Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru dla przedsięwzięcia „Zacznij razem z nami” podejmowanie działalności gospodarczejPobieranie 19,59 Kb.
Data16.04.2018
Rozmiar19,59 Kb.

Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru

dla przedsięwzięcia „Zacznij razem z nami” - podejmowanie działalności gospodarczej
.......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy)
.......................................................................................................................................................

(adres zamieszkania/adres siedziby)

.......................................................................................................................................................(tytuł operacji)1. Wnioskodawca/pracownik z grup defaworyzowanychNależy wpisać „tak” lub „nie’.

Do grup defaworyzowanych zalicza się osoby poniżej 30 i powyżej 50 roku życia, osoby korzystające z pomocy społecznej lub z rodzin wielodzietnych.

W przypadku odpowiedzi „tak” należy dołączyć dokumenty potwierdzające - kserokopię dowodu osobistego lub dokumenty z MOPS/GOPS.


2. Innowacyjność


Należy opisać na czym polega innowacyjność operacji. Należy wskazać czego dotyczy, a także wskazać jaki jest jej zasięg terytorialny - odpowiednio do lokalnych kryteriów wyboru i definicji innowacji.

Można załączyć dokumenty potwierdzające innowacyjny charakter operacji.

Informacje potwierdzające spełnienie warunków kryterium muszą być odzwierciedlone także w wopp i biznesplanie.


3. Wykorzystanie lokalnych zasobów

Należy opisać jakie zasoby (np. przyrodnicze, historyczne, kulturowe) i w jaki sposób (bierny - bez przetworzenia, aktywny z przetworzeniem) będą wykorzystane.

Aktywne - wykorzystanie polegające na przetworzeniu pozyskanych lub nabytych lokalnych zasobów lub produktów, tzn. nadaniu im nowych właściwości lub przeznaczenia, podniesienie ich jakości lub wartości.(np.usługa)

Bierne - wykorzystanie w takiej postaci w jakiej zostały nabyte lub pozyskane przez wnioskodawcę, tzn. bez zmiany ich właściwości lub przeznaczenia (np. handel).

Informacje potwierdzające spełnienie warunków kryterium muszą być odzwierciedlone także w wopp i biznesplanie4. Zaspokojenie lokalnych potrzeb

Należy opisać niezaspokojone potrzeby, sposób w jaki zostały zidentyfikowane, a także opisać i uzasadnić skalę jaką zaspokajają (np. miejscowość, gmina, obszar LSR). Można załączyć dokumenty związane z kryterium.5. Zastosowanie rozwiązań proekologicznych

Należy opisać w jaki sposób operacja przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego lub będzie zapobiegać zmianom klimatu.

Można dołączyć dokumenty potwierdzające.

Zastosowanie rozwiązań proekologicznych - polega na: racjonalizacji zużycia surowców lub materiałów lub energii lub zmniejszeniu negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Informacje potwierdzające spełnienie warunków kryterium muszą być odzwierciedlone także w wopp i biznesplanie.6. Wpływ operacji na podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru


Należy opisać w jaki sposób operacja przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru, a w szczególności na jak wpłynie na wzrost liczby turystów oraz na jakim obszarze (miejscowości, gminy, obszaru LSR).


7. Promocja LGD i PROW


Należy opisać w jaki sposób, w jakich miejscach, w jakich mediach zostanie upubliczniona informacja o wsparciu ze strony LGD i PROW.


8. Korzystanie z usług doradczych LGD


Należy opisać z jakich form doradztwa korzystał wnioskodawca ( szkolenia, doradztwo w biurze LGD).

Korzystanie z usług doradczych LGD - wyłącznie w okresie ogłoszonego naboru wniosków.
Liczba załączonych dokumentów ..............

Ja, niżej podpisany/podpisana oświadczam, że:  1. wszystkie informacje podane w Opisie zgodności i dołączonych do niego załącznikach są prawdziwe i rzetelne;

  2. w przypadku przyznania pomocy zobowiązuję się do o ich spełnienia zgodnie
    z warunkami umowy o przyznaniu pomocy.

..........................................................................................(data i podpis Wnioskodawcy)©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna