Operacje wejścia/wyjścia, pliki dyskowePobieranie 51,47 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar51,47 Kb.

PLIKOWE OPERACJE WEJŚCIA - WYJŚCIA


Język C/C++ nie ma wbudowanych żadnych instrukcji umożliwiających wykonywanie operacji wejścia-wyjścia ! Służą do tego funkcje biblioteczne.
Funkcje zawarte w bibliotece < io.h >

Dostęp do pliku za pomocą uchwytu (ang. Handle) - operacje niskiego poziomu  1. Funkcje otwierania (zwraca uchwyt pliku) oraz zamknięcia pliku

int open ( const char nazwa_pliku, int tryb_dostepu )

int close ( int handle )  1. Funkcje zapisu i odczytu z pliku

int write ( int handle, void adres_bufora, unsigned ilosc_bajtow )

int read ( int handle, void adres_bufora, unsigned ilosc_bajtow );  1. Funkcje pomocnicze

int eof ( int handle ) // zwraca 1 gdy „END OF FiILE”

long tell ( int handle ) // zwraca pozycję wskaźnika pliku

long filelength ( int handle ) // zwraca długosć pliku w bajtach

long lseek ( int handle, long przesuniecie, int względem_czego )

// przesuwa wskaźnik pliku o zadaną ilość bajtów
względem zadanego miejsca:

SEEK_SET - względem początku pliku

SEEK_CUR - względem aktualnej pozycji

SEEK_END - względem końca plikuPrzykład

int plik;

char tekst[ ] = "To jest tekst zapisywany i odczytywany z pliku";

char znak;

plik = open( "test.dat", O_CREAT | O_RDWR );write( plik, tekst, strlen( tekst ) ); // zapis zawartosci tekstu do pliku

lseek( plik, 0L, SEEK_SET ); // przesuniecie wskaźnika na poczatek

do

{ // odczyt po jednym znaku aż do napotkania eof

read( plik, &znak, 1);

printf( "%c", znak ); // wydruk odczytanego znaku na ekranie} while ( !eof( plik ) );

close( plik );

Funkcje zawarte w bibliotece < stdio.h >

Operacje we/wy realizowane za pomocą strumieni (ang. Stream)

Strumienie reprezentowane są przez zmienne typu FILE. Struktura taka tworzona jest automatycznie podczas otwierania strumienia (zawiera informacje o nazwie pliku, trybie otwarcia, itp.). Wszystkie dalsze operacje na strumieniu wymagają podania wskaźnika na tą strukturę.

Przykład

FILE plik_wej, wyniki ; // definicja zmiennych „strumieniowych”  1. Standardowe strumienie wejścia i wyjscia (otwierane automatycznie)

stdin  strumień wejściowy (konsola - klawiatura)

stdout  strumień wyjściowy (konsola - monitor)

stderr  strumień komunikatów błędów (konsola)

stdprn  strumień drukarki

  1. Funkcje otwarcia (zwraca wskaźnik na FILE) oraz zamknięcia pliku

FILE  fopen ( char nazwa_pliku, char rodzaj_operacji )

rodzaj operacji:rtylko do odczytu

w  tylko do zapisu (utworzenie nowego)

a  dopisywanie na końcu

+  z mozliwością aktualizacjib  otwarcie jako plik binarny

totwarcie jako plik tekstowy

Przykład

FILE plik; // utworzenie pliku binarnego z możliwoscia aktualizacji

plik = fopen( ” a:\wyniki.dat ”, ” w+b ” );

if( plik == NULL ) // kontrola błędów we/wy

{

printf( ”Blad otwarcia pliku wyników” );exit( 1 );

}

int fclose ( FILE strumien ) // zamknięcie wskazanego strumieniaint fcloseall (void ) // zamknięcie wszystkich strumieni

  1. Zapis danych do strumienia

int fputc ( int znak, FILE strumien ) // wysłanie pojedynczego znaku

int fputs ( char tekst, FILE strumien ) // wysłanie łańcucha znaków

int fprintf ( FILE strumien, char format, . . . )

// funkcja sformatowanego wyjscia analogiczna do printf( )

int fwrite ( void adres_w_pamieci,

size_t rozmiar_bloku, size_t ilosc_blokow,

FILE  strumien)

// funkcja kopiująca (ilosc_blokowrozmiar_bloku) bajtówspod wskazanego obszaru pamięci do strumienia (pliku)

Przykład

#includestruct student

{

char nazwisko[31];

char imie[16];

int wiek;

};
void main( void )

{

FILE *strumien;

struct sudent baza_danych[10];

if ( (strumien = fopen( "test.bin" , " wb " ) ) != NULL )

{ // zapis zawartości calej bazy ( tablicy struktur) do pliku binarnego

fwrite( baza_danych, sizeof(struct student), 10 , strumien);

fclose( strumien );

}

if ( (strumien = fopen( "test.txt" , " wt " ) ) != NULL )

{ // zapis zawartości calej bazy ( tablicy struktur) do pliku tekstowego

for( int i = 0; i < 10; i++ )

fprintf ( strumien, ”%s %s %d \n”,

baza[ i ].nazwisko, baza[ i ].imie, baza[ i ].wiek ); baza[ i ].nazwisko,fclose( strumien );

}

}
Jeżeli jako strumień wyjsciowy podamy stdout (standardowy strumien wyjsciowy) to wtedy wydruk bedzie dokonywany na ekran.

np. fprintf( stdout, ” format” , ........ )  printf( ”format” , ........ )  1. Odczyt danych ze strumienia

int fgetc ( FILE strumien ) // wczytanie pojedynczego znaku

char fgets ( char tekst, int dlugosc, FILE strumien )


// wczytanie łańcucha składającego się z co najwyżej (dlugosc1) znaków

int fscanf ( FILE strumien, char format, . . . )

// funkcja sformatowanego wejścia analogiczna do scanf( )

int fread ( void adres_w_pamieci,

size_t rozmiar_bloku, size_t ilosc_blokow,

FILE  strumien)

// funkcja odczytująca (ilosc_blokowrozmiar_bloku) bajtów

ze strumienia do wskazanego obszaru pamięci

Przykład

#includestruct student

{

char nazwisko[31];

char imie[16];

int wiek;

};
void main( void )

{

FILE *strumien;

struct sudent baza_danych[10];

int ilosc_osob;

if ( (strumien = fopen( "test.bin" , " rb " ) ) != NULL )

{ // wczytanie zawartości bazy ( tablicy struktur) z pliku binarnego

ilosc = 0;

while( fread( &baza_danych[ilosc], sizeof(student), 1, strumien) == 1)

ilosc++;


fclose( strumien );

}

if ( (strumien = fopen( "test.txt" , " rt " ) ) != NULL )

{ // wczytaniet zawartości bazy ( tablicy struktur) z pliku tekstowego

for( ilosc = 0; ( !feof(strumien) ) && (ilosc  10); i++ )

fscanf( strumien, ” %s %s %d” ,

baza[ i ].nazwisko, baza[ i ].imie, &(baza[ i ].wiek) ); baza[ i ].nazwisko,fclose( strumien );

}

}

  1. Funkcje pomocnicze

int feof ( FILE strumien ) // testowanie osiągnięcia końca pliku

int fseek ( FILE strumien, long przesuniecie, int wzgledem)

// przesuwa wskaźnik pliku o zadaną ilość bajtów
względem zadanego miejsca:

SEEK_SET - względem początku pliku

SEEK_CUR - względem aktualnej pozycji

SEEK_END - względem końca pliku

long ftell ( FILE strumien )

// zwraca aktualną pozycję wskaźnika pliku

int fflush ( FILE strumien ) // wymiata” bufor wskazanego strumienia

int fflush ( void ) // j.w.dla wszystkich buforowanych strumieni


Przykład zadania zaliczeniowego

// funkcja wyznaczająca pozycję maksymalnej liczby double w pliku binarnym

#include

long Maksimum( char nazwa_pliku )

{

FILE plik_danych;

long pozycja=0, poz_max = 1;

double liczba, maksimum;

if ( (plik_danych = fopen( nazwa_pliku , "rb" ) ) != NULL )

{

while( fread( &liczba, sizeof(double), 1, plik_danych) == 1){

if( pozycja == 0 )

{

maksimum = liczba;

poz_max = 0;

}

else

if( liczba  maksimum )

{

maksimum = liczba;

poz_max = pozycja;

}

pozycja++;}

fclose( strumien );

}

return( poz_max );

}

M. Piasecki: INFORMATYKA 1 - - (W9) Plikowe operacje wejścia/wyjscia
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna