Opis przedmiotu zamówienia na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej I mieniaPobieranie 1,52 Mb.
Strona1/14
Data05.07.2018
Rozmiar1,52 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

PowerPlusWaterMarkObject35687118 Załącznik nr 1O - Opis przedmiotu zamówienia /SIWZ 2014 NA 2015 SPZOZ/Świdnica


Załącznik NR 1 do SIWZ
__________________________

pieczątka firmowa Wykonawcy


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I MIENIA

DLA :Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy


 1. UWAGI OGÓLNE ZAMAWIAJĄCEGO.


1.Opis przedmiotu zamówienia stanowi jednocześnie integralną część oferty Wykonawcy po wypełnieniu lub uzupełnieniu miejsc do tego wskazanych przez Zamawiającego. W tym celu wykonawca załącza niniejszy Opis zaparafowany w prawym dolnym rogu na każdej stronie i podpisany we wskazanym miejscu. Na żadnej stronie nie może być jakichkolwiek skreśleń lub poprawek chyba ,że wyraził na nie zgodę Zamawiający.
2. Należy dokładnie zapoznać się z poniższym opisem przedmiotu zamówienia.
3. Cena za ubezpieczenie zawarta w ofercie Wykonawcy powinna być podana za okres trwania zamówienia -

tj. od 01.01.2015 – 31.12.2016 .

Cena zawarta w ofercie Wykonawcy ma być podana z uwzględnieniem wszystkich zapisów szczególnych (klauzule) wg stosownego złącznika 2F (formularza ofertowego) do SIWZ . Wykonawca przyjmuje , że cena oferty - składka ubezpieczeniowa zostanie opłacona w postaci ratalnej wg poniższego harmonogramu za dany okres odpowiedzialności : 6 rat w każdym roku polisowym z uwzględnieniem poniższego;

3.1. dla zadania 1,2,3:


 • pierwsza płatność z zadania 1 i 2 do 30.01.2015, następne co dwa miesiące i do 30 dnia danego miesiąca w którym ma nastąpić płatność kolejnej raty oraz analogicznie w roku 2016.

3.2. dla zadania 4,5.

 • pierwsza płatność z zadania 4 i 5 do 28.02.2015, następne co dwa miesiące i do 28 dnia danego miesiąca w którym ma nastąpić płatność kolejnej raty oraz analogicznie w roku 2016.


4. Wykonawca przyjmuje stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych aktualnie istniejących i stosowany we wszystkich obiektach Zamawiającego jako całkowicie wystarczający dla potrzeb prawidłowego ubezpieczenia. Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych , o których wiedział przed zawarciem umowy uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia ewentualnej inspekcji w ubezpieczonych lokalizacjach.

Wykonawca może zastrzec sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji ubezpieczeniowej przez inżyniera z Zespołu Oceny Ryzyka Majątkowego oraz do wykonania rekomendacji, dotyczących poprawy bezpieczeństwa pożarowego, przedstawionych w raporcie po tej inspekcji. W takim przypadku Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 60 dni od daty przedstawienia rekomendacji. Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Rekomendacja dotycząca poprawy bezpieczeństwa pożarowego nie może powodować po stronie Ubezpieczającego nadmiernych kosztów , a zwłaszcza takich , które wiążą się ze spełnieniem dodatkowych działań dotyczących poprawy bezpieczeństwa pożarowego ponad te , które są wymagane obowiązującymi przepisami prawa.


5. Sumy ubezpieczenia podane w Zadaniu 3 i 4 dotyczą stanu majątkowego na: październik 2014 i będą podlegać :

-aktualizacji na 31.12. 2014 oraz zgodnie z klauzulą aktualizacji sumy ubezpieczenia po rozpoczęciu ochrony i analogicznie w kolejnym roku polisowym,

- aktualizacji w trakcie trwania okresu zamówienia.

6.Wykonawca zobowiązuje się , że w razie szkody nie będzie potrącał z należnego odszkodowania rat pozostałych do opłacenia całkowitej składki, ani nie uzależni wypłaty odszkodowania od opłacenia tych rat.
7. Do zadania 2,3,4 będą miały zastosowanie klauzule poszerzające ochronę:

7.1. klauzule obligatoryjne(O) -Klauzule te wymagane są przez Zamawiającego. Brak którejkolwiek powoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.7.2. Klauzule fakultatywne (F) - ich ewentualna akceptacja jest po stronie Wykonawcy i przez Wykonawcę oraz podlega ocenie i punktacji wg przedmiotowego załącznika „Tabela akceptacji klauzul do danego Zadania .
8. Dla celów precyzyjnego dookreślenia i dalszego stosowania przyjmuje się następujące znaczenie określeń:

1)Zamawiający /Ubezpieczający/ Ubezpieczony: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

2)Wykonawca /Ubezpieczyciel


II. WYMAGANY ZAKRES OCHRONY
Zadanie 1: - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego –podmiotu wykonującego

działalność leczniczą na warunkach Rozporządzenia MF z dnia 22.12.2011 – ubezpieczenie

obowiązkowe (zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych). CPV : 66510000-8
Zadanie 2: - dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej/nadwyżkowe/

z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego działalności leczniczej - na warunkach

komercyjnych oferowanych przez Wykonawcę. CPV 66516000-7
Zadanie 3: - ubezpieczenie  dobrowolne odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia

działalności innej niż lecznicza oraz posiadania/użytkowania mienia - na warunkach 

komercyjnych oferowanych przez Wykonawcę. CPV 66516000-7

Zadanie 4: - Ubezpieczenia mienia w zakresie all risks/AR/; CPV: 66516000-0

Zadanie 5: - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: stacjonarnego, przenośnego w ramach polisy all riks dla sprzętu/USE/; CPV: 66516400-4
III. OPIS SZCZEGÓŁOWY WYMAGANEGO ZAKRESU ochrony ubezpieczeniowej.
AD : Zadanie 1, 2 ,3.
DANE DO OCENY RYZYKA OC –/ STAN NA KONIEC WRZEŚNIA 2014/;


 1. Nazwa podmiotu leczniczego:

  • pełna: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

  • skrócona: SPZOZ w Świdnicy

 2. Adres siedziby: 58-100 Świdnica, ul. Leśna 27-29

 3. Dane dotyczące rozpoczęcia działalności przez podmiot leczniczy:

  • Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 32/98 Wojewody Wałbrzyskiego z dnia 20 sierpnia 1998 r. z późn. zm.

  • Data rozpoczęcia działalności: 02.09.1998 r.

Aktualny organ założycielski: Starostwo Powiatowe w Świdnicy.

 1. Forma organizacyjno-prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

 2. Dane dotyczące rejestracji podmiotu leczniczego:

 1. Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzony przez Wojewodę Dolnośląskiego:

  • data wpisu: 22.01.1993 r.

  • księga rejestrowa nr 000000001735

 1. Rejestr stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego:

  • data wpisu: 24.01.2002 r.

  • nr KRS: 0000085339.

 1. Organ założycielski: Starostwo Powiatowe w Świdnicy.

 1. kod PKD/EKD wraz z nazwą prowadzonej działalności:
  PKD 2007: 8610Z działalność szpitali,

PKD 2004: 8511Z szpitalnictwo.

Rodzaj prowadzonej działalności: świadczenie usług medycznych lecznictwo szpitalne, wynajem nieruchomości i urządzeń osobom trzecim .


Przychód za 2014 rok wyniesie ok. 94 500 000 PLN , w tym:

- ze świadczenia usług medycznych: ok 95,25 %,

- reszta z pozostałej działalności, tj. dzierżawa lub wynajem pomieszczeń itp.: ok.4,65 %.

Planowany przychód w 2015 roku: 96 000 000 PLN, w tym:

- ze świadczenia usług medycznych –ok.96 % ,

- reszta z pozostałej działalności tj. dzierżawa lub wynajem pomieszczeń itp.: ok.4 %


Wyjaśnienie: W ramach przychodów z pozostałej działalności Zamawiający ma zawarte w wyniku przetargu m.in. umowy na tzw. depozyty wyrobów medycznych należących do osób trzecich. Wyroby te są przechowywane w SPZOZ w Świdnicy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego w danym oddziale szpitala (np. kardiologicznym, ortopedycznym, wewnętrznym) i tam pobierane na bieżąco do wykonywania świadczeń medycznych. Przechowywane mienie jest na ryzyku Zamawiającego, który nie odpowiada m.in. za rozszczelnienie opakowań, przeterminowanie.


 1. Ubezpieczający jest: administratorem zakładu opieki zdrowotnej .

Tytuły prawne użytkowania mienia nieruchomego i ruchomego :

a) budynków, budowli : nieodpłatne użytkowanie

b) mienie ruchome (infrastruktura medyczna ,urządzenia medyczne, wyposażenie) – własność

8) Posiadane certyfikaty:


 • Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN 15224:2013 z zakresu: usług medycznych z zakresu lecznictwa stacjonarnego, specjalistki ambulatoryjnej i diagnostyki, leczenia, rehabilitacji i pielęgnacji pacjentów; ważny od 24.07.2014 r. do 23.07.2017 r.;

 • Certyfikat Szpitala Akredytowanego przez Ministra Zdrowia nr 2013/60 z dnia 30.12.2013 r.; kontynuacja certyfikatu Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z 2006 r. i 2010 r. Certyfikat potwierdza spełnienie przez SPZOZ w Świdnicy standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego.

 • Certyfikat ISO 9001:2008 Systemu zarządzania jakością z lipca 2012 r. (kontynuacja certyfikatu 2009 r. oraz ISO 9001:2000 z 2006 r.);

 • Certyfikat ISO 14001:2004 Systemu zarządzania środowiskowego z lipca 2012 r. (kontynuacja certyfikatu 2009 r.);

 • Certyfikat PN-N-18001:2004 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, z lipca 2012 r.;

 • Certyfikat HACCP – Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (nr 256/QAP/2012) z marca 2010 r., ważny do 31 marca 2015 r.

 • Certyfikat Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Świdnicy (nr 95/2012) z dnia 07.08.2012 r.

 • Certyfikat przyznany Szkole Rodzenia w SPZOZ w Świdnicy przez Wojewodę Dolnośląskiego (nr 12/2013), ważny do 11.07.2015 r. (kontynuacja certyfikatu z maja 2012 r.).

oraz obowiązujący do 03.08.2012 r. aktualnie nie certyfikowany System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (wdrożony i funkcjonujący od sierpnia 2009 r.).

SPZOZ w Świdnicy poniósł duże nakłady oraz inwestycje i jako jeden z pierwszych szpitali w województwie dolnośląskimi i pierwszy szpital w byłym woj. wałbrzyskim uzyskał ww. certyfikaty.9) Posiadane przez Placówkę wyróżnienia, osiągnięcia lub inne sukcesy :

W rankingu najlepszych szpitali w Polsce wg „Rzeczpospolitej” - SPZOZ w Świdnicy uzyskał :

 • w 2014 r. – 4 miejsce w skali kraju w kategorii szpitale zabiegowe, wielospecjalistyczne i onkologiczne oraz 7 w skali kraju ( 2 w województwie dolnośląskim) w kategorii najlepsze szpitale pod względem jakości opieki medycznej;

 • w 2013 r. – 15 miejsce w skali kraju oraz 2 miejsce w województwie dolnośląskim. Należy podkreślić ,że w rankingu zmieniono zasady klasyfikacji – nie ma już podziału na szpitale publiczne i niepubliczne;

 • w 2012 r. – 8 miejsce (pierwsza dziesiątka) w kategorii: Zabiegowe szpitale publiczne: wielospecjalistyczne i onkologiczne, dodatkowo w podrankingu „Jakość opieki medycznej” – 10 miejsce (pierwsza dziesiątka); w obu przypadkach uzyskując ponownie 1 miejsce i tytuł najlepszego szpitala w województwie dolnośląskim;

 • w 2011 r. 8 miejsce (pierwsza dziesiątka), 1 miejsce wśród szpitali na Dolnym Śląsku;

 • w 2010 r. – 13 miejsce (złota pięćdziesiątka), 1 miejsce wśród szpitali na Dolnym Śląsku;

 • w 2009 r. – 12 miejsce (złota pięćdziesiątka), 1 miejsce wśród szpitali na Dolnym Śląsku;

 • w 2008 r. – 12 miejsce (złota pięćdziesiątka), 1 miejsce wśród szpitali na Dolnym Śląsku;

 • w 2007 r. – 21 miejsce (złota pięćdziesiątka), 1 miejsce wśród szpitali na Dolnym Śląsku;

 • w 2006 r. - 28 miejsce (złota pięćdziesiątka), 2 miejsce wśród szpitali na Dolnym Śląsku;

 • w 2005 r. - 42 miejsce (złota pięćdziesiątka), 4 miejsce wśród szpitali na Dolnym Śląsku;

 • w 2004 r. - 56 miejsce (złota setka), 3 miejsce wśród szpitali na Dolnym Śląsku.

W Narodowym Rankingu szpitali na placówkę przyjazną dla pacjenta Gazety „Super Express” pod patronatem Ministra Zdrowia - SPZOZ w Świdnicy uzyskał :

 • w 2008 r. – 2 miejsce w Polsce, 1 miejsce wśród szpitali na Dolnym Śląsku.

 • Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Czyste ręce „Plus dla Ciebie”;

 • SPZOZ w Świdnicy uzyskał zaszczytne miejsce wśród dwudziestu najlepszych szpitali w Polsce, wyróżnionych w specjalnościach: okulistyka, laryngologia, ginekologia i położnictwo, chirurgia.

 • W  ramach przedsięwzięć organizowanych przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy: Oddział noworodkowy zajął I miejsce w południowej części Polski, a II miejsce w Polsce za przesiewowe badania słuchu u noworodków.

Inne sukcesy :

2013 rok:

 • Certyfikat Polmikro – dla Laboratorium Mikrobiologicznego;

 • Rekomendacja Szkoły Rodzenia w SPZOZ w Świdnicy przez Wojewodę Dolnośląskiego wraz z przyznaniem tytułu „Wyróżniającej się Szkoły Rodzenia na Dolnym Śląsku”;

 • I miejsce dla Oddziału Onkologii Klinicznej SPZOZ w Świdnicy w Powiatowym Plebiscycie „Piguła 2013” pod patronatem Starosty Świdnickiego w kategorii Oddział Najbardziej Przyjazny Pacjentowi;

 • Uzyskanie statusu: Szpital Przyjazny Kombatantom.

2012 rok:

 • Profesjonalista Forbes 2012, Zawód Zaufania Publicznego, kategoria lekarz - dla Lekarza Kierującego Oddziałem Onkologii Klinicznej (dr n. med. Ewa Kilar);

 • Certyfikat dla Centralnej Sterylizatornii - „Prawidłowy sposób postępowania z instrumenta-rium chirurgicznym i systemami motorowymi";

 • Certyfikat dotyczący profilaktyki zakażeń szpitalnych - Czyste ręce „Plus dla Ciebie”;

 • Certyfikat międzynarodowy Polmikro – dla Laboratorium Mikrobiologicznego.

2011 rok:

 • Nagroda Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich dla najlepszych ludzi wolnych zawodów - Statuetka Przedsiębiorczości dla Lekarza Kierującego Oddziałem Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego;

 • Certyfikat Polmikro – dla Laboratorium Mikrobiologicznego – zakład Diagnostyki laboratoryjnej;

 • Panteon Administracji Polskiej w kategorii Świadczenie usług medycznych najwyższej jakości;

2010 rok:

 • Nominacja w kategorii: Działalność na Rzecz Pacjenta w IV edycji Konkursu Liderów Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia dla psychologa zatrudnionego w SPZOZ w Świdnicy (Stefania Radecka-Gazda)

 • „Nagroda Świdnicki Neptun” w kategorii „Osobowość Roku 2009”dla Dyrektora SPZOZ w Świdnicy.

Pracownicy SPZOZ w Świdnicy są typowani przez pacjentów jako najlepsi fachowcy w Polsce, a tym samym uzyskują wysokie noty w prestiżowych miesięcznikach np. „Twój Styl”.

Inne osiągnięcia - SPZOZ w Świdnicy należy do:

 • Polskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie,

 • Europejskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Kluby i stowarzyszenia działające przy SPZOZ w Świdnicy lub ściśle współpracujące:

 • Stowarzyszenie „Amazonki”,

 • Towarzystwo opieki nad chorymi ze stomią,

 • Fundacja „Reanimacja Dziecięca”,

 • Fundacja „Pomóżmy Naszym Pacjentom”,

 • Liga Kobiet Polskich.

Przy SPZOZ w Świdnicy od 2004 roku działa Fundacja „Pomóżmy naszym Pacjentom” , skupiająca lekarzy, pielęgniarki, prawników i menadżerów. Fundacja prowadzi wszechstronną działalność w zakresie ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci i dorosłych. Za środki z tytułu darowizn kupowany jest przede wszystkim sprzęt medyczny dla oddziałów szpitalnych.

Inne programy i akcje z udziałem SPZOZ w Świdnicy:

- przystąpił do akcji Szpital z Sercem,

- przystąpił do akcji „Szpital Przyjazny Dziecku”,

- uczestnictwo w akcji „Rodzić po ludzku”,

- akcja walki z korupcja w służbie zdrowia ”Stop korupcji”- organizowana przez Newsweek,

wspierana przez Ministerstwo Zdrowia.

- programy badawcze z dziedziny onkologii, reumatologii i kardiologii.


 • SPZOZ w Świdnicy uczestniczył w prestiżowych międzynarodowych projektach :

 • MARQuIS (Methods for Assessing Response to Quality Improvement Strategies) prowadzonym przez European Hospital and Healthcare Federation;

 • PATH (Performance Assessment Tool for quality Improvement in Hospitals) program Światowej Organizacji Zdrowia;

 • program OPTY-NEURON-ESAC, w ramach którego prowadzony jest rejestr zakażeń szpitalnych metodą czynną i bierną w pilotażowej grupie szpitali polskich.

  • SPZOZ w Świdnicy uczestniczył w Ogólnopolskim Programie PROMEDINET - Program Zapobiegania Zakażeniom Szpitalnym;


Laboratorium Diagnostyczne SPZOZ w Świdnicy uczestniczy w Międzynarodowych badaniach kontroli jakości RANDOX International Quality Assessment Scheme (hematologiczny, koagulologiczny, biochemiczny, równowagi kwasoso-zasadowej) gdzie uzyskuje wysokie noty. Uzyskane certyfikaty: General Clinical Chemistry Programme RIQAS, Haematology Programme RIQAS, Coagulation Programme RIQAS, Blood Gas Programme, RIQAS.

W kraju Laboratorium Diagnostyczne uczestniczy w programach kontroli jakości organizowanych przez Centralny Ośrodek Badania Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi: obowiązkowym (tzw. powszechnym) oraz nieobowiązkowym (tzw. centralnym), uzyskując bardzo dobre wyniki, które potwierdzają odpowiednie certyfikaty i zaświadczenia.Laboratorium Mikrobiologiczne SPZOZ w Świdnicy, jest certyfikowane przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej:

- uzyskuje bardzo dobre wyniki w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań w Mikrobiologii Polmikro,

- do roku 2009 uczestniczyło w zewnętrznych badaniach kontroli jakości i zostało członkiem European Antimicrobial Resistance Surveillance System (Europejskiego Systemu Antymikrobowego Nadzoru).

10) Kształcenie kadr medycznych:

SPZOZ w Świdnicy posiada zgodę Zakładu Akredytacyjnego Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie kształcenia podyplomowego dla lekarzy w następujących zakresach: • gastroenterologia: staże lekarskie i specjalizacje dla lekarzy (jedyny ośrodek powiatowy w Polsce uzyskał akredytację oraz został wpisany na listę Ministerstwa Zdrowia jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizację w dziedzinie gastroenterologii.);

 • neurologia: staże lekarskie i specjalizacje dla lekarzy;

 • chirurgia ogólna: specjalizacje dla lekarzy;

 • choroby wewnętrzne: specjalizacje dla lekarzy;

 • okulistyka: specjalizacje dla lekarzy;

 • pediatria: specjalizacje dla lekarzy;

 • ginekologia i położnictwo: specjalizacje dla lekarzy;

 • ortopedia i traumatologia narządu ruchu: specjalizacje dla lekarzy;

 • kardiologia: specjalizacje dla lekarzy;

 • reumatologia: specjalizacje dla lekarzy;

 • anestezjologia i intensywna terapia: specjalizacje dla lekarzy;

 • neonatologia: specjalizacje dla lekarzy.

Laboratorium Diagnostyczne SPZOZ w Świdnicy zostało wpisane na listę Ministra Zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych oraz kształcenia uzupełniającego. Za wieloletnią, wzorową edukację diagnostów Laboratorium Diagnostyczne otrzymało dyplom Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.
11) SPZOZ w Świdnicy kładzie szczególny nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa pacjenta – pomieszczenia, w których prowadzony jest proces leczenia pacjentów spełniają wymogi określone w obowiązujących aktach prawnych wydanych przez Ministerstwo Zdrowia.

II. DANE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ :

1) SPZOZ w Świdnicy - liczba łóżek według stanu na dzień 30.09.2014 r.

L.p.

Kod
– część VIII


 1. Nazwa Oddziału

Liczba łóżek

stacjonarnych

dziennych

RAZEM

Regionalny Szpital Specjalistyczny „Latawiec” w Świdnicy

1.

4100

 1. Oddział Kardiologiczny

 2. Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

35

-

40

4106

5

-

2.

4000

 1. Oddział Chorób Wewnętrznych

30

-

30

3.

4050

 1. Oddział Gastroenterologiczny

16

-

16

4.

4610

   1. Oddział Otolaryngologiczny

16

-

16

5.

4220

   1. Oddział Neurologiczny

18

-

34

4222

 1. Pododdział Udarowy

16

-

6.

4240

 1. Oddział Onkologii Klinicznej

 2. łóżka chemioterapii dziennej

13

-

19

-

6

7.

4401

 1. Oddział Dziecięcy

 2. z Pododdziałem Intensywnej Terapii Dziecięcej

21

-

21

8.

4600

 1. Oddział Okulistyczny

 2. z Pododdziałem Okulistycznym Dziecięcym

16

-

16

9.

3300

Szpitalny Oddział Ratunkowy

6

-

6

10.

4500

 1. Oddział Chirurgii Ogólnej

z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej

37

-

43

4540

6

-

11.

4580

 1. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

23

-

23

12.

4450

Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Patologii Ciąży

43

Pododdział Ginekologiczny

30

-

Pododdział Położniczy

13

-

13.

4260

   1. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

6

-

6

14.

4421

     1. Oddział Fizjologii i Patologii Noworodka

z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodka

20

     1. Pododdział Fizjologii Noworodka

14

-

     1. Pododdział Patologii Noworodka

6

-

Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. dr Zbigniewa Walla w Żarowie

15.

4280

     1. Oddział Reumatologiczny

     2. z Pododdziałem Rehabilitacyjnym

35

-

35

     1. ŁĄCZNA LICZBA ŁÓŻEK

362

6

368

Razem: 342 + 20 noworodkowych + 6 dziennych (chemioterapia) = 368 łóżek

Rodzaj operacji / zabiegów wykonywanych w jednostce jest charakterystyczny dla lecznictwa specjalistycznego. Dodatkowo w SPZOZ w Świdnicy sporadycznie stosowane są eksperymentalne metody leczenia w ramach programów badawczych (ubezpieczone).

Informacja o osobach zatrudnionych w SPZOZ w Świdnicy:

L.p.

Grupa zawodowa

Osoby zatrudnione (według stanu na dzień 30.09.2014 r.)

RAZEM

w tym na podstawie
umowy cywilnoprawnej

w tym na podstawie umowy o pracę

Ilość osób

Kontrakty całościowe

Kontrakty dyżurowe

Umowy zlecenia

Ilość osób

Etaty

1.

Lekarze

161

124

102

22

-

37

35,848

2.

Pielęgniarki

289

73

73

-

-

216

216

3.

Położne

34

12

12

-

-

22

22

4.

Ratownicy medyczni

6

3

3

-

-

3

3

5.

Inny wyższy personel

31

4

4

-

-

27

28,394

6.

Technicy

28

12

12

-

-

16

18,291

7.

Sekretarki medyczne

27

-

-

-

-

27

27

8.

Inny - pomocniczy medyczni

15

-

-

-

-

15

15

9.

Salowe i sanitariusze

109

-

-

-

-

109

109

10.

Obsługa

30

-

-

-

-

30

29,5

11.

Administracja

48

-

-

-

-

48

46,683

RAZEM

778

228

206

22

-

550

550,715

Ad.1

Do liczby lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wliczono 24 rezydentów i 3 stażystów.

Ad.5.

W grupie: Inny wyższy personel medyczny ujęto: diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, fizjoterapeutów.Ad.11

W grupie administracja 3 osoby pełnią funkcje o charakterze administracyjnym lub/i związane z zarządzaniem jednostką (wymienić stanowiska): dyrektor, zastępca dyrektora ds. lecznictwa, główny księgowy.2) Przybliżona planowana liczba pacjentów, którym zostanie udzielona usługa medyczna w w 2014.:

a) w lecznictwie otwartym (poradnie specjalistyczne): ok. 29 000 w tym pacjentów:

 • finansowanych tylko przez NFZ: prawie 99% pacjentów,

 • komercyjnych tzn. ponoszących w 100% koszty leczenia: do 1% ogółu pacjentów.

W 2015 roku w lecznictwie otwartym planuje się udzielenie podobnych ilości usług medycznych.
Podstawową działalnością jaką prowadzi Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy jest szpitalnictwo. Dodatkowo przy oddziałach szpitalnych działają poradnie specjalistyczne, w których wykonywane są świadczenia medyczne przez lekarzy i pielęgniarki z oddziałów szpitalnych.


Lp.

Nazwa Poradni

Liczba porad udzielonych
w 2013 roku

Średni dzienny czas pracy *

Liczba** lekarzy zatrudnionych
w poradni

1.

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

4637

7,5 godz.

1

2.

Poradnia Okulistyczna

4529

5 godz.

8

3.

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

1678

4 godz.

5

4.

Poradnia Onkologiczna

8316

8 godz.

9

5.

Poradnia Reumatologiczna

1179

2,5 godz.

2

6.

Poradnia Chirurgii Ogólnej

3365

3,5 godz.

10

7.

Poradnia Chorób Naczyń

2040

2,5 godz.

1

8.

Poradnia Genetyczna

1155

wg potrzeb

3

9.

Poradnia Medycyna Pracy

1593

3 godz.

1

Razem:

2 8492


X

X


*     Średnia dzienna liczba godzin pracy poradni została wyliczona w następujący sposób: łączna liczba godzin pracy lekarzy danej poradni w tygodniu podzielona przez liczbę 5 dni (roboczych), według stanu na dzień 30.09.2014 r., z wyjątkiem Poradni Medycyny Pracy, gdzie wliczono również czas pracy pielęgniarki.

**   Według stanu na dzień 30.09.2014 r.; lekarze ujęci także w ogólnej liczbie zatrudnionych lekarzy.


W 2013 roku w ramach poradni specjalistycznych zostało udzielonych łącznie 28 492 porad dla pacjentów.

b) w lecznictwie zamkniętym (oddziały szpitalne) : 36 500, w tym pacjentów:

 • finansowanych przez NFZ: ok. 36 200,

 • komercyjnych tzn. ponoszących w 100% koszty leczenia: ok. 300 pacjentów (finansowanych z innych źródeł niż NFZ).

W 2013 roku w ramach leczenia szpitalnego zostało zrealizowanych łącznie 35 807 hospitalizacji, w tym 35 557 finansowanych przez NFZ, 250 finansowanych z innych źródeł niż NFZ.

W 2015 roku planuje się zrealizować podobną ilość hospitalizacji.

- Placówka zawiera umowy na świadczenie usług medycznych z następującymi podmiotami:

a) Narodowy Fundusz Zdrowia - ogółem 6 umów, w tym:


 • 2 umowy z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,

 • 4 umowy z zakresu lecznictwa stacjonarnego.


b) Inne podmioty - ogółem 120 umów, w tym:

  • Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (NZOZ), Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej SPZOZ), prywatne praktyki lekarskie – umowy dotyczące: diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii, EEG, EMG, RTG, TK, USG, badań w zakresie okulistyki, otolaryngologii, reumatologii, kardiologii, ginekologii oraz badania treści dwunastniczej,

  • Inni – usługi pobrania krwi pępowinowej, badania okresowe i wstępne dla pracowników.

SPZOZ w Świdnicy posiada pełną i nowoczesną bazę diagnostyczną i leczniczą, dostosowaną do bieżących potrzeb, która podlega stałym procesom unowocześniania. W lokalizacji przy ul. Leśnej 27-29 – bardzo wysoki standard udzielania świadczeń medycznych.

- SPZOZ w Świdnicy wynajmuje swoje pomieszczenia i bazę sprzętową w celu prowadzenia praktyk lekarskich bądź też innych usług medycznych lub pozamedycznych na zasadzie dzierżawy, umowy najmu.

Nie wystąpiły przypadki zarażenia się pracowników chorobami zakaźnymi od pacjentów.

- SPZOZ w Świdnicy nie płacił w ciągu ostatnich 5 lat odszkodowań swoim pracownikom z tytułu dodatkowego roszczenia pracownika wobec pracodawcy z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (roszczenia formułowane na drodze cywilnej). Personel narażony na zakażenie WZW jest szczepiony przeciwko żółtaczce typu B. Są opracowane pisemne procedury ograniczania, unikania zagrożeń w zakresie nienależytego zabezpieczenia substancji chemicznych, biologicznych, radioaktywnych, znajdujących się w placówce.

- SPZOZ w Świdnicy prowadzi rejestr zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz sporządza raporty o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zgłaszane są czynniki alarmowe.

- SPZOZ w Świdnicy posiada centralną sterylizatornię, w ramach której prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji. SPZOZ w Świdnicy posiada automatyczne myjnie-dezynfektory oraz sterylizatory, jak również automatyczną myjnię-dezynfektor do endoskopów. Personel systematycznie poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania zakażeniom, a w tym postępowanie z materiałem biologicznym, higiena rąk, postępowanie z odpadami, dekontaminacja narzędzi, sprzętów i pomieszczeń, przygotowanie materiałów do sterylizacji i postępowanie z materiałem sterylnym, izolacja chorych, postępowanie z bielizną, postępowanie poekspozycyjne, monitorowanie procedur medycznych, rejestracja zakażeń szpitalnych oraz czynników alarmowych.

- Informacja o wprowadzonych procedurach wewnętrznych ograniczających ryzyko zakażeń : stosowane są rękawice i sprzęt jednorazowy, odzież ochronna, maski, fartuchy, okulary, preparaty dezynfekcyjne, segregacja i utylizacja odpadów szpitalnych. Ponadto wprowadzono w szpitalu procedury dotyczące obszarów: dezynfekcji, sterylizacji, utrzymania czystości, postępowanie w wybranych sytuacjach z pacjentami, sprzętem i materiałami medycznymi, wykonywaniem wybranych zabiegów, badań, bezpieczeństwa w trakcie transportu, bezpieczeństwa personelu i pacjentów pod względem epidemiologicznym – wszystkie procedury mają na celu ograniczenie ryzyka zakażeń.

- Pacjenci chorzy zakaźnie oraz zakażeni lub skolonizowani czynnikami alarmowymi są poddawani izolacji. Prowadzi się działania zapobiegające możliwości ograniczenia roszczeń pacjentów: np. wywiad z pacjentem dotyczący np.: szczepienia przeciwko żółtaczce typu B, informacji o przebytych chorobach, leczeniach , pobytach w szpitalu, urazach, itp.- SPZOZ w Świdnicy nie prowadzi na własne ryzyko żywienia dla pacjentów - ma zawarte umowy na świadczenie usług gastronomicznych przez INNE podmioty, wyłonione w drodze przetargu.

Są opracowane pisemne procedury ograniczania zakażeń w tym zakresie.

- Placówka prowadzi własną Aptekę Szpitalną. Korzysta się głównie z gotowych leków i środków medycznych. Leki cytostatyczne wykonywane są w Pracowni Leków Cytostatycznych w Aptece Szpitalnej przez personel posiadający odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie.

- W SPZOZ w Świdnicy została opracowana i wdrożona procedura PA/PP/01 Sposób zabezpieczenia rzeczy należących do pacjenta w depozycie szpitalnym.

- W SPZOZ w Świdnicy pracują wolontariusze – zawierane są w tym celu stosowne umowy z organizacjami i stowarzyszeniami np.: Fundacja „Dr Clown”, Stowarzyszenie „Amazonki”, Liga Kobiet Polskich.

- W 2014 roku liczba wolontariuszy współpracujących z SPZOZ w Świdnicy nie przekroczyła 50 osób (podobnie w latach poprzednich) Szacowana liczba osób współpracujących w ramach wolontariatu w 2015 roku - do 50 osób.


III.SZKODOWOŚĆ

1.Szkodowość w zakresie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego [medyczna] :

  1. w okresie od listopad do grudzień w 2010 roku zgłoszono 1 roszczenie z tytułu szkód na osobie- zostało oddalone przez Ubezpieczyciela.

  2. w 2011 roku zgłoszono 8 roszczeń z tytułu szkód na osobie-wszystkie roszczenia zostały oddalone przez Ubezpieczyciela.

  3. w 2012 roku zgłoszono 15 roszczeń z tytułu szkód na osobie. Wszystkie roszczenia zostały oddalone przez Ubezpieczyciela.

  4. w 2013 roku zgłoszono 5 roszczeń – zostały oddalone przez Ubezpieczyciela.

  5. w 2014 roku do dnia 31.10. zgłoszono Ubezpieczycielowi roszczeń 7, z czego:

- 4 (zostały oddalone przez Ubezpieczyciela,

- 1 w trakcie rozpatrywania przez Ubezpieczyciela,

- 1 roszczenie zostało wniesione na drodze postępowania cywilnego .

Wypłacono 3500 zł odszkodowania ; Rezerwy 20 000zł .W w/w okresie (tj. 2010-2014) wniesiono łącznie 6 spraw z powództwa cywilnego, z czego 2 zostały oddalona przez Sąd jako niezasadne. Pozostałe sprawy są w toku.


 1. Szkodowość w zakresie OC inna (pozamedyczna) : brak


AD. ZADANIE 1:

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.
1.1. Zakres ubezpieczenia: zgodny z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dziennik Ustaw Nr 293 z dnia grudnia 2011r., poz. 1729)

1.2. Suma gwarancyjna (minimalna) ubezpieczenia zgodnie z w/w rozporządzeniem - równowartość w złotych wynosi: 500.000 € na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia / 100.000 € na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia w okresie rocznym.
AD. ZADANIE 2:

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Podmiotu prowadzącego działalność leczniczą /nadwyżkowe/ - na warunkach komercyjnych oferowanych przez Wykonawcę.

2.1. Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa Zamawiającego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku wykonywaniem i prowadzeniem przez Zamawiającego działalności leczniczej / w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej / .

2.Rodzaj ubezpieczonych szkód :

a)szkoda osobowa - szkoda będąca następstwem zdarzeni/ wypadku ubezpieczeniowego polegającego na spowodowaniu śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a w tym zadośćuczynienie za ból i doznaną krzywdę,
2.2. Zakres ubezpieczenia:

- wszystkie szkody na osobie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dziennik Ustaw Nr 293 z dnia grudnia 2011r., poz. 1729),

które nie mogą być zaspokojone z tytułu wyczerpania się sumy gwarancyjnej ubezpieczenia obowiązkowego -ubezpieczenie nadwyżkowe do OC obowiązkowego.
2.3. Suma gwarancyjna ubezpieczenia – 300 000 zł na jedno i wszystkie wypadki/zdarzenia w okresie ubezpieczenia ponad sumę ubezpieczenia wymaganą zgodnie z w/w rozporządzeniem .

Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe , które zaszły w okresie ubezpieczenia , choćby roszczenia z ich tytułu zostały zgłoszone po tym okresie , jednakże przed upływem kodeksowego termin przedawnienia.


2.5.Pozostałe uwarunkowania :

Wszystkie szkody , które można przypisać tej samej przyczynie uważa się za jedną szkodę , niezależnie od liczby poszkodowanych (szkoda seryjna).Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkodę seryjną, jeżeli pierwszy z wypadków powodujących szkody traktowane jako szkoda seryjna , miał miejsce w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczyciel w przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności będzie stosował przy naliczaniu odszkodowania tylko jeden raz wysokość franszyzy lub udziału własnego, które zastosował w umowie ubezpieczenia bez względu na liczbę poszkodowanych.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone przez ubezpieczonego oraz przez osoby za które ponosi on odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego wynikającego z umowy pomiędzy ubezpieczonym, a taką osobą lub podmiotem który skierował daną osobę do ubezpieczonego a w tym: wolontariusze, stażyści, studenci szkół medycznych, W zakresie ochrony znajduje się pokrycie szkód powstałych w wyniku rażącego niedbalstwa.

Zastrzeżenie:

- w/w zakres służy jedynie na dookreśleniu szkód objętych ochroną, nie służy natomiast do ograniczenia ochrony jedynie do zdarzeń powyżej wymienionych , a które są objęte ochroną ubezpieczeniową we wzorcu umowy Wykonawcy(OWU),

- w okresie trwania umowy Zamawiający ma w każdym czasie prawo do dokonania podwyższenia sumy gwarancyjnej i limitów odpowiedzialności na zdarzenie, na warunkach odrębnie uzgodnionych z Wykonawcą.

Ponadto ubezpieczyciel w ramach sumy ubezpieczenia pokrywa przynajmniej :


 • koszty wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów powołanych za zgodą ubezpieczyciela , w celu ustalenia okoliczności bądź rozmiaru szkody,

 • zwrotu uzasadnionych okolicznościami danego zdarzenia niezbędnych kosztów, które zostały poniesione w celu zapobieżeniu zwiększenia się rozmiarów szkody,

 • pokrycia kosztów postępowania ugodowego lub pojednawczego prowadzonego w związku z przedmiotowym roszczeniem,

 • pokrycia niezbędnych kosztów obrony sądowej przed roszczeniami osoby trzeciej w sporze prowadzonym na

polecenie zakładu ubezpieczeń lub za jego zgodą,

 • pokrycia kosztów postępowań sądowych ,w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz kosztów opłat administracyjnych ,jeżeli ubezpieczyciel wyraził na piśmie zgodę na pokrycie tych kosztów


2.6. Wysokość franszyz i udziałów własnych ,

a)udział własny Zamawiającego w szkodzie na osobie – 0%,

c)franszyza integralna – brak

d)franszyza redukcyjna –brak


2.7.Klauzule do włączenia : Zgodnie z przedmiotowym opisem jak w Zadaniu 3.

AD: Zadanie 3

Ubezpieczenie  dobrowolne odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności innej niż lecznicza oraz posiadania/użytkowania mienia - na warunkach komercyjnych oferowanych przez Wykonawcę.
3.1. SUMA GWARANCYJNA – 300 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

3.2. Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa Zamawiającego w związku z:

- posiadanym , zarządzanym , administrowanym i użytkowanym mieniem we wszystkich lokalizacjach działalności oraz w związku prowadzoną działalnością leczniczą.

Rodzaj ubezpieczonych szkód :

a)szkoda osobowa - szkoda będąca następstwem wypadku ubezpieczeniowego polegającego na spowodowaniu śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a w tym zadośćuczynienie za ból i doznaną krzywdę,

b) szkoda rzeczowa - szkodę będącą następstwem wypadku ubezpieczeniowego polegającego na uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia,

c) szkoda w postaci utraconych korzyści ,3.3.Zakres ubezpieczenia:

Ochrona ubezpieczeniowa ma dotyczyć szkód wyrządzonych w okresie ubezpieczenia, które Zamawiający/Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia poszkodowanemu na podstawie obowiązujących przepisów prawa . Ubezpieczenie nie dotyczy szkód osobowych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych.

Wszystkie szkody , które można przypisać tej samej przyczynie uważa się za jedną szkodę , niezależnie od liczby poszkodowanych (szkoda seryjna).Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkodę seryjną, jeżeli pierwszy z wypadków powodujących szkody traktowane jako szkoda seryjna , miał miejsce w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczyciel w przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności będzie stosował przy naliczaniu odszkodowania tylko jeden raz wysokość franszyzy lub udziału własnego, które zastosował w umowie ubezpieczenia bez względu na liczbę poszkodowanych.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia , choćby roszczenia z ich tytułu zostały zgłoszone po tym okresie , jednakże przed upływem kodeksowego termin przedawnienia.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone przez ubezpieczonego oraz osoby za które ponosi on odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego wynikającego z umowy pomiędzy ubezpieczonym, a taką osobą lub podmiotem który skierował taką osobę do ubezpieczonego a w tym: wolontariusze, stażyści, studenci szkół medycznych, lekarze, personel medyczny zatrudniony w oparciu o umowę cywilnoprawną, itp.

W zakresie ochrony znajduje się pokrycie szkód powstałych w wyniku rażącego niedbalstwa.

W szczególności zakres ochrony ubezpieczeniowej ma obejmować co najmniej następujące szkody :


 • wyrządzone osobom trzecim na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań - na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia - do wysokości sumy gwarancyjnej ;

Zastrzeżenie; Wykonawca nie będzie wymagał wzorców umów kontraktowych przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

 • polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu rzeczy będących w posiadaniu poszkodowanego podczas wykonywania czynności medycznych – podlimit 50 000zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia .

Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamykanych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.

Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.
 • szkody powstałe w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub jego pracowników funkcji o charakterze administracyjnym, organizacyjnym, w tym w szczególności związanych z zarządzaniem- jednostką służby zdrowia(delikt) - na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia - do wysokości sumy gwarancyjnej;

 • powstałe w następstwie działania urządzeń wodno – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, technologicznych, gazowych lub rządzeń związanych z dostarczaniem lub przetwarzaniem energii elektrycznej - na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia -do wysokości sumy gwarancyjnej

 • powstałe w mieniu Pracowników , w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem - podlimit 100 000zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia zdarzenia .

 • rozszerzenie ochrony o odpowiedzialność cywilną Pracodawcy za szkody osobowe i rzeczowe z tytułu wypadku przy pracy wobec swoich pracowników , bez względu na podstawę ich zatrudnienia - podlimit 200 000,00 zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

 • powstałe w ruchomościach, z których Zamawiający korzysta na podstawie umowy cywilnoprawnej lub innej formy korzystania z rzeczy cudzej - na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia- do wysokości sumy gwarancyjnej

 • wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczającego ( z prawem regresu ) - na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia - do wysokości sumy gwarancyjnej .

 • związane z działaniem i używaniem urządzeń i aparatury medyczne j: na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia -do wysokości sumy gwarancyjnej ,

 • wyrządzone w związku z przeniesieniem choroby zakaźnej i zakażeń -wykaz chorób zakaźnych zgodnie z załącznikami do ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach) – na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia -do wysokości sumy gwarancyjnej ,

 • wyrządzone w pojazdach osób trzecich i pracowników , pozostawionych na miejscach postojowych wyznaczonych w obrębię nieruchomości Zamawiającego , o ile odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający się - podlimit 100 000 zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

 • wyrządzone w środowisku naturalnym – podlimit 100 000 zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

 • wyrządzone osobom trzecim w związku z rozbudową, remontem lub modernizacją budynków- na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia - do wysokości sumy gwarancyjnej .

 • wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami Zamawiającego oraz przez osoby świadczące pracę na podstawie umów innych niż umowa o pracę, za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego łączącego strony, a w szczególności: wolontariuszy, studentów lub uczniów odbywających praktyki zawodowe, stażystów - na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia - do wysokości sumy gwarancyjnej .Zastrzeżenie:

- w/w zakres ma na celu doprecyzowanie szkód objętych ochroną, nie służy natomiast do ograniczenia ochrony jedynie do zdarzeń powyżej wymienionych , a które są objęte ochroną ubezpieczeniową we wzorcu umowy Wykonawcy(OWU),- w okresie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający ma w każdym czasie prawo do dokonania podwyższenia sumy gwarancyjnej i podlimitów odpowiedzialności na zdarzenie na warunkach stawek uzgodnionych pomiędzy stronami .
Ponadto ubezpieczyciel w ramach sumy ubezpieczenia pokrywa przynajmniej :

 • koszty wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów powołanych za zgodą ubezpieczyciela , w celu ustalenia okoliczności bądź rozmiaru szkody,

 • zwrotu uzasadnionych okolicznościami danego zdarzenia niezbędnych kosztów, które zostały poniesione w celu zapobieżeniu zwiększenia się rozmiarów szkody,

 • pokrycia kosztów postępowania ugodowego lub pojednawczego prowadzonego w związku z przedmiotowym roszczeniem,

 • pokrycia niezbędnych kosztów obrony sądowej przed roszczeniami osoby trzeciej w sporze prowadzonym na

polecenie zakładu ubezpieczeń lub za jego zgodą,

 • pokrycia kosztów postępowań sądowych , w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz kosztów opłat administracyjnych, jeżeli ubezpieczyciel wyraził na piśmie zgodę na pokrycie tych kosztów.


3.4.Wysokość franszyz i udziałów własnych

- udział własny Zamawiającego w szkodzie rzeczowej – 5% wysokości szkody, nie więcej niż 500zł

-udział własny Zamawiającego w szkodzie na osobie – brak,

-franszyza integralna – 400zł.

-franszyza redukcyjna pozostałe szkody – 500 zł , z zastrzeżeniem poniżej :

franszyza redukcyjna w OC pracodawcy – wysokość świadczenia wypłaconego poszkodowanym pracownikom na podstawie Ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.”
3.5.Klauzule do włączenia do ZADNIA 2 i 3 :

TABELA 1 - akceptacja klauzul do Zadania 2 i Zadania 3 - OC dobrowolne” . TABELA ta stanowi załącznik do Oferty Wykonawcy. Wymagane wypełnienie przez Wykonawcę .


3.6. Treść WSZYSTKICH klauzul jak niżej:

   1. ====================================================================================

   2. TREŚĆ : Klauzule obligatoryjne(O)- Zadanie 2 i Zadanie 3.

   3. 1.Klauzula prolongacyjna – O

   4. Brak opłaty składki lub jej raty w ciągu kolejnych 14 dni przypadających po dniu będącym terminem jej płatności nie może być podstawą odstąpienia przez Ubezpieczyciela od umowy . W przypadku braku wpłaty składki lub jej raty w ustalonym w umowie ubezpieczenia terminie, Ubezpieczyciel wezwie na piśmie Ubezpieczającego do uregulowania płatności. Ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest możliwe dopiero począwszy od 15 dnia przypadającego po wyznaczonym przez niego w wezwaniu dodatkowym terminie płatności, o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Ubezpieczającego. W przypadku nie dokonania w/w wpłaty na konto Ubezpieczyciela w wyznaczonym terminie, ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym zawiadamiając o tym na piśmie. W przypadku dokonania wpłaty zaległej składki lub jej raty w ustalonym wyżej terminie, odpowiedzialność i ciągłość ochrony ubezpieczeniowej w okresie ubezpieczenia zostaje zachowana bez żadnych przerw.

   5. 2.Klauzula stempla bankowego – O


Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę złożenia dyspozycji realizacji polecenia przelewu bankowego bez względu na formę (pisemna lub elektroniczna), o ile w terminie jej realizacji na rachunku Ubezpieczającego była dostępna niezbędna ilość środków płatniczych.
   1. 3. Klauzula czasu ochrony- O


Niezależnie od ustalonego w umowie ubezpieczenia terminu zapłaty składki, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą określoną w umowie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia, z zachowaniem postanowień klauzuli prolongacyjnej.

4. Klauzula rozliczenia składki – O

Wszelkie rozliczenia płatności wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności związane z dopłatą lub zwrotem składek, dokonywane będą proporcjonalnie tj. na zasadzie „pro rata temporis” za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej.

5. Klauzula zrzeczenia się prawa regresu –O

Ubezpieczyciel zrzeka się przysługującego mu na podstawie art. 828 k.c. prawa do roszczenia zwrotnego wobec sprawcy szkody z tytułu wypłaconego odszkodowania , w przypadku gdy sprawcą szkody jest pracownik na umowę o pracę lub osoba świadcząca na rzecz Ubezpieczonego pracę na podstawie wolontariatu , stażu, praktyki . Niniejsza klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych przez te osoby umyślnie.

6.Klauzula automatycznego udzielenia ochrony dla każdej nowej lokalizacji prowadzonej działalności – O

Z zastrzeżeniem OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgadniają , że każda nowa lokalizacja ubezpieczonej działalności Ubezpieczającego oraz nowe miejsce prowadzenia tej działalności( w tym użytkowania mienia) , są automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową, o ile Ubezpieczający dokona zgłoszenia tego faktu do ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od daty powstania w/w zmiany.

   1. TREŚĆ -Klauzule fakultatywne (F) - Zadanie 2 i Zadanie 3.


   1. 1.Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie – (F)

   2. Określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w wymaganym terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w określonym w umowie ubezpieczenia terminie, uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie odpowiedzialności lub rozmiaru szkody.

   3. 2.Klauzula ograniczeń dla dokumentacji szkody- (F)

   4. W przypadku zgłoszenia szkody/ roszczenia i w celu jej dalszego rozpatrywania ubezpieczyciel będzie wymagał wyłącznie takich dokumentów i informacji od ubezpieczającego/ubezpieczonego , których ten jest w posiadaniu i które może pozyskać, lub których opracowanie lub przygotowanie jest wykonalne i nie wiąże się z trudnościami lub kosztami niewspółmiernie wysokimi do wartości szkody /roszczenia. Oznacza to także, że ubezpieczyciel nie będzie żądał i nie będzie uzależniał wypłaty odszkodowania od dostarczenia/wykonania ekspertyz, analiz czy opracowań, których ubezpieczający/ubezpieczony nie ma obowiązku posiadania, lub których opracowanie jest kosztowne i/lub czasochłonne, jeśli nie są one niezbędne do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz do wykazania faktu i wysokości szkody.3. Klauzula dokonania oględzin szkody - (F)

Strony umowy ubezpieczenia uzgadniają ,że oględziny szkody rzeczowej ubezpieczyciel wykona najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty jej zgłoszenia. W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy termin oględzin szkody przedłuża się do pierwszego dnia roboczego jaki następuje po terminie wyżej określonym .  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna