Opis operacji karta oceny zgodności operacji z kryteriamiPobieranie 226,41 Kb.
Data25.01.2018
Rozmiar226,41 Kb.

Opis operacji -

karta oceny zgodności operacji z kryteriami (uzupełnienie do punktu B.III.3 wniosku o przyznanie pomocy)

Oznaczenie naboru: …………………………………………………………………..

Nazwa i adres wnioskodawcy: …………………………………………………..............

Tytuł projektu: ………………………………………………………………………………………….

  1. Uzasadnienie zgodności projektu z kryteriami horyzontalnymi

LP.

KRYTERIUM

UZASADNIENIE

1.

Czy operacja jest innowacyjna?
Należy wpisać i uzasadnić, czy operacja jest innowacyjna. Innowacyjność odnosi się do obszaru gminy, w której będzie wykonywana operacja i oznacza: a) zastosowanie pomysłów
i rozwiązań znanych gdzie indziej, jednak mających nowatorski charakter na danym terenie lub b) rozwój nowych usług, nowych produkcji lub c) nowatorskie wykorzystanie lokalnych zasobów rozumianych jako miejsce, przestrzeń inwestycyjna, wartości materialne i prawne lub d) nowe sposoby zaangażowania lokalnej społeczności w procesie rozwoju.

2.

Ukierunkowanie na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych
Należy wpisać i udokumentować, czy projekt składa osoba z grupy defaworyzowanej określonej w LSR, tj.:

- bezrobotni*

- kobiety niepracujące**

- osoby młode do 34 r.ż. niepracujące,

- osoby po 50 r.ż. niepracujące,

- osoby niepełnosprawne niepracujące
* osoby zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy, które udokumentują ten fakt zaświadczeniem z urzędu pracy

** osoby niepracujące to osoby nieposiadające zatrudnienia i niezarejestrowane w urzędzie pracy, które udokumentują ten fakt zaświadczeniem z ZUS o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu z tytułu umowy o pracę.
3.

Wskaźniki LSR
Należy wpisać, jakie wskaźniki produktu określone w LSR zostaną zrealizowane dzięki operacji.


4.

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu
Należy wskazać, czy operacja przewiduje rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu i jakie w związku z tym przewidziano koszty do poniesienia w ramach operacji.
5.

Miejsca pracy w przeliczeniu na etaty średnioroczne

Należy wskazać, ile i jakie miejsca pracy powstaną dzięki realizacji projektu. Proszę wymienić i opisać utworzone w ramach operacji stanowiska. Informacja musi być tożsama z danymi zawartymi we wniosku i biznesplanie*.

* Zadeklarowana liczba miejsc pracy zostanie przeniesiona do umowy i musi zostać utrzymana przez co najmniej 2 lata od momentu wypłaty płatności końcowej.6.

Miejsce realizacji operacji

Należy wskazać, czy operacja będzie realizowana w miejscowości zamieszkałej przez mniej lub więcej niż 5 tys. mieszkańców (stan na dzień 31.12.2013 r. według danych GUS*).

* Miejscowości z liczbą mieszkańców przekraczającą 5 tys.: Pcim i Dobczyce


II. Uzasadnienie zgodności projektu z kryteriami premiującymi


LP.

KRYTERIUM

UZASADNIENIE

1.

Wnioskodawca jest członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa (LGD TP)
Należy wskazać, czy wnioskodawca jest członkiem Stowarzyszenia LGD Turystyczna Podkowa lub jest członkiem LGD Klimas*.
* Punkt za członkostwo przyznaje się tylko w sytuacji, kiedy wnioskodawca jest członkiem LGD powyżej roku, licząc do dnia zamknięcia niniejszego naboru.


2.

Wykorzystanie lokalnych zasobów
Należy wskazać i uzasadnić, czy w ramach projektu zostaną wykorzystane lokalne zasoby, tj. tradycja, kultura, historia, walory środowiska, produkty lokalne. Tylko wiarygodnie opisane ich wykorzystanie w projekcie wraz z przedstawieniem kosztów z nimi związanymi skutkować będzie przyznaniem punktów w ramach kryterium.

3.

Promocja obszaru
Należy wskazać, czy i w jaki sposób operacja przewiduje promocję obszaru Turystycznej Podkowy.

4.

Turystyka obszaru LGD Turystyczna Podkowa
Należy wskazać, czy operacja jest związana z turystyką na obszarze LGD i uzasadnić na przykładzie poniesionych kosztów.

2.

Zasięg realizacji operacji
Należy wskazać, czy operacja będzie realizowana na obszarze jednej bądź kilku gmin – pod uwagę należy wziąć siedzibę oraz drugie miejsce realizacji operacji, np. filia/oddział/magazyn itp. w innej gminie.

3.

Dobre praktyki
Należy wskazać, czy operacja nawiązuje do projektów/produktów zrealizowanych w ramach wdrażania LSR TP na lata 2009-2015 lub LSR Klimas na lata 2009-2015 zgodnie z wykazem tych produktów.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna