Opis przedmiotu zamówienia przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie usługi szkoleniowej z zakresu łączności I informatyki”Pobieranie 141,85 Kb.
Data26.02.2019
Rozmiar141,85 Kb.

Załącznik nr 1 do SIWZ


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


 1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie usługi szkoleniowej z zakresu łączności i informatyki” o niżej wymienionej tematyce. Przedmiot zamówienia podzielono na 15 (piętnaście) zadań, które Wykonawcy mogą realizować (złożyć oferty) pojedynczo lub łącznie:

Zadanie nr 1 - Gromadzenie, korelacja i analiza logów w systemach IT;

Zadanie nr 2 - Vmware Site Recovery Manager VV5SRM+Vmmare vSphare: Design WorkshopVMware vSphare: Design Workshop VV5DW;

Zadanie nr 3 - VM vSphere “What’s New (V5);

Zadanie nr 4 - Audyt systemów informacyjnych;

Zadanie nr 5 - Advanced Internet Information Services Management/ IIS8;

Zadanie nr 6 - Vmware v Sphere: Instal Configure Manage W5ICM;

Zadanie nr 7 - Budowa, eksploatacja, monitorowanie systemu łączności specjalnej STORCZYK;

Zadanie nr 8 - Multimedialne protokoły H.323 oraz SIP;

Zadanie nr 9 - Baterie akumulatorów i inne źródła zasilania rezerwowego stosowane w telekomunikacji;

Zadanie nr 10 - Systemy teletransmisyjne SDH;

Zadanie nr 11 - Systemy teletransmisyjne SDH, DWDM i CWDM;

Zadanie nr 12 - Architektura sieci telekomunikacyjnych;

Zadanie nr 13 - Uprawnienia budowlane w telekomunikacji;

Zadanie nr 14 - Szkolenie z technologii światłowodowej.Zadanie nr 15 - Wirtualizacja – Vmware Server.

 1. Wykonawca musi spełniać następujące wymogi:

 1. Wykonawca musi posiadać autoryzację wydaną przez producenta systemu/ oprogramowania dla zadania nr: 3, 6 i 7.

 2. Wykonawca przedstawi certyfikaty wykładowców uprawniające
  do prowadzenia szkolenia dla zadania nr 3, 6 i 7, dla pozostałych zadań certyfikaty lub oświadczenia o posiadanych kwalifikacjach wykładowców.

 3. Wykonawca zabezpieczy szkolonym:

 1. salę wykładową do przeprowadzenia szkoleń, która powinna zapewniać warunki i środowisko pracy;

 2. zestawy materiałów szkoleniowych w języku polskim dla każdego uczestnika szkolenia osobno.

 1. Wykonawca wystawi dla każdego z uczestników szkoleń imienny certyfikat/zaświadczenie ukończenia szkolenia, a w zadaniu nr 4 certyfikat audytora systemów informacji I stopnia.

 2. Wykonawca zakończy szkolenie nr 4 egzaminem.

 3. Po zakończeniu szkolenia i pozytywnym zdaniu egzaminu Wykonawca dokona wpisu uczestników szkolenia na krajową listę profesjonalnych audytorów i kontrolerów wewnętrznych PIKW dla zadania nr 4.

 4. Wykonawca przedstawi w ofercie minimum dwa terminy szkoleń, Proponowane terminy szkolenia muszą mieścić się do dnia 28.11.2014 r.

 5. Zamawiający może skorzystać z jednego lub kilku terminów szkoleń wskazanych przez Wykonawcę w ofercie, tak aby w danym terminie uczestniczyła część osób skierowanych przez Zamawiającego
  na szkolenie.

 1. W cenie przedmiotu zamówienia Wykonawca uwzględnia wszystkie elementy zamówienia. Cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym:

 1. Szkolenie.

 2. Zapewnienie podręczników, ćwiczeń lub materiałów pomocniczych (ćwiczenia oraz kserokopie materiałów do realizacji przedmiotu zamówienia przechodzą na własność uczestnika szkolenia).

 3. Przekazanie nieodpłatnie każdemu uczestnikowi szkolenia osobno zestawu materiałów szkoleniowych na nośniku pendrive dla zadań nr: 6, 7, 8, 9, 10, 14 i 15 oraz dla pozostałych zadań w wersji elektronicznej lub papierowej.

 4. Zapewnienie niezbędnych do szkolenia pomocy szkoleniowych.

 5. Zapewnienie kopii materiałów dodatkowych niezbędnych w czasie szkolenia dla szkolonych.

 6. Zabezpieczenie w materiały eksploatacyjne (papier xero, toner, markery) itd.

 7. Wystawienie certyfikatu/zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla każdego uczestnika szkolenia oraz certyfikatu audytora systemów informacji I stopnia (w zadaniu nr 4).

 8. Zapewnienie sprzętu audio/video niezbędnego do zabezpieczenia szkolenia.

IV. Zakres szkolenia:

Zadanie nr 1

 1. Nazwa szkolenia: Gromadzenie, korelacja i analiza logów
  w systemach IT.


 2. Termin szkolenia: do 28.11.2014 r.

 3. Czas trwania szkolenia: 3 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
  od pracy (24 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa – 45 minut).

 4. Ilość uczestników szkolenia: do 3 osób.

 5. Metodyka szkolenia: wykład, warsztaty.

 6. Wymogi jakie musi spełnić Wykonawca: miejsce szkolenia (sala wykładowa, sala do treningów), materiały szkoleniowe, sprzęt – zabezpiecza prowadzący szkolenie.

 7. Zakres szkolenia: Szkolenie powinno obejmować tematykę gromadzenia, korelacji i analizy logów systemowych i aplikacyjnych.

 8. Zagadnienia szkoleniowe:

 1. omówienie niezbędnych elementów infrastruktury IT wpływających
  na jakość i bezpieczeństwo przetwarzanych logów;

 2. umiejscowienie log hosta - centralnego systemu logowania;

 3. utwardzanie log hosta - jako element niezbędny do zapewnienia bezpiecznego zbierania logów;

 4. typowe metody logowania i przesyłania logów systemowych i aplikacyjnych dla systemów Linux/UNIX, Windows, oraz innych produktów;

 5. narzędzia do zbierania logów systemowych i ich zaawansowane funkcje;

 6. prawne aspekty logowania informacji;

 7. polityka przechowywania i analizy logów;

 8. analiza logów systemowych pod katem występowania anomalii;

 9. narzędzia wspomagające analizę logów;

 10. metody zautomatyzowania rutyny związanej z przeglądaniem
  i analizą logów;

 11. sposoby automatycznego powiadamiania administratorów;

 12. zbieranie i udostępnianie informacji o ruchu wychodzącym;

 13. narzędzia do korelacji zdarzeń.

Warsztaty:

 1. synchronizacja czasu pomiędzy systemami;

 2. logowanie informacji systemowych w systemach z rodziny Windows;

 3. logowanie informacji systemowych w systemach z rodziny Linux/Unix;

 4. logowanie informacji z urządzeń sieciowych (switche, routery);

 5. logowanie informacji z firewalli, IDS/IPS'ów;

 6. log host - umiejscowienie i konfiguracja (utwardzanie systemu);

 7. słabości typowych metod przesyłania i gromadzenia informacji systemowych;

 8. wykorzystanie zaawansowanych mechanizmów związanych z przesyłaniem logów systemowych;

 9. powiadamiania administratorów. 1. Miejsce przeprowadzenia szkolenia: wskazane przez Wykonawcę
  na terenie miasta stołecznego Warszawa.

 2. Rodzaj dokumentu poświadczającego ukończenie kursu: otrzymanie przez szkolonych zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia.

Zadanie nr 2

    1. Nazwa szkolenia: Vmware Site Recovery Manager VV5SRM+Vmmare vSphare: Design WorkshopVMware vSphare: Design Workshop VV5DW.

    2. Termin szkolenia: do 28.11.2014 r.

    3. Czas trwania szkolenia: 5 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
     od pracy (40 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa – 45 minut).

    4. Ilość uczestników szkolenia: do 4 osób.

    5. Metodyka szkolenia: wykład, ćwiczenia, warsztaty.

    6. Wymogi jakie musi spełnić Wykonawca: miejsce szkolenia (sala wykładowa, sala do treningów), materiały szkoleniowe, sprzęt – zabezpiecza prowadzący szkolenie.

    7. Zakres szkolenia: Uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych administratorów oraz projektantów zwirtualizowanej infrastruktury serwerowej.

    8. Zagadnienia szkoleniowe:

 1. projektowania, planowania i wdrażania rozwiązań pozwalających na odtwarzanie środowiska serwerowego po poważnych awariach w oparciu o rozwiązania VMware – VV5SRM;

 2. projektowania oraz wdrażania rozwiązań wirtualizacji platformy serwerowej w oparciu o produkty firmy VMware – VV5DW.

VMware Site Recovery Manager (VV5SRM):

 1. wprowadzenie i architektura SRM;

 2. planowanie i instalacja SRM;

 3. zarządzanie replikacjami macierzy;

 4. mapowanie środowiska, konfiguracja mapowania;

 5. grupy ochrony;

 6. tworzenie planów odtwarzania (odbudowy);

 7. testowanie planów awaryjnych.

VMware vSphare: Design Workshop (VV5DW):

 1. wprowadzenie do procesu projektowania;

 2. projektowanie vmware vsphere storage;

 3. projektowanie vmware vsphere network;

 4. projektowanie zasobów obliczeniowych;

 5. projektowanie maszyn wirtualnych;

 6. projektowanie vsphere virtual data center;

 7. projektowanie monitoringu oraz mechanizmów zarządzania.

 1. Miejsce przeprowadzenia szkolenia: wskazane przez Wykonawcę
  na terenie miasta stołecznego Warszawa.

 2. Rodzaj dokumentu poświadczającego ukończenie kursu: otrzymanie przez szkolonych certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia.

Zadanie nr 3

 1. Nazwa szkolenia: VM vSphere “What’s New (V5).

 2. Termin szkolenia: do 28.11.2014 r.

 3. Czas trwania szkolenia: 2 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
  od pracy (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa – 45 minut).

 4. Ilość uczestników szkolenia: do 2 osób.

 5. Metodyka szkolenia: wykład, warsztaty, ćwiczenia.

 6. Wymogi jakie musi spełnić Wykonawca: miejsce szkolenia (sala wykładowa, sala do treningów), materiały szkoleniowe, sprzęt – zabezpiecza prowadzący szkolenie. Szkolenie musi być autoryzowane przez producenta systemu/oprogramowania.

 7. Zakres szkolenia: Zapoznanie z istotnymi zmianami wprowadzonymi
  w VMware vSphere w wersji 5.

 8. Zagadnienia szkoleniowe:

 1. najważniejsze zmiany, upgrade komponentów vsphere z wersji 4.x
  do 5;

 2. zarządzanie maszynami wirtualnymi;

 3. zarządzanie sieciami oraz pamięciami masowymi;

 4. skalowalność oraz wysoka dostępność;

 5. automatyzacja wdrażania host-ów vsphere oraz nowości vmware vcenter.

 1. Miejsce przeprowadzenia szkolenia: wskazane przez Wykonawcę
  na terenie miasta stołecznego Warszawa.

 2. Rodzaj dokumentu poświadczającego ukończenie kursu: otrzymanie przez szkolonych certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia.

Zadanie nr 4

 1. Nazwa szkolenia: Audyt systemów informacyjnych.

 2. Termin szkolenia: do 28.11.2014 r.

 3. Czas trwania szkolenia: szkolenie 8 - dniowe ( cztery moduły po dwa dni z tematyką określoną w pkt. 8) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (64 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa – 45 minut).

 4. Ilość uczestników szkolenia: do 10 osób.

 1. Metodyka szkolenia: wykład, ćwiczenia praktyczne, egzamin.

 2. Wymogi jakie musi spełnić Wykonawca: Salę wykładową oraz
  do treningów, materiały szkoleniowe, sprzęt – zabezpiecza Wykonawca. Po zakończeniu szkolenia i pozytywnym zdaniu egzaminu firma dokona wpisu uczestnika szkolenia na krajową listę profesjonalnych audytorów
  i kontrolerów wewnętrznych PIKW.

 3. Zakres szkolenia: Zapoznanie z teoretycznymi i praktycznymi zasadami do  przeprowadzenia audytu z wybranych obszarów IT organizacji, bezpieczeństwa informacji oraz procesów informatycznych.

 4. Zagadnienia szkoleniowe:

 1. modele kontroli w obszarze it;

 2. zarządzanie ryzykiem obszaru it;

 3. metodyka realizacji audytu informatycznego;

 4. realizacja audytu bezpieczeństwa informacji;

 5. audyt procesów informatycznych;

 6. praktyczne aspekty audytu informatycznego.

 1. Miejsce przeprowadzenia szkolenia: wskazane przez Wykonawcę
  na terenie miasta stołecznego Warszawa. 1. Rodzaj dokumentu świadczący o ukończeniu szkolenia: otrzymanie przez szkolonych certyfikatu ukończenia kursu (certyfikatu audytora systemów informacji I stopnia).

Zadanie nr 5

 1. Nazwa szkolenia: Advanced Internet Information Services Management/ IIS8. 1. Termin szkolenia: do 28.11.2014 r. 1. Czas trwania szkolenia: 3 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
  od pracy (24 godziny szkoleniowe, 1 godzina szkoleniowa – 45 minut). 1. Ilość szkolonych: 1 osoba. 1. Metodyka szkolenia: warsztaty.

 2. Wymogi jakie musi spełnić Wykonawca: zabezpiecza miejsce szkolenia (sala wykładowa, sala do treningów), materiały szkoleniowe– zabezpiecza prowadzący szkolenie.

 3. Zakres szkolenia: Uzyskanie wiedzy z zaawansowanego zarządzania usługami IIS 8. Szkolenie musi obejmować tematykę związaną
  z poznaniem procesów zaawansowanej konfiguracji IIS, konfiguracji zabezpieczeń, oraz zaawansowanych rozwiązywań problemów. 1. Zagadnienia szkoleniowe: 1. moduł 1: introducing, installing and configuring iis 8 on windows server 2012;

 2. moduł 2: administering web sites;

 3. moduł 3: administering applications and application pools;

 4. moduł 4: configuring application development settings;

 5. moduł 5: iis 8.0 functionality extensions;

 6. moduł 6: managing iis 8.0 modules;

 7. moduł 7: securing the iis 8.0 platform and web environment;

 8. moduł 8: iis 8.0 remote management;

 9. moduł 9: configuring ftp server on iis 8.0;

 10. moduł 10: managing iis 8.0 from the command line;

 11. moduł 11: tuning iis 8.0 health and performance;

 12. moduł 12: administering web server availability with web farms;

 13. moduł 13: iis 8.0 diagnostics. 1. Miejsce przeprowadzenia szkolenia: wskazane przez Wykonawcę
  na terenie miasta stołecznego Warszawa. 1. Rodzaj dokumentu świadczący o ukończeniu szkolenia: otrzymanie przez szkolonych zaświadczenia/certyfikatu ukończenia kursu.

Zadanie nr 6

 1. Nazwa szkolenia: Vmware v Sphere: Instal Configure Manage W5ICM. 1. Termin szkolenia: do 28.11.2014 r. 1. Czas trwania szkolenia: 5 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
  od pracy (40 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa – 45 minut). 1. Ilość uczestników szkolenia: do 7 osób. 1. Metodyka szkolenia: wykłady, ćwiczenia, warsztaty.
 1. Wymogi jakie musi spełnić Wykonawca: Salę wykładową oraz salę
  do treningów, materiały szkoleniowe (autoryzowane przez producenta systemu/oprogramowania), sprzęt, infrastrukturę - zabezpiecza prowadzący szkolenie. Szkolenie autoryzowane przez producenta systemu/oprogramowania. 1. Zakres szkolenia: Uzyskanie wiedzy merytorycznej i praktycznej
  z zakresu administratorów zwirtualizowanych środków serwerowych. Szkolenie powinno obejmować tematykę instalacji, konfiguracji
  i zarządzania oprogramowaniem VMware vSphere 5.x. 1. Zagadnienia szkoleniowe:

 1. wstęp do wirtualizacji vmware;

 2. tworzenie maszyn wirtualnych;

 3. vmware vcenter server;

 4. konfiguracja i zarządzanie wirtualnymi mechanizmami sieciowymi;

 5. konfiguracja i zarządzanie wirtualną pamięcią masową w vsphere;

 6. zarządzanie maszynami wirtualnymi;

 7. ochrona danych;

 8. kontrola dostępu oraz uwierzytelniania;

 9. monitorowanie wykorzystania zasobów;

 10. wysoka dostępność, odporność na uszkodzenia i faul tolerance;

 11. skalowalność;

 12. zarządzanie poprawkami;

 13. instalowanie składników vmware vsphere 5.

 1. Miejsce przeprowadzenia szkolenia: wskazane przez Wykonawcę
  na terenie miasta stołecznego Warszawa. 1. Rodzaj dokumentu świadczący o ukończeniu szkolenia: otrzymaniem przez szkolonych zaświadczenia/certyfikatu ukończenia kursu.

Zadanie nr 7

 1. Nazwa szkolenia: Budowa, eksploatacja, monitorowanie systemu łączności specjalnej STORCZYK.

 2. Termin szkolenia: do 28.11.2014 r.

 3. Czas trwania szkolenia: 2 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
  od pracy (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa – 45 minut). 1. Ilość uczestników szkolenia: do 10 osób. 1. Metodyka szkolenia: wykłady, ćwiczenia, warsztaty.

 2. Wymogi jakie musi spełnić Wykonawca: miejsce szkolenia (sala wykładowa, sala do treningów), materiały szkoleniowe, sprzęt – zabezpiecza prowadzący szkolenie. Szkolenie autoryzowane przez producenta systemu/oprogramowania.

 3. Zakres szkolenia: Szkolenie specjalistyczne z systemu administratorów globalnych STORCZYK. 1. Zagadnienia szkoleniowe: 1. budowa systemu storczyk;

 2. zasady eksploatacji systemu;

 3. diagnostyka urządzeń systemu;

 4. obsługa systemu zarządzania szał-99;

 5. monitorowanie sprawności systemu i zdalne zarządzanie;

 6. użytkownicy, prawa dostępu, logi systemowe;

 7. incydenty teleinformatyczne;

 8. zdalne programowanie urządzeń i archiwizacja konfiguracji.

 1. Miejsce przeprowadzenia szkolenia: wskazane przez Wykonawcę
  na terenie RP.

 2. Rodzaj dokumentu świadczący o ukończeniu szkolenia: otrzymanie przez szkolonych stosownego certyfikatu/zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Zadanie nr 8

 1. Nazwa szkolenia: Multimedialne protokoły H.323 oraz SIP;

 2. Termin szkolenia: do 28.11.2014 r.

 3. Czas trwania szkolenia: 2 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
  od pracy (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa – 45 minut). 1. Ilość uczestników szkolenia: 1 osoba.

 2. Metodyka szkolenia: wykłady, ćwiczenia, warsztaty.

 3. Wymogi jakie musi spełnić Wykonawca: miejsce szkolenia (sala wykładowa, sala do treningów), materiały szkoleniowe, sprzęt – zabezpiecza prowadzący szkolenie. 1. Zakres szkolenia: Przedstawienie szkolonym podstawowych informacji
  o aktualnym i perspektywicznym zakresie stosowania mechanizmów sterujących systemów telefonii IP. 1. Zagadnienia szkoleniowe: 1. wprowadzenie;

 2. charakterystyka zestawu h.323 (standaryzacja, mechanizmy operacyjne, współpraca z otoczeniem, podstawowe funkcje);

 3. połączenia w systemie h.323 (specyficzne protokoły, reguły routingu, adresowanie i zarządzanie stacjami klientów);

 4. współpraca z telefonią publiczną;

 5. architektura protokołu sip (składniki zestawu, usytuowanie
  w otoczeniu sieciowym, adresowanie, operacje i rozszerzenia protokołu);

 6. funkcje operacyjne sip (niezawodność, usługi, zdolności gwarantowania qos, atrybuty);

 7. podsumowanie.

 1. Miejsce przeprowadzenia szkolenia: wskazane przez Wykonawcę
  na terenie RP.

 2. Rodzaj dokumentu świadczący o ukończeniu szkolenia: otrzymanie przez szkolonych stosownego certyfikatu/zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Zadanie nr 9

 1. Nazwa szkolenia: Baterie akumulatorów i inne źródła zasilania rezerwowego stosowane w telekomunikacji. 1. Termin szkolenia: do 28.11.2014 r. 1. Czas trwania szkolenia: 2 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
  od pracy (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa – 45 minut). 1. Ilość uczestników szkolenia: do 2 osób. 1. Metodyka szkolenia: wykłady, ćwiczenia, warsztaty. 1. Wymogi jakie musi spełnić Wykonawca: miejsce szkolenia (sala wykładowa, sala do treningów), materiały szkoleniowe, sprzęt – zabezpiecza prowadzący szkolenie. 1. Zakres szkolenia: Przekazanie wiedzy szkolonym w zakresie współczesnych systemów zasilania rezerwowego przeznaczonych
  do zastosowania w telekomunikacji. 1. Zagadnienia szkoleniowe:

 1. rodzaje baterii akumulatorów stosowanych w telekomunikacji (bodowa, zasady działania i właściwości baterii);

 2. żywotność baterii oraz czynniki mające wpływ na ten parametr (temperatura otoczenia, napięcie pracy buforowej, napięcie i czas ładowania, samowyładowywanie, ilość i głębokość wyładowań, wyładowanie poniżej napięcia deklarowane przez producenta);

 3. parametry elektryczne baterii (pojemność, liczba ogniw, metody ładowania);

 4. praca cykliczna baterii (definicja, metody ładowania, liczba cykli);

 5. warunki środowiskowe baterii (temperatura, wilgotność);

 6. inne znane sposoby zapewniania ciągłości zasilania. 1. Miejsce przeprowadzenia szkolenia: wskazane przez Wykonawcę
  na terenie miasta stołecznego Warszawa.

 2. Rodzaj dokumentu świadczący o ukończeniu szkolenia: otrzymanie przez szkolonych stosownego certyfikatu/zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Zadanie nr 10

 1. Nazwa szkolenia: Systemy teletransmisyjne SDH. 1. Termin szkolenia: do 28.11.2014 r. 1. Czas trwania szkolenia: 2 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
  od pracy (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa – 45 minut). 1. Ilość uczestników szkolenia: do 3 osób. 1. Metodyka szkolenia: wykłady, ćwiczenia, warsztaty. 1. Wymogi jakie musi spełnić Wykonawca: miejsce szkolenia (sala wykładowa, sala do treningów), materiały szkoleniowe, sprzęt – zabezpiecza prowadzący szkolenie. 1. Zakres szkolenia: Przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy w zakresie istoty techniki SDH, roli systemów SDH w sieci telekomunikacyjnej oraz technik optycznych wykorzystywanych w systemach SDH. 1. Zagadnienia szkoleniowe: 1. systemy synchroniczne sonet i sdh (pojęcia, struktura zwielokrotniania sygnałów, przeplotowa kontrola parzystości bip-n, proces skramblowania sygnału);

 2. zasady zwielokrotniania sygnałów;

 3. urządzenia systemów sdh;

 4. synchronizacja w systemach sdh;

 5. architektura sieci sdh;

 6. zarządzanie w systemach sdh;

 7. klasyfikacja interfejsów optycznych sdh;

 8. przenoszenie w sieciach sdh sygnałów pochodzących z sieci pakietowych;

 9. optyczna transparentna sieć pakietowa otpn.

 1. Miejsce przeprowadzenia szkolenia: wskazane przez Wykonawcę
  na terenie miasta stołecznego Warszawa.

 2. Rodzaj dokumentu świadczący o ukończeniu szkolenia: otrzymanie przez szkolonych stosownego certyfikatu/zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Zadanie nr 11

 1. Nazwa szkolenia: Systemy teletransmisyjne SDH, DWDM i CWDM. 1. Termin szkolenia: do 28.11.2014 r. 1. Czas trwania szkolenia: 2 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
  od pracy (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa – 45 minut). 1. Ilość uczestników szkolenia: do 2 osób. 1. Metodyka szkolenia: wykłady, pokaz, prezentacja multimedialna.

 2. Wymogi jakie musi spełnić Wykonawca: zabezpiecza miejsce szkolenia (sala wykładowa, sala do treningów), materiały szkoleniowe, sprzęt– zabezpiecza prowadzący szkolenie.

 3. Zakres szkolenia: Przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie systemów transmisyjnych SDH, DWDM i CWDM. 1. Zagadnienia szkoleniowe:

 1. wprowadzenie do systemów synchronicznych sdh, charakterystyka i zalety, budowa, funkcjonowanie i usługi systemów szerokopasmowych;

 2. zasady zwielokrotniania sygnałów w sieciach sdh, odwzorowanie i mechanizm wykorzystania wskaźników;

 3. urządzenia systemów sdh;

 4. architektura sieci sdh;

 5. przenoszenie w sieciach sdh sygnałów pochodzących z sieci pakietowych;

 6. podstawy wielofalowych systemów optycznych;

 7. ograniczenia wprowadzane przez zjawiska optyczne w jedno modowym włóknie światłowodowym oraz metody ich usuwania;

 8. optyczne sieci dwdm i cwdm;

 9. normalizacja w ramach dwdm;

 10. rozwiązania techniczne łączy i sieci dwdm i cwdm;

 11. przezroczyste sieci optyczne;

 12. kable światłowodowe, parametry urządzeń dwdm i cwdm, ich pomiary w sieci wielofalowej.

 1. Miejsce przeprowadzenia szkolenia: wskazane przez Wykonawcę
  na terenie miasta stołecznego Warszawa.

 2. Dokument świadczący o ukończeniu szkolenia: otrzymanie przez szkolonych stosownego certyfikatu/zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Zadanie nr 12

 1. Nazwa szkolenia: Architektura sieci telekomunikacyjnych. 1. Termin szkolenia: do 28.11.2014 r. 1. Czas trwania szkolenia: 2 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
  od pracy (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa – 45 minut). 1. Ilość uczestników szkolenia: do 2 osób. 1. Metodyka szkolenia: wykłady, pokaz i prezentacja multimedialna.

 2. Wymogi jakie musi spełnić Wykonawca: miejsce szkolenia (sala wykładowa, sala do treningów), materiały szkoleniowe– zabezpiecza prowadzący szkolenie.

 3. Zakres szkolenia: Przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy
  w zakresie architektury i funkcjonowania publicznych sieci telekomunikacyjnych, systemów sygnalizacji, systemów transmisyjnych SDH. Uzyskanie przez szkolonych wiedzy dotyczącej sieci szerokopasmowych, nowoczesnych sieci dostępowych, sieci radiokomunikacji ruchomej, istoty, cech i funkcjonowania sieci inteligentnej oraz oferowanych przez nią usług. 1. Zagadnienia szkoleniowe:

 1. kluczowe cechy sieci pstn, idn i isdn;

 2. cyfrowe systemy komutacyjne;

 3. podstawowe systemy sygnalizacyjne;

 4. systemy transmisyjne sdh i atm;

 5. kluczowe cechy dostępowych sieci abonenckich;

 6. systemy radiokomunikacji ruchomej lądowej;

 7. sieci inteligentne.

Ewolucja publicznych sieci telekomunikacyjnych:

 1. charakterystyka sieci pstn;

 2. etapy wprowadzania techniki cyfrowej do sieci telekomunikacyjnej;

 3. istota sieci idn i isdn;

 4. struktura styku abonenckiego;

 5. usługi w sieciach isdn.

Cyfrowe systemy komutacyjne:

 1. charakterystyka;

 2. wymagania;

 3. przykłady typowych systemów komutacyjnych.

Systemy sygnalizacyjne:

 1. system sygnalizacji ss7;

 2. struktura sieci sygnalizacyjnej;

 3. krajowa wersja sygnalizacji ss7 i dss1.

Systemy transmisyjne SDH i sieci ATM:

 1. charakterystyka systemów transmisyjnych sdh;

 2. budowa, funkcjonowanie i usługi systemów szerokopasmowych.

Dostępowe sieci abonenckie:

 1. charakterystyka sieci dostępowej;

 2. systemy dostępowe;

 3. kablowe światłowodowe i radiowe;

 4. dostęp do usług internetowych i multimedialnych.

Systemy radiokomunikacji ruchomej lądowej:

 1. charakterystyka systemu gsm i jego usług;

 2. systemy trunkingowe;

 3. umts system mobilny trzeciej generacji.

Sieci inteligentne:

 1. koncepcja sieci inteligentnej;

 2. charakterystyka usług i funkcji usługowych;

 3. architektura funkcjonalna i fizyczna. 1. Miejsce przeprowadzenia szkolenia: wskazane przez Wykonawcę
  na terenie miasta stołecznego Warszawa. 1. Dokument świadczący o ukończeniu szkolenia: otrzymanie przez szkolonych stosownego certyfikatu/zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Zadanie nr 13

 1. Nazwa szkolenia: Uprawnienia budowlane w telekomunikacji. 1. Termin szkolenia: do 28.11.2014 r. 1. Czas trwania szkolenia: 3 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
  od pracy (24 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa – 45 minut). 1. Ilość uczestników szkolenia: do 2 osób. 1. Metodyka szkolenia: wykłady.

 2. Wymogi jakie musi spełnić Wykonawca: miejsce szkolenia (sala wykładowa, sala do treningów), materiały szkoleniowe, sprzęt – zabezpiecza prowadzący szkolenie.

 3. Zakres szkolenia: Przygotowanie uczestników szkolenia do merytorycznej znajomości przepisów dotyczących uprawnień budowlanych. Szkolenie powinno obejmować tematykę z przepisów prawnych z podstaw uprawnień budowlanych. 1. Zagadnienia szkoleniowe:

 1. przedstawienie zakresu znajomości przepisów prawnych niezbędnych do merytorycznej znajomości podstaw przepisów dotyczących uprawnień budowlanych;

 2. omówienie prawa budowlanego wraz z rozporządzeniami;

 3. telekomunikacja:

 1. przedstawienie ustawy o prawie telekomunikacyjnym,

 2. omówienie rozporządzeń,

 1. omówienie ustawy o normalizacji i norm;

 2. omówienie problemów związanych z dozorem technicznym;

 3. omówienie kodeksu pracy dotyczącego bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 1. Miejsce przeprowadzenia szkolenia: wskazane przez Wykonawcę
  na terenie miasta stołecznego Warszawa. 1. Dokument świadczący o ukończeniu szkolenia: otrzymanie przez szkolonych stosownego certyfikatu/zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Zadanie nr 14

 1. Nazwa szkolenia: Szkolenie z technologii światłowodowej. 1. Termin szkolenia: do 28.11.2014 r. 1. Czas trwania szkolenia: 3 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
  od pracy (24 godziny szkoleniowe, 1 godzina szkoleniowa – 45 minut). 1. Ilość uczestników szkolenia: do 3 osób. 1. Metodyka szkolenia: wykłady, ćwiczenia, warsztaty.

 2. Wymogi jakie musi spełnić Wykonawca: miejsce szkolenia (sala wykładowa, sala do treningów), materiały szkoleniowe – zabezpiecza prowadzący szkolenie.

 3. Zakres szkolenia: Zapoznanie uczestników szkolenia z zagadnieniami
  z technologii światłowodowej oraz uzyskanie praktycznych umiejętności
  z zakresu technologii światłowodowej.

 4. Zagadnienia szkoleniowe: 1. wstęp do technologii światłowodowej (zalety światłowodów, włókno światłowodowe – budowa, rozmiary, najnowsze typy włókien światłowodowych (włókna z niskim pikiem wodnym, włókna pozbawione piku wodnego, włókna odporne na zginanie), włókno polimerowe pof 1mm, długości fal i częstotliwości (okna) straty;

 2. elementy pasywne okablowania (kable światłowodowe – typy kabli
  ze względu na budowę, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze kabla światłowodowego, panele (skrzynki) mufy, pigtaile (patchcordy), adaptery, pasywne elementy optyczne (splittery falowe i mocowe, multipleksery i demultipleksery pasywne);

 3. światłowodowe sieci dostępowe (budowa i zasady transmisji), podstawowe zasady budowy sieci ftth, ftto, fttd, zastosowanie mikrokanalizacji i mikrokabli w sieciach fttx, zastosowanie technologii wdm, c-wdm, d-wdm we współczesnych sieciach światłowodowych, podstawy działa pasywnych sieci optycznych pon, g-pon;

 4. procedury instalacyjne (podstawowe wyposażenie instalatora, bezpieczeństwo pracy);

 5. łączenie światłowodów, zarabianie złączy – rodzaje złączy, zarabianie - ćwiczenia, ocena pod mikroskopem;

 6. spawanie – ćwiczenia praktyczne (do pospawania panel, skrzynka naścienna, mufa), łączenie włókien przy pomocy spawów mechanicznych;

 7. pomiary (transmisyjne – wykonane patchcordy, wykonany system, pomiary transmisyjne włókien polimerowych pof (wstęp do pomiarów reflektometrycznych, ćwiczenia, pomiary reflektometryczne sieci pon (pomiary przez splittery), identyfikacja miejsca uszkodzenia kabla, próby celowego uszkodzenia kabla, analiza wytrzymałości mechanicznej kabli pod kątem pomiarów reflektometrycznych.

 1. Miejsce przeprowadzenia szkolenia: wskazane przez Wykonawcę
  na terenie RP.

 2. Dokument świadczący o ukończeniu szkolenia: otrzymanie przez szkolonych stosownego certyfikatu/zaświadczenia ukończenia szkolenia.Zadanie nr 15

 1. Nazwa szkolenia: Wirtualizacja – Vmware Server.

 2. Termin szkolenia: do 28.11.2014 r.

 3. Czas trwania szkolenia: 1 dzień z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
  od pracy (8 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa - 45 min.);

 4. Ilość uczestników szkolenia: do 4 osób.

 5. Metodyka szkolenia: wykłady, ćwiczenia, warsztaty.

 6. Wymogi jakie musi spełnić Wykonawca: miejsce szkolenia (sala wykładowa, sala do treningów), materiały szkoleniowe, sprzęt– zabezpiecza prowadzący szkolenie.

 7. Zakres szkolenia: Nabycie umiejętności z zakresu konfiguracji systemu. Przegląd możliwości i rozwiązań produktów VMware.

 8. Zagadnienia szkoleniowe:

 1. metody wirtualizacji;

 2. przegląd produktów vmware;

 3. planowanie środowiska wirtualizacji;

 4. instalacja vmware server;

 5. konfigurowanie wirtualne sieci;

 6. zarządzanie pamięcią masową;

 7. kontrola pracy serwera przy pomocy skryptów;

 8. kontrola dostępu do wirtualnych maszyn, kontrolowanie praw administracyjnych;

 9. zarządzanie zasobami i infrastrukturą;

 10. kopie zapasowe;

 11. monitorowanie systemów;

 12. zagadnienia wysokiej dostępności środowiska, klaser wysokiej dostępności.

 1. Miejsce przeprowadzenia szkolenia: wskazane przez Wykonawcę
  na terenie miasta stołecznego Warszawa;

 2. Dokument świadczący o ukończeniu szkolenia: otrzymanie przez szkolonych stosownego certyfikatu/zaświadczenia ukończenia szkolenia.SZEF

SEKCJI SZKOLENIOWEJ

cz.p.o. kpt. Wojciech DRAS


/


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna