Operacja 1: wzmocnienie konkurencyjności I utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwaPobieranie 18,85 Kb.
Data18.06.2018
Rozmiar18,85 Kb.


OPERACJA 1: WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI I UTRZYMANIE ATRAKCYJNOŚCI OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA

Beneficjentami mogą być: osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną albo podmioty organizacyjne wyodrębnione na podstawie dokumentów statutowych lub założycielskich w strukturze osoby prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Poziom refundacji kosztów – do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Limit pomocy – w całym okresie realizacji programu beneficjent może otrzymać 2.000.000 zł, z tym, że refundacja jednej operacji nie może przekroczyć1.000.000 zł.


Możliwe przedsięwzięcia.


 1. Adaptacja i wyposażenie miejsc, w których świadczy się dostęp do Internetu.

 2. Poprawa funkcjonowania transportu publicznego przez budowę, przebudowę, remont, odbudowę przystanków.

 3. Rewitalizacja miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu polegającego w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażeniu.

 4. Remont, odbudowa i przebudową obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków.

 5. Organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży.

 6. Budowa, remont lub przebudowa małej infrastruktury turystycznej, w szczególności przystani, kąpielisk, punktów wypoczynkowych i biwakowych, tras turystycznych, łowisk dla wędkarzy, punktów informacji turystycznej, łącznie ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją.

 7. Dostosowanie obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 8. Tworzenie muzeów, izb pamięci, izb regionalnych lub skansenów mających na celu prezentowanie lokalnego rzemiosła, sztuki i obyczajów, w szczególności związanych z tradycjami rybackimi.

 9. Promocja Gmin: Ustka, Miasto Ustka, Kępice, Postomino, Słupsk, Kobylnica i Smołdzino.


OPERACJA 2: RESTRUKTURYZACJA I REORIENTACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ DYWERSYFIKACJA ZATRUDNIENIA OSÓB MAJĄCYCH PRACĘ ZWIĄZANĄ Z SEKTOREM RYBACTWA W DRODZE TWORZENIA DODATKOWYCH MIEJSC PRACY POZA TYM SEKTOREM
Beneficjentami mogą być:

 • podmioty, które prowadzą działalność na obszarze Gmin: Ustka, Miasto Ustka, Kępice, Postomino, Słupsk, Kobylnica i Smołdzino w zakresie chowu i hodowli ryb, uprawnione do rybactwa zgodnie z ustawą z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym lub którym wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie,

 • podmioty, które prowadzą działalność na obszarze Gmin: Ustka, Miasto Ustka, Kępice, Postomino, Słupsk, Kobylnica i Smołdzino w zakresie przetwórstwa, obrotu produktów rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych w sektorze rybackim,

 • podmioty, które prowadzą działalność na obszarze Gmin: Ustka, Miasto Ustka, Kępice, Postomino, Słupsk, Kobylnica i Smołdzino w zakresie obsługi sektora rybackiego, w szczególności produkcji, konserwacji lub naprawy sprzętu służącego prowadzeniu działalności połowowej,

 • armatorzy statków rybackich o polskiej przynależności, na który została wydana licencja połowowa i licencja ta nie została zawieszona lub cofnięta, którego port macierzysty znajduje się na obszarze ww. Gmin,

 • podmioty, które uzyskały pomoc z tytułu trwałego wycofania statku rybackiego w ramach działania 1.1 lub działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” i zamieszkuje albo posiada siedzibę na obszarze ww. Gmin,

 • osoby fizyczne zamieszkałe na terenie ww. Gmin, które utraciły miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego.

Poziom refundacji kosztów – do 60% kosztów kwalifikowalnych.

Limit pomocy – w całym okresie realizacji programu beneficjent może otrzymać 600.000 zł, z tym, że refundacja jednej operacji nie może przekroczyć 300.000 zł.
Możliwe przedsięwzięcia.


 1. Budowa, przebudowa lub rozbiórka obiektów służących do prowadzenia działalności gospodarczej lub unieszkodliwienie odpadów pochodzących z rozbiórki.

 2. Zagospodarowanie terenu, na którym ma być prowadzona działalność gospodarcza.

 3. Wyposażenie obiektów służących do prowadzenia działalności gospodarczej poza sektorem rybackim.

 4. Remont i adaptacja statku rybackiego do prowadzenia działalności gospodarczym poza sektorem rybackim.

 5. Udział w kursach, szkoleniach, studiach, stażach i innych formach kształcenia mającego na celu zmianę kwalifikacji zawodowych.OPERACJA 3: PODNOSZENIE WARTOŚCI PRODUKTÓW RYBACTWA ORAZ ROZWÓJ USŁUG NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ZAMIESZKUJĄCEJ OBSZARY ZALEŻNE OD RYBACTWA
Beneficjentami mogą być: osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną albo podmioty organizacyjne wyodrębnione na podstawie dokumentów statutowych lub założycielskich w strukturze osoby prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Poziom refundacji kosztów – do 60% kosztów kwalifikowalnych.

Limit pomocy – w całym okresie realizacji programu beneficjent może otrzymać 400.000 zł, z tym, że refundacja jednej operacji nie może przekroczyć 200.000 zł.
Możliwe przedsięwzięcia.


 1. Tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa.

 2. Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie:

- konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych,

- handlu detalicznego,

- usług związanych z wyżywieniem,

- doradztwa w dziedzinie informatyki (oprogramowanie) oraz działalności powiązanych,

- prawnym, rachunkowo – księgowym, i doradztwa podatkowego,

- architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych,

- opieki zdrowotnej,

- sportu, rozrywki i rekreacji,

- naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,

- robót wykończeniowych.OPERACJA 4: OCHRONA ŚRODOWISKA I DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO NA OBSZARACH ZALEŻNYCH OD RYBACTWA W CELU UTRZYMANIA JEGO ATRAKCYJNOŚCI ORAZ PRZYWRACANIU POTENCJAŁU PRODUKCYJNEGO SEKTORA RYBACTWA W PRZYPADKU JEGO ZNISZCZENIA W WYNIKU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB PRZEMYSŁOWEJ
Beneficjentami mogą być: osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną albo podmioty organizacyjne wyodrębnione na podstawie dokumentów statutowych lub założycielskich w strukturze osoby prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Poziom refundacji kosztów – do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Limit pomocy – w całym okresie realizacji programu beneficjent może otrzymać 2.000.000 zł, z tym, że refundacja jednej operacji nie może przekroczyć1.000.000 zł.
Możliwe przedsięwzięcia.


 1. Inwestycje melioracyjne związane z:

- rekultywacja, w tym renaturyzacją i utrzymaniem zbiorników wodnych,

- ochroną przeciwpowodziową,

- regulacją możliwości retencyjnych wód poprzez program małej retencji,

- racjonalnym gospodarowaniem zarobami wodnymi,- ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej -

z wyłączeniem inwestycji melioracyjnych dotyczących chowu i hodowli.


 1. Budowa, odbudowa lub zabezpieczenie szlaków wodnych.

 2. Zachowanie różnorodności biologicznej i gatunków chronionych.

 3. Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000.

 4. Renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk.

 5. Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody.

 6. Zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych lub przemysłowych w wodach śródlądowych i morskich oraz odtworzenie pierwotnego stanu środowiska tych obszarów.

 7. Remont lub odbudowa budynków lub budowli wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, związanych z prowadzeniem działalności rybackiej, uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej lub ich wyposażenie w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności rybackiej.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna