Olsztyn, dnia 08Pobieranie 25,38 Kb.
Data15.02.2018
Rozmiar25,38 Kb.


UCHWAŁA Nr 176

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


z dnia 26 czerwca 2017 roku


w sprawie   nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Tetsuo KANNO
§ 1

Na podstawie § 4 ust. 5 oraz § 14 ust. 1 pkt 13 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nadaje tytuł doktora honoris causa
Profesorowi Tetsuo KANNO


  • za wybitny wkład w rozwój nauki światowej w dziedzinie medycyny,
    w szczególności w dyscyplinie neurochirurgii;


  • za pomoc polskim chorym w dostępie do nowoczesnych technologii, zwłaszcza w leczeniu śpiączki;

  • za wspieranie współpracy japońskich naukowców z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.


§ 2

Wniosek Promotora prof. dr. hab. n. med. Wojciecha Maksymowicza w tej sprawie stanowi załącznik do uchwały.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Załącznik do Uchwały Nr 176

z dnia 26 czerwca 2017 roku
Wniosek końcowy w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Profesorowi Tetsuo KANNO
Mam wielki zaszczyt i honor przedstawić Profesora Tetsuo Kanno jako: wybitnego uczonego, nauczyciela akademickiego, wychowawcę kadr naukowych i twórcę postępu medycznego, a w szczególności człowieka bardzo życzliwego ludziom. W parze z wielką osobowością Profesora idzie jego skromność, serdeczność i życzliwość. Stanowi On wzorzec wskazujący jak wiele można osiągnąć pracowitością, inicjatywą, systematycznym działaniem, życzliwością dla kolegów i uczniów, koncentrując się nie na własnych sukcesach, lecz na wspomaganiu rozwoju innych. Te cechy charakteru wraz z niezwykłą pracowitością i gotowością do prawie nieograniczonego poświęcania czasu innym są źródłem pozycji naukowej Profesora Tetsuo Kanno.

Życie i osiągnięcia tak wybitnej osoby, jak Profesor Tetsuo Kanno jest bardzo bogate i nie sposób poddawać go szczegółowej analizie. Skupię się na tych faktach, których szczególne znaczenie podkreślili wybitni Recenzenci, powołani w procedurze nadania zaszczytnej godności Doktora Honoris Causa.

Prezes Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, profesor Marcin Roszkowski w swojej recenzji podkreśla, że w dorobku naukowym Profesora Kanno dominują osiągnięcia, które można nazwać kamieniami milowymi dla rozwoju nowoczesnej neurochirurgii, wskazujące a zrazem inicjujące kierunki dalszych badań. Ponadto kładzie On podwaliny i buduje od podstaw nowoczesną neurochirurgię w Azji, czyniąc własny ośrodek Fujita-Health University centrum kształcenia i szkolenia młodych kadr naukowych i zawodowych w dziedzinie chirurgii układu nerwowego- pisze dalej Recenzent. Dzięki staraniom profesora Kanno ponad trzy i pół tysiąca młodych lekarzy z różnych krajów Azji mogło pogłębić swoją wiedzę na 10 kongresach naukowo-szkoleniowych.

Profesor Tomasz Trojanowski, były wiceprezydent Światowej Federacji Towarzystw Neurochirurgicznych (WFNS) i konsultant krajowy w zakresie neurochirurgii, odnosząc się do osiągnięć naukowych Profesora Kanno stwierdza, że jest On znany jako twórca wielu nowych kierunków badawczych i rozwiązań klinicznych. Jego szczególną zasługą jest wypromowanie pionierskich metod leczenia operacyjnego chorób mózgu i rdzenia kręgowego z zastosowaniem zaawansowanych technik mikrochirurgicznych i mało inwazyjnych. Szczególnym obszarem Jego zainteresowań naukowych są techniki operacji neurochirurgicznych, zwłaszcza w obszarach uznawanych jako stwarzające największe trudności, rozpoznawanie i leczenie krwiaków śródmózgowych, operacje glejaków mózgu, leczenie wodogłowia, stosowanie neurostymulacji u chorych w przewlekłym stanie wegetatywnym. Zaś unikalne prace anatomiczne i kliniczne o znaczeniu żylnego układu mózgu stały się podstawą zmiany strategii operacyjnej w wielu przypadkach.

Już w pierwszym akapicie swojej recenzji prof. Andrzej Maciejczyk wskazuje, że profesor Tetsuo Kanno jest niekwestionowanym autorytetem zawodowym i moralnym dla całego środowiska neurochirurgicznego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na rozwoju neurochirurgii światowej. Stąd też, określa sylwetkę Profesora jako człowieka i lekarza o głębokim humanistycznym spojrzeniu na współczesną medycynę i świat. Pomimo technicyzacji i komputeryzacji – pisze dalej Recenzent – zachował On równowagę zdobywając tym samym autorytet nie tylko jako naukowiec sensu stricte alei humanista. O takiej postawie świadczą Jego osiągnięcia, wiedza i dążenie do prawdy naukowej.

Wszyscy Recenzenci jednogłośnie podkreślili, że dokonania Profesora Kanno


w obszarze współczesnej neurochirurgii są powszechnie znane i doceniane na całym świecie. Zaproponowane przez Profesora oryginalne metody leczenia chorych w śpiączce, zwłaszcza z zastosowaniem stymulacji sznurów tylnych rdzenia, dają wymierne efekty i stwarzają szansę dla tych chorych, o których świat próbował zapomnieć.

Ponadto, osiągnięcia naukowe Profesora Tetsuo Kanno znalazły najwyższe uznanie w światowych gremiach neurochirurgicznych czego wyrazem było obdarzenie Go tytułem Honorowego Prezesa Światowej Federacji Towarzystw Neurochirurgicznych (WFNS). Wśród bardzo licznych funkcji i wysokich wybieralnych stanowisk na szczególne uznanie, zdaniem profesora Trojanowskiego, zasługuje przewodzenie Japońskiemu Kongresowi Chirurgii Nowotworów Mózgu, który powstał z Jego inicjatywy, a także prezesura Japońskiej Organizacji do spraw Międzynarodowej Współpracy Medycznej (JIMCO). Profesor Kanno był organizatorem i prezydentem licznych prestiżowych kongresów naukowych, na których prezentowano metody i wyniki operacyjnego leczenia udarów mózgu, osiągnięcia młodych neurochirurgów Azji, zjawisko przedłużającej się śpiączki, aktualnego stanu wiedzy w obszarze chirurgii podstawy czaszki, nowotworów mózgu, mikrochirurgii konfliktu naczyniowego, neurotraumatologii i wielu innych.

Tak szeroki zakres działalności i niezwykła aktywność Profesora Tetsuo Kanno wynikają z Jego cech charakteru. Cechuje Go dociekliwość, która pomaga widzieć złożoność problemów badawczych, ale i życzliwy stosunek do wszystkich, z którymi współpracuje. Prof. Marcin Roszkowski w swojej recenzji dodaje, że niezwykła aktywność zawodowo-naukowa Profesora Kanno łączy się z Jego znaną na całym świecie aktywnością organizacyjną i dydaktyczną, która propaguje nowoczesne a zarazem nowatorskie podejście do chirurgii układu nerwowego oraz szerzenie tej wiedzy i kształcenie kadr na całym świecie.

Spośród wielu ważnych nagród i wyróżnień, którymi może szczycić się Profesor Tetsuo Kanno wymienić należy: Nagrodę Founder’s Laurel ACNS, nagrodę Dokusoichiri Fujita Heath University za życiowe osiągnięcia oraz Nagrodę za Osiągnięcia w Medycynie. Ponadto za swoje zasługi w bardzo różnych obszarach aktywności otrzymał zaszczytny tytuł Profesora Honorowego Uniwersytetu Zdrowia Fujita. To tylko przykłady z długiej listy nagród i wyróżnień oraz stanowisk i funkcji pełnionych przez Profesora Tetsuo Kanno sporządzonej przez znakomitych Recenzentów.

Mówiąc o rożnych osiągnięciach Profesora Tetsuo Kanno chciałbym również wskazać na Jego związki z Polską oraz naszym Uniwersytetem. Jak podkreśla prof. Tomasz Trojanowski, który osobiście współpracował z Profesorem Kanno, wielu polskich neurochirurgów korzystało z jego myśli i nauczania w trakcie różnych kursów, sympozjów i konferencji naukowych. Wykładał w Polsce prezentując bogaty materiał poświęcony m.in. metodom leczenia chorych w śpiączce.

W opisaną działalność Profesora Tetsuo Kanno wpisuje się również współpraca z naszym Uniwersytetem. Dzięki Jego rekomendacji pierwsze w Polsce operacje wszczepienia układu stymulującego górny szyjny odcinek rdzenia kręgowego dla leczenia chorych w minimalnym stanie świadomości, przeprowadził w naszej Klinice Neurochirurgii Jego uczeń profesor Isao Morita, przy współudziale naszych neurochirurgów. Wiedza i doświadczenie Profesora Tetsuo Kanno i Jego uczniów przyczyniły się nie tylko do rozwoju umiejętności zawodowych lekarzy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ale także, jak podkreśla profesor Roszkowski, ukazały nowe możliwości niesienia pomocy grupie najciężej chorych pacjentów w naszym kraju, dotychczas pozbawionych tych metod postępowania.

W zgodzie z sięgającą XVI wieku polską tradycją akademicką, uwzględniając opinie Recenzentów, jednoznacznie potwierdzające zasadność wniosku o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Profesorowi Tetsuo Kanno, wnoszę o podjęcie przez Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwały w tej sprawie.

Olsztyn, dnia 26 czerwca 2017 r. Promotor prof. dr hab. n. med. Wojciech MAKSYMOWICZ
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna