Opis ubezpieczenia – uwagi I informacje dodatkowe do grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęsliwych wypadków dzieci, MŁodzieży I personelu placówek oświatowych oferowanego przez interrisk towarzystwo ubezpieczeń saPobieranie 56,55 Kb.
Data22.02.2018
Rozmiar56,55 Kb.

OPIS UBEZPIECZENIA – UWAGI I INFORMACJE DODATKOWE DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘSLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OFEROWANEGO PRZEZ INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA

ad 1.

Zgon spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem

Definicja nieszczęśliwego wypadku zgodnie z o.w.u.

Nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony niezależnie od swojej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.


ad 2.

Zgon spowodowany zawałem serca lub udarem mózgu traktowany jest jak zgon spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem. Ubezpieczyciel w takim przypadku wypłaca 100% sumy ubezpieczenia.

Definicja zawału serca zgodnie z o.w.u.

Zawał serca – rozpoznany przez lekarza specjalistę i zakwalifikowany w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod I21-I22.

Definicja udaru mózgu zgodnie z o.w.u.

Udar mózgu – rozpoznany przez lekarza specjalistę i zakwalifikowany w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod I60-I64


ad 3.

W przypadku, gdy zgon spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem nastąpi na terenie placówki oświatowej Ubezpieczyciel wypłaci dodatkowe świadczenie w wysokości 50% sumy ubezpieczenia.

Świadczenie zostanie wypłacone pod warunkiem, że: 1. nieszczęśliwy wypadek wydarzy się na terenie szkoły i podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,

 2. śmierć nastąpi w ciągu sześciu miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku,

 3. zajście nieszczęśliwego wypadku zostało udokumentowane zaświadczeniem dyrektora placówki oświatowej

ad 4.

W przypadku zgonu spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym Ubezpieczyciel wypłaci dodatkowe świadczenie w wysokości 50% sumy ubezpieczenia (łączne świadczenie w takim przypadku wynosi 150% sumy ubezpieczenia podstawowego).
Dodatkowe uwarunkowania - śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku.
Definicja wypadku komunikacyjnego zgodnie z o.w.u.:

Wypadek komunikacyjny – nagłe zdarzenie wywołane ruchem pojazdu, na skutek którego Ubezpieczony, będący pasażerem pojazdu, pieszym lub osobą kierującą pojazdem, niezależnie od swojej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.


Definicja pojazdu zgodnie z o.w.u.:

Pojazd – na potrzeby ubezpieczenia śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego za pojazd uznaje się wyłącznie: samochód osobowy, samochód ciężarowy, autobus, pociąg, tramwaj, trolejbus, a także metro.


Komentarz:

Zwracamy uwagę, że zgodnie z definicją stosowaną przez Ubezpieczyciela za pojazd nie jest uznawany rower, motorower, motocykl itp. pojazdy. Ubezpieczyciel odpowiada za zgon spowodowany wypadkiem komunikacyjnym tylko w przypadku, gdy związane jest to z ruchem pojazdów wymienionych w definicji pojazdu.


Powyższe zapisy nie dotyczą podstawowego świadczenia określonego w punkcie 1, z zastrzeżeniem punktu 7 wyłączeń ogólnych (poniżej w informacji dotyczącej istotnych zapisów umowy).

ad 5.

Definicja nieszczęśliwego wypadku zgodnie z o.w.u.

Nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony niezależnie od swojej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.


Wysokość procentowego uszczerbku na zdrowiu ustalana jest przez lekarza na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej – nie ma komisji lekarskiej.
W załączonym pliku – Tabela norm uszczerbku na zdrowiu stosowana przez ubezpieczyciela.

ad 6.

Za nieszczęśliwe wypadki zgodnie z o.w.u. uważa się również zdarzenia spowodowane zawałem serca lub udarem mózgu.

Wysokość procentowego uszczerbku na zdrowiu ustalana jest przez lekarza na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej – nie ma komisji lekarskiej.ad 7.

W przypadku wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego bezpośrednio atakiem padaczki Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia.

Świadczenie ma charakter ryczałtowy, co oznacza, że wysokość świadczenia nie jest zależna od doznanego faktycznie uszczerbku na zdrowiu (stała kwota).


Sam fakt wystąpienia ataku padaczki – bez uszczerbku na zdrowiu spowodowanym takim zdarzeniem – nie skutkuje odpowiedzialnością Ubezpieczyciela.
Definicja padaczki zgodnie z o.w.u.:

Padaczka – choroba rozpoznana przez specjalistę i zakwalifikowana zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod G40-G40.9ad 8.

Definicja zgodnie z o.w.u.:

Odmrożenie – uszkodzenie skóry, powstałe w wyniku działania niskiej temperatury.

Stopień odmrożenia określony jest przez lekarza prowadzącego leczenie.


ad 9.

Definicja zgodnie z o.w.u.:

Oparzenie – uszkodzenie skóry powstałe w wyniku działania ciepła, żrących substancji chemicznych (stałych, płynnych, gazowych), prądu elektrycznego, promieni słonecznych – UV, promieniowania (RTG, UV i innych czynników promieniotwórczych), wysokiej temperatury.

Stopień oparzenia określony jest według „reguły dziesiątek” lub tabeli Lunda i Brondera przez lekarza prowadzącego leczenie.


ad 10.

Świadczenie wypłacane jest w przypadku zgonu ojca lub matki, o ile zgon spowodowany był nieszczęśliwym wypadkiem.
Uwaga:

W odniesieniu do świadczenia określonego w punkcie 10 - zgon spowodowany zawałem serca lub udarem mózgu nie jest traktowany jako zgon spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem i świadczenie nie przysługuje.ad 11.

Świadczenie za zakup środków ortopedycznych i pomocniczych wypłacane jest do określonego w ofercie i polisie limitu.
Wszelkie koszty pokrywane są tylko w przypadkach, gdy koszty te były spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem i są niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane kopią zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi lub środkami pomocniczymi.
Świadczenie przysługuje, jeżeli konieczność poniesienia kosztów powstała w ciągu 24 miesięcy od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego.
Świadczenie pokrywa tylko koszty poniesione na terenie RP.
Wypłata świadczenia jest realizowana w oparciu o dokumentację potwierdzającą poniesienie kosztów (faktury, rachunki).

Wspólne dla

12. i 13.

Poniższe zapisy uwzględniają treść postanowień dodatkowych do umowy.
Definicja pobytu w szpitalu zgodnie z o.w.u.

Pobyt w szpitalu – pobyt na oddziale szpitalnym służący przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia Ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą, trwający przez okres co najmniej trzech dni.


Definicja dnia pobytu w szpitalu zgodnie z o.w.u.

Dzień pobytu w szpitalu – pobyt na oddziale szpitalnym trwający co najmniej 24 godziny (z wyjątkiem dnia przyjęcia i wypisu ze szpitala), służący przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia Ubezpieczonego, spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą. Dzień przyjęcia Ubezpieczonego do szpitala i dzień wypisu ze szpitala w przypadku wypłaty świadczenia liczone są jako pełne dni pobytu w szpitalu.ad 12.

Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, z następującymi zastrzeżeniami:

 1. świadczenie przysługuje od trzeciego dnia pobytu w szpitalu

 2. świadczenie przysługuje maksymalnie za 60 dni pobytu w szpitalu w ciągu roku polisowego, bez względu na ilość pobytów w szpitalu

 3. od 3 do 10 dnia pobytu wypłacane jest podwyższone świadczenie w wysokości 75 zł za dzień

 4. od 11 do 60 dnia pobytu wypłacane jest świadczenie w wysokości 50 zł za dzień

 5. w przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tym samym nieszczęśliwym wypadkiem, świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu


Ważne wyłączenia odpowiedzialności:

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli pobyt w szpitalu był spowodowany wypadkiem, które miał miejsce przed dniem objęcia ochroną ubezpieczeniową.

ad 13.

Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu spowodowanego chorobą, z następującymi zastrzeżeniami:

 1. świadczenie przysługuje od trzeciego dnia pobytu w szpitalu

 2. świadczenie przysługuje maksymalnie za 60 dni pobytu w szpitalu w ciągu roku polisowego, bez względu na ilość pobytów w szpitalu

 3. od 3 do 10 dnia pobytu wypłacane jest podwyższone świadczenie w wysokości 75 zł za dzień

 4. od 11 do 60 dnia pobytu wypłacane jest świadczenie w wysokości 50 zł za dzień

 5. w przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tym samym nieszczęśliwym wypadkiem, świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu


Ważne wyłączenia odpowiedzialności:

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli pobyt w szpitalu był spowodowany chorobami, które były zdiagnozowane przed dniem objęcia ochroną ubezpieczeniową.

ad 14.

Definicja zgodnie z o.w.u.:

Poważne zachorowanie – za poważne zachorowanie uważa się wyłącznie poniżej wymienione choroby:nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia aplasytczna, stwardnienie rozsiane, sepsa, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, transplantacja głównych organów;

które to choroby zostały zdiagnozowane w trakcie okresu ubezpieczenia lub w trakcie poprzedniego okresu ubezpieczenia, o ile Ubezpieczony bezpośrednio przed zawarciem przez Ubezpieczającego umowy ubezpieczenia z Interrisk był objęty przez Interrisk ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia poważnych zachorowań.


Interrisk nie ponosi odpowiedzialności za zdiagnozowanie nowotworu nieinwazyjnego (carcinoma in situ).

ad 15.

Definicja zgodnie z o.w.u.:

Wada serca – nieprawidłowość anatomiczna zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako wady rozwojowe wrodzone, zniekształcania i aberracje chromosomowe (kod ICD: Q00-Q99).


Świadczenie zostanie wypłacone pod warunkiem, że wada wrodzona serca została zdiagnozowana w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

ad 16.

Definicja kosztów leczenia zgodnie z o.w.u.:

Koszty leczenia – poniesione na terytorium RP, niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane koszty z tytułu: 1. wizyt lekarskich,

 2. zabiegów ambulatoryjnych,

 3. badań zleconych przez lekarza prowadzącego leczenie,

 4. pobytu w szpitalu,

 5. operacji, za wyjątkiem operacji plastycznych,

 6. zakupu środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza.

Ubezpieczyciel pokrywa koszty leczenia do określonej w umowie ubezpieczenia wysokości limitu, pod warunkiem, że: 1. koszty powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,

 2. koszty zostały poniesione na terytorium RP w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej

Podstawą wypłaty świadczenia są rzeczywiste i udokumentowane koszty (do wypłaty świadczenia niezbędne są imienne rachunki lub faktury).


Wszelkie koszty pokrywane są tylko w przypadkach, gdy koszty te były spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem.
LIMIT WSPÓLNY dla kosztów leczenia, kosztów rehabilitacji, kosztu zakupu leków (z podlimitem dla leków).

ad 17.

Pokrycie kosztów rehabilitacji w ramach wspólnego limitu wyznaczonego dla kosztów leczenia określonego w poz. 16.
Ubezpieczyciel pokrywa koszty rehabilitacji, związanej z skutkami nieszczęśliwego wypadku.
Definicja rehabilitacji zgodnie z o.w.u.

Rehabilitacja – zalecone przez lekarza prowadzącego leczenie specjalistyczne zabiegi udzielane przez osoby uprawnione do udzielania w/w świadczeń, realizowane metodą kinezyterapii, fizykoterapii, masażu leczniczego, mające na celu wyleczenie lub zmniejszenie dysfunkcji narządów, a także przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej, utraconej w następstwie nieszczęśliwego wypadku.


LIMIT WSPÓLNY dla kosztów leczenia, kosztów rehabilitacji, kosztu zakupu leków (z podlimitem dla leków).

ad 14.

Pokrycie kosztów zakupu leków zaleconych przez lekarza nieszczęśliwym wypadku w ramach wspólnego limitu wyznaczonego dla kosztów leczenia określonego w poz. 16.
Warunki refundacji zakupu leków:

 1. w związku z wypadkiem Ubezpieczony przebywał co najmniej trzy dni w szpitalu

 2. leki zostały przepisane przez lekarza w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego

ad 19.

Ubezpieczyciel pokrywa koszty leczenia stomatologicznego związanego z nieszczęśliwym wypadkiem, pod warunkiem, że:

 1. wypadek miał miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej

 2. koszty związane są z odbudową stomatologiczną uzębienia stałego

 3. koszty zostały poniesione w ciągu 6 miesięcy od daty wypadku

 4. koszty zostały poniesione na terenie RPINNE ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UBEZPIECZENIA

1.

InterRisk nie odpowiada za zdarzenia powstałe w następstwie lub w związku z:

 1. popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego;

 2. popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia samobójstwa lub samookaleczenia się przez Ubezpieczonego;

 3. uszkodzeniami ciała istniejącymi przed dniem objęcia ochroną ubezpieczeniową;

 4. chorobami, które zostały zdiagnozowane przed dniem objęcia ochroną ubezpieczeniową;

 5. działaniami wojennymi, stanem wojennym, rozruchami i zamieszkami a także aktami terroru;

 6. prowadzeniem pojazdu przez Ubezpieczonego będącego kierowcą pojazdu, nieposiadającego wymaganych uprawnień do prowadzenia danego pojazdu lub jeżeli pojazd był niezarejestrowany lub nie posiadał ważnego badania technicznego, jeżeli w odniesieniu do danego pojazdu istnieje wymóg rejestracji lub dokonania okresowych badań technicznych, a stan techniczny pojazdu miał wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku;

 7. jazdą rowerem po drogach publicznych przez Ubezpieczonego w wieku do lat 10 bez opieki osoby dorosłej;

 8. chorobą zawodową, choroba psychiczną;

 9. wadami wrodzonymi i ich następstwami, za wyjątkiem postanowień §11 ust. 1 pkt 12;

 10. zawałem serca lub udarem mózgu, w przypadku ubezpieczenia śmierci rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, o którym mowa w §6 pkt 5, §7 pkt 5, §8 pkt 10, §9 pkt 6, §10 pkt 5;

 11. wyczynowym uprawianiem sportu, za wyjątkiem sytuacji, gdzie Ubezpieczający rozszerzył zakres ubezpieczenia o wyczynowe uprawianie sportu, zgodnie z §4 ust. 3;

 12. uprawianiem sportów wysokiego ryzyka przez Ubezpieczonego;

(sporty wysokiego ryzyka: bouldering, wspinaczka skalna, wspinaczka lodowa, taternictwo, alpinizm, himalaizm, skialpinizm, trekking, zjazdy ekstremalne na nartach, freestyle, freereid, snowbording wysokogórski, snowbording prędkościowy, skoki i ewolucje narciarskie i snowbordowe, rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie, szybownictwo, spadachroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo, baloniarstwo, pilotowanie samolotów lub śmigłowców, zorbing, skoki z/na bungee, nurkowanie, parkour, freerun, buggykitting, windsurfing, quady, kitesurfing, żegluga poza wodami terytorialnymi w odległości powyżej 12 mil morskich od brzegu, kolarstwo ekstremalne, kolarstwo górskie, speleologia, bobsleje, saneczkarstwo, sporty motorowe, rajdy pojazdów ladowych, wodnych lub powietrznych, heliskiing, helibording, freefall, downhill, b.a.s.e jumping, dream jumping oraz zjazdy na nartach lub snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, jazda na nartach wodnych oraz seleton, hokej na lodzie, jazda figurowa na lodzie, short track, jazda szybka na lodzie, bojery, biatlon, skibob sportowy, w których wykorzystywane są skutery śnieżne przeznaczone do poruszania się po sniegu i lodzie)

 1. nawykowym zwichnięciem;

 2. wykonywaniem profilaktycznych badań, niewynikających z choroby lub nieszczęśliwego wypadku oraz niezaleconych przez lekarza;

 3. Zespołem Nabytego Niedoboru Odporności (AIDS) i związanymi z tym zespołem zakażeń oportunistycznych, nowotworów, schorzeń neurologicznych oraz innych zespołów chorobowych towarzyszących AIDS;

 4. pozostawaniem Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, z wyłączeniem przypadków zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza, o ile pozostawanie Ubezpieczonego pod wypływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych miało wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku lub choroby;

 5. odpadami radioaktywnymi bądź materiałami wybuchowymi;

 6. operacją wtórną;

 7. pandemią.

Podstawą prawną umowy ubezpieczenia są ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków EDU PLUS (EDU PLUS na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/29/03/2016 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 29 marca 2016 roku. - w załączeniu) wraz z postanowieniami dodatkowymi (warunki szczególne wynegocjowane przez brokera – zapisy postanowień dodatkowych na polisie).
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna