty wg taryfy po­cz­towej).

 1. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zaku­pione pozycje.

 2. Osoby odbierające pozycje osobiście zobowiązane są wykupić je w ciągu 7 dni od daty aukcji.

 3. Płatników podatku VAT prosimy o wcześniejsze podanie numeru NIP i przekazanie upo­waż­nienia umożliwiającego przesyłanie faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

 4. Informujemy, że wg obowiązującej ustawy, do cen wylicytowanych będzie doliczana opłata organizacyjna w wy­sokości 10%.

 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przy­jętych zobowiązań.

 6. Antykwariat nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne licytowanych pozycji.

 7. Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Narodowa mają prawo pierwokupu po cenach wylicyto­wanych.

 8. Zamówienia pocztowe prosimy kierować na adres:

        1. Krakowski Antykwariat Naukowy, ul. Sławkowska 19, 31-016 Kraków

 1. Zamówienia przyjmujemy również faksem i przez Internet:

tel. /fax (012) 421-21-43

e-mail: antkrak@antkrak.krakow.pl


W dniu aukcji tel. 608 802 516 608 480 381
Konto bankowe: 51 1240 4650 1111 0010 5721 1850
Katalog dostępny na stronach Internetu pod adresem:

www. antkrak. krakow.pl
Wszystkie fotografie pozycji z tego katalogu zamieszczone na stronie:

www. antkrak. krakow.pl

WYDAWNICTWA XIX - XXI WIEKU
1. ADAMOWICZ Bogusław - Poezye. Wyd. B. Kozakiewicz. Paryż 1903. Czc. A. Reiffa. 16, s.22, [1], okł.oryg.

Podklejony grzbiet i margines okładki. Autor (1870-1944), poeta, prozaik i malarz okresu Młodej Polski. Twórca patriotycznych wierszy i utworów inspirowanych symbolizmem, impresjonizmem i parnasizmem. 120,-

———————————

2. [ADWENTOWICZ]. Karol Adwentowicz 1899-1934. Wydawnictwo zbiorowe pod red. Eugenjusza Świerczewskiego. W‑wa 1934. Nakł. Komitetu Jubil. 8,s.80, ilustracje, okł.oryg.

Okładka przykurzona. Odręczna dedykacja artysty, dat.: 21/V 34. Wydawnictwo dla uczczenia 35 lat pracy scenicznej K. Adwentowicza. Teksty wybitnych polskich osobistości życia publicznego. 150,-

———————————

3. AJSCHYLOS - Dzieje Orestesa. Przekład Jana Kasprowicza. Lwów 1908. Tow. Wyd. 8,s.II,194, okł.oryg.

Okładka naddarta. poza tym stan dobry. Odręczna dedykacja tłumacza. 200,-

———————————

4. ALBUM pamiątek. 1863. Lwów 1913. Nakł. i czc. Drukarni Polskiej. 16 podł.;s.32, 59 kart z ilu­stracjami, okł.oryg.

Małe przybrudzenie brzegów pr. marginesu, poza tym stan dobry. Pieczęć: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. Tekst: Z historji i wspomnień pióra Franciszka Jaworskiego. Ilustracje podzielone tematycznie: I: Okres manifestacyjny. II: Sprawa włościańska. III: Walka z najazdem. IV: Organizacja cywilna i wojskowa. V: Leci liście z drzewa. .. Na ilustracjach pamiątki historyczne tego okresu: biżuteria żałobna, medale, zaproszenia, ryciny okolicznościowe, sztandary, etc. 200,-

———————————

5. ALEKSANDROWICZ Adolf - Rozbiór chemiczny dwóch źródeł wody siarczanej krzeszowickiej. Rzecz czytana na posiedzeniu Komisyi balneologicznej, wysadzonej z grona c. k. Towarzystwa nauko­wego krakowskiego. Kraków 1871. Druk. U. J. 8,s.51, okł.oryg. Odbitka z Rocznika Tow. nauk. krak. z t. XLII.

Stan bardzo dobry. 30,-

———————————

6. AMTLICHER Taschenfahrplan für das Generalgouvernement nebst Anschlussstrecken, Kraftomnibuslinien und den wichtigen Fernverbindungen. Urzędowy kieszonkowy rozkład jazdy dla Generalnego Gubernatorstwa. Jahresfahrplan 1942/43 Gültig ab 4. Mai 1942. Generaldir. d. Ostbahn in Krakau. 16d, s.240; Berichtigungsblatt Nr. 1 s.18], okł.oryg.

Stan dobry. Na wyklejkach mapki, w tekście wkładki reklamowe. 120,-

———————————

7. ARCHIV russkoj revoljucii. Izd. I[osif] V[ladimirovič] Gessen. T. II. Berlin 1922. Slovo-Verl. 8,s.225, [3], okł.oryg.

Stan dobry. Wspomnienia, dokumenty, pisma. 120,-

———————————

8. ARCHUTOWSKI Józef ks. - Niewola babilońska. Kraków 1935. 8,s.129, [2], okł.oryg. Wyd. Koła Biblistów U. U. J. l.3.

Stan dobry. Cz.1: Dzieje królestw do niewoli babilońskiej. Cz.2: Niewola asyryjska. Cz.3; Niewola babilońska. 40,-

———————————

9. M. ARCTA Słownik ilustrowany języka polskiego. Wyd.3. W‑wa 1929. Wyd. M. Arcta. 8,s.[4],1211, liczne ilustracje w tekście, opr. psk.oryg.;złocone zdobienia i napisy na grzbiecie.

Pieczęcie, nieznaczne ślady zabrązowienia. Wydanie poprawione i uzupełnione; słownictwo techniczne oprac. przez prof. Stadtmüllera i Żerańskiego, całość przejrzana i skorygowana przez prof. Stanisława Szobera. 400,-

———————————

10. ASANKA-Japołł Michał - Mową włoskich poetów. Kraków 1925. Skł. gł. Gebethner i Wolff. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 8,s.84, okł.oryg.

Stan dobry. Odręczna dedykacja autora, dat. 23/IV 92 Kraków Zielona 20/I. Antologia. 60,-

———————————

11. [ASTROLOGIA]. Elementarny kurs astrologii urodzinowej w 15 lekcjach (z tablicami, rysunkami, przykładami i ćwiczeniami). Bydgoszcz 1937. Pol. Tow. Astrol. 8,s.161, okł.oryg.

Stan dobry. Słowo wstępne Fr. A. Prengel. 80,-

———————————

12. AUGUSTYN Adam - Wywyższenie i upadek Joachima Heltza. [Powieść]. Kraków 1981. WL. 8,s.158, [2], okł.oryg.

Stan dobry. Odręczna obszerna dedykacja autora dla red. Stanisława Słupka, dat.: Kraków 24. XI.1981. 40,-

———————————

13. B. T. - Zielnik czyli dokładny opis ziół leczniczych, z których robienie skutecznych lekarstw podane jest w Poradniku dla zdrowych i chorych napisanym przez księdza Seb. Kneippa, a mianowicie w Części II-giej, obejmującej Aptekę domową opracowaną przez Dr. Walsera. Rośliny opisał, jako i rejestr polskich, niemieckich i łacińskich nazw zestawił B. T. Poznań 1892. Księg. Katol. 16, s.93, ryciny, okł. kart.oryg.

Stan dobry. 80,-

———————————

14. BANDROWSKI Jerzy - Przygody komendanta Wilczka. Powieść. Poznań [1929]. Wyd. Polskie R. Wegner. 16d, s.192, [3], opr.kart. z naklejoną okł.oryg.

Stan dobry. Pieczęć: Introligatornia TOR J. Pasczuk w Ruskich Piaskach. 30,-

———————————

15. BARBACKI Stefan, Lewicki Stefan, Miczyński Kazimierz, Słaboński Andrzej - Pszenice polskie. (Opis odmian z kluczem do oznaczania). Puławy 1937. Państw. Inst. Nauk. Gosp. Wiejsk. 8,s.X,163, 96 ilustracji na tablicach, okł.oryg. Bibl. Puławska nr 15.

Stan dobry. Ze skorowidzem odmian. 60,-

———————————

16. BARTOSZEWICZ Juljan - Studja historyczne i literackie. T.1-2. Kraków 1880 - 81. K. Bartoszewicz. 8,s.404, [1], okł.oryg. Dzieła T.7-8.

Okładki uszkodzone, naddarte, luźne, pęknięty blok. Treść: T. I: Od Wydawcy, Helena Iwanowna żona Aleksandra Jagiellończyka, Stary poemat o Gdańsku, Krystyna Poniatowska, O nuncjuszach w Polsce, O dochodach króla Stanisława Augusta, O przedrukowaniu Voluminów Legum 1732 r.;O nowem wydaniu sag skandynawskich, ,Kniaź Kurbski na Wołyniu, Summy neapolitańskie, Kronika pałacu Krasińskich, Podróż Regnarda po Polsce, O Biblji reimskiej, Mikołaj Jemiołowski jako historyk. T. II: Elekcja Michała Korybuta, Księga kapturów rzeczyckich, O kasztelanie brzeskim Matuszewiczu jako poecie, Chazarowie i Połowcy, Ksiądz Wojciech z Konojad Dembołęcki, Starania domu Rakuzkiego w XVI w. dla pozyskania korony polskiej, Kasztelania połaniecka Kochanowskiego, Poselstwo księdza Jędrzeja Załuskiego do Porugalji i Hiszpanji 1674-1675, Podróż bezimiennego księdza francuskiego do Polski za Jana Sobieskiego, Konstanty Świdziński i jego wieczysta fundacja, Hetmaństwo, Teatyni w Warszawie. 150,-

———————————

17. BARTOSZEWICZ Kazimierz - Księga pamiątkowa obchodu pięćsetnej rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem w dniu 15, 16 i 17 lipca 1910 r. w Krakowie, z dodaniem Albumu literacko-artystycznego pośw. wielkiej rocznicy dziejowej. Zebr. i ułożył. .. Kraków 1911. Nakł. Fr. Terakowskiego. 4,s.L,[16], 144, liczne ilustracje, opr.pł. ozdobna.

Brak spisu treści. Stan więcej niż dobry. Podzielona na dwie części: pierwszą stanowi część obchodu 500-ej rocznicy Grunwaldu w Krakowie, druga jest albumem literacko-artystycznym pośw. uczczeniu wielkiego faktu dziejowego.. 150,-

———————————

18. BARTOSZEWICZ Paweł - Gra wojenna dla dorosłych i młodzieży p. t. „Bitwa na lądzie i w powietrzu”. Lwów 1932. Druk. i lit. Piller-Naumanna. 8,s.12, broszura.

Stan dobry. Instrukcja do gry, bez planszy. 40,-

———————————

19. BARYCZ Henryk - Historja Uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu. Kraków 1935. U. J. 8,s.XVI,762, opr.pł. współczesna.

Stan bardzo dobry. Z indeksem osób i miejscowości. 120,-

———————————

20. BARYCZ Henryk - W 350 rocznicę założenia Gimnazjum im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie. Odczyt wygłoszony na walnym zebraniu Tow. Miłośników Historii i Zabytków m. Krakowa w dniu 6 maja 1938. Kraków 1938. Nakł. Gimnazjum. 8,s.16, okł.oryg. Odbitka z „Chowanny”.

Stan dobry. 20,-

———————————

21. BĄKOWSKI Stanisław - Z raju i podziemia. W‑wa 1931. F. Hoesick. 16d, s.63, [1], okł.oryg.

Okładka pęknieta przy grzbiecie. Odręczna dedykacja autora: Szanownemu i Kochanemu Panu Rajmundowi Bergolowi w podzięce za artykuł w „Tęczy” St. Bąkowski Poznań 18. IV.31. Wiersze, 1 jedyne wydanie.

50,-

———————————

22. BEDNARSKI Janusz - Wiersze i proza. Wyd. i wstępem opatrzył Józef Ujejski. Wyd. 2. Lwów 1937. Wyd. OO. Dominikanów. 8,s.XXXI,343, portret autora, okł.oryg.;opr.pł.

Stan bardzo dobry. Utwory dobrze zapowiadającego się poety (1891-1908), ucznia gimn. św. Jacka w Krakowie, uwiecznionego na obrazie Jacka Malczewskiego z 1907 r.;przedstawiającego chłopca ze skrzydłami. 40,-

———————————

23. BEDNORZ Zbyszko - Glossy śląskie. Wyd. 2 z drzeworytami St. Jakubowskiego. Katowice 1946. Wyd. Michał Kowalski. 4,s.31, [1], 4 całostronicowe drzeworyty i kolor. zdobniki, okł. kart.oryg.

Bardzo ładny egzemplarz. Poemat prozą na dzień narodzenia Pana 1946. Druk bibliofilski, wyd. w nakładzie 1000 egz. num. - ten 45, na papierze czerpanym, jako 50 publikacja wydawnictwa. Drzeworyty sygn. oł. przez artystę. Okładkę projektował M. Mroszczak. Oprawę wykonały zakł. introligatorskie „Mewa” w Gliwicach. Na karcie przedtyt. Odręczna dedykacja wydawcy dla Prof. Wiktora Frantza, dat.: Katowice, 20. XII.1946 r. 400,-

———————————

24. BELAVENEC P. I. - Materiały po istorii russkogo fłota. Moskva - Leningrad 1940. Gosud. Voenno-Morskoe Izd. NKVMF Sojuza SSR. 4,s.148, [4], liczne ilustracje, opr.pł.oryg.

Stan dobry. Pieczęcie. Flota rosyjska od czasów najdawniejszych do początków XX w. 80,-

———————————

25. BIEGELEISEN Henryk - Wesele. Lwów [1928]. Nakł. i druk. Inst. Stauropigiańskiego. 8,s.III,511, 26 ilustracji na oddz. tablicach, nuty w tekście, opr.kart.

Oprawa przetarta, ślady zabrudzenia, pieczęć. Obrzędy i zwyczaje ludowe wesela. 60,-

———————————

26. [BIELAK Urszula Waleria] - Marja Teresa hr. Ledóchowska. Założycielka i pierwsza Kierowniczka Generalna Sodalicji św. Piotra Klawera dla Misyj afrykańskich i oswobodzenia niewolników. Zmarła w Rzymie dnia 6 lipca, 1922. Krótki życiorys, złożony z najgłębszą czcią i wdzięcznością, jako biały kwiat na nagrobku, przez St. K. Rzym 1925. Sodalicja św. Piotra Klawera. 16d, s.112, [1], ilustracje w tekście, opr.pł.oryg.

Podkreślenia w tekście, poza tym stan dobry. 30,-

———————————

27. BIRKOWSKI Fabian - Kazania obozowe o Bogarodzicy, przytym nagrobek Osmanowi cesarzowi tureckiemu i insze kazania o ś. Jacku i b. Kantym, przez W. X. D. ... z zakonu kaznodziejskiego, królewicza J. M. Władysława Zygmunta kaznodzieje, na świat podane. Wyd. K. J. Turowskiego. Kraków 1858. Wyd. Bibl. Polskiej. 16d.;,s.237, XI: O życiu i pismach ks. Fabiana Birkowskiego. Bibl. Polska z.163-165.

Oprócz tytułowych kazań są tu jeszcze z osobnymi kartami tyt.: Kwiaty koron królewskich, abo pamięć Zygmunta III. ..;Kwiaty koron królewskich, abo pamięć Konstancyi królowej polskiej. ..;Krzyż kawalerski abo pamięć. .. Bartłomieja Nowodworskiego. ..;Exorbitancye ruskie, z Greków odszczepieńców, heretyckie, z konfederatów. ..; Kwiat opadający abo nagrobek Gustawa Adolfa króla szwedzkiego. ..

BIRKOWSKI Fabian - Kazania przygodne i pogrzebowe, z dodatkiem kazania Ks. Makowskiego na pogrzebie tegoż ks. Fabiana Birkowskiego. Zeszytów cztery. Wyd. K. J. Turowskiego. Kraków 1859. Wyd. Bibl. Polskiej (ser. IV). 16d, s.23,33,19,85,52,20,38.

Zawiera następujące kazania, każde z oddz. kartą tyt.: Syn koronny albo na pogrzebie. .. Joachima Ocieskiego, O exorbitancyach. ..;Panu Bogu podziękowanie za uspokojenie Korony i W. X. Lit. z cesarzem tureckim roku 1621. ..;Głos krwie b. Jozafata Kunczewicza. .. także b. Jana Sarkandra. .. i obrazy brangsbergskiego. .. przytem o śś. obrazach. .. kazania czworo, Stefan Chmielecki, Książę Krzysztof Zbaraski. .. Kawaler maltański na pogrzebie. .. Zygmunta Srzedzińskiego wspomniany. ..;Obraz W. O. Fabiana Birkowskiego. ... wystawiony na kazaniu pogrzebnem przez ks. Adama Makowskiego S. J. w Krakowie. ..

BIRKOWSKI Fabian - Sześć kazań księdza. ... Wyd. K. J. Turowskiego. Sanok 1856. Nakł. i druk K. Pollaka. 16d,s.[2],140. [Bibl. Polska z.49-50].

Kazania: Na dziękowanie za jakie pospolite wszystkiego królestwa dobrodziejstwo abo wygranie bitwy i tryumf kazanie jedno (autorem jest Piotr Skarga, nie Birkowski), Jan Zamoyski, Kantymir Basza porażony. ..;Na pogrzebie. .. Piotra Skargi. ..;Jan Karol Chodkiewicz i Jan Weyher. ..

Oprawa ppł. w 1 wol. Stan dobry. Pieczęcie. 180,-

———————————

28. BŁOTNICKI Franciszek ks. - Kwiaty przydrożne. Poezje. Lwów 1922. Tow. „Bibl. Religijna”. 16, s.126, okł.oryg.

Stan dobry. Odręczna dedykacja autora. 25,-

———————————

29. BONCZYK Norbert - Góra Chełmska. Wyd. 2 krytyczne oprac. Wincenty Ogrodziński. Katowice 1938. Wyd. Inst. Śl. 8,s.CXLII,189, [4], tablica genealogiczna Jana Gaszyńskiego i Mikołaja z Gaszyna, opr.pł. Biblioteka Pisarzy Śląskich I-III. Bonczyk N. - Pisma poetyckie T. II.

Stan bardzo dobry. Poemat wierszem w 5 pieśniach. 100,-

———————————

30. BOREJSZA Jerzy - Hiszpania (1873-1936). Wstęp: Stefan Z. Czarnowski. W‑wa 1937. Nowa Bibl. Społeczna. 8,s.277, [3], okł.oryg.;opr.pł. współczesna.

Stan dobry. „. .. jest próbą syntetycznego ujęcia całokształtu przemian głębokich, które wyraziły się ostatnio obaleniem monarchii i szeregiem następujących po sobie działań rewolucyjnych i kontrrewolucyjnych”. Cz. I: Hiszpania wraca na arenę dziejów. II: Wiek XIX Hiszpanii. III: Monarchia Alfonsa XII. IV: Pięć lat Republiki

Autor (właśc. Beniamin Goldberg, 1905-1952), publicysta, wydawca, propagandysta, działacz komunistyczny i polityczny narodowości żydowskiej. 60,-

———————————

31. BORWICZ Michał Maksymilian (Boruchowicz Maksymilian] - Literatura w obozie. Kraków 1946. Centr. Żydowska Komisja Histor. przy C. K. Żydów Polskich. 8,s.76, [6], ilustracje w tekście, okł.oryg. sygn. Ferster. Książki Wojew. Żydowskiej Komisji Historycznej w Krakowie nr 5.

Stan dobry. Z indeksem nazwisk. 40,-

———————————

32. BOY-Żeleński Tadeusz - Nasi okupanci. W‑wa [1932]. Bibl. Boya. 16d, s.160, [3], okł.oryg.

Niewielkie naddarcie grzbietu. Odręczna dedykacja autora: Kochanemu Panu Ludwikowi Szczepańskiemu z zawsze serdeczną pamięcią Boy. Warszawa, 12. V.32. Szkice publicystyczne. 1 wydanie. 400,-

———————————

33. [BOY-Żeleński Tadeusz, Noskowski Witold] - Szopka krakowska „Zielonego Balonika” wykonana po raz pierwszy „W Jamie Michalikowej” dnia stycznia 1911 roku. Napisali Boy & Taper. Kraków S. A. Krzyżanowski - W‑wa E. Wende [1911]. 8,s.76, okł.oryg.

‒ Szopka krakowska „Zielonego Balonika” na rok 1912. Napisali Boy & Taper. Kraków S. A. Krzyżanowski, W‑wa E. Wende [1912]. 8,s.79, okł.oryg.

Opr.pł. współczesna w 1 wol. Zapiski na okładkach, podpis. poza tym stan dobry. 120,-

———————————

34. BÓG się rodzi 1942 XII. [Na końcu]: Wszystkim polskim jeńcom wojennym dedykują koledzy z Obozu VI B. Za pośrednictwem Sekcji Pomocy Jeńcom Swiatowego Związku Y.M.C.A. Odp. redaktor: Starszy Polski Obozu Inż. Dypl. Leon Berbecki Generał Broni. Impr. en Suisse. Geprüft Oflag VI B. 16,s.[16][, okł.oryg.

Stan dobry. W treści: Ewangelia św. Łukasza, kolędy, Pastorałka obozowa: słowa A.Manteuffel, muzyka Z.K.Run­da, Modlitwa św. Tomasza z Akwinu. 80,-

———————————

35. BRANICKI Xavier [Franciszek] - L'impot sur le capital libérateur de la contribution de guerre. Moyens pratiques de l'appliquer. Paris 1871. E. Dentu. 8,s.32, okł.oryg.

Stan bardzo dobry, egz. nierozcięty. Podatek od kapitałów, sposób spłaty kontrybucji wojennej.

K. Branicki (z Montrésor, 1816-1879), ziemianin, oficer wojska ros.;działacz narodowy, publicysta, finansista. Wybitna postać Wielkiej Emigracji. Wspierał materialnie i organizacyjnie powstanie styczniowe. Był jednym z założycieli działającego do dziś we Francji banku Crédit Foncier. 40,-

———————————

36. BRANICKI Xavier - Libération de la France par un impot sur le capital. Paris 1871. E. Dentu. 8,s.31, okł.oryg.

Stan bardzo dobry, egz. nierozcięty. Zwolnienie z podatku od kapitału. 30,-

———————————

37. BRAUN Jerzy - Ziemia i niebo. MCMXXV-MCMXXVII. W‑wa 1930. F. Hoesick. 16d, s.55, [3], okł.oryg.

Stan dobry. Wiersze, 1 jedyne wydanie. Podpis: Jerzy Turowicz XII.41. 50,-

———————————

38. BRODOWICZ Maciej Józef - Przegląd ogólny swojego zawodu lekarskiego i nauczycielskiego, spisał. .. doktor medycyny i wysłużony profesor praktyki lekarskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim. Kraków 1871. Druk. U. J. 8,s.XX,131; Allegata s.6,198, IV, 23 tabele,1 litografia: widok zakładu klinicznego U. J.;opr.pł.

Na ostatnich kartach nieznaczne ślady zalania, poza tym stan dobry. Odręczna obszerna dedykacja autora: Jaśnie Wielmożny Henryk Hrabia Wodzicki - jedyny na mieyscu pozostały Reprezentant jedney z nayzacnieyszych Rodzin Krakowskich - raczy przyjąć ten Przegląd do Swojego Księgozbioru jako maluczki dowód niewygasłey czci i wdzięczności za łaskawe względy i dobrodzieystwa, od całey tey Rodziny doznawane. M.Józef Brodowicz. W Krakowie dnia 11 Pazdz. 1871 Roku. 250,-

———————————

39. BRODZIŃSKI Kazimierz - „Wspomnienia mojej młodości” i inne urywki autobiograficzne. Wyd. i wstępem opatrzył Józef Tretiak. Kraków 1901. Sp. Wyd. Pol. 8,s.88. 1 książkowe wydanie.

BYSTRZYCKI Jan - O poezyach i mowach pogrzebowych Ks. Hieronima Kajsiewicza.

Kraków 1902. Sp. Wyd. Pol. 8,s.118,1 portret.

MORAWSKI Kazimierz - Wiersze i proza. Kraków 1901. Sp. Wyd. Pol. 8,s.151, opr.ppł. w 1 wol.

Stan dobry. 80,-

———————————

40. BRONIEWSKI Władysław - Wiersze warszawskie. W‑wa 1948. PIW. 8,s.90, [2], portret autora wg szkicu F. Topolskiego, okł.oryg.

Stan dobry. 1 wydanie. 40,-

———————————

41. BRZOSTOWSKA Janina - Zanim noc. .. W‑wa 1961. PIW. 16, s.51, [3], okł.oryg.

Stan dobry. Odręczna obszerna dedykacja autorki, dat. 4. VI.64. Wiersze, 1 wydanie. 40,-

———————————

42. BRZOZOWSKI Stanisław - Józef Kremer jako pisarz filozof i estetyk. W‑wa 1902. M. Arct. 16, s.87, [1], okł.oryg. Książki dla Wszystkich.

Przybrudzona, naddarta okładka. Odręczna dedykacja autora. 60,-

———————————

43. BUKOWSKI Henryk - Wiersze i pamiętnik ś. p.. .. zmarłego w Kowlu wskutek ran otrzymanych na placu boju. Na pamiątkę wydali Koledzy przyjaciele. Poznań 1916. Druk. Katolicka B. Winiewicza. 8,s.47, portret, okł.oryg.

Stan dobry. Wiersze i krótki pamiętnik od 27. V.1916 do 1. VII.1916. Dochód przeznaczony na sprowadzenie zwłok z Kowla do wsi rodzinnej. 60,-

———————————

44. BURDECKI Feliks - Droga do powszechnego ideału pracy. Kształtująca energetyka w środowisku europejskim. W‑wa 1942. Pol. Wyd. Sp. z o. o. 8,s.115, okł.oryg.

Stan dobry. 40,-

———————————

45. BURDECKI Feliks - Opanowanie materii czyli książka o zdobyczach polskiej nauki w dziedzinie chemii i fizyki, astronomii i geofizyki, o polskich wynalazcach i inżynierach oraz o polskich pionierach lotnictwa. W‑wa 1937. M. Arct. 8,s.187, [4], fotografie naklejone na kartach, rysunki-zdobniki w tekście, ilustracje całostronicowe, opr.pł. współczesna. Polska w Pracy.

Minimalnie przykurzone marginesy, poza tym stan dobry. Całkowite oprac. graficzne Atelier Girs -Barcz w Warszawie. 120,-

———————————

46. „BYŁO więcej śmierci, niż chleba”. Jednodniówka wydana z okazji Wystawy „Oświęcim osakrża” 2. III.1947 r. Katowice, nakł. Zarządu Wojew. Pol. Zw. b. Więźniów Polit. 4,s.40 (od. s.18 ogłoszenia), okł.oryg. Wyd. Zarządu Wojew. Pol. Zw. b. Więźniów Politycznych Hitlerowskich więzień i Obozów Koncentracyjnych w Katowicach.

Stan dobry. Red. Komitet Redakcyjny, okładkę proj. R. Skupin. Teksty wierszem i prozą.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna