Opis stanowisk pracy, w tym określenie wymagań koniecznych I pożądanych wobec pracowników Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”Pobieranie 110,81 Kb.
Data22.12.2017
Rozmiar110,81 Kb.


Opis stanowisk pracy,

w tym określenie wymagań koniecznych i pożądanych wobec pracowników Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”
1) DYREKTOR BIURA

2) SPECJALISTA DO SPRAW ADMINISTARCYJNYCH

3) SECJALISTA DO SPRAW KADROWYCH I ROZLICZENIOWYCH

4) SPECJALISTA DO SPRAW PROMOCJI, INFORMACJI I ROZWOJU

5) ANIMATOR DO SPRAW PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW

6) BIURO RACHUNKOWE
DYREKTOR BIURA


Nazwa jednostki:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

„KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH”Komórka organizacyjna:

Biuro LGD (Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Kraina Łęgów Odrzańskich”)Stanowisko Pracy:

Dyrektor Biura


Bezpośredni przełożony

Prezes Zarządu

Wymagane i pożądane kwalifikacje i doświadczenie oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności:

Dyrektor biura nadzoruje bezpośrednio pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”

Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie wyższe, dopuszcza się wykształcenie średnie uwzględniane tylko w przypadku gdy kandydat jeszcze studiuje na kierunku zgodnym z stanowiskiem pracy;

 2. Staż pracy minimum 3 lata;

 3. Doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych;

 4. Znajomość problematyki i doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów z udziałem środków UE;

 5. Znajomość aktów prawnych: prawo o stowarzyszeniach, ustawy o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustawa o fundacjach, ustaw i rozporządzeń dotyczących PROW i LGD

 6. Prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie wyższe menedżerskie

 2. Doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich;

 3. Doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie projektów;

 4. Wiedza i doświadczenie w zakresie kierowania zespołem.

Do bezpośrednich zadań należy:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, Zarządu oraz Rady,

 2. realizacja zadań określonych przez Zarząd,

 3. prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,

 4. gromadzenie i udostępnianie informacji z zakresu działalności Stowarzyszenia,

 5. utrzymywanie stałego kontaktu z członkami wspierającymi i honorowymi Stowarzyszenia

 6. ogólne poradnictwo prawne, finansowe, organizacyjne i inne w oparciu o własny bank danych oraz zamawiane ekspertyzy i opinie specjalistyczne,

 7. opracowywanie projektów zmian w statucie i regulaminach organizacyjnych Stowarzyszenia,

 8. opracowywanie planów pracy, budżetu oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych,

 9. udział w naradach, sympozjach, szkoleniach, uroczystościach związanych z działalnością Stowarzyszenia,

 10. prowadzenie spraw kadrowych,

 11. prowadzenie procesu naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy,

 12. nadzór nad przygotowaniem i wdrażaniem projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD,

 13. nadzór nad prowadzeniem działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Biura,

 14. nadzór nad udzielaniem potencjalnym beneficjentom wszelkich informacji dotyczących sposobu przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie,

 15. nadzór nad obsługą wniosków,

 16. nadzór nad prowadzeniem monitoringu realizowanych operacji w ramach LSR,

 17. zatwierdzanie wniosków o płatność pod względem merytorycznym,

 18. nadzór nad przygotowywaniem odpowiednich sprawozdań,

 19. nadzór nad prawidłowością sprawdzania końcowych rozliczeń rzeczowych pod względem zgodności z warunkami Umów o pomoc,

 20. przyjęcie sprawozdania z wykonania projektów pod względem rzeczowym i finansowym,

 21. przygotowywanie propozycji procedur i instrukcji dotyczących kontroli,

 22. realizacja projektów,

 23. przygotowanie kompletnej dokumentacji na potrzeby realizacja projektu w ramach funduszy UE,

 24. doradztwo unijne dla mieszkańców terenu Lokalnej Strategii Rozwoju,

 25. monitorowanie problematyki związanej z funduszami UE,

 26. nawiązywanie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej,

Zakres uprawnień:

Dyrektor Biura jest upoważniony do: 1. reprezentowania Stowarzyszenia w granicach umocowania,

 2. prowadzenia zwykłego zarządu sprawami Stowarzyszenia,

 3. podpisywania bieżącej korespondencji,

 4. dokonywania samodzielnych zakupów bieżących jednorazowo do wysokości 10 000 PLN,

 5. zawierania umów - zleceń i o dzieło.

 6. kierowania pracą i nadzoru nad pracownikami Biura i zleceniobiorcami,

 7. składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych, jak: podpisywanie dokumentów o charakterze finansowo – rozliczeniowym,

 8. współdziałania z przedstawicielami środków masowego przekazu oraz informowania ich o działalności i zamierzeniach Stowarzyszenia,

 9. podejmowania decyzji dotyczących działalności Stowarzyszenia w zakresie nie zastrzeżonym dla innych organów.

 10. organizowania konferencji prasowej

 11. koordynowania sprawami funkcjonowania zespołów problemowych

Zakres odpowiedzialności:

 1. Realizacja zadań zgodna z prawem oraz powierzonym zakresem obowiązków;

 2. Merytoryczne, profesjonalne, wysokiej jakości prowadzenie spraw.

Wymagane i pożądane kwalifikacje i doświadczenie oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności mogą być na bieżąco aktualizowane przez Zarząd LGD dla zwiększenia to skuteczności działań LGD.
SPECJALISTA DO SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

Nazwa jednostki:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

„KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH”Komórka organizacyjna:

Biuro LGD (Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Kraina Łęgów Odrzańskich”)Stanowisko Pracy:

Specjalista ds. administracji


Bezpośredni przełożony

Dyrektor biura

Wymagane i pożądane kwalifikacje i doświadczenie oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności:

Specjalista ds. administracji kieruje pracą pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”

Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie wyższe, dopuszcza się wykształcenie średnie uwzględniane tylko w przypadku gdy kandydat jeszcze studiuje na kierunku zgodnym z stanowiskiem pracy;

 2. Znajomość problematyki i doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów z udziałem środków UE;

 3. Znajomość aktów prawnych: prawo o stowarzyszeniach, ustawy o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustawa o fundacjach, ustaw i rozporządzeń dotyczących PROW

 4. Umiejętność posługiwania się programami komputerowymi, w tym edytorami tekstów i arkuszami kalkulacyjnymi,

 5. Prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie w zakresie administracji lub ekonomii

 2. Doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich;

 3. Doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie projektów;

 4. Doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej lub społecznej grupy nieformalnej (koło gospodyń, koło zainteresowań, zespół taneczny)

 5. Wiedza i doświadczenie w zakresie kierowania zespołem.

Do bezpośrednich zadań należy:

 1. kierowanie pracami w Biurze, pracownikami i zleceniobiorcami,

 2. prowadzenie sekretariatu Biura,

 3. prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia,

 4. prowadzenie korespondencji,

 5. obsługa kancelaryjno-techniczna Walnego Zebrania Członków oraz posiedzeń Rady i Zarządu,

 6. przygotowywanie materiałów na Walne Zebranie Członków oraz posiedzenia Rady i Zarządu,

 7. sporządzanie protokołów z posiedzeń organów Stowarzyszenia,

 8. prowadzenie dokumentacji Walnego Zebrania Członków, Zarządu oraz Rady

 9. prowadzenie rejestru uchwał organów Stowarzyszenia,

 10. sporządzanie odpisów uchwał Walnego Zebrania Członków i wydawanie ich uprawnionym organom,

 11. prowadzenie dokumentacji członkowskiej

 12. prowadzenie archiwum Stowarzyszenia,

 13. zaopatrzenie Biura,

 14. sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji lub naprawy,

 15. realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura.

Zakres uprawnień:

Specjalista ds. administracji jest upoważniony do: • Sporządzania i podpisywania dokumentów w granicy umocowania

 • Kierowania pracą nad pracownikami Biura i zleceniobiorcami;

Zakres odpowiedzialności:

 1. Realizacja zadań zgodna z prawem oraz powierzonym zakresem obowiązków;

 2. Merytoryczne, profesjonalne, wysokiej jakości prowadzenie spraw.

Wymagane i pożądane kwalifikacje i doświadczenie oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności mogą być na bieżąco aktualizowane przez Zarząd LGD dla zwiększenia to skuteczności działań LGD.SPECJALISTA DO SPRAW KADROWYCH I ROZLICZENIOWYCH

Nazwa jednostki:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

„KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH”Komórka organizacyjna:

Biuro LGD (Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Kraina Łęgów Odrzańskich”)Stanowisko Pracy:

Specjalista ds. kadrowych i rozliczeniowych


Bezpośredni przełożony

Dyrektor biura

Wymagane i pożądane kwalifikacje i doświadczenie oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności:

Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie ekonomiczne średnie lub wyższe;

 2. Staż pracy: minimum 1 rok pracy w księgowości lub w podobnym zakresie w organizacjach pozarządowych (staż, przygotowanie zawodowe, wolontariat);

 3. Znajomość aktów prawnych związanych z finansami i rachunkowością

 4. Znajomość aktów prawnych: prawo o stowarzyszeniach, ustawy o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustawa o fundacjach, ustaw i rozporządzeń dotyczących PROW i LGD

 5. Biegła znajomość obsługi komputera w szczególności programów księgowych oraz edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych


Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie średnie lub wyższe administracyjne lub inne o profilu zbliżonym do zakresu obowiązków;

 2. Doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie projektów i ich rozliczaniu;

 3. Doświadczenie w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich;

 4. Znajomość zagadnień związanych z PROW 2007-2013;

 5. Doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej;

 6. Komunikatywność, kreatywność, umiejętność logicznego myślenia;

 7. Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.


Do bezpośrednich zadań należy:

 1. wsparcie prowadzenia rachunkowości zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,

 2. wykonywanie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny,

 3. tworzenie warunków dla przestrzegania ścisłej dyscypliny finansowej i budżetowej Stowarzyszenia,

 4. należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz środków pieniężnych,

 5. bieżące, prawidłowe prowadzenie dokumentacji księgowej z zastosowaniem racjonalnej organizacji pracy i techniki przetwarzania danych,

 6. przygotowywanie dokumentów do prawidłowej rejestracji operacji gospodarczych i finansowych,

 7. analiza dokumentów finansowych,

 8. sporządzanie obowiązujących dowodów księgowych, kasowych i magazynowych,

 9. wsparcie w zakresie zamknięcia rocznego ksiąg oraz sporządzanie wymaganych zasadami rachunkowości sprawozdań finansowych w tym GUS,

 10. wsparcie w sporządzaniu w obowiązującym terminie deklaracji i wykazów dla celów organów podatkowych i ZUS,

 11. udostępnianie ksiąg oraz dokumentów finansowych do kontroli sprawowanej przez uprawnione organa kontrolne,

 12. prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

 13. prowadzenie kartotek wynagrodzeń,

 14. regulowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych,

 15. prowadzenie tabel amortyzacyjnych i wyceny środków trwałych,

 16. wypłata udzielonych zaliczek i ich rozliczanie,

 17. regulowanie płatności wynikających ze zobowiązań,

 18. odprowadzanie składek ZUS i wypłat zasiłków chorobowych,

 19. wypłata wynagrodzeń osobowych i honorariów, sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia i funduszu płac,

 20. wystawianie rachunków,

 21. prowadzenie dokumentacji składek członkowskich,

 22. prowadzenie rachunku bankowego,

 23. prowadzenie spraw kadrowych,

 24. opracowywanie projektu preliminarza budżetowego,

 25. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu Stowarzyszenia,

 26. wnioskowanie wraz z uzasadnieniem o wprowadzenie zmian w preliminarzu budżetowym,

 27. realizowanie wydatków w zakresie ubezpieczeń społecznych i kosztów podróży,

 28. prowadzenie kasy gotówkowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

 29. prowadzenie systematycznej kontroli wewnętrznej dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

 30. prawidłowe zabezpieczenie środków finansowych i pozostałych składników majątkowych,

 31. sporządzanie pism, wniosków i podań związanych z działalnością finansowo-księgową Stowarzyszenia.

 32. realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura (kierownika I szczebla) i Specjalistę ds. administracyjnych (kierownika II szczebla).

Zakres uprawnień:

Specjalista ds. kadrowych i rozliczeniowych jest upoważniony do: 1. Sporządzania dokumentów i podpisywania dokumentów księgowych w granicach umocowania;


Zakres odpowiedzialności:

 1. Realizacja zadań zgodna z prawem oraz powierzonym zakresem obowiązków.

 2. Merytoryczne, profesjonalne, wysokiej jakości prowadzenie spraw.

 3. Wsparcie przy realizacja zadań wynikających z ustawy o rachunkowości oraz bieżące prowadzenie księgowości oraz sprawozdawczości finansowej, terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, i należytą realizacją następujących zadań.

Wymagane i pożądane kwalifikacje i doświadczenie oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności mogą być na bieżąco aktualizowane przez Zarząd LGD dla zwiększenia to skuteczności działań LGD.
SPECJALISTA DO SPRAW PROMOCJI, INFORMACJI I ROZWOJU

Nazwa jednostki:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

„KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH”Komórka organizacyjna:

Biuro LGD (Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Kraina Łęgów Odrzańskich”)Stanowisko Pracy:

Specjalista ds. promocji, informacji i rozwoju


Bezpośredni przełożony

Dyrektor biura

Wymagane i pożądane kwalifikacje i doświadczenie oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności:

Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie średnie lub wyższe;

 2. Ukończone kursy z zakresu prowadzenia i organizacji szkoleń, kursy trenerskie

 3. Podstawy znajomości aktów prawnych związanych z realizacją LSR i działalnością LGD;

 4. Biegła znajomość obsługi komputera w szczególności programów edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych, programów do obsługi grafiki oraz komunikatorów i Internetu.


Wymagania pożądane:

 1. Staż pracy, przy reklamie i promocji

 2. Doświadczenie przy współpracy z mediami lub w mediach

 3. Znajomość języka obcego (angielski, francuski lub niemiecki)

 4. Staż pracy w organizacjach pozarządowych (staż, przygotowanie zawodowe, wolontariat);

 5. Doświadczenie w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich;

 6. Znajomość zagadnień związanych z PROW 2007-2013;

 7. Komunikatywność, kreatywność, umiejętność logicznego myślenia;

 8. Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.


Do bezpośrednich zadań należy:

 1. organizacje szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników biura,

 2. organizacje szkoleń dla beneficjentów LGD,

 3. nadzór nad realizacją strategii promocyjnej projektów,

 4. przygotowywanie i prezentowanie informacji na temat projektów,

 5. współpraca z mediami,

 6. prowadzenie promocji Stowarzyszenia,

 7. organizowanie spotkań i konferencji,

 8. redagowanie notatek prasowych,

 9. redagowanie strony internetowej Stowarzyszenia

 10. zarządzanie treścią merytoryczną materiałów promocyjnych i informacyjnych,

 11. dystrybucja wydawnictw i materiałów promocyjnych oraz informacyjnych,

 12. prowadzenie działalności wydawniczej,

 13. wydawanie wewnętrznych materiałów informacyjnych i problemowych,

 14. rekrutacja beneficjentów do projektów,

 15. realizacja projektów Stowarzyszenia,

 16. obsługa klientów (mieszkańców) udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień, przyjmowanie wniosków i postulatów składanych przez mieszkańców dotyczące wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju,

 17. ) realizowanie działań informacyjnych w zakresie możliwości finansowania działań osi 3 objętych Lokalną Strategią Rozwoju,

 18. realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura (kierownika I szczebla) i Specjalistę ds. administracyjnych (kierownika II szczebla).

Zakres uprawnień:

Specjalista ds. promocji, informacji i rozwoju jest upoważniony do: 1. upowszechnianie informacji o działalności LGD

 2. organizowania konferencji, spotkań i współdziałania z mediami

 3. szkolenie pracowników i beneficjentów

 4. prowadzenie dokumentacji informacyjnej i szkoleniowej


Zakres odpowiedzialności:

 1. Realizacja zadań zgodna z prawem oraz powierzonym zakresem obowiązków;

 2. Merytoryczne, profesjonalne, wysokiej jakości prowadzenie spraw.

Wymagane i pożądane kwalifikacje i doświadczenie oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności mogą być na bieżąco aktualizowane przez Zarząd LGD dla zwiększenia to skuteczności działań LGD.
ANIMATOR DO SPRAW PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW

Nazwa jednostki:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

„KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH”Komórka organizacyjna:

Biuro LGD (Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Kraina Łęgów Odrzańskich”)Stanowisko Pracy:

Animator ds. przygotowania projektów


Bezpośredni przełożony

Dyrektor biura

Wymagane i pożądane kwalifikacje i doświadczenie oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności:

Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie średnie lub wyższe;

 2. Staż pracy: minimum 2 lata pracy w organizacjach pozarządowych (staż, przygotowanie zawodowe, wolontariat);

 3. Doświadczenie w pracy z społecznością lokalną

 4. Doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie projektów i ich rozliczaniu;

 5. Doświadczenie w zakresie realizacji projektów.

 6. Znajomość aktów prawnych związanych z realizacją LSR i działalnością LGD;

 7. Biegła znajomość obsługi komputera w szczególności programów księgowych oraz edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych

 8. Znajomość aktów prawnych: prawo o stowarzyszeniach, ustawy o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustawa o fundacjach, ustaw i rozporządzeń dotyczących PROW i LGD


Wymagania pożądane:

  1. Wykształcenie średnie lub wyższe inne o profilu zbliżonym do zakresu obowiązków;

  2. Znajomość języka obcego (angielski, niemiecki lub francuski)

  3. Znajomość zagadnień związanych z PROW 2007-2013;

  4. Komunikatywność, kreatywność, umiejętność logicznego myślenia;

  5. Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.


Do bezpośrednich zadań należy:

 1. wykonawstwo projektów inwestycyjnych i szkoleniowo-doradczych (obsługa pozyskanych środków w ramach projektu, dokumentacja rozliczeniowa)

 2. realizowanie działań informacyjnych w zakresie możliwości finansowania działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju,

 3. aktywizowanie mieszkańców do udziału w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju,

 4. pomoc beneficjentom w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej,

 5. pomoc beneficjentom w rozliczaniu projektów,

 6. organizowanie i prowadzenie zespołów roboczych do projektów,

 7. przygotowywanie opinii o projektach składanych w ramach ogłoszonych naborów wniosków,

 8. przygotowywanie raportów dotyczących realizacji projektów,

 9. planowanie i koordynację przedsięwzięć realizowanych przez Stowarzyszenie w ramach Działania4.3. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (tj. nabywanie umiejętności i aktywizacja),

 10. planowanie i koordynację projektów współpracy realizowanych w ramach Działania 4.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

 11. przygotowywanie sprawozdań i rozliczanie ww. projektów,

 12. realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura (kierownika I szczebla) i Specjalistę ds. administracyjnych (kierownika II szczebla).

Zakres uprawnień:

Animator ds. przygotowania projektów jest upoważniony do: 1. organizowania naboru operacji w ramach LSR

 2. tworzenia i realizacji projektów

 3. wsparcia beneficjentów w przygotowaniu, realizowaniu i rozliczaniu projektów

Zakres odpowiedzialności:

 1. Realizacja zadań zgodna z prawem oraz powierzonym zakresem obowiązków;

 2. Merytoryczne, profesjonalne, wysokiej jakości prowadzenie spraw.

Wymagane i pożądane kwalifikacje i doświadczenie oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności mogą być na bieżąco aktualizowane przez Zarząd LGD dla zwiększenia to skuteczności działań LGD.BIURO RACHUNKOWE

Nazwa jednostki:

Biuro rachunkowe

Komórka organizacyjna:

Biuro LGD (Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Kraina Łęgów Odrzańskich”)Stanowisko Pracy:

Księgowość i płace (umowa cywilnoprawna)


Bezpośredni przełożony

Dyrektor biura

Wymagane i pożądane kwalifikacje i doświadczenie oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności:

Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie średnie lub wyższe;

 2. Certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych;

 3. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych usług;

 4. Staż pracy: minimum 2 lata pracy w organizacjach pozarządowych (staż, przygotowanie zawodowe, wolontariat);

 5. Biegła znajomość obsługi komputera w szczególności programów księgowych oraz edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych.

 6. Znajomość aktów prawnych: prawo o stowarzyszeniach, ustawy o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustawa o fundacjach, ustaw i rozporządzeń dotyczących PROW i LGD.


Wymagania pożądane:

1) Wykształcenie średnie lub wyższe inne o profilu zbliżonym do zakresu obowiązków;

2) Znajomość języka obcego (angielski, niemiecki lub francuski)

3 )Znajomość zagadnień związanych z PROW 2007-2013; 1. Komunikatywność, kreatywność, umiejętność logicznego myślenia;


Do bezpośrednich zadań należy:

 1. Prowadzenie i przechowywanie ksiąg rachunkowych oraz innych dokumentów, przekazanych przez Zleceniodawcę w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim oraz zapobiegający ich zniszczeniu lub uszkodzeniu, a także do zachowania tajemnicy służbowej przez osoby prowadzące księgi.

 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pod pojęciem prowadzenia ksiąg rozumie się czynności polegające na dokonaniu w imieniu Zleceniodawcy wpisów do rejestrów księgowych, techniką przyjętą przez Zleceniobiorcę, na podstawie otrzymanych od Zleceniodawcy dokumentów źródłowych, a także ich weryfikację pod względem formalnym i rachunkowym oraz kwalifikację operacji gospodarczych, których dokonanie potwierdzają dostarczone dokumenty.

 3. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych na podstawie danych wynikających z zapisów w rejestrach księgowych oraz innych niezbędnych do tego informacji dostarczonych przez Zleceniodawcę.

 4. Rozliczanie z ZUS składek oraz terminowego przekazywania właściwych deklaracji do ZUS drogą elektroniczną.

 5. Sporządzanie list płac.


Zakres uprawnień:

Biuro rachunkowe jest uprawnione do:

1) Sporządzania dokumentów i podpisywania dokumentów księgowych w granicach umocowania;

Zakres odpowiedzialności:

1) Realizacja zadań zgodna z prawem oraz powierzonym zakresem obowiązków.

2) Merytoryczne, profesjonalne, wysokiej jakości prowadzenie spraw.

3) Realizacja zadań wynikających z ustawy o rachunkowości oraz bieżące prowadzenie księgowości oraz sprawozdawczości finansowej, terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, i należytą realizacją następujących zadań.
Wymagane i pożądane kwalifikacje i doświadczenie oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności mogą być na bieżąco aktualizowane przez Zarząd LGD dla zwiększenia to skuteczności działań LGD.©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna