Opis akcji represyjnej podjętej wobec pracowników ZPobieranie 234,99 Kb.
Strona6/6
Data11.05.2018
Rozmiar234,99 Kb.
1   2   3   4   5   6

Oświadczenie

W dn[iu] 15 września 1980 r. powstała Grupa Inicjatywna Wolnego Zrzeszenia Studentów w Krakowie. Celem naszym jest stworzenie autentycznego ruchu studenckiego niezależnego od struktur polityczno-administracyjnych PRL i realizowanie zasad samorządności studenckiej. Wolne Zrzeszenie Studentów dążyć będzie do osiągnięcia pełnej autonomii szkół wyższych, do niczym nie skrępowanego rozwoju myśli naukowej i kulturalnej.

Grupa nasza ma charakter roboczy, założona została przez studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wychodzi ona naprzeciw oczekiwaniom społecznym związanym z przełomem sierpniowym 1980 r. w Polsce, pragnie również kontynuować wysiłki podejmowane od kilku lat przez niezależne inicjatywy studenckie.
Zapraszamy do współpracy.
Pamiętajmy, że od nas samych zależy odnowa życia akademickiego w Polsce.
Ewa Zaremba – filozofia Dobrosław Rodziewicz – filozofia

Paweł Bigaj – filozofia Ewa Bucka – filozofia

Krzysztof Budziakowski – filozofia Ewa Longosz – filologia polska

Teresa Sułkowska – filozofia Jerzy Kowynia – filozofia

Grzegorz Małkiewicz – filozofia Andrzej Bałchan – filozofia

Jarosław Zadencki – filozofia Mariusz Szymański – filozofia

Stanisław Korczyński – filozofia Jerzy Czepita – filozofia

Marek A. Płoszewski – prawo Wojciech Sikora – filozofia

Adam Jastrzębski – filozofia Bogdan Wojnar – socjologia

Wojciech Modelski – prawo


Źródło: Stowarzyszenie Archiwum „Solidarności”; Ośrodek KARTA, Kolekcja „Solidarność – narodziny ruchu”, A/15.26, kopia, mps.

1980 wrzesień 25, Warszawa – Apel Komitetu Założycielskiego Niezależnego Związku Studentów w Warszawie do studentów w sprawie działalności związkowej

Do użytku wewnętrznego Warszawa 25.09.1980 r.Apel do studentów

Dnia 10.09.1980 r. powstał w Warszawie Komitet Założycielski Niezależnego Związku Studentów. Związek jest niezależny od władz uczelnianych i państwowych oraz organizacji politycznych, wyznaniowych, ateistycznych i społecznych. Podstawowe cele związku to: ochrona interesów związanych z zaspokajaniem potrzeb materialnych i kulturalnych członków związku, ich dzieci i współmałżonków, ochrona prawnych i ekonomicznych interesów członków związku w zakresie związanym z tokiem studiów. „Udzielanie pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w interesie członków związku w przypadku konfliktu, w którym jedną ze stron jest student lub grupa studentów należących do związku. Organizowanie akcji protestacyjnych studentów w przypadku naruszania ich praw...” (z rozdz. II, § 6 punkty] 2 i 3 projektu statutu).

Walcząc o interesy swych członków związek będzie zabiegał jednocześnie o nowy kształt ruchu studenckiego i funkcjonowania wyższych uczelni, oparty na demokracji i związanych z nią pluralizmem i autonomią.

Żądamy demokratyzacji życia na uczelni

Domagamy się i będziemy działać w kierunku:

1. Zmiany ustawy o szkolnictwie wyższym i udziału w tworzeniu jej projektu przedstawicieli studentów wydelegowanych przez ich niezależne przedstawicielstwa.

2. Rozszerzenia kompetencji senatu i rad wydziałów tak, by mogły one decydować o zasadniczych sprawach uczelni i wydziału.

3. Przywrócenie obieralności rektora przez senat i dziekana przez radę wydziału oraz wprowadzenia odpowiedzialności rektora przed senatem i dziekanów przed radami wydziałów.

4. Procentowego zwiększenia przedstawicielstw studentów w organach kolegialnych uczelni (senat, rady) w celu większego i skuteczniejszego współdecydowania studentów w sprawach uczelni.

5. Zniesienia uprawnień ministrów do wydalania z uczelni.

6. Zniesienia uprawnień rektorów do wydalania z uczelni bez postępowania dyscyplinarnego. Zmiany przepisów dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów, m.in. wprowadzenia prawa do obrońcy z wyboru.Żądamy pluralizmu w ruchu studenckim

Będziemy walczyć o prawo do:

1. Swobodnego zrzeszania się studentów i pracowników naukowych na terenie szkoły wyższej; w organizacje o charakterze związków zawodowych, we wszelkiego typu organizacje o charakterze naukowym, kulturalnym i wyznaniowym. Żądamy nowelizacji ustawy o rejestracji stowarzyszeń i organizacji studenckich.

2. Utworzenia i utrzymania na latach, kierunkach, wydziałach, uczelniach samorządów (parlamentów), będących reprezentacją wszystkich studentów, wybraną w tajnym i bezpośrednim głosowaniu, z udziałem ogółu studentów.

Samorządy (parlamenty) powinny przejąć funkcje w zakresie: spraw ekonomicznych (stypendialnych), socjalnych, dotacji do autonomicznego ruchu turystycznego, naukowego, kulturalnego, sportowego itp. Zapewniłoby to sprawiedliwy podział dóbr i środków przeznaczonych do dyspozycji środowiska akademickiego. Samorządy właściwie spełniają swoją rolę, jeżeli nie są zdominowane przez jedną organizację17, jeżeli działają na gruncie pluralizmu, są płaszczyzną porozumienia, sporów, a nawet konfliktów odzwierciedlających interesy wszystkich studentów. Są po prostu tworem społecznie żywym. Przed wyborami do samorządu (parlamentu) NZS opracuje dokładny program na rzecz samorządności i poprawy funkcjonowania uczelni wyższych. Programy wartościowe społecznie rzeczywiście nimi będą, jeżeli powstaną w oparciu o postulaty i żądania zorganizowanych grup mogących je zebrać, opracować i przedstawić. Uważamy, że jedynie niezależne, demokratyczne organizacje środowisk będące najważniejszym czynnikiem pluralizmu są w stanie przeprowadzić ich realizację.
Związek będzie domagał się również:

1. Przywrócenia pięcioletniego toku studiów.

2. Przywrócenia na studia studentów relegowanych i pracowników naukowych usuniętych z uczelni za działalność społeczną i polityczną.

3. Zmiany przepisów stypendialnych poprzez:

– podwyższenie stypendiów, z uwzględnieniem minimum socjalnego

– podwyższenia zasiłków losowych i dodatków rodzinnych

– przyjęcie wyników w nauce jako jedynego kryterium udzielania nagród rektorskich.

4. Zmiany przepisów paszportowych, w tym uniezależnienia wyjazdów za granicę od władz uczelni.

5. Poprawy warunków mieszkaniowych studentów, a w szczególności rodzin studenckich m.in. poprzez: zwiększenie liczby miejsc w akademikach, wprowadzenie pokoi dwuosobowych.

6. Rzeczywistego uwzględniania postulatów studenckich dotyczących programów nauczania, wyłącznego prawa uczelni do ustalania programów studiów.

7. Zniesienia ograniczeń dostępu do zbiorów bibliotecznych i archiwalnych.

8. Uzależnienia wstępu organów ścigania na teren uczelni od pisemnej zgody rektora.

9. Zmiany systemu szkolenia wojskowego poprzez zastąpienie obowiązującej rocznej służby wojskowej szkoleniem wojskowym studentów w czasie studiów, przywrócenia kategorii zdrowia „D”. Kategorycznie żądamy wyłączenia ze szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni artystycznych.
Już w tej chwili należy zapewnić:

1. Autonomię samorządów domów studenckich, spółdzielczości studenckiej, niezależność programową klubów studenckich, a w przyszłości zapewnić im przedstawicielstwo w samorządzie (parlamencie) uczelnianym.

2. Autonomię kół naukowych z przedstawicielstwem ich niezależnego zrzeszenia w samorządzie (parlamencie).

3. Całkowitą swobodę działalności radiowęzłów domów akademickich, tworzenie i działalność gazetek wydziałowych i uczelnianych, tablic ogłoszeń na terenie uczelni i domów akademickich (wolne trybuny dla każdego), klubów dyskusyjnych.


Realizacja wyżej wymienionych postulatów i żądań zależy od naszego działania, rozwagi i solidarności. Wykorzystajmy możliwości stworzone przez porozumienia podpisane w Gdańsku, Szczecinie, Katowicach, Jastrzębiu i innych miastach Polski, dających nam prawne podstawy do zorganizowanych działań na rzecz naszych praw.
Organizujmy koła wydziałowe, uczelniane komitetu założycielskiego Niezależnego Związku Studentów. W istniejących punktach informacyjnych NZS możecie zapoznać się z projektami: statutu, programu działania, otwartą dla każdego listą postulatów, uzyskać informację o działających już kołach wydziałowych, uczelnianych, K[omitecie] Z[ałożycielskim] NZS oraz wstąpić do Komitetu Założycielskiego NZS. W skład K[omitetu] Z[ałożycielskiego] NZS wchodzą przedstawiciele prawie wszystkich uczelni Warszawy, działają już koła wydziałowe i uczelniane m.in. na Politechnice Warszawskiej, Uniwersytecie Warszawskim, S[zkole] G[łównej] G[ospodarstwa] W[iejskiego]-A[kademii] R[olniczej], S[zkole] G[łównej] P[lanowania] i S[tatystyki], Akademii Medycznej, P[aństwowej] W[yższej] S[zkole] T[eatralnej] i A[kademii] W[ychowania] F[izycznego]. Jesteśmy w kontakcie z wszystkimi ośrodkami niezależnego ruchu studenckiego w Polsce. Solidarność nie przeczy autonomii.
Związek nasz ma być gwarantem spełnienia wyżej wymienionych postulatów i pluralizmu w ruchu studenckim.

Związek solidaryzuje się i utrzymuje kontakty z niezależnym ruchem związkowym, w tym z niezależnymi związkami pracowników nauki na poszczególnych uczelniach.


Komitet Założycielski

Niezależnego Związku Studentów


Wszelkie informacje w punkcie inf[ormacyjnym] w świetlicy D[omu] S[tudenckiego] „Mikrus”, ul. Waryńskiego 10 oraz w punktach uczelnianych i wydziałowych.
(Apel sporządzono na podstawie projektów: statutu, programu działania oraz otwartej listy postulatów).
Źródło: Stowarzyszenie Archiwum „Solidarności”; Ośrodek KARTA, Kolekcja „Solidarność – narodziny ruchu”, A/15.2, kopia, mps.

1981 październik 2, Warszawa – List Krajowej Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów do I Krajowego Zjazdu Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w sprawie represjonowania niezależnego ruchu wydawniczego

18Warszawa 2.10.1981 r18.
Krajowa Komisja Koordynacyjna

Niezależnego Zrzeszenia Studentów

Warszawa, ul. Szpitalna 5
Do I Krajowego Zjazdu Delegatów

NSZZ „Solidarność”


Od kilku dni obowiązuje w Polsce nowa ustawa o cenzurze. Nieprecyzyjna i znacznie różniąca się od projektu społecznego. Nie zadowoli nikogo, komu leży na sercu dobro społeczeństwa i narodowej kultury, [jest] sprzeczna z Konstytucją PR,L w myśl której artykuł 83 zapewnia obywatelom wolność słowa i druku. Cenzura zdeformowała i niszczy nasze: tradycje, kulturę narodową i historię. Nowa ustawa nie daje należytej19 gwarancji, że działalność aparatu cenzury ulegnie ograniczeniu, może się stać natomiast instrumentem do dalszego20 represjonowania niezależnych wydawnictw.

Pierwszą niebezpieczną próbą podjęcia akcji skierowanej przeciwko niezależnym wydawnictwom było przeszukanie przeprowadzone dnia 30 września u osób związanych z niezależnym ruchem wydawniczym, pracowników Biura Krajowej Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów – Witolda i Bogdana Sielewiczów oraz Wacława Holewińskiego.

Mimo sprzeciwu obecnych przy rewizji przedstawicieli Zakładów Mechanicznych „Ursus”, komisji interwencyjnej Regionu Mazowsze i przedstawicieli Niezależnego Zrzeszenia Studentów, skonfiskowano u braci Sielewiczów niezależne wydawnictwa będące własnością Biblioteki Niezależnych Wydawnictw Z[akładów] M[echanicznych] „Ursus”, a u Wacława Holewińskiego szereg niezależnych publikacji będących własnością Biblioteki Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS oraz duże ilości papieru, będącego21 również własnością NZS-u.

Wszyscy trzej, w tym Witold Sielewicz – współpracownik „Nowej” i Wacław Holewiński – współtwórca Niezależnej Spółdzielni Wydawniczej 1, zostali wezwani na przesłuchania do komendy MO. Obecnie działania prokuratury zmierzają do oskarżenia wyżej wymienionych z art. Kodeksu Karnego.

Wobec powyższych faktów Niezależne Zrzeszenie Studentów wyraża stanowczy protest przeciwko represjonowaniu osób tworzących niezależny ruch wydawniczy oraz żąda zwrotu skonfiskowanych książek i innych materiałów, będących własnością Niezależnego Zrzeszenia Studentów i NSZZ „Solidarność”. Jednocześnie stwierdzamy, że w pełni popierać będziemy niezależny ruch wydawniczy zmierzający do rozwoju kultury narodowej i odkłamania historii.

Liczymy na to, że wspólnie z Wami będziemy mogli przyczynić się do przestrzegania w naszym kraju prawa, a w szczególności ratyfikowanych Paktów Praw Człowieka i Obywatela.


22Członek Prezydium K[rajowej] K[omisji] K[oordynacyjnej] NZS
Leszek Przysiężny22
Źródło: Stowarzyszenie Archiwum „Solidarności”; Ośrodek KARTA, Kolekcja „Solidarność – narodziny ruchu”, A/15.14, kopia, mps.

bez daty, Warszawa – Ulotka Unii Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Warszawie w sprawie zreformowania szkolnictwa wojskowego

Żądamy zreformowania szkolenia wojskowego studentów


Od wielu lat szkolenie wojskowe jest dla studentów jednym z podstawowych problemów. Uważamy, że istniejące obecnie formy tego szkolenia są dla naszego środowiska niezadowalające i wymagają głębokich reform. Po raz pierwszy sprawa przeszkolenia wojskowego studentów znalazła się wśród postulatów podczas strajku łódzkiego w lutym 1981 r. Władze nie zaakceptowały wówczas żądań studenckich, a posierpniowa atmosfera nie drażnienia wojska nie sprzyjała konsekwentnej walce o ich realizację. Obecnie do tej sprawy wracamy my.

Oto nasze postulaty:

1. Żądamy zniesienia obowiązku zaliczenia szkolenia w studium wojskowym jako warunku ukończenia studiów.

Uważamy, że zajęcia w studium wojskowym nie są merytorycznie związane z programem studiów i wobec tego nie mogą być traktowane jako jeden z przedmiotów wykładanych w szkołach wyższych. W miejsce szkolenia w studium wojskowym domagamy się teoretycznego kursu, z możliwością odbycia go w czasie studiów bądź po ich zakończeniu.

2. Żądamy skrócenia służby wojskowej absolwentów szkół wyższych do trzymiesięcznego przeszkolenia praktycznego w jednostkach wojskowych po odbyciu teoretycznego kursu.

Uważamy, że domaganie się krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego jest szczególnie uzasadnione katastrofalną sytuacją ekonomiczną kraju.

3. Żądamy całkowitej likwidacji zajęć wojskowych dla studentek oraz studentów z kategorią zdrowia „E”.

Uważamy, że jest niedopuszczalne, aby minister obrony narodowej mógł nakładać23 na studentki oraz absolwentki szkół wyższych obowiązek uczestniczenia w zajęciach i przeszkoleniu wojskowym. (art. 100 ust. 3 ustawy „O powszechnym obowiązku obrony PRL” umożliwia M[inisterstwu] O[brony] N[arodowej] powoływanie studentek oraz absolwentek szkół wyższych do przeszkolenia wojskowego w jednostkach). Studenci z kategorią zdrowia „E” uznani przez komisje poborowe za niezdolnych ze względu na stan zdrowia do służby wojskowej nie powinni uczestniczyć w jakichkolwiek zajęciach wojskowych.

4. Żądamy usunięcia z programu szkolenia wojskowego wszystkich zajęć służących ideologicznej indoktrynacji.

W chwili obecnej w studium wojskowym rolę tę pełni przedmiot o nazwie Podstawy Polityki Obronnej.

5. Żądamy zmiany roty przysięgi wojskowej, zwłaszcza poprzez usunięcie z niej słów o wiernym trwaniu w sojuszu z Armią Radziecką oraz wprowadzenia możliwości odbycia [zastępczej] służby wojskowej dla osób o nią się ubiegających.

Aktualnie istnieją jeszcze inne poważne problemy związane ze szkoleniem wojskowym studentów. Jeden z nich wiąże się z faktem, iż osoby, które raz pomyślnie zaliczyły szkolenie w studium wojskowym muszą na nie uczęszczać ponownie w przypadku podjęcia innego kierunku studiów bądź nie zaliczenia roku.

W momencie jednak, gdy władze zostaną zmuszone do reformy szkolenia wojskowego studentów, ten problem zniknie.

Niebawem NZS podejmie działania zmierzające do zmiany obecnego stanu rzeczy.


Unia Niezależnego Zrzeszenia Studentów Warszawa

A[kadema] W[ychowania] F[izycznego], A[kademia] T[eologii] K[atolickiej], S[zkoła] G[łówna] G[ospodarstwa] W[iejskiego]-A[kademia] R[olnicza], S[zkoła] G[łówna] P[lanowania] i S[tatystyki], U[niwersytet] W[arszawski], W[yższa] S[zkoła] P[edagogiki] S[pecjalnej]


Druk: Grupy Oporu „Solidarni”
Źródło: Stowarzyszenie Archiwum „Solidarności”; Ośrodek KARTA, Kolekcja „Solidarność – narodziny ruchu”, A/15.2, kopia, mps.

Akademii Medycznej, P[aństwowej] W[yższej] S[zkole] T[eatralnej] i
1 W oryginale błędnie wpisano: próba.

2 W oryginale błędnie wpisano: nieudana.

3 W oryginale błędnie wpisano: dwu.

4 W oryginale błędnie wpisano: 1975.

5 W oryginale błędnie wpisano: na.

6 Poprawione odręcznie ze słowa: kilkunastu.

7 Powyżej nieczytelny podpis.

8 Obok wpisano odręcznie: zakwestionowano u mnie 20 VIII 1980 r., obok nieczytelny podpis.

9 W oryginale błędnie wpisano: mandatu.

10 Wpisane odręcznie.

11 Pominięto błędnie wpisane: FJN.

12 W oryginale błędnie wpisano: przeprowadzonych.

13 W oryginale błędnie wpisano: KSPN.

14 Wpisane odręcznie.

15 Brak słowa lub słów.

16 Nie wpisano daty dziennej.

17 W oryginale błędnie wpisano: organizacją.

1818– Wpisane odręcznie.

19 Wpisane odręcznie w miejsce skreślonego: żadnego.

20 Wpisane odręcznie.

21 W oryginale błędnie wpisano: będące.

2222- Wstemplowane, podpis nieczytelny.

23 W oryginale błędnie wpisano: zakładać.
1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna