Opera t uzdrowisko – iwonicz zdrój adres gminyPobieranie 2.76 Mb.
Strona1/20
Data09.11.2017
Rozmiar2.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Gmina Iwonicz - Zdrój

Operat uzdrowiskowy

Uzdrowisko


Iwonicz- Zdrój

CZĘŚĆ OGÓLNAO P E R A T

UZDROWISKO – IWONICZ - ZDRÓJ
Adres gminy: 38-440 IWONICZ -ZDRÓJ

ul. Słoneczna 28

Powiat; Krosno

Województwo - Podkarpackie


Obszar Uzdrowiska: w granicach Gminy Iwonicz-Zdrój
Powierzchnia Uzdrowiska: 4550 ha

Nazwa uzdrowiska: Uzdrowisko - Iwonicz-Zdrój

Zleceniodawca: Urząd Gminy w Iwoniczu -Zdroju

Wykonawca: Fundacja „Uzdrowiska”

ul. Szolc – Rogozińskiego 5/26

02-777 Warszawa

Zespół w składzie


1) mgr inż. budownictwa - Wadim Karpiński

2) mgr inż. – Wacław Mackoś

3) lek med. – Zdzisław Cieślukowski - specjalista balneologii
i med. fizykalnej

4) Przedsiębiorstwo Geo - Projekt Sp. z o.o. Warszawa

Spis treści

Część Opisowa

„A” - Ogólna

1) Podstawy prawne opracowania operatu str. 4

2) Opis gminy Iwonicz - Zdrój str. 5

3) Ogólne informacje o miejscowości Iwonicz - Zdrój str. 18

4) Infrastruktura techniczna w gminie Iwonicz –Zdrój str. 26

5) Środowisko naturalne uzdrowiska str. 32

6) Strefy ochrony uzdrowiskowej – uzdrowiska Iwonicz – Zdrój str. 34

7) Zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego - Profile lecznicze,


wskazania i przeciwwskazania do leczenia w uzdrowisku Iwonicz –Zdrój str. 39

8) Naturalne surowce lecznicze w na terenie uzdrowiska str. 82

a) Opis ujęć wody leczniczej

c) Uzdrowiskowy Zakład Górniczy

9) Opis klimatu str. 89

10)Perspektywy rozwoju uzdrowiska Iwonicz-Zdrój - plan rozwoju lokalnego str. 94

11)Spełnienie kryteriów utrzymania statusu uzdrowiska str. 103

12) Bibliografia str. 106

13) Elektroniczny zapis części ogólnej operatu
„B” - Świadectwa potwierdzające właściwości lecznicze wody z wynikami badań wydane przez Państwowy Zakład Higieny – Oddział w Poznaniu

„C” - Świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze klimatu wystawione przez PAN w Warszawie

a) Dokumentacja klimatyczna

II. Część Graficzna Operatu

1. mapa strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w skali 1: 5000

2. mapa strefy „B” ochrony uzdrowiskowej (zaznaczona strefa „A”)

skala 1: 10000

3. mapa strefy „C” ochrony uzdrowiskowej (zaznaczona strefa „A” i „B” )

skala 1:25000

4. mapa terenu i obszaru górniczego w skali 1:25 000

5. mapy pomocnicze

1.

Podstawy prawne opracowania operatu
Opracowanie operatu dla uzdrowiska „Iwonicz-Zdrój”, leżącego w Gminie Iwonicz – Zdrój powiat krośnieński województwo podkarpackie wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w art.39 ust. 1 ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z dnia 1 września 2005 r. Nr 167 poz.1399 z późn. zm)

Opracowanie operatu oparto o podstawy formalno – prawne zawarte w : 1. ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z dnia 1 września 2005 r. Nr 167 poz.1399 z późn. zm)

 2. ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005 r. Nr 228 poz.1947 z późn. zm.)

 3. ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz.U z dnia 11 października 2001 r. Nr 111 poz.1229 z późn. zm.)

 4. ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z dnia 20 czerwca 2001 r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.)

 5. ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z późn. zm.)

 6. ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm)

 7. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. Nr. 273 poz.2703 z późn. zm.)

 8. ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45 poz.435 z późn. zm.)

 9. ustawie z dnia 7 lipca 2006 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm)

 10. ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.o odpadach (Dz. U. z 20 czerwca 2001 r. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.)

 11. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z dnia 3 grudnia 2004r Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.)

12. rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z dnia 13 sierpnia 2004 Nr 178 poz.1841)

13. ustawie z dnia 13 września 1966 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz.)2.

Gmina Iwonicz - Zdrój

Położenie

Gmina Iwonicz-Zdrój jako jednostka administracyjna została utworzona w 1973 r. W jej skład wchodzą: miasto Iwonicz-Zdrój, liczące 1880 mieszkańców oraz sołectwa: Iwonicz-Zdrój - 4287 mieszkańców, Lubatowa - 3545 mieszkańców, Lubatówka - 1128 mieszkańców. Łącznie gminę zamieszkuje 10840 osób.

Powierzchnia gminy wynosi: 45,5 km2, co stawia ją w rzędzie mniejszych obszarowo gmin w województwie. W ogólnej powierzchni użytki rolne stanowią 60,8%, a lasy 23,0%. Gęstość zaludnienia wynosi 238 osób/km2. Gmina położona jest w południowo – zachodniej części województwa podkarpackiego, w powiecie krośnieńskim. Leży w północnej, brzeżnej strefie Beskidu Niskiego w łańcuchu Zachodnich Karpat Zewnętrznych. Wysokość tego obszaru nie przekracza 650 m n.p.m., a w samym uzdrowisku wysokość waha się od ok. 380 m w dolinie potoku Iwonickiego zwanego Iwonką, do 430 m n.p.m. na wschodnich stokach Góry Winiarskiej.
Gmina Iwonicz - Zdrój

Podział administracyjny gminy –miejscowości gminy

Podział administracyjny gminySołectwo

Powierzchnia ogólna

ha

%

Iwonicz-Zdrój

582

13

Iwonicz wieś

1627

37,5

Lubatowa

1717

39,9

Lubatówka

624

10

Razem :

4550

100

1) Miasto IWONICZ - ZDRÓJJedno z najstarszych uzdrowisk i najbardziej malowniczych uzdrowisk polskich, leży w brzeżnej strefie Beskidu Niskiego w łańcuchu zachodnich Karpat zewnętrznych. Dominującym elementem rzeźby są łagodne wzniesienia osiągające wysokość 500-600 m n.p.m., porośnięte lasami jodłowo-bukowymi i głęboko wcięta dolina potoku Iwonickiego. Część uzdrowiskowa położona jest na wysokości 380-450 m n.p.m. i obejmuje dno doliny oraz dolną część jej zboczy.

Iwonicz-Zdrój należy do najstarszych polskich uzdrowisk. Pierwsze wzmianki o leczniczych właściwościach tutejszych źródeł pochodzą z wydanych w 1578 roku „Cieplic” Wojciecha Oczki, lekarza nadwornego Stefana Batorego. W XVII wieku „cudowne” właściwości wód iwonickich były już znane w całym kraju. Interesowali się nimi wybitni lekarze leczący koronowane głowy. Osiemnasty wiek nie sprzyjał rozwojowi uzdrowiska i dlatego nastąpił upadek lecznictwa w Iwoniczu-Zdroju.

Ponowny rozwój lecznictwa uzdrowiskowego nastąpił dopiero w wieku XIX, gdy ówcześni właściciele Iwonicza-Zdroju, Karol Załuski, a następnie Amelia Załuska, przystąpili do budowy pierwszych obiektów zakładu kąpielowego. W początkowym okresie prowadzono działalność uzdrowiskową tylko w sezonie letnim, a pierwszym stałym lekarzem był brat znanego poety Wincentego Pola, dr Józef Pol. Znaczny napływ gości, który nastąpił w połowie XIX wieku, spowodował rozbudowę tak zakładu kąpielowego, jak i innych budynków służących wygodzie kuracjuszy.

Do wybuchu I wojny światowej Iwonicz-Zdrój przeżywał okres szybkiego rozwoju: zwiększała się liczba gości, powstawały nowe obiekty uzdrowiskowe, rozpoczęto butelkowanie i sprzedaż iwonickich wód mineralnych. Okres I wojny światowej uniemożliwił prowadzenie działalności leczniczej, ale nie spowodował większych strat w infrastrukturze zdrojowej.
W okresie międzywojennym nastąpił dalszy rozwój Iwonicza-Zdroju, obok rodziny Załuskich zaczęli inwestować w zakłady lecznicze także inni przedsiębiorcy. Największą inwestycją okresu międzywojennego była budowa szpitala uzdrowiskowego „Excelsior”, który był własnością Związku Kas Chorych.

Okres II wojny światowej to najbardziej dramatyczny okres w historii Iwonicza-Zdroju. Zakłady uzdrowiskowe zostały przeznaczone tylko dla Niemców.

Działania wojenne przyniosły także znaczne straty materialne - zniszczeniu uległy liczne budynki uzdrowiskowe.

Po 1945 roku nastąpiła nacjonalizacja Zakładu Kąpielowego, który stał się własnością państwa. W 1955 roku wyodrębniono Iwonicz-Zdrój ze wsi Iwonicz, a w 1973 miejscowość otrzymała prawa miejskie. Okres powojenny to dynamiczny rozwój całego uzdrowiska, powstały liczne sanatoria, zwiększono w znacznym stopniu ofertę leczniczą, rozbudowano infrastrukturę sportowo-rekreacyjną (basen, skocznie narciarskie, korty tenisowe, ścieżki spacerowe itp.).

Iwonicz-Zdrój, miejscowość położona w dolinie potoku Iwonka, jej historia sięga XIV wieku. Lokacja wsi na prawie niemieckim nastąpiła w XV wieku. Znaczną część mieszkańców stanowili osadnicy niemieccy. Pierwszymi znanymi właścicielami Iwonicza-Zdroju byli przedstawiciele rodu Iwanickich. W 1464 roku zbudowano modrzewiowy kościół parafialny. W okresie reformacji, ówcześni właściciele Iwonicza-Zdroju, rodzina Sienieńskich, która była związana z protestantami, wybudowali zbór ariański, na którym umieszczono piękny zegar słoneczny.

W XVII i XVIII stuleciu bardzo często zmieniali się właściciele. Iwonicz-Zdrój w XVII wieku dotknęły różnego rodzaju nieszczęścia; powodzie, pożary, "morowe powietrze", łupili miejscowość Tatarzy, Szwedzi, Siedmiogrodzianie. Mimo tych kataklizmów wieś powoli się rozwijała. W 1799 roku Iwonicz-Zdrój stał się własnością rodu Załuskich, do których należał aż do 1945 roku. Załuscy przyczynili się w znacznym stopniu do rozwoju Iwonicza-Zdroju, byli także założycielami uzdrowiska. W drugiej połowie XIX wieku wzniesiono eklektyczny dwór, będący siedzibą rodową.

Pod koniec XIX wieku rozpoczęto w okolicach wsi eksploatację złóż ropy naftowej, przyczyniło się to w znacznym stopniu do rozwoju miejscowości. Na przełomie XIX i XX wieku, ówczesny proboszcz ks. Podgórski, założył zakłady dla nieuleczalnie chorych, prowadzone przez siostry i braci zakonnych. Okres dwudziestolecia międzywojennego przyniósł dalszy rozwój Iwonicza-Zdroju, związany z działalnością uzdrowiska i zwiększonym wydobyciem ropy naftowej. II wojna światowa spowodowała wiele ofiar wśród mieszkańców oraz spowodowała wiele zniszczeń.

W wyniku zmian ustrojowych, jakie dokonały się po 1945 roku, majątek Załuskich został przejęty przez państwo, doprowadziło to w efekcie do częściowej dewastacji pałacu i parku. W 1955 roku dokonano administracyjnego podziału miejscowości na Iwonicz i Iwonicz-Zdrój. Współcześnie następuje dynamiczny rozwój miejscowości, zwiększa się liczba mieszkańców, powstają ośrodki oświatowe i przedsiębiorstwa produkcyjne.

2) LUBATOWA

Lubatowa, rozciągająca się wzdłuż rzeki Lubatówki, istniała już w XIV wieku, a jednym z właścicieli był prawdopodobnie słynny Zyndram z Maszkowic, uczestnik bitwy pod Grunwaldem. Przez dłuższy okres swego istnienia, aż do połowy XIX wieku, wieś należała do kapituły przemyskiej. Rozwój miejscowości zaowocował wybudowaniem na początku XX wieku okazałego kościoła.

W okresie II wojny światowej aktywnie działania prowadził tutejszy oddział Armii Krajowej. Patriotyczna postawa mieszkańców spowodowała represje okupantów, około kilkudziesięciu mieszkańców zostało zamordowanych w pobliskim Lesie Grabińskim.

W okresie powojennym Lubatowa dynamicznie się rozwijała, zwiększyła się liczba mieszkańców, powstało wiele nowych budynków użyteczności publicznej i drobnych zakładów.

3) LUBATÓWKA, wieś położona w dolinie potoku o tej samej nazwie, na zachód od Iwonicza-Zdroju. Pierwsza wzmianka o Lubatówce pochodzi z 1410 roku, nosiła wtedy nazwę Lubatowa Niżna i była własnością królewską. W północnej części wsi znajdują się resztki dworu i park podworski.

Gleby

Użytki rolne gminy cechuje stosunkowo wysoka różnorodność gleb pod względem ich geologicznego pochodzenia i przebiegu procesów glebotwórczych. Przede wszystkim należy rozróżnić gleby obszarów górzystych i obszarów podgórskich. Wzgórzową część pokrywają zwietrzeliny skał trzeciorzędowych (fliszu karpackiego) z których wykształciły się gleby o składzie mechanicznym glin i iłów. Część płaskorówninną wraz z dolinami rzecznymi pokrywają utwory czwartorzędowe starych i współczesnych tarasów akumulacyjnych z wtrąceniami utworów deluwialnych.
Pobieranie 2.76 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna