Opisy przedmiotóWPobieranie 312,3 Kb.
Strona1/4
Data24.12.2017
Rozmiar312,3 Kb.
  1   2   3   4

Opisy przedmiotów

dla studiów pierwszego i drugiego stopnia

Administracja bazami danych

Kod: ZB0 OII

Forma: 30 godzin wykładu + 30 godzin laboratorium informatycznego

Punkty ECTS: 6

Sposób zaliczenia: wykład - egzamin testowy, laboratorium - test

Opis:

Podstawy administrowania systemem zarządzania bazą danych Oracle. Instalacjia i uruchamianie SZBD Oracle w wersji Personal. Tworzenie i zarządzanie przestrzeniami tabel. Administracja użytkownikami (uprawnienia systemowe i obiektowe). Zarządzanie obiektami bazy danych. Zasady i wykonywanie kopii bezpieczeństwa.Literatura:

 1. Dokumentacja Systemu Zarządzania Bazą Danych Oracle;

 2. Materiały dostarczane studentom przez prowadzącego;

 3. Wrembel R., Jezierski J., Zakrzewicz M. - System zarządzania bazą danych Oracle 7 i Oracle 8.

Administrowanie systemami bazodanowymi

Kod: AB0 ZLI

Forma: 18 godzin laboratorium informatycznego

Punkty ECTS: 3

Sposób zaliczenia: zaliczenie praktyczne

Opis:

 1. Pliki systemu Oracle

 2. Połączenie z instancją

 3. Uruchamianie instancji

 4. Wybrane parametry bazy danych Oracle

 5. Zarządzanie przestrzeniami tabel i plikami danych

 6. Zarządzanie bezpieczeństwem

  1. Użytkownicy

  2. Profile

  3. Uprawnienia

  4. Role

 7. Tworzenie nowej instancji

 8. Monitorowanie pracy użytkowników

 9. Archiwizacja bazy danych

 10. Zabezpieczenie bazy danych przed awarią

 11. Archiwizacja bazy danych

 12. Odtwarzanie bazy danych po awarii

 13. Metody optymalizacji SQL w  Oracle

Literatura:

 1. Theriault M., Carmichael R., Viscusi J.: Oracle 9i. Administrowanie bazami danych od podstaw. Helion 2003

 2. Dokumentacja SZBD Oracle

 3. Materiały udostępniane studentom drogą elektroniczną

Algebra liniowa z geometrią

Kod: ALG ZLI

Forma: 18 godzin wykładu + 18 godzin konwersatorium

Punkty ECTS: 6

Sposób zaliczenia: egzamin pisemny

Opis:

Podstawowe struktury algebraiczne: grupy, pierścienie, ciała. Liczby zespolone. Przestrzeń liniowa: wektory liniowo niezależne, baza, wymiar. Macierze oraz działania na nich, wyznacznik, rząd, macierz odwrotna. Metody rozwiązywania układów równań liniowych (Tw. Cramera, Tw. Kroneckera-Capeliego). Przekształcenia liniowe oraz afiniczne. Iloczyn skalarny oraz wektorowy, przestrzeń euklidesowa. Przestrzenie i podprzestrzenie afiniczne, proste oraz płaszczyzny w przestrzeni wymiaru 3.Formy dwuliniowe oraz kwadryki.Literatura:

 1. B. Gleichgewicht „Algebra“, PWN, Warszawa 1976.

 2. M. Moszyńska, J. Święcicka „ Geometria z algebrą liniową“, PWN 1987.

Algebra z teorią liczb

Kod: AT0 LMI

Forma: 30 godzin wykładu + 30 godzin konwersatorium

Punkty ECTS: 6

Sposób zaliczenia: 2 kolokwia + egzamin pisemny

Opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z faktami z teorii liczb i algebry o podstawowym znaczeniu w informatyce.

Treści programowe przedmiotu:

Podstawowe własności liczb całkowitych. Podzielność. Największy wspólny dzielnik, najmniejsza wspólna wielokrotność. Algorytm Euklidesa. Równania diofantyczne. Liczby pierwsze. Arytmetyka modularna. Chińskie twierdzenie o resztach. Funkcja Eulera. Małe twierdzenie Fermata, twierdzenie Lagrange’a, twierdzenie Eulera, twierdzenie Wilsona. Grupy, pierścienie, ciała. Grupy permutacji. Pierścień Z/n, pierścień wielomianów. Macierze. Rozwiązywanie układów równań liniowych metodą Gaussa. Wyznaczniki. Przestrzenie liniowe. Baza, wymiar przestrzeni liniowej. Układy równań liniowych. Twierdzenie Cramera. Twierdzenie Kroneckera-Capellego. Przekształcenia liniowe. Reprezentacja macierzowa przekształcenia liniowego. Iloczyn skalarny. Przestrzenie euklidesowe. Proste, płaszczyzny w Rn . Stożkowe.

Literatura:


 1. L. Kowalski, Algebra liniowa z geometrią analityczną dla informatyków,

 2. B. Gleigchgewicht, Algebra,

 3. W. Marzantowicz, P. Zarzycki, Elementy teorii liczb,

 4. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1,2, Przykłady i zadania.

Algorytmy genetyczne

Kod: AD0 LII

Forma: 30 godzin wykładu + 30 godzin laboratorium informatycznego

Punkty ECTS: 6

Sposób zaliczenia: wykład - egzamin pisemny, laboratorium - zaliczenie praktyczne

Opis:

Główne tematy wykładu to: opis prostego algorytmu genetycznego i przykłady jego zastosowań, schematy i ich własności, twierdzenie o schematach i hipoteza o cegiełkach, modyfikacje służące poprawie funkcjonowania algorytmów genetycznych, algorytmy ewolucyjne: różne reprezentacje rozwiązań dopuszczalnych i różne rodzaje operatorów uogólniających klasyczne krzyżowanie i mutację, podstawowe informacje o łańcuchach Markowa, przedstawienie algorytmów genetycznych w języku teorii łańcuchów Markowa, zbieżność algorytmów genetycznych. Celem laboratorium jest implementacja wybranych algorytmów genetycznych..Literatura:

 1. Michalewicz Z. - Genetic Algorithms + Data Structures = Evolution Programs;

 2. Vose M.D. - The Simple Genetic Algorithm: Foundations and Theory;

 3. Reeves C.R., Rowe J.E. - Genetic Algorithms - Principles and Perspectives: A Guide to GA Theory.

Algorytmy i struktury danych

Kod: AD0 LII

Forma: 30 godzin wykładu + 30 godzin laboratorium informatycznego

Punkty ECTS: 6

Sposób zaliczenia: odpowiednia suma punktów z laboratorium

Opis:

Algorytmy i ich analiza. Elementarne struktury danych. Dynamiczne struktury danych: listy, drzewa, grafy. Abstrakcyjne typy danych. Rekursja. Elementarne metody sortowania. Sortowanie szybkie. Tablice symboli (słowniki). Binarne drzewa przeszukiwań.Literatura:

 1. Sedgewick R. - Algorytmy w C++;

 2. Cormen T.H., Leiserson C.E., Rivest R.L. - Wprowadzenie do algorytmów;

 3. Drozdek, Simon D.L. - Struktury danych w języku C.

Algorytmy i złożoność

Kod: AZ0 OII (AZ1 ZLI)

Forma: 30 (18 + 18) godzin wykładu + 30 (18 + 18) godzin laboratorium informatycznego

Punkty ECTS: 5 (6+6)

Sposób zaliczenia: egzamin pisemny + odpowiednia suma punktów z laboratorium

Opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami projektowania i analizy algorytmów. Omówione zostaną zagadnienia związane z pojęciem złożoności obliczeniowej. W trakcie zajęć przedstawione zostaną podstawowe algorytmy i struktury danych dotyczące takich zagadnień jak: sortowanie, wyszukiwanie, elementarne i dynamiczne struktury danych, słowniki.

Plan zajęć:

Podstawowy analizy algorytmów: poprawność algorytmów i metody jej dowodzenia, pojęcie złożoności obliczeniowej, analiza najgorszego przypadku, analiza probabilistyczna

Metody projektowania algorytmów: „dziel i zwyciężaj”, algorytmy zachłanne, programowanie dynamiczne,

Podstawowe algorytmy sortowania: metody klasyczne, QuickSort, HeapSort oraz MergeSort, metody sortowania o złożoności liniowej (RadixSort, CountingSort)

Abstrakcyjne struktury danych: listy, stosy i kolejki, kolejki priorytetowe, drzewa

Algorytmy wyszukiwania i selekcji, algorytm Hoare’a, wyszukiwania sekwencyjne, wyszukiwanie binarne, drzewa BSTLiteratura:

 1. Algorytmy w C++, Sedgewick R., Read Me 1999

 2. Algorytmy i struktury danych, L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, 2006.

 3. Wprowadzenie do algorytmów, Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, 2004

 4. Struktury danych w języku C, Drozdek, Simon D.L. - WNT, 2003

Analiza algorytmów

Kod: AA0 OII (AA0 ZUI)1

Forma: 30 (18) godzin wykładu + 30 (18) godzin laboratorium informatycznego

Punkty ECTS: 6 (7)

Sposób zaliczenia: wykład- egzamin pisemny; laboratorium-kolokwium + projekty

Opis:

Przedmiot ten ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi metodami matematycznej analizy algorytmów, przy czym omawiane są tu dwa podstawowe aspekty analizy algorytmów: semantyczna poprawność oraz złożoność obliczeniowa. W toku wykładu studenci zapoznają się narzędziami umożliwiających szybką ocenę złożoności obliczeniowej algorytmów oraz doskonalą umiejętności stosowania powyższych narzędzi do badania konkretnych algorytmów oraz tworzenia nowych, bardziej efektywnych rozwiązań algorytmicznych zadanych problemów.


Pierwsza część wykładu obejmuje następujące zagadnienia: bezpośrednie metody weryfikacji poprawności algorytmów (niezmienniki, indukcja); rekurencje; elementy analizy probabilistycznej. Druga część kursu poświęcona jest analizie poprawności i złożoności obliczeniowej (pesymistycznej i/lub średniej) wybranych algorytmów sortowania oraz wyszukiwania.

Literatura:

 1. Banachowski L., Diks K., Algorytmy i struktury danych; Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996.

 2. Banachowski L., Kreczmar A., Elementy analizy algorytmów, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1982.

 3. Banachowski L., Kreczmar A., Rytter, Analiza Algorytmów i struktur danych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1987.

 4. Cormen T.H., Leiserson Ch.E., Rivest R.L., Wprowadzenie do algorytmów, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2001.

 5. Knuth D.E., Sztuka programowania, t. 1, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.

 6. Sedgewick R., Flajolet P., An introduction to the Analysis of Algorithms, Addison-Wesley Publishing Company, New York, 1996.

Analiza matematyczna

Kod: AM1 ZLI

Forma: 18 godzin wykładu + 18 godzin konwersatorium

Punkty ECTS: 6

Sposób zaliczenia: egzamin pisemny

Opis:

Funkcje - podstawowe określenia, funkcje elementarne, ciągi liczbowe, szeregi liczbowe, granice funkcji, ciągłość funkcji. Pochodne funkcji, ich zastosowanie do badania funkcji, twierdzenia o wartości średniej. Reguła de l’Hospitala, wzór Taylora. Szeregi liczbowe. Szeregi potęgowe. Promień zbieżności i przedział zbieżności szeregu potęgowego. Różniczkowanie sumy szeregu potęgowego. Całka nieoznaczona. Całkowanie przez podstawienie, całkowanie przez części. Całka Riemanna. Interpretacja geometryczna całki oznaczonej. Własności całki Riemanna. Zastosowania. Funkcje rzeczywiste określone w Rk. Współrzędne biegunowe, cylindryczne, sferyczne. Wykresy. Pochodne cząstkowe. Ekstrema funkcji określonych w Rk.Literatura:

 1. K. Kuratowski, Rachunek różniczkowy i całkowy. Funkcje jednej zmiennej. PWN, Warszawa, 1970

 2. F. Leja, Rachunek różniczkowy i całkowy, PWN, Warszawa, 1995,

 3. J. Staniszewska, Wykłady z analizy matematycznej, cz. 1.

Analiza matematyczna dla informatyków 1 (I)

Kod: AM1 LMI

Forma: 30 godzin wykładu + 30 godzin konwersatorium

Punkty ECTS: 6

Sposób zaliczenia: egzamin pisemny

Opis:

Funkcje - podstawowe określenia, funkcje elementarne, ciągi liczbowe, szeregi liczbowe, granice funkcji, ciągłość funkcji. Pochodne funkcji, ich zastosowanie do badania funkcji, twierdzenia o wartości średniej. Reguła de l’Hospitala, wzór Taylora. Szeregi liczbowe. Szeregi potęgowe. Promień zbieżności i przedział zbieżności szeregu potęgowego. Różniczkowanie sumy szeregu potęgowego. Całka nieoznaczona. Całkowanie przez podstawienie, całkowanie przez części. Całka Riemanna. Interpretacja geometryczna całki oznaczonej. Własności całki Riemanna. Zastosowania. Funkcje rzeczywiste określone w Rk. Współrzędne biegunowe, cylindryczne, sferyczne. Wykresy. Pochodne cząstkowe. Ekstrema funkcji określonych w Rk.Literatura:

 1. K. Kuratowski, Rachunek różniczkowy i całkowy. Funkcje jednej zmiennej. PWN, Warszawa, 1970

 2. F. Leja, Rachunek różniczkowy i całkowy, PWN, Warszawa, 1995,

 3. J. Staniszewska, Wykłady z analizy matematycznej, cz. 1.

Analiza matematyczna dla informatyków 2 (I)

Kod: AM2 LMI

Forma: 30 godzin wykładu + 30 godzin konwersatorium

Punkty ECTS: 6

Sposób zaliczenia: egzamin pisemny

Opis:

Funkcje rzeczywiste określone w Rk .Granice podwójne i iterowane. Pochodne cząstkowe, pochodne kierunkowe, różniczka zupełna. Ekstrema funkcji w Rk. Ekstrema warunkowe. Funkcja uwikłana. Całki wielokrotne, całki iterowane. Interpretacja geometryczna całek wielokrotnych.Literatura:

 1. G.M. Fichtenholz, Rachunek różniczkowy i całkowy, PWN, Warszawa, 1995

Analiza portfelowa

Kod: AP0 ZUI

Forma: 18 godzin wykładu + 18 godzin laboratorium informatycznego

Punkty ECTS: 7

Sposób zaliczenia: egzamin pisemny

Opis:

Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe. Funkcjonowanie rynku kapitałowego. Papiery wartościowe. Instrumenty pierwotne: akcje, prawa akcjonariusza, akcje uprzywilejowane, prawo do akcji, prawo poboru. Instrumenty pochodne: kontrakty, opcje, warranty. Krótka sprzedaż.


  1   2   3   4


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna