Opodatkowanie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnychPobieranie 74,41 Kb.
Data11.11.2017
Rozmiar74,41 Kb.Opracował:

Stanisław Kłak

OPODATKOWANIE ŚWIADCZEŃ

Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ORAZ FUNDUSZY ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

1. Przychody ze stosunku pracy
Należy podkreślić, że przychodami ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju przysposobienia:

 • finansowe,

 • rzeczowe,

otrzymywane przez pracownika.

Podstawa prawna: art. 12 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).
Jednak niektóre świadczenia rzeczowe i finansowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania.
2. Opodatkowanie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń

socjalnych:
2.1. Zwolnienia podatkowe zfśs


 1. świadczenia rzeczowe otrzymywane przez pracownika

Świadczeniami rzeczowymi otrzymywanymi przez pracownika są:  • pomoc rzeczowa

  • paczki świąteczne dla pracowników,

  • bilety i karnety (na imprezy sportowe i kulturalne, bilety wstępu do muzeum itp.)

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku od osób fizycznych wartość świadczeń rzeczowych i pieniężnych otrzymanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest zwolniona od podatku od osób fizycznych do kwoty nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł.

Rzeczowymi świadczeniami dla pracowników nie są bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.
Interpretacja w orzecznictwie Izby Skarbowej
Zapomoga losowa i dopłata do wypoczynku od pracodawcy jest zwolniona z PIT do określonych limitów. Limitów ulg się nie sumuje.
Izba Skarbowa w Warszawie wyjaśniła, jak pracownik powinien rozliczyć pod względem PIT otrzymaną od pracodawcy zapomogę w wysokości 500 zł w związku ze zdarzeniem losowym oraz dopłatę do wypoczynku w wysokości 300 zł., sfinansowaną z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Zgodnie z art.21 ust. 1 pkt. 26 ustawy o PIT (t.j. Dz. U. 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł. Z kolei na podstawie art. 21 ust.1 pkt. 67 ustawy o PIT wolne od podatku są wartości otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł.

Kwoty tych dwóch zwolnień z PIT nie należy łączyć. Zatem, jeśli pracownik otrzyma od pracodawcy zapomogę w wysokości 500 zł to wysokość tej zapomogi nie wpłynie na kwotę zwolnienia dofinansowania do wypoczynku pracownika. Otrzymana przez pracownika kwota 300 zł będąca dopłatą do wypoczynku będzie też zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 grudnia 2009 r. (nr IPPB2/415-569/09-4/LK).

 1. zapomogi dla pracownika

Przez pomoc finansową należy rozumieć różnego rodzaju zapomogi bezzwrotne. Są to zapomogi pieniężne udzielane w wypadkach losowych.

Do wypadków losowych zalicza się między innymi:


 • straty materialne na skutek pożaru, powodzi, włamań, huraganów, kradzieży

 • wydatki związane z leczeniem ciężkich schorzeń, pobytami
  w szpitalach, przebytymi operacjami, na zakup drogich leków,

 • z tytułu śmierci.

Zapomogi otrzymywane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, o których mowa wyżej, są zwolnione od podatku od osób fizycznych na mocy art. 21 ust 1 pkt 26 ustawy o podatku od osób fizycznych do wysokości nieprzekraczajacej kwoty 2280 zł.
 1. Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracownika

Na podstawie art. 21 ust.1 pkt 78 lit. a) ustawy o podatku od osób fizycznych wolne od podatku są dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 jeśli:  • dofinansowanie pochodzi ze środków ZFŚS,

  • wypoczynek zorganizowany jest przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych leczniczo opiekuńczych oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu.


BARDZO WAŻNE! Dofinansowanie ze środków ZFŚS do wypoczynku dzieci pracowników, osoba uprawniona korzysta ze zwolnienia z opodatkowania niezależnie od jego wysokości, także wówczas gdy jest to wyjazd z rodzicami. Ważne by wypoczynek był organizowany przez uprawniony podmiot. 1. Świadczenia rzeczowe i finansowe dla emerytów i rencistów

Nie wszystkie świadczenia dla emerytów i rencistów są opodatkowane. Niektóre podlegają zwolnieniom z podatku od osób fizycznych. Część jest zwolniona z podatku w ogóle, część w granicach określonego limitu.

Wolne od podatku od osób fizycznych są m.in.:

• świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy oraz od związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł,

• wartość rekompensaty pieniężnej otrzymanej na podstawie przepisów o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent,

zapomogi pieniężne, o których mowa w ustawie o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny,

• wartość świadczeń przysługujących na podstawie odrębnych przepisów dotyczących emerytów i rencistów z tytułu abonamentowych opłat telewizyjnych i radiowych,

• wypłacone, za pośrednictwem płatnika, przy emeryturach i rentach zagranicznych podwyżki (zwiększenia) mające charakter dodatków rodzinnych, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi dokumentu stwierdzającego wysokość podwyżki,

• świadczenia rzeczowe (w naturze) lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń, przysługujące na podstawie odrębnych przepisów członkom rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów i rencistów - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Podstawa prawna: art. 21 ust 1 ust 38 ustawy o podatku od osób fizycznych

Od uzyskanych przez emerytów lub rencistów świadczeń, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, pobiera się podatek dochodowy w wysokości 10 proc. należności. Wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy oraz od związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Oznacza to, że w przypadku gdy emeryci lub renciści uzyskają świadczenia w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem pracy o wartości wyższej niż wskazana kwota, opodatkowaniu podlega powstała nadwyżka ponad tę kwotę, od której płatnik ma obowiązek pobrać zryczałtowany 10-proc. podatek dochodowy. Przy czym, jeśli przedmiotem świadczeń nie są pieniądze, podatnik jest zobowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego podatku przed udostępnieniem tego świadczenia.

Podstawa prawna: art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od osób fizycznych
Podsumowanie
Świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń otrzymywane od zakładu pracy przez emerytów i rencistów – byłych pracowników są zwolnione z podatku od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt 38 ustawy o podatku od osób fizycznych do kwoty nieprzekraczającej kwoty 2280 zł.
Uwaga! Bony i talony otrzymywane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przez emerytów i rencistów – byłych pracowników są zwolnione od podatku od osób fizycznych do kwoty, o której mowa wyżej.

 1. Rozliczenia podatkowe dofinansowania do wypoczynku dzieci i dorosłych


Dopłaty do wypoczynku to popularna forma świadczeń pozapłacowych. Finansowanie wypoczynku dzieci pracowników w większości przypadków będzie zwolnione z podatku od osób fizycznych . Dofinansowanie do wczasów pracowników lub emerytów jest albo zwolnione z podatku od osób fizycznych w ramach limitu, albo opodatkowane.

Czy dopłaty do wyjazdu dzieci są opodatkowane?


Wolne od podatku dochodowego są m.in. dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego
z nauką pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci
i młodzieży do lat 18: z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra niezależnie od ich wysokości; z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

W konsekwencji dopłaty do wypoczynku, które spełniają łącznie wskazane warunki i są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, podlegają w całości zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w przypadku sfinansowania z innych źródeł zwolnienie przysługuje do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Na pracowniku składającym wniosek o dofinansowanie wypoczynku ciąży obowiązek przedłożenia stosownych dowodów i udowodnienia prawa do zwolnienia.

W omawianym przypadku otrzymana kwota dofinansowania z funduszu socjalnego z tytułu pobytu dzieci na zorganizowanym wypoczynku będzie korzystała ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, o ile zostały spełnione wszystkie przesłanki.Podstawa prawna: art. 21 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.

nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy od wycieczki dla emeryta jest podatek?


Czy dofinansowania do wczasów i wycieczek zorganizowanych lub zakupionych przez pracodawcę nie należy traktować jako świadczenia rzeczowego i opodatkować jego wartość?

Odpowiedź:

Wycieczka dla emerytów i rencistów nie jest świadczeniem rzeczowym i podlega opodatkowaniu ustawą o podatku od osób fizycznych

Poniżej przedstawiam wyjaśnienie w sprawie świadczeń rzeczowych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych a podatek od osób fizycznych.

Zwolniona od podatku jest wartość rzeczowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki: świadczenie ma charakter świadczenia rzeczowego; jest w całości sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych; wysokość tych świadczeń nie przekracza w roku podatkowym kwoty 380 zł. Rzeczami są tylko przedmioty materialne. Uwzględniając powyższą definicję, materialny charakter, dający podstawę do zakwalifikowania jako świadczenie rzeczowe, mają np. paczki świąteczne, wartość biletów do kina, wartość karnetu na basen czy siłownię.

Ze zwolnienia w limitowanej części korzystają jedynie świadczenia o charakterze rzeczowym. Natomiast nie można uznać, że wartość wycieczki czy też wypoczynku w postaci kosztów przewozu, noclegu, wyżywienia zorganizowanego i w części finansowanego przez zakład pracy – szkołę/placówkę - jest świadczeniem rzeczowym, bowiem uczestnicy wycieczki nie otrzymują świadczenia o charakterze materialnym. Przedmiotem świadczenia jest usługa turystyczna, a nie rzecz. Pracownicy i emeryci mają prawo do skorzystania z usługi turystycznej zakupionej przez pracodawcę. Wartość takiego świadczenia stanowi przychód pracownika podlegający opodatkowaniu ustawą o podatku od osób fizycznych z tytułu przychodów ze stosunku pracy.

Podstawa prawna: art. 21 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176

z późn. zm.).

Czy emeryt zapłaci podatek od osób fizycznych od dopłat do wypoczynku?


Emeryci i renciści korzystający z dopłaty do wypoczynku z ZFŚS zapłacą zryczałtowany podatek od osób fizycznych. Do ich opodatkowania ma zastosowanie przepis, który stanowi, że od uzyskanych na terytorium Polski dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy w wysokości 10 proc. należności. W związku z tym płatnik jest zobowiązany pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych. Pobrany zryczałtowany podatek dochodowy płatnik powinien przekazać na rachunek urzędu skarbowego.

Świadczenia otrzymywane przez emerytów i rencistów mają szeroki zakres i nie odnoszą się wyłącznie do świadczeń, jakie emeryci i renciści otrzymują od swoich byłych pracodawców. Dotyczą one bowiem wszystkich świadczeń otrzymywanych w związku z uprzednio łączącym emeryta i rencistę stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracą nakładczą i spółdzielczym stosunkiem pracy. Zastosowanie tego przepisu nie jest zatem uzależnione od tego, czy udzielającym świadczenie jest podmiot będący byłym zakładem pracy świadczeniobiorcy czy też inny podmiot. Ważne jest jedynie, aby beneficjentem świadczenia była osoba, która posiada status emeryta lub rencisty oraz aby udzielone tym osobom świadczenie wynikało z uprzednio łączącego ich stosunku służbowego czy stosunku pracy (stosunków pokrewnych).Podstawa prawna: art. 30 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z

późn. zm.).

Czy obóz dziecka trzeba dokumentować?


Czy dla skorzystania ze zwolnienia z PIT dofinansowania do obozu dziecka potrzebny jest dokument potwierdzający wypoczynek dziecka? Rodzice posiadają taki dokument, ale nie wynika z niego, w jakiej formie wypoczynek był zorganizowany.

Jednym z warunków skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych od otrzymanego dofinansowania do wypoczynku dziecka jest posiadanie dokumentu (rachunku, dowodu wpłaty), z którego będzie wynikała co najmniej nazwa i adres podmiotu prowadzącego działalność w zakresie organizacji wypoczynku, na rzecz którego wpłata została dokonana (w razie wątpliwości należy zwrócić się z zapytaniem do usługodawcy, czy zajmuje się organizowaniem wypoczynku).

W naszym przypadku z dowodu nie wynika, w jakiej formie został zorganizowany wyjazd turystyczno-wypoczynkowy dziecka. Zatem nie zostały spełnione wszystkie przesłanki uprawniające do ulgi podatkowej
i przedmiotowa dopłata podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podstawa prawna: art. 21 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z

późn. zm.).


 1. W jaki sposób jest opodatkowane dofinansowanie wypoczynku?

Jeżeli szkoła sfinansuje pracownikowi pobyt na wczasach, to - generalnie - będzie stanowić to jego przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z preferencji podatkowych korzystają natomiast dopłaty do niektórych form wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18.

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty. I to bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. Do takich przychodów zalicza się m.in. świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Regulacje te zawarte są w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatkowe preferencje


Jednocześnie należy przypomnieć, że ustawa ta przewiduje określone zwolnienia podatkowe. I tak wolna od podatku jest wartość rzeczowych świadczeń otrzymanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Rzeczowymi świadczeniami jednak nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Regulacje te zawarte są w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dopłaty do wczasów


Dopłaty do wypoczynku to dość popularna forma świadczeń pozapłacowych. Wielu pracodawców dofinansowuje swoim pracownikom wczasy, wycieczki itp. Jak już wspomnieliśmy, ze zwolnienia w ograniczonym zakresie korzystają tylko świadczenia o charakterze rzeczowym. Nie można uznać, że wartość wycieczki czy też wypoczynku w postaci kosztów przewozu, noclegu czy wyżywienia zorganizowanego i w części finansowanego przez zakład pracy – szkołę/placówkę - jest świadczeniem rzeczowym.

Pracownicy wyjeżdżający na wczasy czy uczestniczący w wycieczkach nie otrzymują bowiem świadczenia o charakterze materialnym. Przedmiotem świadczenia jest usługa wypoczynkowo-turystyczna, a nie rzecz. Pracownicy oczywiście mają prawo do skorzystania z tego rodzaju usługi zakupionej lub dofinansowanej przez pracodawcę. Jednak wartość takiego świadczenia stanowi przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych z tytułu przychodów ze stosunku pracy.Trzeba pobrać zaliczkę

W tym przypadku należy wspomnieć o uregulowaniach art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przepisów tych wynika, że zakłady pracy - szkoła są zobowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne itp. Oznacza to, że od świadczenia dla pracownika w formie dofinansowania wczasów czy wycieczek zakład pracy - jako płatnik - powinien obliczyć i potrącić zaliczkę na podatek dochodowy.


Dla emerytów i rencistów


Zdarza się, że szkoła dofinansowuje wczasy emerytom i rencistom, którzy w przeszłości byli pracownikami. Bardzo często takie świadczenia wypłacane są z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W tym przypadku mają zastosowanie przepisy zawarte w art. 30 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z tymi regulacjami, od uzyskanych na terytorium Polski dochodów (przychodów) z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy pobiera się 10-proc. zryczałtowany podatek dochodowy. W związku z tym płatnik jest zobowiązany pobierać taki zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych. Pobrany zryczałtowany podatek dochodowy płatnik powinien przekazać na rachunek urzędu skarbowego.


Dla dzieci i młodzieży


Bywa również tak, że szkoły dofinansowują wypoczynek dzieci i młodzieży swoich pracowników. Przy rozliczaniu takich świadczeń należy wziąć pod uwagę unormowania znajdujące się w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Według tych przepisów wolne od podatku dochodowego są dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18:

• z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra niezależnie od ich wysokości,

• z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

PRZYKŁAD: DOPŁATA DO KOLONII

Szkoła postanowiła dopłacić z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych po 600 zł do letniego wypoczynku dzieci pracowników. Wiek dzieci biorących udział w kolonijnym wypoczynku nie przekroczył 15 lat. Kolonie zorganizowane będą przez wyspecjalizowany podmiot prowadzący działalność w tym zakresie. Tego rodzaju dofinansowanie będzie zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Spełnione zostaną bowiem warunki wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

PRZYKŁAD: OPODATKOWANIE NADWYŻKI

Szkoła dofinansowała z tzw. innych źródeł, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wypoczynek dzieci i młodzieży w kwocie przewyższającej 760 zł. Nadwyżka ponad wspomnianą kwotę stanowi przychód podlegający opodatkowaniu. Z art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b) ustawy wyraźnie bowiem wynika, że zwolnione od podatku są dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w określonej formie, dzieci i młodzieży do lat 18 z tzw. innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Jeżeli kwota rocznych dopłat z tego tytułu przekroczy wspomniane 760 zł, to wówczas nadwyżka stanowić będzie przychód podlegający opodatkowaniu.


Warunki zwolnienia


We wspomnianych przepisach ustawowych wymieniono określone warunki związane ze zwolnieniem podatkowym przy dofinansowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży. Określono m.in. formy wypoczynku. Wyraźnie również wskazano, że wypoczynek powinien być zorganizowany przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie. W ustawie jednak nie ustalono, w jakiej formie ma prowadzić swoją działalność podmiot zajmujący się wypoczynkiem. W opinii organów podatkowych oznacza to, że zaliczyć do nich należy zarówno te podmioty, które świadczą usługi wypoczynkowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, np. biura turystyczne, jak i te, które zajmują się statutowo tego rodzaju działalnością.

PRZYKŁAD: WYCIECZKI NIEOBJĘTE ZWOLNIENIEM

W szkole ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dofinansowano wycieczkę dla dzieci. W art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mowa jest o tym, że z dofinansowaniem zwolnionym z podatku mamy wówczas do czynienia, gdy dziecko przebywać będzie na wypoczynku, który przybierze formę wczasów, kolonii, obozów lub zimowisk. Wycieczki nie wymieniono we wspomnianym przepisie ustawy. Wynika z tego, że w przypadku dofinansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wycieczki dziecka nie ma podstaw do zastosowania zwolnienia z podatku, ponieważ ta forma nie została uwzględniona w regulacjach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wypoczynek całej rodziny


Niekiedy szkoła ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dofinansowuje pracownikom wczasy zorganizowane przez podmiot gospodarczy dla całej rodziny. W takiej sytuacji zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega ta część, która dotyczy wypoczynku dzieci. Zatem szkoła/placówka dokonująca wypłat z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników z tytułu dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 nie ma obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

PRZYKŁAD: WSPÓLNE WCZASY RODZINY

Pracownik razem z żoną, a także z dwojgiem dzieci w wieku 16 i 17 lat, pojechał na wczasy. Szkoła zatrudniająca pracownika z pieniędzy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dokonuje wypłat z tytułu dofinansowania do wczasów pracownika i jego rodziny - w tym przypadku dwójki dzieci. Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 powinny być zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w tym również wypoczynek z rodzicami. Dlatego od kwoty wypłaconego dofinansowania, w części dotyczącej wypoczynku dzieci, zakład pracy nie powinien pobrać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kwoty te są objęte zwolnieniem podatkowym, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ważne!

Od świadczenia dla pracownika w formie dofinansowania wczasów czy wycieczek zakład pracy - jako płatnik - powinien obliczyć i potrącić zaliczkę na podatek dochodowy.Podstawa prawna: art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1, art. 31 ustawy z 26 lipca

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.

Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

 1. Imprezy integracyjne organizowane przez szkołę/placówkę
  z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.


Zgodnie z ustawą fundusz przeznaczony jest na finansowanie działalności socjalnej pracodawcy. Ze środków funduszu można dofinansowywać zakładowe obiekty socjalne, tworzyć żłobki, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego. Ponadto w ramach działalności socjalnej pracodawcy można finansować usługi na rzecz wypoczynku, działalność kulturalno-oświatową, sportowo-rekreacyjną, opiekę nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego. Pracodawca może również udzielać pomocy materialnej.

W praktyce najczęściej spotykaną formą wydatkowania środków funduszu jest udzielanie pracownikom zapomóg (rzeczowych lub finansowych) oraz bezzwrotnych lub niskooprocentowanych pożyczek na cele mieszkaniowe. Pracodawca, udzielając takiego wsparcia, zobowiązany jest kierować się tzw. kryterium socjalnym, na które składa się sytuacja życiowa, rodzinna


i materialna pracownika. W praktyce nie powinno się zatem tych świadczeń przyznawać po równo, ale każdorazowo uwzględniać indywidualną sytuację danej osoby.

Zdarza się często, że pracodawcy, organizując imprezy zbiorowe dla pracowników (np. wyjazdy integracyjne, imprezy okolicznościowe), chcą je dofinansować ze środków funduszu. Zazwyczaj z usług takich korzystają wszyscy pracownicy w równym stopniu bez względu na ich sytuację materialną. Nie jest jednak do końca jasne, czy w takiej sytuacji pominięcie kryterium socjalnego jest dozwolone. W wyroku z 20 sierpnia 2001 r. (I PKN 579/00) Sąd Najwyższy uznał, że dofinansowanie tego rodzaju imprez z pominięciem kryterium socjalnego stanowi naruszenie ustawowych zasad wydatkowania środków funduszu. Stanowisko to jednak uległo zmianie w niedawnym wyroku z 23 października 2008 (II PK 74/08). Tym razem sąd uznał, że przy dofinansowaniu imprez zbiorowych przeznaczonych dla wszystkich pracowników kryterium socjalne nie musi być stosowane. Pracodawca jest bowiem zobowiązany używać go jedynie przy przyznawaniu ulgowych usług i świadczeń (tj. zapomóg i pożyczek), a nie jeżeli realizuje inne dozwolone ustawą świadczenia i usługi w ramach działalności socjalnej. Powyższe stanowisko Sądu Najwyższego w pełni zasługuje na aprobatę.


 1. Pomoc udzielona przez związki zawodowe nie będzie już obciążona podatkiem.

 1. Pomoc pieniężna z funduszy związkowych dla członków ZNP: czynnych i emerytowanych.

Co do zasady, zgodnie z art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody (w tym również świadczenia w naturze, których wartość określa się po cenach rynkowych) z wyjątkiem dochodów wyraźnie wskazanych jako zwolnione z opodatkowania.

 Dotychczas nie było w przepisach prawa osobnego zwolnienia dla dochodów pracowników pochodzących z zapomóg udzielanych przez związki zawodowe. Zmiany w tym zakresie wprowadza ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 Zgodnie z nowymi przepisami zwolnieniem zostaną objęte zapomogi wypłacane ze środków zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 638 zł.Podstawa prawna: art. 21 ust 1 pkt 9a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 91 poz. 307, ze zm.)

 Jest to bardzo ważna informacja dla pracowników członków związków zawodowych, gdyż w okresie spowolnienia gospodarczego i narastającej fali zwolnień w zakładach pracy tego typu zapomogi mogą być niekiedy istotnym źródłem pomocy dla pracowników. 1. Pomoc rzeczowa dla czynnych członków ZNP z funduszy związkowych.

Zmieniony został również z mocy ww. nowelizacji – zakres zwolnienia
z opodatkowania podatkiem dochodowym dotyczącego kwot wypłaconych
z funduszu socjalnego lub funduszu związków zawodowych na działalność socjalną (. Wolna od podatku ma być mianowicie wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł.

 Omówiona wyżej nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych weszła w życie z dniem 22 sierpnia 2009 r., ale jej przepisy mają zastosowane wyłącznie do dochodów uzyskanych po dniu 1 stycznia 2009 r.Podstawa prawna: art. 21 ust 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 91 poz. 307, ze zm) 1. Świadczenia z funduszy związkowych dla emerytów i rencistów członków ZNP.

 Świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń, otrzymywane od zakładu pracy przez emerytów i rencistów – byłych pracowników, są zwolnione z podatku od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt 38 ustawy o podatku od osób fizycznych do kwoty nieprzekraczającej 2280 zł.


Uwaga! Bony i talony otrzymywane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przez emerytów i rencistów – byłych pracowników są zwolnione od podatku od osób fizycznych do kwoty, o której mowa wyżej.

Wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy oraz od związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.Podstawa prawna: art. 21 ust 1 pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 91 poz. 307, ze zm.)
Rzeszów, 28.02.2011 r.


Opracował: Stanisław Kłak – doradca ds. prawnych ZOP ZNP
: images
images -> Lokalna strategia rozwoju lokalnej grupy działania „lider zielonej wielkopolski” na lata
images -> „ Gra tajemnic reżyseria Morten Tyldum. Czas projekcji 110 minut
images -> Wykład z polityki gospodarczej Temat 3 Polityka pieniężna I walutowa Pojęcie I cele
images -> Skarżyski klub szaradzistóW „anagram” zał. 12 maja 1958 roku przy miejskim centrum kultury im. Leopolda staffa 26-110 skarżysko-kamienna, ul. SŁOwackiego nr 25
images -> Załącznik 1
images -> Postępowanie znak: sz-2100-13(52/ZP/07)-07
images -> Spzoz/ZP/…
images -> Xviii konferencja naukowo – szkoleniowagastroenterologii klinicznej wp
images -> Załącznik nr 3 do siwz opis przedmiotu zamówienia (opz) dot przetargu nieograniczonego znak: A/ZP/szp. 251-37/16 na: „dostawę wraz z wdrożeniem zintegrowanego elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną”
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna