Opis kursuPobieranie 318,9 Kb.
Strona5/5
Data17.11.2017
Rozmiar318,9 Kb.
1   2   3   4   5

Nihongo wa kantan desu yo! Kompletny kurs języka japońskiego, podręcznik Nihongo Nōryoku Shiken N5 , 2010

Wymagania wstępne: ukończenie Lektoratu języka obcego w semestrze 2.Opis kursu
Nazwa kursu: Praktyczna znajomość j. angielskiego: tłumaczenie ustne i pisemne


Forma zajęć:

ĆwiczeniaZaliczenie:

Egzamin pisemny i ustnySemestr:

5 i 6


Ilość godzin w roku:

180


Punkty ECTS :

12


Kod:

02-AJZD-GPR-06
Cel kursu: Udoskonalenie praktycznej znajomości języka angielskiego, rozwijanie sprawności mówienia, opanowanie technik tłumaczenia konsekutywnego na poziomie średniozaawansowanym, w tym sprawności oratorskich i wystąpień publicznych. Sprawności te obejmują również przetwarzanie przyjmowanych informacji dla celów przekładu pisemnego.
Program kursu: Wprowadzenie studentów do tłumaczenia ustnego i pisemnego.

Ćwiczenia praktyczne obejmują tłumaczenie ustne

- z języka polskiego na angielski bez sporządzania notatek / z notatkami

- z języka angielskiego na polski bez sporządzania notatek / z notatkami


Zakresy tematyczne: finanse i bankowość, ekonomia, prawo, nauki społeczne, wystąpienia polityków.
Częścią kursu tłumaczenia są również zagadnienia stylistyki, pragmatyki i retoryki tekstów w języku oryginalnym i języku tłumaczenia.

Literatura:

Jones, R. 1998. Conference interpreting explained. Manchester: St. Jerome Publishing.

Autentyczne materiały polskie i angielskie opublikowane w czasopismach naukowych, referaty prezentowane na konferencjach naukowych, przemówienia polskich posłów na Sejm i ministrów, materiały pochodzące z USA.
Wymagania wstępne: Ćwiczenia przeznaczone jedynie dla studentów uczestniczących w programie tłumaczeniowym.

Opis kursuNazwa kursu: Historia języka angielskiego: gramatyka historyczna


Forma zajęć:

Wykład, ĆwiczeniaZaliczenie:

Semestr:

5


Ilość godzin w roku :

60


Punkty ECTS :

6


Kod:

02-AJZD-GHA-05
Cel kursu: Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami językoznawstwa historycznego oraz z najważniejszymi procesami zaobserwowanymi podczas historycznego rozwoju języka angielskiego.
Program kursu: Zajęcia poświęcone są poznawaniu metod i wybranych zagadnień z zakresu językoznawstwa historycznego (protojęzyk, typologia i rodziny języków, języki martwe) oraz tematyki związanej z historią języka angielskiego (pochodzenie języka angielskiego, najstarsze teksty, alfabet runiczny, gramatyka staroangielska, morfosyntaktyczne i fonologiczne zmiany w języku średnioangielskim, zapożyczenia, pierwsze drukowane teksty, powstanie standardu londyńskiego, wybrane teksty średniowieczne, zmiany w okresie nowoangielskim). Ponadto omawiane są takie tematy jak preskryptywizm, pierwsze gramatyki i słowniki, dialekty i odmiany języka angielskiego, także języki mieszane (pidginy i języki kreolskie); główne różnice między angielszczyzną brytyjską i amerykańską, archaizmy we współczesnej angielszczyźnie, pojęcie ‘International English’, rola języka we współczesnym świecie.
Literatura:

Barber, B. 1993. The English Language. A historical introduction. CUP

Burrow, J.A. Thorlac Turville-Petre. 1994. A Book of Middle English. Oxford:

Blackwell

Bynon, T. 1977. Historical Linguistics. Cambridge University Press

Fisiak, J 1965. A Short Grammar of Middle English. Warszawa: PWN

Fisiak, J. 1993. An Outline History of English. Poznań: SAWW

McCrum, R., W. Cran, R. MacNeil. 1986. The Story of English. Harmondsworth:

Penguin

Mitchell, B. F. C. Robinson. 1986. A Guide to Old English. Oxford: BlackwellPyles,T. J. Algeo. 1982. The Origins and Development of the English Language.

New York: Harcourt, Brace, Jovanovich

Reszkiewicz, A. 1973. A Diachronic Grammar of Old English. Warszawa: PWN

Taitt, D. 1996. The Shaping of English. Tarnów: Progress

Wełna, J. 1996. English Historical Morphology. Warszawa: Wydawnictwo UW
Wymagania wstępne: Zalecana podstawowa wiedza z zakresu językoznawstwa i historii krajów angielskojęzycznych.

Opis kursuNazwa kursu: wiedza o języku japońskim z elementami językoznawstwa


Forma zajęć:

Wykład


Zaliczenie:

Semestr:

5 i 6


Ilość godzin w roku :

30


Punkty ECTS :

2


Kod:

02-AJZD-WOJ-06
Cel kursu: Zapoznanie studentów z zagadnieniami gramatyki standardowo mówionego języka japońskiego.
Program kursu:

Najważniejszym elementem jest koniugacja czasowników i przymiotników (czas przeszły, negacja, tryb warunkowy, strona bierna, formy sprawcze i tp.). Studenci poznają strukturę zdań i uczą się używania partykuł. Poznają również wyrażenia uprzejme, honoryfikatywne i skromne. Program wykładu skoordynowany jest z programem zajęć z praktycznej nauki języka japońskiego.Literatura:

Romuald Huszcza, Maho Ikushima, Jan Majewski. (2003) Gramatyka japońska, tom 1, 2, Wydawnictwo UJ, Kraków.

Romuald Huszcza, (2004) Wielosystemowość i współsystemowość w językach naturalnych. Wschodnioazjatycki krąg językowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

John W. Dower, Japanese History and Culture from ancient to modern timesWymagania wstępne: Znajomość gramatyki języka polskiego i języka angielskiego, elementarna znajomość gramatyki języka japońskiego oraz zasadnicza umiejętność porozumiewania się w nim.

Opis kursu
Nazwa kursu: Wprowadzenie do teorii przekładu


Forma zajęć:

wykład


Zaliczenie:Semestr:

5, 6


Ilość godzin w roku :

30


Punkty ECTS :

4


Kod:

02-AJZD-WTP-05
Cel kursu: Celem kursu jest przedstawienie podstawowej problematyki z zakresu teorii tłumaczenia pisemnego i ustnego w kontekście innych dziedzin. Studenci powinni po zakończeniu kursu orientować się w zakresie teorii tłumaczenia, posiadać wiedzę na temat terminologii i wykorzystywać tę wiedzę w rozwiązywaniu konkretnych problemów w trakcie zajęć.
Program kursu: Kurs prezentuje podstawy teorii tłumaczenia i jej konkretne zastosowanie w przekładzie z języka angielskiego na polski i z polskiego na angielski. Do kluczowych zagadnień będących przedmiotem kursu są rodzaje przekładu; elementy składowe procesu tłumaczenia, rodzaje tłumaczenia, sposoby tłumaczenia i procedury przekładu; błędy w tłumaczeniu i ocena jakości przekładu, intertekstualność, narzędzia warsztatu tłumacza.
Literatura:

Baker, M. 1992. In Other Words. A Coursebook on Translation. London: Routledge.

Jones, R. 1998. Conference Interpreting Explained. Manchester: St. Jerome

Publishing.

Newmark, P.1988. A Textbook of Translation. London: Prentice.

Pisarska,A. & T. Tomaszkiewicz. 1996. Współczesne tendencje przekładoznawcze.

Poznan: UAM.

Steiner, George. 1975. After Babel. Aspects of Language and Translation. OUP:

London.
Wymagania wstępne : Kurs przeznaczony jest dla studentów specjalizacji tłumaczeniowej.
Opis kursu
Nazwa kursu: Praktyczna znajomość języka japońskiego


Forma zajęć:

ĆwiczeniaZaliczenie:


Semestr:

5 i 6


Ilość godzin w roku :

240


Punkty ECTS :

14


Kod:

02-AJZD-PJP-06
Cel kursu: Rozwijanie umiejętności studentów potrzebnych do dyskutowania tematów związanych z współczesnym społeczeństwem i kulturą; poszerzanie słownictwa związanego z różnymi dziedzinami; rozwijanie umiejętności swobodnego wyrażania własnej opinii w języku arabskim; ustne ćwiczenia gramatyczne; praca nad poprawnością fonetyczną języka arabskiego.
Program kursu: Kurs obejmuje 2 dziewięćdziesięciogodzinne semestry, podczas których studenci konsolidują słownictwo i poznane wcześniej struktury grmatyczne na podstawie różnorakich tekstów. Ponadto uczestnicy kursu przygotowują prezentację, pracują w parach bądż wygłaszają przemówienia przed grupą.
Literatura:

Nihongo wa kantan desu yo! Kompletny kurs języka japońskiego, podręcznik Nihongo Nōryoku Shiken N5 , 2010

Romuald Huszcza, Jan Majewski and Maho Ikushima (2003) Gramatyka japońska. Podręcznik z ćwiczeniami, tom 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Romuald Huszcza, Jan Majewski and Maho Ikushima (2003) Gramatyka japońska. Podręcznik z ćwiczeniami, Tom 2 Wydawnictwo Uniwersytetu JagiellońskiegoWymagania wstępne: Kurs jest przewidziany dla studentów specjalności tłumaczeniowej z językiem arabskim.
Opis kursu
Nazwa kursu: Gramatyka kontrastywna


Forma zajęć:

wykład


Zaliczenie:


Semestr:

6


Ilość godzin w roku :

15


Punkty ECTS :

2


Kod:

02-AJZD-GKN-06
Cel kursu: Prezentacja podstawowych założeń analizy kontrastywnej; porównanie różnych aspektów gramatyki polskiej i angielskiej; przygotowanie studentów do przeprowadzenia samodzielnych mini-projektów kontrastywnych.

Program kursu: Studenci poznają różnice i podobieństwa między systemami składniowymi języka angielskiego i polskiego; tematy obejmują:

1. Studia kontrastywne i ich miejsce w językoznawstwie.

2. Taksonomia studiów kontrastywnych.

3. Podstawowe pojęcia stosowane w językoznawstwie kontrastywnym.

4. Różnice strukturalne pomiędzy angielskim i polskim.

5. Kontrast kategorialny pomiędzy językiem angielskim i polskim.

6. Kontrast funkcjonalny pomiędzy językiem angielskim i polskim.

7. Szyk zdania w języku angielskim i polskim.

8. Struktura zdań prostych w ujęciu predykatowo-argumentowym w języku angielskim i polskim.

9. Rzeczownik i fraza nominalna w języku angielskim i polskim.

10. Zaimki w języku angielskim i polskim.

11. Przymiotniki i imiesłowy w języku angielskim i polskim.

12. Czasownik i fraza werbalna w języku angielskim i polskim.

13. Zdania złożone w języku angielskim i polskim.

14. Spójniki w języku angielskim i polskim.

15. Formułowanie pytań w języku angielskim i polskim.

16. Negacja w języku angielskim i polskim.

17. Zdania egzystencjalne w języku angielskim i polskim.

18. Porównania werbalnych aktów mownych w języku angielskim i polskim.

19. Polityczna poprawność w języku angielskim i polskim ze szczególnym uwzględnieniem kategorii rodzaju.


Literatura:

Arabski, J. (ed.) 1994. Papers in Linguistics and Language Acquisition, Katowice.

Arabski, J. (ed.) 1997. Języki specjalistyczne. Język biznesu, Katowice: WSZMiJO.

Crystal, D. 1987. The Cambridge Encyclopaedia of Language, Cambridge: CUP.

Fisiak, J. (ed.) 1980. Theoretical Issues in Contrastive Linguistics, Amsterdam: John Benjamins.

Fisiak, J., Lipińska-Grzegorek, M., Zebrocki, T. 1978. An Introductory English-Polish Contrastive Grammar, Warszawa: PWN.

Kakietek, P. (ed.) 1998. Topics in Phraseology, Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Oleksy, W. (ed.) 1989. Contrastive Pragmatics, Amsterdam: John Benjamins.

Polański, K. (ed.) 1992. Linguistica Silesiana Vol. 14, Warszawa: Energeia.
Wymagania wstępne: brak

Opis kursu
Nazwa kursu: Historia literatury angielskiej


Forma zajęć:

Wykład


Zaliczenie:

Egzamin


Semestr:

5


Ilość godzin w roku :

15


Punkty ECTS :

2


Kod:

02-AJZD-HLA-05
Cel kursu: Prezentacja przekroju literatury brytyjskiej w XX wieku.
Program kursu: Program kursu obejmuje przegląd najważniejszych wydarzeń literackich w Wielkiej Brytanii od modernizmu do współczesności.
Literatura:
O. Wilde: The Picture of Dorian Gray

R. Kipling: Kim

J.Conrad: Heart of Darkness

T.S.Eliot: "The Love Song of J.Alfred Prufrock"

J.Joyce: Portrait of the Artist as a Young Man

G.M. Hopkins: Poetry

V. Woolf: Orlando

T.E. Lawrence: Seven Pillars of Wisdom

L. Durrell: Alexandria Quartet

E. Said: OrientalismWymagania wstępne: ukończenie kursu Historia literatury angielskiej w semestrze 4

Opis kursu
Nazwa kursu: Historia literatury amerykańskiej

Forma zajęć:

Wykład, ĆwiczeniaZaliczenie:


Semestr:

5


Ilość godzin w roku :

45


Punkty ECTS :

6


Kod:

02-AJZD-HAM-05
Cel kursu: Zapoznanie studentów z rozwojem literatury amerykańskiej XX wieku, z głównymi urtami i twórczością najważniejszych autorów poezji, prozy, dramatu. Szczególny nacisk położony jest na artystyczne i kulturowe aspekty tej twórczości.

Program kursu:
1.Poezja, proza i dramat okresu modernizmu.

2.Ważniejsi autorzy opowiadań. Historia rozwoju gatunku w 20 w.

3.Proza po II wojnie światowej. Realizm i postmodernizm.

4.Pisarze etniczni. Literatura murzyńska i żydowska.

5.Literatura Południa.

6.Poezja: Beatnicy. Poezja konfesjonalna, inne grupy poetyckie.

7.Dramat i teatr drugiej połowy 20 w.

8.Literatura kobieca i feministyczna.

9.Ważniejsze nurty w badaniach literackich w 20 w.

Literatura:
N.Baym et al.,eds.,The Norton Anthology of American Literature, Vol. I-II. New York,1994.

P.Lauter et al., eds.,The Heath Anthology of American Literature, Vol.I-II., Lexington,1990.

(oraz inne antologie poezji, prozy, dramatu, powieści omawianych pisarzy)

A.Kopcewicz, M.Sienicka, Historia literatury Stanów Zjednoczonych w zarysie. T.I-II, Warszawa, 1983.

A.Salska, red.Historia literatury amerykańskiej XX wieku. T.I-II. Kraków, 2003.

E.Elliott, ed., Columbia Literary History of the United States, New York, 1998.

E.Elliott, ed., The Columbia History of the American Novel, New York,1991.
Wykorzystane zostaną filmy edukacyjne z serii Voices, Visions.
Wymagania wstępne: ukończenie kursu Historia literatury amerykańskiej w semestrze 4.
Opis kursu
Nazwa kursu: Seminarium dyplomowe


Forma zajęć:

ĆwiczeniaZaliczenie:

praca licencjackaSemestr:

5 i 6


Ilość godzin w roku:

60


Punkty ECTS :

10


Kod:

02-AJZD-PRS-06
Cel kursu: Kierowanie pracą studentów piszących pracę licencjacką.
Tematy proseminariów: językoznawstwo i studia tłumaczeniowe
Program kursu: Seminaria zapewniają studentom kierownictwo i ocenę w zakresie pisania ich prac. Studenci przedstawiają poszczególne rozdziały swoich prac. Wymagane jest aktywne uczestnictwo w omawianiu artykułów z obowiązującej listy przedstawionej przez wykładowców.
Literatura:

osobna lista przedstawiona przez poszczególnych wykładowców.


Wymagania wstępne: nie ma1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna