Określanie treści dokumentacji konkursowej


Kwota przeznaczona na konkursPobieranie 0,58 Mb.
Strona5/25
Data13.05.2018
Rozmiar0,58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Kwota przeznaczona na konkurs


Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu (alokacja) wynosi 9 512 586,00 PLN dla ZIT WrOF, co stanowi maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania.

W ramach alokacji wydzielono 9 036 956,70 PLN na procedurę podstawową, 475 629,30 PLN na procedurę odwoławczą.

Mając na uwadze fakt, iż alokacja w ramach Programu określona jest w Euro, dla prawidłowego określenia ww. limitu dostępnej alokacji na poziomie Osi priorytetowej/Działania IOK zastrzega możliwość zmiany kwoty przeznaczonej
na dofinansowanie projektów w wyniku zmiany kursu walutowego.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych
na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych
na poziomie projektu (środki UE) w zakresie projektów typu 9.1.A. dla typu projektu nr 1: Projekty Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie wynosi 85%.

Minimalny udział wkładu własnego Beneficjenta w ramach konkursu w zakresie projektów typu 9.1.A. dla typu projektu nr 1: Projekty Ośrodków Pomocy Społecznej
i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Minimalna wartość projektu wynosi 50 000,00 PLN.

Alokacja na konkurs obejmuje rezerwę finansową w wysokości 5% wartości konkursu z przeznaczeniem na ewentualne protesty Wnioskodawców.

IOK zastrzega, iż pula środków ww. rezerwy jest ograniczona i nie podlega zwiększeniu. W przypadku niewykorzystania przez IOK środków rezerwy przeznaczonej na dofinansowanie projektów, które przeszły pozytywnie procedurę odwoławczą, środki te mogą przejść do ogólnej puli na konkurs w celu objęcia dofinansowaniem projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, ale nie zostały rekomendowane do dofinansowania z uwagi na wyczerpanie kwoty na dofinansowanie projektów. Umowy o dofinansowanie będą wówczas zawierane wg kolejności projektów wskazanej na liście zamieszczanej przez IOK po rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej www.rpo.dwup.pl, http://www.wroclaw.pl/zit-wrof, http://bip.um.wroc.pl/contents/content/309/5852 oraz na portalu.

IOK zastrzega możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu, zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy. Przy zwiększeniu ww. kwoty zostanie zachowana zasada równego traktowania, co może polegać na objęciu dofinansowaniem wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów albo objęciu dofinansowaniem kolejno wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz taką samą ocenę (tj. wszystkich projektów, które otrzymały taką samą liczbę punktów).

DWUP podpisuje umowy o dofinansowanie projektu do poziomu dostępnych środków w konkursie.

II. Wymagania konkursowe

 1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu


W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w SZOOP RPO WD oraz zgodne z zakresem przedmiotowym konkursu, tj. jednostki samorządu terytorialnego/jednostki organizacyjne pomocy społecznej – tj. ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, których siedziba i obszar działania mieści się na obszarze objętym wsparciem w ramach konkursu, tj. na terenie WrOF.

1) Zgodnie z jednym z kryteriów formalnych wyboru projektów obowiązujących dla trybu konkursowego w ramach EFS RPO WD kwalifikowalność Wnioskodawcy, tj. weryfikacja, czy Wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie zgodnie z zapisami regulaminu konkursu będzie weryfikowana w oparciu o zapisy zawarte we wniosku o dofinansowanie. DWUP może wymagać od Wnioskodawcy dodatkowych informacji i dokumentów umożliwiających identyfikację Wnioskodawcy celem zweryfikowania, czy jest on uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu. 1. Zgodnie z jednym z kryteriów formalnych w ramach EFS dla trybu konkursowego
  o dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, (Wnioskodawca oraz partnerzy -jeśli występują), które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, w tym wykluczeniu, o którym mowa
  w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2013 r. poz. 885 ze zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1417)2.

 2. Zgodnie z jednym z kryteriów formalnych w ramach EFS dla trybu konkursowego Wnioskodawca nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami prawa.

 3. Zgodnie z kryterium dostępu w ramach konkursu Wnioskodawca składa tylko jeden wniosek o dofinansowanie projektu. Realizacja jednego projektu znajduje swoje uzasadnienie w racjonalności kosztów ponoszonych przez Wnioskodawcę.

Kryterium odnosi się wyłącznie do występowania danego podmiotu w charakterze Wnioskodawcy, a nie partnera. Oznacza to, że Wnioskodawca może występować w innych wnioskach złożonych w tym samym konkursie w charakterze partnera.

 1. Zgodnie z kryterium dostępu w ramach konkursu Wnioskodawca będący jednostką organizacyjną pomocy społecznej na obszarze miasta na prawach powiatu składa jeden wniosek o dofinansowanie projektu, w którym łączy zadania Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 2. W przypadku projektu partnerskiego, warunkiem niezbędnym do spełnienia jednego z ogólnych kryteriów formalnych wyboru projektów obowiązujących
  dla trybu konkursowego w ramach EFS RPO WD jest prawidłowość wyboru partnerów w projekcie
  , to znaczy:

 1. Wnioskodawca oraz partner/partnerzy nie stanowią podmiotów powiązanych
  w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187
  z 26.06.2014, str. 1);

 2. w przypadku, gdy Wnioskodawca jest podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), wybór partnerów spoza sektora finansów publicznych został dokonany z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów;

 3. wybór partnerów spoza sektora finansów publicznych został dokonany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego.

Kryterium nie dotyczy projektów realizowanych bez udziału partnerów.

 1. Obszar działania projektu realizowanego w partnerstwie (jeśli projekt jest realizowany w partnerstwie) nie może wykraczać poza obszar wsparcia, tj gmin określonych
  w Rozdziale I, Podrozdziale 3 niniejszego Regulaminu konkursu.

UWAGA! Kryteria wyboru projektów odnoszące się m.in. do podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w tabelach w Rozdziale V, Podrozdziale 3 w pkt. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 niniejszego Regulaminu konkursu.

 1. Uczestnicy projektu

 1. Zgodnie z SZOOP RPO WD grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia
  w zakresie projektów typu 9.1.A to:

 1. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej;

 2. najbliższe otoczenie osób wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udzielenia wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu).

W ramach CT 9 wsparcie jest kierowane do osób, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, w tym do osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy i skierowanych do objęcia Programem Aktywizacja i Integracja w oparciu ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W ramach projektów OPS i PCPR wsparciem są obejmowane także osoby bezrobotne, które korzystają z pomocy społecznej lub bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W przypadku wsparcia osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy wsparcie jest realizowane na podstawie Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ww. ustawie.

W ramach RPO WD osoby ze społeczności romskiej mogą uzyskać wsparcie, o ile są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przy czym wsparcie nie może mieć charakteru wsparcia dedykowanego wyłącznie tej społeczności.

W ramach RPO WD 2014-2020 nie jest udzielane wsparcie dla osób odbywających karę pozbawienia wolności.


 1. Zgodnie z brzmieniem jednego ze szczegółowych kryterium dostępu projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób z niepełnosprawnością będących klientami danego PCPR w stosunku do ogólnej liczby wszystkich klientów danego PCPR (wg stanu na dzień 31.12.2014) oraz wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej.

Ukierunkowanie wsparcia do powyższej grupy docelowej wynika z faktu, iż została ona zidentyfikowana w województwie dolnośląskim jako szczególnie defaworyzowana
na rynku pracy.

Poprzez dostosowanie projektu do specyficznych potrzeb wymienionej grupy docelowej należy rozumieć między innymi:

a) dostosowanie zakresu form wsparcia do specyfik i grupy docelowej,

b) zaangażowanie do projektu kadry posiadającej doświadczenie w pracy


ze wskazaną grupą docelową.

Kryterium dotyczy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.

Zwraca się uwagę na możliwość zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień, o którym mowa w Rozdziale I Podrozdział 4 niniejszego Regulaminu konkursu.

 1. Zgodnie z brzmieniem jednego z kryteriów dostępu, pierwszeństwo udziału
  w projekcie będą miały następujące
  grupy docelowe:

 1. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego lub/i

 2. osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz
  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi lub/i

 3. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz środowiska lub lokalne społeczności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych lub/i

 4. osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących.

Preferencja powyższych grup docelowych wynika z ich szczególnie trudnej sytuacji
na rynku pracy. Definicja osoby doświadczającej wielokrotnego wykluczenia społecznego została wskazana poniżej w punkcie 4).

Grupa docelowa opisana pod literą c) dotyczy osób, które zamieszkują na terenie objętym zatwierdzonym programem rewitalizacji. Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapoznania się z treścią programu rewitalizacji na etapie aplikowania o środki oraz rekrutacji uczestników projektu.Grupa docelowa opisana pod literą d) zapewnia komplementarność wsparcia udzielanego w ramach RPO WD 2014-2020 z Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Połączenie interwencji dwóch programów pozwoli skuteczniej udzielić wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

 1. Za osobę doświadczającą wielokrotnego wykluczenia społecznego uznaje się osobę doświadczającą wykluczenia z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa
  w definicji  osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym3

 2. W oparciu o definicję zawartą w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, uczestnikiem projektu w ramach niniejszego konkursu jest osoba fizyczna bezpośrednio korzystająca z interwencji EFS. Jako uczestników wykazuje się wyłącznie te osoby, które można zidentyfikować i uzyskać od nich dane niezbędne do określenia wspólnych wskaźników produktu (dotyczących co najmniej płci, statusu na rynku pracy, wieku, wykształcenia, sytuacji gospodarstwa domowego) i dla których planowane jest poniesienie określonego wydatku. Osób niekorzystających z bezpośredniego wsparcia nie należy wykazywać jako uczestników. Bezpośrednie wsparcie uczestnika to wsparcie, na które zostały przeznaczone określone środki, świadczone na rzecz konkretnej osoby, prowadzące do uzyskania korzyści przez uczestnika (np. nabycia kompetencji, podjęcia zatrudnienia).

 3. Warunkiem kwalifikowalności uczestnika projektu jest uzyskanie danych potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia ewaluacji, a także zobowiązanie osoby fizycznej do przekazania informacji na temat jej sytuacji po opuszczeniu projektu.

 4. Beneficjent jest odpowiedzialny za dołożenie wszelkich starań w celu potwierdzenia, że dana osoba spełnia warunki udziału w projekcie.

 5. Weryfikacja, dokonywana przez Beneficjenta celem sprawdzenia, czy uczestnik spełnia kryteria kwalifikowalności udziału w projekcie odbywa się na podstawie:

 1. urzędowego zaświadczenia lub oświadczenia uczestnika w przypadku osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne, a w przypadku osób niepełnosprawnych4 - odpowiedniego orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia;

 2. oświadczenia w przypadku pozostałych osób, np. osób biernych zawodowo, którzy nie figurują w publicznych rejestrach.

 1. Za moment rozpoczęcia udziału w projekcie uznaje się moment przystąpienia do projektu, tj. przystąpienia do pierwszej formy wsparcia świadczonej w ramach projektu. Jako rozpoczęcie udziału w projekcie można więc potraktować np. podpisanie kontraktu socjalnego / umowy na zasadach kontraktu lub skierowanie uczestnika do programu aktywności lokalnej/ przyjęcie programu aktywności lokalnej. Niemniej, dopuszcza się, aby moment rozpoczęcia udziału w projekcie był zbieżny z momentem zrekrutowania do projektu – gdy charakter wsparcia uzasadnia prowadzenie rekrutacji na wcześniejszym etapie realizacji projektu.

UWAGA! Kryteria wyboru projektów odnoszące się m.in. do uczestników projektu zostały szczegółowo opisane w tabelach w Rozdziale V, Podrozdziale 3 w pkt. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 niniejszego Regulaminu konkursu.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna