Opis przedmiotu zamówienia częŚĆ III: oprogramowaniePobieranie 23,54 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar23,54 Kb.

Załącznik nr 4.3 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ III: OPROGRAMOWANIE
Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego, nieużywanego oprogramowania w ilościach, o parametrach technicznych i na warunkach gwarancji określonych w niniejszym przedmiocie zamówienia w tym:
Licencja na serwer Baz danych – 1 kpl.

Usługi asysty technicznej dla serwera baz danych Oracle – 1 kpl.Tam, gdzie w SIWZ występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, o ile spełnione zostaną wymagania określone w Polskich Normach.
CPV:


48610000-7

Systemy baz danychLicencja na serwer Baz danych Oracle Database Standard Edition One lub równoważny* – 1 kpl.


Nazwa producenta i oferowane oprogramowanie/nazwa udzielającego asysty technicznej i jej poziom: (Wypełnia Wykonawca):Parametr

Wymagane minimumLicencja:

serwer bazy danych Oracle Database Standard Edition One lub równoważny – licencja na 2 procesory wraz z Asystą Techniczną obejmującą okres jednego roku.

* ZAMAWIAJĄCY UZNA ZA RÓWNOWAŻNE OPROGRAMOWANIE W ZAKRESIE SERWERA BAZ DANYCH, KTÓRE SPEŁNI ŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCE WARUNKI:


 1. Dostępność oprogramowania na współczesne 64-bitowe platformy Unix (HP-UX dla procesorów PARISC i Itanium, Solaris dla procesorów SPARC, IBM AIX, HP Tru64), Intel Linux 32-bit i 64-bit. Identyczna funkcjonalność serwera bazy danych na ww. platformach,

 2. Niezależność platformy systemowej dla oprogramowania klienckiego/serwera aplikacyjnego od platformy systemowej bazy danych.

 3. Przetwarzanie transakcyjne wg reguł ACID (Atomicity, Consistency, Independency, Durability) z zachowaniem spójności i maksymalnego możliwego stopnia współbieżności. Mechanizm izolowania transakcji powinien pozwalać na spójny odczyt modyfikowanego obszaru danych bez wprowadzania blokad, z kolei spójny odczyt nie powinien blokować możliwości wykonywania zmian. Oznacza to, że modyfikowanie wierszy nie może blokować ich odczytu, z kolei odczyt wierszy nie może ich blokować do celów modyfikacji. Jednocześnie spójność odczytu musi gwarantować uzyskanie rezultatów zapytań odzwierciedlających stan danych z chwili jego rozpoczęcia, niezależnie od modyfikacji przeglądanego zbioru danych.

 4. Możliwość zagnieżdżania transakcji – powinna istnieć możliwość uruchomienia niezależnej transakcji wewnątrz transakcji nadrzędnej. Przykładowo – powinien być możliwy następujący scenariusz: każda próba modyfikacji tabeli X powinna w wiarygodny sposób odłożyć ślad w tabeli dziennika operacji, niezależnie czy zmiana tabeli X została zatwierdzona czy wycofana,

 5. Wsparcie dla wielu ustawień narodowych i wielu zestawów znaków (włącznie z Unicode).

 6. Zgodność ze standardem ANSI/ISO SQL 2003 lub nowszym,

 7. Brak formalnych ograniczeń na liczbę tabel i indeksów w bazie danych oraz na ich rozmiar (liczbę wierszy).

 8. Możliwość deklarowania wyzwalaczy (triggerów) na poziomie instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanej na tabeli, poziomie każdego wiersza modyfikowanego przez instrukcję DML oraz na poziomie zdarzeń bazy danych (np. próba wykonania instrukcji DDL, start serwera, stop serwera, próba zalogowania użytkownika, wystąpienie specyficznego błędu w serwerze). Ponadto mechanizm wyzwalaczy powinien umożliwiać oprogramowanie obsługi instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanych na tzw. niemodyfikowalnych widokach (views),

 9. Wbudowana obsługa wyrażeń regularnych zgodna ze standardem POSIX dostępna z poziomu języka SQL jak i procedur/funkcji składowanych w bazie danych,

 10. Dane przestrzenne (np. Oracle Locator)

- Umożliwienie przechowywania w bazie danych wielu typów obiektów przestrzennych: dane wektorowe (punkt, linia, poligon),
- Możliwość dostępu do danych za pomocą narzędzi GIS/CAD innych niż producenta bazy danych,
- Sposób zapisu danych przestrzennych musi umożliwiać dostęp do danych przy użyciu oprogramowania Geomedia Profesional 6.1 do odczytu i zapisu przy wykorzystaniu standardowej funkcjonalności oprogramowania Geomedia Profesional 6.1 - funkcjonującego w NID,
- Definicje układów współrzędnych w standardzie EPSG.
- Zdefiniowane układy współrzędnych WGS84, PUWG 2000, PUWG 1992.
- Możliwość zdefiniowania własnego układu współrzędnych w standardzie EPSG.
- Zdefiniowane układy geograficzne 3D.
- Indeksowanie przestrzenne
- Możliwość wykonywania analiz przestrzennych na poziomie bazy danych (analizy sąsiedztwa, wyszukiwanie obiektów w zadanej odległości, tworzenie buforów, agregacja danych).
- Możliwość wykonywania analiz przestrzennych za pomocą języka SQL.
- Możliwość dopisywania własnych atrybutów do modelu sieciowego.
- Możliwość udostępniania danych zgodnie ze standardami OGC w wersji co najmniej : WFS 1.0, WFSTp. 1.0, CSW 2.0, OpenLS 1.0, GML 3.1.
- Możliwość równoległej przebudowy indeksu przestrzennego.
- Możliwość równoległego wykonywania zapytań na obiektach przestrzennych.
- Możliwość pracy grupowej,
- Możliwość nadawania uprawnień do obiektów przestrzennych na poziomie bazy danych.

Warunki gwarancji:
 1. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu zamówienia.

 2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone nośniki będą zawierały oprogramowanie będące przedmiotem zamówienia i jest ono wolne od wad fizycznych i wolne od wad prawnych.

 3. W przypadku stwierdzenia wad nośnika w okresie 6 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, Wykonawca zobowiązuje sie do jego wymiany na wolny od wad w terminie do 14 dni od dnia pisemnego (faxem, e-mailem) zgłoszenia reklamacji.

 4. W przypadku określonym w ust. 3 obowiązywać będę wszystkie warunki dostarczenia, odbioru i gwarancji jak dla dostawy pierwotnej.

 5. W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże za pomocą innego dowodu, w szczególności umowy, istnienie zobowiązania z tytułu gwarancji.

 6. Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia w/w warunków gwarancji przez producenta, jeżeli producent wystawi również dokument gwarancyjny.

 7. Postanowienia powyższe nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady rzeczy, określonych w Kodeksie Cywilnym.

 8. Warunki gwarancji określone w niniejszej umowie wraz z przepisami Kodeksu Cywilnego regulują w sposób wyczerpujący prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy. Jakiekolwiek dokumenty gwarancyjne wydane przez Wykonawcę i sprzeczne z warunkami określonymi niniejszą umową albo nakładające na Zamawiającego dalej idące obowiązki niż wynikające z niniejszej umowy nie wiążą Zamawiającego.


Usługi asysty technicznej dla posiadanego oprogramowania Oracle Database Standard Edition One

1 kpl.
ParametrUsługi asysty technicznej dla posiadanego oprogramowania Oracle Database Standard Edition One SPEŁNIAJĄCE WARUNKI OKREŚLONE W Zasadach świadczenia usług asysty technicznej dla oprogramowania Oracle Obowiązujących od 20 września 2013 r. stanowiących ZAŁĄCZNIK nr 1 do ZAŁĄCZNIKA 4.3 W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM: Podstawowe usługi asysty technicznej (Software Update License & Support) o ważności minimum 1 rok.

 • dla posiadanego przez Zamawiającego produktu Oracle Database Standard Edition One - Oracle 1-Click Ordering Program – Processor PerpetualTermin realizacji: do 14 dni od dnia podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku gdy Wykonawca w terminie do 23.12.2013r. go godz. 12:00 nie dostarczy całości lub części przedmiotu zamówienia Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w części niedostarczonego przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od dnia zaistnienia ww. okoliczności.


Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem na własny koszt, po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem Zamawiającego terminu dostawy /data i godzina/.

Dostawa obejmuje: transport oraz wniesienie sprzętu. Miejsce dostawy: Warszawa ul. Kopernika 36/40.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna