Olimpiada geograficznaPobieranie 2,3 Mb.
Strona1/10
Data21.04.2018
Rozmiar2,3 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


XXXVII

OLIMPIADA GEOGRAFICZNA

----------------------------------------------------------

Projekt rowerowej trasy geoturystycznej:

Cisna – Jeziorka Duszatyńskie – Cisna

Temat C
Kacper Grabowski

Klasa III h

III Liceum Ogólnokształcące

im. C. K. Norwida

ul. Szopena 11

35 – 055 Rzeszów

Nauczyciel geografii:

mgr Andrzej Król
KARTA OCENY PRACY do tematu C: Projekt trasy geoturystycznej
............................................................................................. ..................................................................
Imię i nazwisko ucznia Nazwa szkoły
KRYTERIA OCENY PRACY

Maksymalna liczba punktów do zdobycia

Ocena Komisji Szkolnej


Ocena jurora KO


A


Trafność sformułowania tematu i kryteriów doboru terenu, w tym:

10 • trafność wyboru terenu (jego atrakcyjność przyrodnicza, szczególne walory przyrody nieożywionej, ich wartość poznawcza, dostępność, bezpieczeństwo) ,

2 • wyjaśnienie powodów wyboru terenu, kompletność podanych argumentów za wyborem

22 • sformułowanie tematu pracy, jego atrakcyjność

2 • poprawność terminologiczna tytułu pracy, adekwatność tytułu do treści pracy

2B


Zakres spostrzeżeń, wnikliwość opisu i poprawność merytoryczna analizy, w tym:

10 • poprawność opisu środowiska geograficznego wzdłuż wyznaczonej trasy (cechy środowiska fizycznogeograficznego i społeczno-gospodarczego)

4 • odpowiedni zakres informacji na temat obiektów przyrody nieożywionej, które mają być przedmiotem poznania, a zwłaszcza ich walorów poznawczych, poprawność merytoryczna opisu

42C


Umiejętność wyznaczenia i prawidłowość wykonania szkicu trasy (dobór skali, umownych znaków kartograficznych), w tym:

10 • odpowiednie dopasowanie proponowanej formy wycieczki do długości trasy i warunków terenowych (ukształtowanie powierzchni, rodzaj podłoża)

2 • odpowiedni dobór materiału kartograficznego, na bazie którego wykonano szkic trasy (wiarygodność treści, jakość techniczna, skala)

2 • poprawność i kompletność wykonanego szkicu (dobór metod prezentacji treści, informacje o skali, orientacja względem kierunków widnokręgu, legenda)

4 • estetyka, czytelność treści, przejrzystość obrazu

2D


Oryginalność propozycji i możliwość jej realizacji, w tym:

205 • racjonalność projektu - realna możliwość wykorzystania wyznaczonej trasy dla celów edukacji na temat przyrody nieożywionej

5 • wartości poznawcze wyznaczonej trasy - możliwość wzbogacenia wiedzy o przyrodzie nieożywionej u potencjalnych użytkowników trasy, wskazanie możliwości wkomponowania trasy w programy edukacyjne, wnioski na temat wartości takich rozwiązań

5 • określenie wachlarza działań potrzebnych do udostępnienia trasy, ocena możliwości ich wykonania

5

E


Zakres i poprawność dokumentacji statystycznej i graficznej (poza szkicem), w tym:

204 • odpowiedni dobór ilustracji (mapy, fotografie, tabele, diagramy, wykresy, schematy, itp.) do prezentowanych treści

4 • poprawność i estetyka wykonywanych map, fotografii, tabel, diagramów, wykresów, schematów i innych ilustracji

4 • różnorodność materiałów statystycznych i kartograficznych

4 • poprawność analizy załączonych materiałów statystycznych i kartograficznych

4F


Formalna strona opracowania: poprawność językowa i ortograficzna, umiejętność zestawiania źródeł, przypisy, konstrukcja opracowania, w tym:

204 • strona redakcyjna: poprawność strony tytułowej, poprawność numeracji rozdziałów, spisu treści , zestawienia literatury, wykazu ilustracji, załączników, itp.

4 • organizacja strony: odpowiednia ilość znaków, dobór czcionki (typ i wielkość), numeracja stron, sposób wkomponowania ilustracji, przejrzystość, itp.

4 • poprawność ortograficzna, stylistyczna, interpunkcyjna itp.

44G


 • Walory dodatkowe pracy według oceny nauczyciela / jurora (nauczyciel wypisuje i uzasadnia walory nie wyszczególnione w szczegółowych kryteriach pracy. W szczególności należy zwrócić uwagę na uwzględnienie w pracy podsumowania i ewaluacji przedstawionych wyników badań. Nie należy przyznawać punktów za zaangażowanie ucznia w wykonanie pracy):

10


SUMA ZDOBYTYCH PUNKTÓW

100Pieczęć Szkoły ........................ ........................................

data podpis przedstawiciela

Komisji Szkolnej

Pieczęć Komitetu Okręgowego ........................ ........................................data podpis jurora KO

Spis treści:
Spis treści: 3

1. Wtęp 6

2. Informacje dotyczące trasy 8

2.1. Mapa całej trasy rowerowej 8

2.3. Profile hipsometryczne trasy 9

2.4. Dystans całej trasy i poszczególnych etapów 9

2.5. Okres i czas przebycia trasy 10

3. Etap I trasy (Cisna – Bystre) 10

4. Etap II trasy (Bystre – Przełęcz Żebraka) 11

4.1. Rezerwat przyrody „Gołoborze” i kamieniołom „Rabe” 11

4.2. Kapliczka Synarewo w Rabem i kamieniołom „Huczwice” 13

5. Etap III trasy (Przełęcz Żebraka – Duszatyn) 17

5.1. Góra Chryszczata i rezerwat przyrody „Zwiezło” – Jeziorka Duszatyńskie 17

5.2. Zjazd do Duszatyna i rezerwat przyrody „Przełomy Osławy pod Duszatynem” 22

6. Etap IV trasy (Duszatyn – Cisna) 23

7. Zakres działań niezbędnych dla udostępnienia trasy 25

8. Podsumowanie 26

9. Bibliografia 27


1. Wtęp


W pracy przedstawiam projekt trasy geoturystycznej rowerowej przebiegającej na pograniczu trzech gmin: Cisna, Baligród, Komańcza.Mapa 1. Projektowana trasa na tle województwa podkarpackiego.
Źródło: http://www.stat.gov.pl
Została ona poprowadzona w większości jednym z głównych szlaków turystycznych
tj. szlak czerwony biegnący pasmem Wysoki Dział. Pasmo to rozdziela Bieszczady
i Beskid Niski.

Bieszczady to część zachodnia Beskidu Wschodniego, między Przełęczą Łupkowską (640 m n.p.m.), a Przełęczą Wyszkowską (933 m n.p.m.). Najwyższe szczyty to: Pikuj (1405 m n.p.m) na Ukrainie, zaś na terytorium Polski – Tarnica (1346 m n.p.m.). Dzielą się na: Bieszczady Zachodnie (na terenie Polski, Słowacji i Ukrainy)


i Bieszczady Wschodnie (na terenie Ukrainy). Granice Bieszczadów po stronie Polskiej rozciągają się na wschodzie od Przełęczy Użockiej (852 m n.p.m.) i wzdłuż granicy polsko-ukraińskiej, na północy wzdłuż rzeki San, aż po Zalew Soliński, na zachodzie od Beskidu Niskiego odgradza rzeka Osława oraz Przełęczą Łupkowską (640 m n.p.m.),
a na południu wzdłuż granicy polsko-słowackiej.

Beskid Niski graniczy od wschodu z Bieszczadami i Pogórzem Bukowskim, od zachodu z Beskidem Sądeckim, a od północy z Pogórzem Środkowo-beskidzkim.


Na południu przechodzi w Pogórze Ondawskie. Beskid Niski leży na styku dwóch państw: Polski i Słowacji. Najwyższe szczyty to: Lackowa (997 m n.p.m.) - Polska, Busov (1002 m n.p.m.) – Słowacja.

O
Ryc. 1. Płaszczowina wg Heima
bydwie krainy posiadają podobną strukturę geologiczną składającą się głównie z fliszu karpackiego - „osady o ogromnej miąższości pochodzenia lądowego; tworzyły się one w głębokim zbiorniku wodnym typu geosynkliny. Ich powstanie związane jest
z podwodnymi spływami grawitacyjnymi materiału różnej wielkości: żwirów, piasków, pyłów i iłów, wznoszonych przez rzeki z wypiętrzonych lądów. (…) Flisz składa się
z na przemian ległych skał osadowo gruboziarnistych, takich jak zlepieńce i piaskowce, oraz skał drobnoziarnistych mułowców i iłowców (…)” 1. Bieszczady i Beskid Niski jak większość Karpat mają strukturę płaszczowinową, czyli „wielkich rozmiarów fałd leżący lub przywalony, z wytartym, wyciętym skrzydłem dolnym (brzusznym). Skrzydło górne (grzbietowe) zostało nasunięte na przedpole na kilka, a nawet kilkadziesiąt kilometrów.”2 (ryc.1.) Fauna i flora tych dwóch regionów wykazuje wiele podobieństw. Szczególnie liczne są drzewostany buku i olszyny. W lasach możemy natrafić na kwitnące m.in.: przebiśniegi, cebulice dwulistne, żywce dziewięciolistne, czosnki niedźwiedzie itp. Ze zwierząt możemy wyróżnić jelenie, sarny, dziki, zające, żbiki, lisy, rysie itd.

Od lat jestem zainteresowany rowerową turystyką kwalifikowaną, a jako mieszkaniec miejscowości Przysłup należącej do Gminy Cisna dostrzegam potrzebę wytyczenia tras rowerowych o większych wymaganiach, wiodących cennymi przyrodniczo regionami. W niektórych momentach wytyczonej trasy będą wymagane od potencjalnego turysty specjalistyczne umiejętności oraz odpowiedni sprzęt rowerowy. Dla pozostałych uczestników przewidziana jest możliwość sprowadzenia roweru. Drogi po których będziemy się przemieszczać to: asfaltowe ok. 50% całej ścieżki, szutrowe ok. 35% i leśne ok. 15%.W pracy wykorzystałem nawigację GPS, podkłady map topograficznych firmy: EXCEL Systemy Nawigacyjne Sp. Jawna GPMapa TOPO 2009 BOX LIC_1730 © IMAGIS S.A. , Mapy cyfrowe ®. Dołączyłem także szkice, profile oraz zdjęcia w celu lepszego zobrazowania poszczególnych informacji.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna