Opisy kursóW/przedmiotóWPobieranie 40,28 Kb.
Data26.02.2019
Rozmiar40,28 Kb.

OPISY KURSÓW/PRZEDMIOTÓW:

Kod kursu/przedmiotuETD 6034

Tytuł kursu/przedmiotuMikroprocesorowe systemy sterujące

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącegoZbigniew Zajda, dr inż.

Imiona, nazwiska oraz tytuły członków zespołu dydaktycznegoAntoni Izworski, dr inż.

Jan Klimesz, mgr inż.

Włodzimierz Solnik, dr inż.

Michał Lower, dr inż.


Forma zaliczenia kursuForma kursu

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Projekt

Seminarium

Liczba punktów

Tygodniowa liczba godzin

2

0

2

0

0

4

Forma zaliczenia

kolokwium
zaliczenie

Wymagania wstępnePodstawy techniki cyfrowej i programowania komputerów

Krótki opis zawartości całego kursuPrzegląd mikrokomputerowych układów automatyki z uwzględnieniem bazy sprzętowej, struktury sieci przemysłowych systemów automatyki oraz struktury i metody programowania. Języki programowania sterowników przemysłowych, terminali operatorskich i stacji roboczych. Komputerowe sieci przemysłowe.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)Zawartość tematyczna poszczególnych godzin wykładowych

Liczba godzin

Program wykładu. Wprowadzenie w tematykę wykładu. Wymagania

Zadania regulacji i sterowania.

Obiekty automatycznej regulacji - własności statyczne i dynamiczne.

Opisy wybranych członów dynamicznych.

Struktury i własności dynamiczne regulatorów.

Regulatory wielofunkcyjne i modułowe.

Dobór nastaw regulatora.

Inteligentne przetworniki pomiarowe.

Urządzenia wykonawcze(siłowniki, styczniki, przetworniki częstotliwości, programowalne styczniki logiczne).

Sterowniki swobodnie programowalne (PLC).

Języki programowania sterowników.

Protokoły transmisji w komputerowych sieciach miejscowych.

Narzędzia programowe do monitorowania procesów. Systemy SCADA.

Zasilanie i zabezpieczenia w systemach sterowania.

Projektowanie mikroprocesorowych systemów sterowania.


2

2

22

2

22

2
2


2

2

22

2

Ćwiczenia, seminarium - zawartość tematyczna
Laboratorium, projekt - zawartość tematycznaRegulatory wielofunkcyjne (2h),

Regulatory dwu- i trójpołożeniowe w układach regulacji (2h),

Układy regulacji i dobór nastaw regulatorów (4h),

Urządzenia wykonawcze i pomiarowe (4h)

Tryby pracy sterownika PLC. Podstawowe operacje logiczne. (4h);

Układy sterowania z uzależnieniami czasowymi (4h);

Sterowanie modelem linii produkcyjnej (4h)

Programowanie stacji operatorskich.(4h);


Materiał do samodzielnego opracowania
Literatura podstawowaJ. Kwaśniewski.: Programowalne sterowniki przemysłowe w systemach sterowania. Kraków 1999.

Dokumentacja języków sterowników PLC wybranych firm.

Terminale operatorskie- dokumentacje użytkownika wybranych firm.

Dokumentacje firmowe wybranych protokółów sieciowych.Literatura uzupełniającaZajda Z., Zebrowski L.: Urzadzenia i uklady automatyki, Wyd. Pwr., Wroclaw 1993

Trybus L.: Regulatory wielofunkcyjne, WNT, Warszawa 1992

Mielczarek W.: Szeregowe interfejsy cyfrowe, Helion, Gliwice 1993

Jablonski i inni: Automatyka przemyslowa, cz.II., Wyd. PWr, Wroclaw 1986


Warunki zaliczeniaPozytywny wynik kolokwium zaliczeniowego (wykład)

Sprawozdania i przygotowanie do zajęć laboratoryjnych (ćwiczenia laboratoryjne)

DESCRIPTION OF THE COURSES:
Course code

ETD 6034

Course titleMicroprocessor Control Systems

Supervising course lecturerZbigniew Zajda, PhD

Other course lecturersAntoni Izworski, PhD

Jan Klimesz, MSc

Włodzimierz Solnik, PhD

Michał Lower, PhD.Course structureCourse form

Lecture

Classes

Laboratory

Project

Seminar

Number of credits

Number of hours /week

2

0

2

0

0

4

Form of the course completion

gradegrade


PrerequisitesFundamentals of Digital Techniques and Computer Engineering

Course descriptionA survey of microcomputer automation systems, taking into consideration the hardware base, network structure of industrial automation systems and programming structures and methods. Programming languages for industrial controllers, operators' terminals and worksatations. Local-area industrial computer network.

Lecture


Particular lectures contents

Number of hours

Lecture programme. Introduction into the lecture topics.

Control and feedback control tasks.

Static and dynamic properties of controlled objects.

Descriptions of chosen dynamic elements.

Structures and dynamic properties of controllers.

Multifunction and modular PID controllers.

PID controller tuning in feedback control systems.

Intelligent microprocessor transmitters – principles and architecture

Final controlling units (actuating motors, actuators, power relays, frequency inverters, programmable relays)

Programmable Logic Controllers (PLC).

PLC programming languages.

Transmission protocols in industrial controllers networks.

Software tools for process monitoring. SCADA systems.

Power supply and protections in control systems.

Microprocessor control systems design.


2

2

22

2

22
2

2

22

2

22

2

Classes, seminars - the contentsLaboratory, project – the contentsMultifunction controllers (2h),

Two- and tree-step controllers in control systems (2h),

Controllers tuning in control systems (4h),

Actuators and industrial measuring devices.(4h).

Operating modes of a PLC. Basic logic operations. (4h);

Control systems with time dependencies (4h).

Control of a production line model (4h)

Operator's terminal programming (4h)


Material for self preparation
Core literature
Additional literature
Conditions for course credition
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna