Opis zasad innowacjiPobieranie 33,51 Kb.
Data02.02.2018
Rozmiar33,51 Kb.

OPIS ZASAD INNOWACJI
Innowacja nie jest oparta na żadnym programie zewnętrznym, jest to własny pomysł

TYTUŁ


"Wszędobylska matematyka"- rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci matematyką /kontynuacja/
I Dane autora i realizatora innowacji


Honorata Elias

nauczycielka matematyki Szkoły Podstawowej w Masłowie

tel. 508123765 hrelis@wp.pl
II Rodzaj innowacji organizacyjno - metodyczna
III Uczestnicy: uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Masłowie
IV Miejsce innowacji: Szkoła Podstawowa w Masłowie
V Termin prowadzenia innowacji: od 01.10.2015 r. do 24.06.2016 r.
VI Opis zadania:
1. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU


"Wszędobylska matematyka"- rozwijanie zdolności

i zainteresowań dzieci matematyką
Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie

kształcenia ogólnego w szkole podstawowej należy myślenie matematyczne, rozumiane jako, umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenie elementarnego rozumowania matematycznego. Można to zrobić już z uczniami klasy IV- szybko dostrzegają niezbędność matematyki i jej wszech obecność. Wraz ze zwiększającym się poziomem wiedzy dzieci można iść w stronę myślenia bardziej problemowego, czasem abstrakcyjnego, wymagającego już większego zaangażowania i doskonałego logicznego myślenia.

Kolejną umiejętnością bardzo ważną jest posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji. Podczas zajęć będzie ta umiejętność ćwiczona, bowiem wiele tematów będzie wymagało użycia komputera i Internetu.

Wyodrębniono w podstawie tez umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji. Myślę, że ten program w pełni kształtuje tą umiejętność. Już życie codzienne kształtuje ciekawość i pokazuje pewne problemy, z którymi nie sposób się nie spotkać.

Jeśli pojawiają się problemy to już w sposób naturalny rodzą się pytania, na które będziemy na zajęciach poszukiwali odpowiedzi. Podczas zajęć uczniowie maja możliwość odkryć swoje uzdolnienia matematyczne, co daje potwierdzenie w ich udziale w konkursach przedmiotowych.
2. CEL GŁÓWNY PROGRAMU INNOWACJI


Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów matematyką.3. CELE SZCZEGÓŁOWE


 • rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów,

 • kształtowanie giętkości i oryginalności myślenia,

 • wdrażanie do uważnego analizowania treści zadania,

 • doskonalenie techniki rachunkowej,

 • rozwijanie wyobraźni matematycznej,

 • używanie języka matematycznego,

 • wdrażanie do rozwiązywania różnych problemów praktycznych,

 • poznanie niekonwencjonalnych sposobów dochodzenia do poprawnego wyniku,

 • rozwijanie umiejętności przewidywania i planowania, wyciągania wniosków,

 • umiejętności przetwarzania zdobytych wiadomości,

 • szybkości podejmowania decyzji,

 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej,

 • wdrażanie do prawidłowego współdziałania w grupie,

 • ćwiczenie pilności, cierpliwości i wytrwałości,

 • wykorzystanie programów komputerowych do realizacji zadań praktycznych,

 • pokazanie korelacji przyrody z matematyką;

 • wykorzystywanie języka angielskiego do rozwiązywania zadań z matematyki.
4. HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ

- "Matematyka w lesie"- zajęcia przewidziano na miesiąc marzec. Będą przeprowadzone w formie warsztatów podczas rajdu. Wezmą w nich udział wszyscy uczniowie klas IV-VI. "Matematyka w lesie" będzie zorganizowana we współpracy nauczycielem przyrody- p. Lidią Szczepańską, jako też Dzień Ziemi. Wszystkie zadania będą dotyczyły tematyki przyrodniczej i ekologicznej.

- "Matematyczny czar par"- zajęcia przeprowadzone w formie konkursu matematycznego, przeprowadzonego podczas rajdu do Miejskiej Górki. W zabawie wezmą udział wszyscy uczniowie klas IV-VI, formuła konkursu przewiduje udział parami, w myśl zasady "co dwie głowy, to nie jedna". Zadania będą miały formę krzyżówek, gier planszowych, tangramów, aby pokazać "inność" matematyki w porównaniu z tradycyjnymi zadaniami z lekcji.

-Mathsin English- zajęcia przewidziane jako cykliczne- raz w miesiącu. Podjęto współpracę z nauczycielem języka angielskiego- p. Aleksandrą Masełkowską. Będą przeprowadzone w klasie IV i jako kontynuacja w klasie V. Uczniowie podczas zajęć będą wykorzystywać język angielski do rozwiazywania zadań matematycznych, będą używać nazw pojęć matematycznych w języku angielskim.

- zajęcia w ExploraPark- Parku Nauki i Techniki- lekcja „Matematyka w przyrodzie” w Wałbrzychu. Lekcje ExploraPark - to specyficzny rodzaj zajęć dla zorganizowanych grup szkolnych. Zajęcia trwają 105 minut. Nauczyciel-animator przedstawia problemy, przez ok. 30 min. objaśnia pojęcia, i przygotowuje grupę do interaktywnego uczestnictwa w odbiorze treści wystawy. Uczniowie, w atmosferze nauki i zabawy, spędzają czas, korzystając z zaproponowanych na wystawie eksponatów.

- konkursy matematyczne- uczniowie będą zachęcani do udziału w konkursach matematycznych, na różnym szczeblu. Terminami będą terminy tych konkursów. Będą dotyczyły nie tylko uczniów uzdolnionych matematycznie, ale też wszystkich chętnych uczniów.

- zajęcia koła matematycznego- Zajęcia raz w tygodniu dla chętnych uczniów z klas IV-VI, z podziałem na grupy wiekowe. Tematyka zajęć:

KLASA IV:

1. Obliczenia kalendarzowe i zegarowe

2. Znaki rzymskie.

3. Poczta- czytanie danych.

4. Opłaty telefoniczne.

5. U fryzjera.

6. Wędrujemy po Rawiczu.

7. Zakupy- algorytmy działań pisemnych

8. Podróże- czytanie danych

9. Podróż na Wyspę Szczęścia- algorytmy działań pisemnych.

10. Rozwiązywanie zadań z konkursów matematycznych z użyciem technologii komputerowej.-

KLASA V


1. A to Polska właśnie- zadania tekstowe.

2. Kto je palcami?- czytanie diagramów kołowych.

3. Dinozaury- czytanka matematyczna.

4. Bajki matematyczne- rozwiązywanie zadań.

5. Konstrukcje trójkątów.

6. Budowanie sześcianów.

7. Podróż na Wyspę Szczęścia- ułamki i procenty.

8. Maluchem przez Polskę- prędkość, droga, czas.

9. Rozwiązywanie zadań z konkursów matematycznych z użyciem technologii komputerowej.
KLASA VI

1. Geograficzna matematyka.

2. O podziale i stosunkach.

3. Kryptarytmy.

4. Sześcian.

5. Wycieczka po Europie.

6. Pola figur płaskich.

7. Państwo Oszczędni.

8. Układanie bajki matematycznej.

9. Rozwiązywanie zadań z konkursów matematycznych z użyciem technologii komputerowej.

5. METODY PRACY


- Metody służące osiągnięciu celów:

  • Wykład.

  • Pokaz pełniący dwie role: eksponującą i inspirującą.

  • Obserwacja - zadaniem ucznia jest analizowanie szczegółowych operacji.

  • Opis mający na celu wyzwolić wyobraźnię i zastąpić im demonstrację omawianego obiektu.

  • Pogadanka ucząca samodzielnego i prawidłowego pod względem logicznym myślenia uczniów, sterowane przez nauczyciela poprzez zadawanie odpowiednich pytań.

  • Metoda algorytmiczna , podczas której uczeń drogą samodzielnej analizy ma dochodzi do potwierdzenia pełnej skuteczności i jednoznaczności algorytmu.

  • Praca z lekturą matematyczną - pogłębiająca wiadomości z tematu omawianego na zajęciach

  • Praca z książką w celu wyrabiania u uczniów nawyk samodzielnej pracy.

  • Analiza wyników obserwacji - w wyniku obserwacji uczeń jest zdolny wytworzyć swoją wizję modelu czy procesu.

  • Projektowanie.

  • Sporządzanie planu rozumowania - stwarzanie uczniom możliwości wielokierunkowego myślenia.

  • Nauczanie problemowe - wykorzystywanie rozwiązania jednego problemu do tworzenia i rozwiązywania innych.

  • Metoda heurystyczna - umożliwiająca rozwój twórczego działania w zakresie formułowania zadań, wykrywania nowych faktów, związków zachodzących między nimi, budowania i weryfikacji hipotez. Innymi metodami mającymi na celu dogłębne przyswojenie wiedzy są: gry dydaktyczne i modelowanie.

  • Gry dydaktyczne – rozwijające sprawność instrumentalną i kierunkową.

Realizacja programu będzie wymagała też odpowiednich form pracy na zajęciach. Będą to:

1. Praca indywidualna - rozmowy ucznia z nauczycielem, zadawanie prac dodatkowych, asystowanie nauczycielowi.

2. Praca w grupach:

3. Praca z całą grupą - dyskusja

4. Praca poza szkolna – udział w konkursach pozaszkolnych6. ZAKŁADANE REZULTATY


Niewątpliwym sukcesem każdego ucznia będzie zwiększenie jego wiedzy matematycznej i zaprzyjaźnienie z „matematyką”. Chcę, aby innowacyjne metody połączyły konieczność -uczenia się z przyjemnością- zabawy, żeby nawet uczniowie nie posiadający zdolności matematycznych widzieli jej zastosowanie w życiu codziennym i konieczność stosowania matematyki. Cieszyć będzie jeśli matematyka nie będzie się kojarzyła tylko ze żmudnym rozwiązywaniem zadań, ale rozbudzała też pasję i zainteresowanie.

Uczeń powinien też wykazać się umiejętnością:  • Posługuje się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń- oblicza upływ czasu miedzy wydarzeniami;

  • Rozumie znaczenie podstawowych symboli występujących w instrukcjach i opisach- diagramów, map, planów, schematów i innych rysunków;

  • Odczytuje dane z – tabeli, wykresu, planu, mapy, diagramu oraz odpowiada na proste pytania z nimi związane;

  • Opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą: wyrażenia arytmetycznego i prostego wyrażenia algebraicznego, prostego równania pierwszego stopnia z jedna niewiadomą, planu, mapy, prostego schematu, diagramu słupkowego, innego rysunku;

  • Rozpoznaje charakterystyczne cechy i właściwości: liczb, figur;

  • Ustala sposób rozwiązania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania;

  • Analizuje otrzymane wyniki i ocenia ich sensowność: porównuje wyniki z własnym doświadczeniem, sprawdza wyniki z warunkami zadania;

  • Wskazuje źródło informacji, posługuje się nimi;

  • Wykonuje obliczenia dotyczące: długości, powierzchni, objętości, wagi, czasu, temperatury, pieniędzy;

  • Planuje i wykonuje obliczenia z wykorzystaniem kalkulatora;

  • Wykorzystuje w sytuacjach praktycznych własności: liczb, figur i stosuje je do rozwiązywania problemu.

7. SPOSÓB DOKUMENTACJI

- program pracy

- prowadzenie dziennika z koła matematycznego;

- dzienniki lekcyjne klas IV- VI8. EWALUACJA INNOWACJI


Czerwiec 2016, własne spostrzeżenia, uzyskane efekty.

Podpis autora i realizatora innowacji: ………………………………………………………………..

Masłowo, dn. 28 sierpnia 2015 r.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna