Opis kursuPobieranie 318,9 Kb.
Strona4/5
Data17.11.2017
Rozmiar318,9 Kb.
1   2   3   4   5

Wymagania wstępne: nie ma
Opis kursuNazwa kursu: Praktyczna znajomość języka angielskiego


Forma zajęć:

ĆwiczeniaZaliczenie:

Egzamin pisemny i ustnySemestr:

3 i 4


Ilość godzin w roku :

240


Punkty ECTS :

18


Kod:

02-AJZD-GPR-04
Cel kursu: Dalsze rozwijanie kompetencji językowej studentów w zakresie czterech umiejętności językowych, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności pisania. Rozszerzanie znajomości słownictwa i wiedzy na temat struktur gramatycznych języka angielskiego. Zapoznanie studentów z podstawami tłumaczenia ustnego i pisemnego. Doskonalenie wymowy (brytyjskiej lub amerykańskiej) zbliżonej do wymowy rodzimych użytkowników języka.
Program kursu: Na kurs składają się następujące komponenty: gramatyka praktyczna, fonetyka, konwersacja, rozumienie tekstu oraz kompozycja. Podczas zajęć studenci rozwijają ogólną kompetencję językową poprzez kontakt z autentycznymi tekstami o różnym rejestrze, poprzez ich analizę leksykalną, jak również poprzez uczestnictwo w różnorakich ćwiczeniach komunikacyjnych, takich jak dyskusje, debaty, gry językowe i symulacje. Studenci rozwijają także swe umiejętności rozumienia tekstów mówionych oraz doskonalą wymowę, zwłaszcza rytm i intonację. Zajęcia z pisania służą zapoznaniu studentów z zasadami pisania esejów oraz przygotowują ich do pisania artykułów naukowych, zaś zajęcia z gramatyki praktycznej służą poszerzeniu i utrwaleniu wiadomości nabytych w trakcie I roku, zwłaszcza w zakresie frazy nominalnej i czasownikowej oraz rodzajów zdań.
Literatura:

Lynch, T. & Anderson, K. 1992. Study Speaking: A Course in Spoken English for Academic Purposes. Cambridge: Cambridge University Press.

Smalzer, W.R. 1996. Write to Be Read. Cambridge: Cambridge University Press. Stress and Intonation. 1970. London: Collier-Macmillan.

Cook, V.J. 1968. Active Intonation. London: Longman.

Bywater, F.V. 1982. A Proficiency Course in English. London: Longman.

Brazil, D. 1994. Pronunciation for Advanced Learners of English. Cambridge: CUP.

Gethin, H. 1992. Grammar in Context. Longman.

Alexander, L. G. 1979. Essay and Letter Writing. London: Longman.

Cory, H. 1999. Advanced Writing with English in Use for CAE. Oxford: OUP.

Crews, F., Schor, S. 1989. The Borzoi Handbook for Writers. New York: Alfred Knopf.

Evans, V. 2000. Successful Writing Proficiency. Newbury: Express Publishing.

Wilbur, D. A, McFarland, P. 1971. Composition: Models and Exercises. New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc.

Quirk, R. et al. 1975. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman.

Graver, B. D. 1999. Advanced English Practice. Oxford: OUP.

Hewings, M. 1999. Advanced Grammar in Use. Cambridge: CUP.

Close, R. A. 1982. University Grammar of English Workbook. London: Longman.

Alexander, L. G. 1989. Longman English Grammar. London: Longman.
Wymagania wstępne: Ukończenie kursu Praktycznej znajomości języka angielskiego w semestrze 1 i 2.

Opis kursuNazwa kursu: Gramatyka opisowa języka angielskiego


Forma zajęć:

Wykład


Zaliczenie:

Egzamin


Semestr:

3 i 4


Ilość godzin w roku :

30


Punkty ECTS :

4

Kod:


02-AJZD-GOA-04


Cel kursu: Analiza struktury angielskich zdań prostych i złożonych w języku i przedstawienie podstawowych pojęć z dziedziny semantyki.
Program kursu: Pierwszy semestr poświęcony jest składni. Punkt wyjścia stanowią takie pojęcia jak gramatyka, kompetencja i performancja, intuicja rodzimego użytkownika języka. Studenci uczą się rozpoznawać składniki zdań i określać ich funkcje, a także przedstawiać strukturę zdań w postaci znaczników frazowych. Ponadto zapoznają się z rodzajami zdań złożonych w języku angielskim. Następnie poznają problematykę związaną ze znaczeniem w języku, zaznajamiając się z semantyką i innymi dyscyplinami badającymi znaczenie, z możliwymi sposobami rozumienia pojęcia znaczenia, sensem i odniesieniem oraz relacjami sensu, rolą kontekstu językowego i pozajęzykowego. Poznają także teorię aktów mowy i maksymy konwersacyjne Grice’a.
Literatura:

Burton-Roberts, J. 1987. Analyzing Sentences. An Introduction to English Syntax.

London: Longman.

Grundy, P. 1995. Doing Pragmatics. London: Edward Arnold.

Hurford, J. i Heasley, B. 1983. Semantics: A Coursebook. Cambridge: CUP.

Palmer, F. R. 1976. Semantics. A New Outline. Cambridge: CUP.

Radford, A. 1989. Transformational Grammar. A First Course. Cambridge: CUP.
Wymagania wstępne: Ukończenie kursu Gramatyki opisowej: Fonetyka i fonologia w semestrze 1 i 2.

Opis kursu


Nazwa kursu: Kultura angielskiego obszaru językowegoForma zajęć:

wykład


Zaliczenie:

zaliczenieSemestr:

4


Ilość godzin w roku :

30


Punkty ECTS :

2


Kod:

02-AJZD-KAO-04
Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie studentów z najistotniejszymi aspektami historyczno-kulturowo-socjologicznymi Stanów Zjednoczonych, przedstawienie możliwie najszerszego obszaru zjawisk, jakie składają się na kulturę amerykańską.
Program kursu: Tematyka ćwiczeń koncentruje się na związkach historii, literatury, kultury i zagadnień socjologicznych od momentu powstania Stanów Zjednoczonych do dnia dzisiejszego. Prezentowane aspekty kulturowe obejmują między innymi pojęcie Mitu Amerykańskiego, Granicy, Regionów Kulturowych, Grup Etnicznych, Religii, Ruchu Kobiet, Edukacji, Myśli Filozoficznej, Rządu i Wyborów, Sztuki, Sportu i Mediów. Każdy temat jest rozpatrywany z perspektywy zarówno historycznej, jak i współczesnej. Studenci otrzymują listę tekstów niezbędnych do przygotowania i prowadzenia dyskusji, która jest bogato zilustrowana materiałami filmowymi i poglądowymi. Dyskusja rozwija analityczne i krytyczne spojrzenie na problematykę społeczeństwa amerykańskiego. Zagadnienia wykładów są niezbędnym tłem do dyskusji i polemiki w trakcie ćwiczeń, a także zachętą do dodatkowych poszukiwań.
Literatura:

Gottesman R. ,ed .,The Norton Anthology of American Literature . W.W.Norton & Company. New York , 1979 .

Queen D., Reflections on America and Americans . USIA . Washington, D.C., 1982 .

Fossum R.H. , American Ground . Paragon House Publishers .New York ,1988

Pyzik T., ed ., Readings in American Civilization . Wydawnictwo UŚ Katowice, 1984.

Luedtke L.S., ed., Making America. USIA. Washington, D.C., 1995.


Wymagania wstępne: nie ma


Opis kursu


Nazwa kursu: Historia angielskiego obszaru językowegoForma zajęć:

wykład


Zaliczenie:


Semestr:

3, 4


Ilość godzin w roku :

30


Punkty ECTS :

4


Kod:

02-AJZD-HAO-04
Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie studentów z najistotniejszymi aspektami historyczno-kulturowo-socjologicznymi Stanów Zjednoczonych, przedstawienie możliwie najszerszego obszaru zjawisk, jakie składają się na kulturę amerykańską. Przeglądowy kurs wydarzeń o zasadniczym znaczeniu dla kontekstualizacji i amerykańskiej kultury i literatury; wydarzeniami takimi są np. rok 1620 czy 1776.
Program kursu: Tematyka wykładów koncentruje się na związkach historii, literatury, kultury i zagadnień socjologicznych od momentu powstania Stanów Zjednoczonych do dnia dzisiejszego. W trakcie wykładów omawiane są między innymi zagadnienia związane z powstaniem Stanów Zjednoczonych Ameryki, związkami między Starym a Nowym Światem kształtowaniem się systemu politycznego.
Literatura:

Gottesman R. ,ed .,The Norton Anthology of American Literature . W.W.Norton & Company. New York , 1979 .

Queen D., Reflections on America and Americans . USIA . Washington, D.C., 1982 .

Fossum R.H. , American Ground . Paragon House Publishers .New York ,1988

Pyzik T., ed ., Readings in American Civilization . Wydawnictwo UŚ Katowice, 1984.

Luedtke L.S., ed., Making America. USIA. Washington, D.C., 1995.


Wymagania wstępne: nie ma


Opis kursu
Nazwa kursu: Historia literatury angielskiejForma zajęć:

Wykład, ćwiczeniaZaliczenie:


Semestr:

3, 4


Ilość godzin w roku:

45


Punkty ECTS :

5


Kod:

02-AJZD-HLA-04
Cel kursu: Zapoznanie studentów z literaturą brytyjską od początku XVII aż do końca XIX w. Celem kursu jest prezentacja tła intelektualnego i kulturowego, teorii literackich, charakterystycznych tematów i form, a w szczególności geneza i ewolucja wątków i motywów orientalnych w literaturze angielskiej.

Od studentów oczekuje się umiejętności omówienia podstawowych kwestii i koncepcji poszczególnych okresów i wykazania sposobów ich realizacji w tekstach, których znajomością studenci muszą się wykazać w trakcie egzaminu końcowego.


Program kursu: poezja metafizyczna XVII wieku, John Milton: Paradise Lost, Oświecenie: racjonalizm i empiryzm, satyra augustiańska, początki powieści, sentymentalizm, tematy orientalne w XVIII-wiecznej literaturze angielskiej, powieść gotycka i jej transformacje, William Blake, poezja romantyczna, Romantyzm a Orientalizm, Epoka Wiktoriańska, poezja wiktoriańska, Pre-Rafaelici, powieść wiktoriańska.

Literatura:

J.Donne, G.Herbert, H.Vaughan: wybrane utwory; J.Milton: Paradise Lost; A.Pope: wybrane utwory; J.Swift: Gulliver's Travels; S.Johnson: Rasselas; D.Defoe: Robinson Crusoe; L.Sterne: A Sentimental Journey; W.Beckford: Vathek; M.Shelley: Frankenstein; W.Blake: wybrane utwory; W. Wordsworth, S.T. Coleridge, J. Keats: wybrane utwory; W.Wordsworth: The Prelude (fragmenty); S.T.Coleridge: Kubla Khan; P.B.Shelley: Ozymandias; G.Byron: The Giaour; J.Austen: Mansfield Park; A.Tennyson: wybrane utwory; R.Browning: wybrane utwory; D.G Rossetti: wybrane utwory, C. Rossetti: wybrane utwory;C.Bronte: Jane Eyre; C.Dickens: Dombey and Son.


Wymagania wstępne: ukończenie kursu: Historia literatury angielskiej w semestrze 2Opis kursu
Nazwa kursu: Historia literatury amerykańskiej


Forma zajęć:

Wykład


Zaliczenie:


Semestr:

4


Ilość godzin w roku :

15


Punkty ECTS :

3


Kod:

02-AJZD-HAM-04
Cel kursu: Zapoznanie studentów z rozwojem literatury amerykańskiej od czasów kolonialnych do początków XX wieku, z głównymi nurtami i twórczością najważniejszych autorów poezji, prozy, dramatu. Szczególny nacisk położony jest na artystyczne i kulturowe aspekty tej twórczości.
Program kursu:
1.Literatura okresu kolonialnego; wpływy Purytanizmu na jej charakter.

2.Pisarstwo w okresie Wojny o Niepodległość i Rewolucji Amerykańskiej.

3.Literatura okresu Oświecenia.

4.Tematyka narodowa w literaturze amerykańskiej po Rewolucji. Kształtowanie się „mitu amerykańskiego”.

5.Literatura okresu romantyzmu. Transcendentaliści i ich wpływ na literaturę.

6.Wielcy symboliści: N.Hawthorne, H.Melville.

7.Poezja w drugiej połowie 19 w. W.Whitman, E.Dickinson, H.W.Longfellow.

8.Literatura lokalnego kolorytu. Wielcy realiści: W.D.Howells, M.Twain, H. James.Powieść psychologiczna i „międzynarodowa”.

9.Dramat i teatr w 19 w.

10.Naturalizm.Twórczość S.Crane’a i T.Dreisera.


Literatura:
N.Baym et al.,eds.,The Norton Anthology of American Literature, Vol. I-II. New York,1994.

P.Lauter et.al., eds.,The Heath Anthology of American Literature, Vol.I-II., Lexington,1990.

(oraz inne antologie poezji, prozy, dramatu, powieści omawianych pisarzy)

A.Kopcewicz, M.Sienicka, Historia literatury Stanów Zjednoczonych w zarysie. T.I-II, Warszawa, 1983.

A.Salska, red.Historia literatury amerykańskiej XX wieku. T.I-II. Kraków, 2003.

E.Elliott, ed., Columbia Literary History of the United States, New York, 1998.

E.Elliott, ed., The Columbia History of the American Novel, New York,1991.
Wykorzystane zostaną filmy edukacyjne z serii Voices, Visions.
Wymagania wstępne: nie ma
Opis kursu
Nazwa kursu: Technologia informacyjna


Forma zajęć:

ćwiczeniaZaliczenie:


Semestr:

3


Ilość godzin w roku :

30


Punkty ECTS :

2


Kod:

02-AJZD-TIN-03
Cel kursu: Celem kursu jest uświadomienie studentom znaczenia sprawności komunikacyjnych i informacyjnych (digital literacy) dla efektywnego funkcjonowania w ‘społeczeństwie informacyjnym’ oraz wzbogacenie umiejętności świadomego i efektywnego korzystania z technologii komputerowych i sieci Internet, zwłaszcza w kontekście pracy naukowej i edukacji. Praktycznym wyzwaniem kursu jest zaznajomienie studentów z możliwościami oprogramowania biurowego – praktycznymi aspektami korzystania z edytora tekstu, kreatora prezentacji multimedialnych, etc. – oraz podstawami odpowiedzialnej i bezpiecznej ‘obecności w sieci’, w tym podstawami tworzenia i publikacji prostych stron WWW.
Program kursu:

 1. Wstęp do kursu. Czym jest ‘digital literacy’?

 2. Krótka historia komputera i Internetu. Jak zbudowany jest komputer? Metafory Internetu. Czym jest system operacyjny? System operacyjny MS Windows (98, 2000, XP) - podstawy. Korzystanie z Pomocy systemu.

 3. Korzystanie z zasobów USENETU. Odpowiedzialna obecność w sieci – netykieta, prywatność, internet a prawo. Konfiguracja czytnika grup dyskusyjnych. Praktyczne ćwiczenia – umieszczanie ogłoszeń, odpowiadanie na nie, etc. Listserv-y, fora, newsletter-y, komunikatory internetowe, etc.

 4. Korzystanie z zasobów USENETU – ciąg dalszy.

 5. Korzystanie z poczty elektronicznej. Konfiguracja czytnika poczty. Bezpieczeństwo hasła. Jak zabezpieczyć się przed spamem?

 6. Korzystanie z zasobów World Wide Web. Wyszukiwarki internetowe. Efektywne surfowanie po sieci.

 7. Odszukiwanie, ocena, organizacja i analiza materiałów w Internecie – ćwiczenia praktyczne.

 8. Pakiet biurowy Sun Microsystems StarOffice – wstęp. Ogólne zasady działania oprogramowania biurowego. Podstawowe ćwiczenia z dokumentem tekstowym. Wprowadzanie, kopiowanie, przenoszenie tekstu. Tworzenie list, umieszczanie grafiki i innych elementów w tekście, etc.

 9. Rozbudowane operacje z dokumentem tekstowym w pakiecie StarOffice. Edycja rozbudowanego dokumentu. Struktura dokumentu. Tabele, przypisy, spisy treści, indeksy, etc.

 10. Tworzenie prezentacji multimedialnych przy pomocy pakietu StarOffice. Projektowanie pokazu slajdów, przenoszenie danych pomiędzy innymi aplikacjami a prezentacją, planowanie efektów wizualnych i dźwiękowych, etc.

 11. Zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu. Praktyczne aspekty bezpieczeństwa w sieci. Jak ustrzec się przed przestępczością w sieci? Wirusy, trojany, robaki, keyloggery, etc. Konfiguracja osobistej zapory ogniowej.

 12. Prywatność w sieci i „zarządzanie tożsamością.”

 13. Obecność w sieci. Zasady rządzące językiem HTML. Podstawy tworzenia i publikacji strony internetowej – stworzenie prostej strony, udostępnienie jej na serwerze WWW, zarządzanie nią.

 14. Tworzenie prostej strony internetowej – cd.

 15. Projekt końcowy studentów (przygotowanie i edycja rozbudowanego dokumentu podczas zajęć). Ocena pracy studentów.


Literatura:

 • Strona internetowa opracowana na potrzeby kursu

 • Pakiet Sun Microsystems StarOffice – dostępny bezpłatnie dla celów edukacyjnych

 • Vannevar Bush „As We May Think”

 • Brin, David. The Transparent Society: Will Technology Force Us to Choose Between Privacy and Freedom? Reading, MASS: Perseus Books, 1998.

 • Garfinkle, Simson. Database Nation. The Death of Privacy in the 21st Century. Sebastopol, CA: O’Reilly, 2000.

 • Stefik, Mark. Internet Dreams: Archetypes, Myths, and Metaphors. 2nd edition. Cambridge, MASS: MIT Press, 2001.

 • inne


Wymagania wstępne: nie ma

Opis kursu
Nazwa kursu: Wiedza o kulturze Japonii


Forma zajęć:

ĆwiczeniaZaliczenie:


Semestr:

3 i 4


Ilość godzin w roku:

60


Punkty ECTS :

6


Kod:

02-AJZD-WKJ-04
Cel kursu: Rozwinięcie umiejętności komunikacji międzykulturowej przez pogłębienie wiedzy i rozumienia realiów obcych krajów i swojego własnego/ rodzimego.
Program kursu: Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

1. Ważniejsze epoki historyczne i ery kulturalne w dziejach Japonii.

2. Chińskie dynastie od zjednoczenia Chin przez dynastię Han.

3. Kształtowanie się cywilizacji japońskiej.

4. Wprowadzenie buddyzmu.

5. Dwór w okresie świetności.

6. Początek nowej epoki.

7. Średniowieczne kanony dobrego smaku.

8. Zjednoczenie kraju.

9. Rozkwit kultury mieszczańskiej.

10. Heterodoksyjne tendencje.

11. Spotkanie z Zachodem.

12. owoce nowoczesności.

13. Kultura po drugiej wojnie światowej.


Literatura:

Agency for Cultural Affairs (red.), Japanese Religion, Tokyo: Kodansha, 1972.

Anderson Joseph L., Riche Donald, The Japanese Film, New York: Grove Press, 1959.

Beasley William G. (red.), Modern Japan, Berkeley: University of California Press, 1975.

Duus Peter, Modern Japan, Boston: Houghton Miffilin, 1998.

Gordon Andrew (red.), Postwar Japan as History, Berkeley: University of California Press, 1993.

Jansen Marius (red.), The Cambridge History of Japan, t. 5, Cambridge: Cambridge University press, 1989.

Melanowicz Mikołaj, Formy w literaturze japońskiej, Kraków: WUJ, 2003.

Melanowicz Mikołaj, Literatura japońska, t 1-2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.

Nishiyama Matsunosuke, Daily Life and Diversions in Urban Japan Edo Culture, 1600-1868, tłum Gerald Groemer, Honolulu: University of Hawai Press, 1997.

Totman Conrad, Early Modern Japan, Berkeley: University of California press, 1993.

Wilkoszewska Krystyna (red.) Estetyka japońska. Estetyka życia i piękno umierania. Antologia, t. 3, Kraków: Universitas, 2005.

Wilkoszewska Krystyna (red.) Estetyka japońska. Słowa i obrazy. Antologia, t. 2, Kraków: Universitas, 2005.

Wilkoszewska Krystyna (red.) Estetyka japońska. Antologia, t. 1, Kraków: Universitas, 2003.

Varley Paul, Kultura japońska, tłum. Magdalena Komorowska, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.

Wymagania wstępne: Kurs przeznaczony wyłącznie dla studentów specjalności tłumaczeniowej z językiem japońskim.
Opis kursu
Nazwa kursu: Lektorat języka japońskiego


Forma zajęć:

ĆwiczeniaZaliczenie:


Semestr:

3 i 4


Ilość godzin w roku :

240


Punkty ECTS :

16


Kod:

02-AAZD-LJA-04
Cel kursu: Dalsze opanowywanie języka w stopniu zapewniającym komfort swobodnego komunikowania się (opanowanie podstawowych struktur gramatycznych i słownictwa z różnych zakresów tematycznych).
Program kursu: Podczas zajęć rozwijane są sprawności: rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania ze zrozumieniem, pisania oraz poprawnego użycia reguł gramatycznych. Jak poprzednio, materiał leksykalny i tekstowy ma również na celu przekazanie studentom wiedzy o kulturze Japonii.
Literatura:
Ewa Krassowska-Mackiewicz (2007) Język japoński dla początkujących PJWSTK Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, 2007


1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna